Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn toán học 10

61343162393663646538613365643335366330613865353531313863633737313663316262373063646262376138383663613530306366373633336131363535
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:56 PM ngày 17-07-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI KÌ NĂM 2017 2018Ề ỌMÔN: Toán 10I. TR NGHI MẮ ỆCâu 1. ph ng trình ươ2 33 2x x- -> có nghi làệA ()1;+¥ B. ()2;+¥ C. ()();1 2;- +¥ D. 1;4æ ö- +¥ç ÷è Câu 2. Giá tr ị47sin6p là :A. 3.2 B. 3.2 C. 2.2 D. 1.2-Câu 3. Cho bi th ứ()()()1 2f x= Kh ng nh nào sau đây đúng:ẳ ịA. ()()0, 1;f x< " +¥ B. ()()0, ;2f x< " C. ()0,f x> " Ρ ()()0, 1;2f x> " ÎCâu 4. nghi ph ng trình ươ()()3 0x x- là :A. ()3; 3- B.()(); 3;- +¥ C. 3; 3é ù-ë ()\\ 3; 3-¡ Câu 5. ng xét sau là bi th nào?ả ứx +¥ ()f A. ()()2f x= B. ()2f x= C. ()2xf xx=+ ()()2f x= -Câu 6. ố()1; 1- là nghi ph ng trìnhệ ươA. 0x y+ B.0x y- .4 1x y+ D.3 0x y-