Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi học kì 2 môn hóa học lớp 10 (3)

4d21625f529c529850fcbd1bb6900624
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:26 PM ngày 16-12-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 21: Di truy cả ọBài 1: Hãy dùng tóm ch gây nh phênimkêto ni ng i?ơ ườGen bi —» không ng enzim ch năng —> phêninalanin không ượ ứđ chuy hoá thành tirôzin -» phêninalanin ng trong máu -> chuy lên não ượ ểđ bào th kinh.ầ ầBài 2: Trình bày ch phát sinh ch ng Đao?ơ ứDo các tác nhân lí hoá môi tr ng, nh Đao là ph bi nh trong các ng ườ ộbi còn ng ng i. NST 21 nh ch ít gen ph các NST ượ ườ ớkhác, vì cân ng do li gen th ra NST 21 là ít nghiêm tr ng nên ọb nh nhân còn ng c.ệ ượBài 3: Vì sao ng ta không phát hi các nh nhân có th các nhi th ườ ượ ểNST ho (nh ng NST có kích th nh trong NST ng i) ướ ườ ủng i?ườKhông phát hi các nh nhân có th NST và ng là do NST ượ ườ ốvà là nh ng NST nh trong NST ng i, ch nhi gen —> vi th ườ ừra NST hay -> cân ng gen do th NST hay là nghiêm tr ng ọ—» có th ch ngay giai đo phôi thai.ể ạBài 4: Nhi lo nh ung th xu hi là do gen ti ung th ho ng quá gây ứra quá nhi ph gen. Hãy ra ki bi làm cho bi ếm gen bình th ng (gen ti ung th thành gen ung th ?ộ ườ ưCác gen quy nh các sinh tr ng (các prôtêin tham gia đi hoà quá trình phân ưở ềbào). Ho ng nh ng gen này (còn là gen ti ung th bình th ng ch ượ ườ ịs đi khi th ch ra ng ph đáp ng nhu uự ượ ầphân chia bào cách bình th ng.ế ườKhi bi n, gen tr nên ho ng nh và ra quá nhi ph làm tăng ẩt phân bào kh tăng sinh quá mà th không ki soát c. tố ượ ộbi làm gen ti ung th chuy thành gen ung th th ng là bi tr i.ế ườ ộDOC24.VN
2020-09-28 18:00:41