Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi kì 1 môn hóa học lớp 11

7c778a8572b7cbf58bf9728fb1873412
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 22:42:18 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2018-2019 A. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phương trình điện li nào sau đây không đúng Zn(OH)2 2H+ ZnO22- NaHCO3 Na+ HCO3- Zn(OH)2 Zn2+ 2OH- H3PO4 H+ H2PO4- Câu 2: Cho 10ml dd HCl có pH 3. Cần thêm vào dd trên bao nhiêu ml nước để sau khi khuấy đều, thu được dd có pH 4? 10ml 40ml 100ml 90ml Câu 3: Cho dung dịch chứa gam NaOH vào dung dịch chứa gam HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường: Trung tính Không xác định được Axit Bazơ Câu 4: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? A.3. B. 5. C. 4. D. 2. Câu 5: Cho 40ml dd chứa đồng thời H2SO4 0,25M và HCl 0,25M vào 160ml dd KOH 0,2M thu được 200ml dd có pH là A. 2. B. 3. C. 11. D. 12. Câu 6: Dãy ion không thể tồn tại đồng thời trong dung dịch là K+, H+, Cl-, SO42- Na+, OH-, Mg2+, NO3- Ag+, Mg+, Ca2+, NO3 OH-, Na+, Ba2+, Cl- Câu 7: Trộn V1 lit dd Ba(OH)2 có pH=12 với V2 lit dd HNO3 có pH=2 thu được (V1+V2) lit dd có pH=10. Tỉ lệ V1:V2 bằng A. 11:9. B. 101:99. C. 12:7. D. 5:3. Câu 8: Cho dung dịch NaOH có pH 12 (dd A) Cần pha loãng hay cô cạn dung dịch bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH có pH 11 A. Pha loãng 100 lần B. Pha loãng 10 lần C. Cô cạn 10 lần D. Cô cạn 100 lầnCâu 9: Có lọ riêng biệt đựng các dd bị mất nhãn: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Có thể dùng dd nào dưới đây làm thuốc thử để phân biệt các chất trên? A. Ba(OH)2 B. AgNO3. C. H2SO4 D. NaOH Câu 10: Hoà tan hết 3,6gam hỗn hợp Al, Mg trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra 1,568 lít khí gồm NO và N2O đktc và có tỉ khối so với H2 là 18. Khối lưọng tương ứng của các kim loại là (g) A. 2,46 và 1,14 B. 2,36 và 1,24 C. 2,26 và 1,34 D. 2,16 và 1,44 Câu 11: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,25 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí gồn NO và NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 1. Thể tích hỗn hợp khí (đktc) là A. 8,64 B. 10,08 C. 28 D. 12,8 Câu 12: Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng hết với HNO3 thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo thành là A. 5,6g B. 4,45g C. 5,07g D. 2,485g. Câu 13: Cho 9,94g hỗn hợp kim loại Al, Fe, Cu tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 3,584lit khí (đktc). Tổng khối lượng muối thu đựoc sau phản ứng là A. 19,86g B. 39,7g C. 18,96g D. 37,9g Câu 14: Hoà tan hoàn toàn gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01 mol khí NO (không tạo ra NH4NO3). Giá trị là A. 13,5 B. 1,35 C. 0,81 D. 8,1 Câu 15: Cho 15 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch và 4,48 lít khí duy nhất NO (ở đktc). Cô cạn dung dịch thu được 109,8 gam muối khan. số mol của Al trong hỗn hợp ban đầu là A. 36%. B. 33,33%. C. 64%. D. 6,67%. B. TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương trình điện li các chất sau. 2; Ba ,CH COOH SO NH Cl HF HI HClO HNOCâu 2: a. Viết phương trình phân tử và ion thu gọn các phản ứng sau. Dung dịch và dung dịch Dung dịch và dung dịch b. Từ phương trình ion thu gọn, hãy viêt phương trình phản ứng dạng phân tử. Câu 3: Nhận biết các lọ mất nhãn sau. Câu 4: a. Trộn 200 ml dung dịch 0,2M với 300 ml dung dịch 0,15M thu được dung dịch X. Tính nồng độ mol/l của các ion có trong dung dịch b. Tính pH của dung dịch 0,005M c. Trộn 50,0 ml dung dịch NaOH 0,40M với 50,0 ml dung dịch HCl 0,20M được dung dịch A. Tính pH của dung dịch Câu 5: Một dung dịch có chứa 0,2 mol và 0,1 mol mol và mol Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu 48,6 chất rắn khan. Tính giá trị của x, Câu 6: Viết phương trình chứng minh a. có tính khử b. có tính oxi hóa c. có tính khử d. có tính bazơ e. Viết phương trình điều chế trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm Câu 7: Lấy 300ml dung dịch AlCl3 2M phản ứng với ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thu được gam chất rắn. Xác định trong các trường hợp sau: a. b. c. 24H SO 2BaCl NaOH 4FeSO 23 2HCO OH CO O  2HCO CO O 4; KNaOH BaCl SO NaOH HCl 24H SO 3Fe 2Zn Cl 24SO 2N 2N 3NH 3NH 3NH 39mg 46, 8mg 0m