Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi môn toán học lớp 12

5d18f0e3b7de0ebee98d20e30000b79b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-16 19:47:57 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT THANH HÓAỞTR NG THPT NÔNG NG KI TRA TI KỲ I- NĂM 2018 2019ƯỜ MÔN: LÍ 12Ị Th gian 45 phút (k th gian giao )ể VÀ TÊN HS:……………………………………L P:……Ọ ỚI. PH TR NGHI (5,0 đi m)Ầ ểCâu 1. Trong công cu ta, lĩnh nào tiên:ộ ướ ượ ầA. Công nghi pệ B. Nông nghi pệ C. ch D. các ngànhấ ảCâu 2. Công cu ta thông qua ng VI di ra vào năm nào:ộ ướ ễA. 1979 B.1986 C. 1991 D. 1985Câu 3. Vi Nam hoàn toàn trong vùng nhi Bán nên th ng xuyên ch nh ngệ ườ ưởc lo gió nào:ủ ạA. Gió mùa châu Á. B. Gió tín phong C. Gió mùa Đông c. D. các trênấ .Câu 4. ta hi nay có bao nhiêu huy o:ướ ảA. 10 huy oệ B. 11 huy C. 12 huy oệ D. 13 huy oệ Câu 5.So di tích hình núi th chi n:ớ ướ ơA. 60% B. 80% C.85% D. 90%Câu 6. đi chung vùng núi Tr ng là:ặ ườ ắA. Có các cánh cung ra phía và phía Đôngớ ắB. hình cao nh ta các dãy núi ng Tây c- Đông Nam.ị ướ ướ ắC. các dãy núi song song và so le nhau theo ng TB-ĐN.ồ ướD. các kh núi và cao nguyên ng.ồ ầCâu 7. Khu hình cao nh ta là:ự ướA. Tây cắ B. Đông C. Tr ng D. Tây Nguyênắ ườ ơCâu 8. đi hình ta là:ặ ướA. hình ch là ng ng châu th B. hình núi chi ph di tíchị ệC. Ch là hình cao nguyên D. hình bán bình nguyên chi ph di tíchủ ệCâu9. Nh nh ch chính xác ng ng Duyên Mi Trung là:ậ ềA. ngang chia thành nhi ng ng nh B. nhi cát, ít phù saẹ ềC. Ch do phù sa bi p. D.Đ phù sa màu phì nhiêu.ấ ỡCâu10. Bi Đông có nh ng tr ti nh thành ph nhiên nào?ể ưở ựMã 1-kỳ 1-đ 12ề ĐI MỂA. Sinh B. Sông ngòi C. hình D. Khí uậCâu 11. ng ng ven bi ta phát tri nh nh :ừ ướ ởA. ĐBSH B. Trung C. Duyên Nam Trung D. ĐBSCLCâu 12.Tài nguyên khoáng có giá tr kinh nh Bi Đông ta là:ả ướA. Các sa khoáng B. Các bãi cát ven C.Ngu mu D.ỏ khíầCâu 13. phong phú sinh bi ta là do:ự ướA.Nhi bi nóng và cao B. Vùng bi ta ng và nôngệ ướ ướ ộC. Th ta và nông, có nhi dòng ven bi nề ướ D.T saiấ ềCâu 14.Ngu tài nguyên bi nào cung nguyên li cho ngành công nghi hóa ch n:ồ ảA. Cát tr ng B. khí C. Titan D.Mu ănốCâu 15. Tính ch nhi khí ta bi hi nấ ướ ượ ệA. Cán cân luôn ngứ ươ B. gi ng 1400 3000 gi /năm.ố ờC. Nhi trung bình năm 22 0C 27 0C. D. trênấ ảCâu 16. ng trung bình năm ta:ượ ướA. 1500 2000mm B. 2000 2500mmừ C. 2500 3000mmừ D. 3000 ế4000mm Câu 17. trong không khí luôn quá:ộ ượA. 0% B. 70 0% C. 80% D.9 0%Câu 18. Vì sao ta có ng cao và n:ướ ượ ớA. Ti giáp Bi Đông B. trong khu nhi gió mùaằ ớC. xích oầ D. trênấ ốCâu 19. ng ta phân không gi các vùng là do:ượ ướ ữA. Tác ng lá ch hìnhộ B. sông ngòiế ốC. Có nhi ng ng ng nề D. đúng.ấ ềCâu 20. Ph vi nh ng gió mùa mùa đông là:ạ ưở ủA. Gây cho ướ B. nên mùa đông nh mi cạ ắC. Gây cho Nam và Tây Nguyên D. các trênấ ảII. PH LU N: (5 đi m)Ầ ểCâu 1. Cho ng li u:ả ệS NG TH PHÂN THEO NGÀNH HO NG TAẢ ƯỢ ƯỚ(Đ Nghìn n)ơ ấMã 1-kỳ 1-đ 12ề ịNăm 2007 2014T ng ngổ ượ 4197,8 6333,2 Khai thác 2123,3 2920,4 Nuôi tr ngồ 2074,5 3412,8(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi Nam năm 2015, Nhà xu Th ng kê, 2016)ồ bi th hi thích nh qui mô và ng th phân theo ngành ho ượ ạđ ng ta năm 2007 và năm 2014?ộ ướ……H T……ẾBÀI LÀMMã 1-kỳ 1-đ 12ề