Đề cương ôn thi học kì 1 môn ngữ văn lớp 12

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-27 23:05:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

CẤ ƯỚ Trích ng khát ngặ ườ ”- Nguy Khoa ễĐi m)ề1.Phân tích đo thạ Khi ta lên ĐN đã có iớ có ngày đó.ấ ướ ừa. MB: Tác gi tác ph m, đo trích, câu thả NKĐ là nhà th tr ng thành trong giai đo kháng chi ch ng Mĩ, nên uơ ưở ấn bi th tr tình- chính lu n.ữ ậ- Tr ng ca “ườ ng khát ng”ặ ườ là tác ph tiêu bi NKĐ hình ngẩ ượđ c, đóng góp cách nhìn, cách đáo hình ng này.ấ ướ ượ- Đi c, đáo đo th “ể cấ ướ trong tr ng ca này là sả ườ ực nh trong cái nhìn toàn n, ng nhi bình di vàả ướ ệlàm ng “ổ ưở Nhân dân”. ướ bi đo th sauặ Khi ta lên đã có iớ ướ …Làm nên muôn i”ấ ướ ờb. TB: b1. Khái quát tác ph m: là đo trích thu ch ng V,c tr ng ca ng khát ng.ấ ướ ươ ườ ườ ọTác ph hình thành chi khu Tr Thiên năm 1971, in năm 1974.ẩ ượ Th đi này mi Nam chi n, qu Mĩ và tay sai ra ch ngờ ốphá cách ng, mua chu thanh niên vào ch ăn ch mà quên đi trách nhi iạ ớđ c.ấ ướ Vi tr ng ca này, Nguy Khoa Đi nh đánh th tinh th tráchế ườ ầnhi và giúp th tr nh th rõ vai trò và trách nhi iệ ốv c.ớ ướ 2. Phân tích th tr tình- chính lu có đi th ng ra câu i, tìm câuố ườ ồtr i. Chín câu là đáp cho câu ng ra là có baoấ ướ ừgiờ NKĐ kh ng nh: Khi ta lên đã có iớ ướ đã có lâuấ ướ ấr i, có tr khi ta sinh ra và lênồ ướ “ụ đã có i”ấ ướ vang lên aừnh kh ng nh ch ch là ni hào tr ng cư ườ ướqua ngàn năm ch .ấ NKĐ ch ng minh VN ta có ng cách riêng, đáo. Nhàứ ướ ộth không ng vi ra các li ch mà ng nh ng gì gũi ,ơ ầquen thu trong ng nhân dân.ộ ủ+ Tác gi nh ng câu chuy ngày ngày th ng hay ườ nói vể ềđi cể ướ Câu chuy tích Tr cau), truy thuy tệ ế( Thánh Gióng) lên đo này là nh ng câu chuy thu lo xaượ ạx dân c.ư nh ng lâu i. Đó là ăn tr u, tấ ướ ướ ừkhi nh ng dân tiên trên ta bi ăn tr u. Hữ ướ ình nh mi ngả ếtr bây gi bà ăn có xa a, khi có câu chuy ng tình nghĩa ch ng,ầ ồtình nghĩa anh em. Bà ăn tr u, th ăn tr u, và ng ra là dân ăn tr u.ầ ầCâu th lên chi dài ch Đó còn là Tóc thì sau u,ẹ hìnhnh cu tóc sau gáy ng ph VN đã có a.ả ườ ta ra xu hi nh ng dân tiên ng ngấ ướ ằngh tr ng lúa c, nh ng dân tiên châu th sông ng, hình thànhề ướ ồnên văn minh ng Vi văn minh nông nghi lúa hìnhả ườ ướthành th Văn Lang, các vua Hùng: ướ oạ ph ng haiả ắs ng xay, giã, gi n, sàng.ươ ầ=> Nh y, so cách đi tìm ngu xa các nhà kh cư ướ ổh c, các nhà ch t, các nhà ch ,…thì cách làm NKĐ giàu tính khoa c,ọ ọcăn ch ch thuy ph c. Nh mà câu th tiên ch ng càngứ ươmang thái kh ng nh nh .ắ ẽ* NKĐ không ch tìm đi “b u” mà ông còn lí gi quá trìnhỉ ướ “l lên"c c.ớ ướ lên ướ tinh th tranhầ nhân dân taề ủch ng gi ngo xâm cõi. Bóng dáng câu chuy truy thuy Thánhố ếGióng trong câu th lên khi dân mình bi tr ng tre mà đánh gi cấ ướ đãkhái quát ph ch hàng trong tâm ng Vi ườ yêu cướ câuọth mà trong tâm trí chúng ta hình dung lu tre xanh thành vũ khí chi Phùơ ủĐ ng Thiên ng, hình dung bao nay nhân dân bao vũ khí tre, hình dungổ ươ ừtinh th yêu cháy ng nhân dân. Có nh VN “l lên” có vầ ướ ịth nh bây gi khi mà trong ch liên ti các cu tranh ch ng ngo xâm.ế ạ- Theo tác gi ta còn lên truy th ng cao quýả ướ ứtrong tâm ng Vi t, đó là ườ ng yêu th ng, tình nghĩaố ươ Cha th ng nhau ng ng cay mu nẹ ươ Con ng VN chu ng tình chu ng nghĩa. Hình nh “ườ ng cay mu nừ taợnh nh ng câu ca dao:ớ “Tay ng chén mu đĩa ngư ng cay mu xin ng quên nhau”ừ Mu ba năm mu đang còn nố ng chín tháng ng hãy còn cayừ Đôi ta tình ng nghĩa dàyặ Dù có xa nhau đi chăng cũng ba sáu ngàn ngày xa.ữ ớCa dao là th nhà, là ng soi tâm dân c. cách nơ ươ ậd ng ca dao bi tâm nhân dân là cách làm hàm súc, bi m. Ngàyụ ảnay, dù làn gió ph ng th vào, nh ng đi này ng tình ng nghĩa)ố ươ ặv là đi tâm nhân dân VN. ồ- Ngoài ra, lên còn truy th ng ướ cù làm ng”ầ oạ ph ng hai ng xay, giã, gi n, sàngả ươ Các ng xu hi trong phép li kê “ộ Xay, giã, gi n, sàngầ khái quát lo tộ ạcông vi khó nh nhà nông, đó khái quát ph ch cù aệ ủng VN chúng ta trong công cu xây ng c. Hoán ườ ướ oạ cho vănềminh nông nghi lúa c. ng sau câu th nói quy trình làm ra oệ ướ ạta còn th lòng bi ng lao ng.ấ ườ => trúc các câu th đo này đã có, u, cóấ ướ ướ ướt lênừ ướ …cho chúng ta hình dung quá trình sinh ra, lên tr ngả ưởthành trong tr ng kỳ, trong tâm th con ng Vi Nam baoủ ướ ườ ườ ệnhiêu th hế .Kh th khép ng kh ng nh hào :ổ có ngày đóấ ướ ừ* Khi lí gi quá trình u, lên c, NKĐ đã có cách nh nả ướ ậđ vô cùng yêu th ng, gũi, bó, bình .ấ ướ ươ ị- NKĐ, hi hình câu chuy mi ng tr bà ăn, là tớ ướ ạg o, cái cái kèo, là cái búi tóc trên ,…th chí đo sau tác giạ ảcòn vi là máu ng mình. Còn gì gũi, yêu th ng th .ế ướ ươ ươ ếCh bao gi ta th cách nh ru rà, thân thu y, yêuư ướ ậth ng y. Cách nh đem nh ng nh th i, tình iươ ớv cho ng c.ề ướ ườ ọ- So sánh các nhà th tr đó và cùng th i, ta th khác bi trong cách mơ ướ ảnh c. Lý Th ng Ki nói ướ ườ ướ “thiên thư Nguy nễTrãi nói ti các tri Tri u, Đinh, Lý, Tr n,..),ừ Nguy ĐìnhễChi nói “ể kh xa th số ”. Các nhà th cùng th có khuynh ng tơ ướ ấn lên cao, xa chiêm ng ng, hào. Ch ng Ch Lan Viên vi t:ướ ưỡ sông ng ti ng hát ngàn nămỡ qu bao gi th này chăng ?ổ => tài có nhi ng vi nh ng NKĐ ng hi cách nhìnớ ườ ộm i, cách i. Qua đó ĐN hi lên gũi, bó yêu th ng vô cùng. Nóiớ ươđi đó trong giai đo cu kháng chi ch ng qu vào cam go ác li tề ệcó nghĩa lao trong vi th nh, khích tinh th yêu nhân dân ta.ớ ướ 3. Ngh thu t:ệ Th th do bi tình cách nhi n.ể ng th tr tình- chính lu khi xúc ng nàn suy sâu ng.ậ ng văn dân gian, đó là cách phù nh chuy tậ ưt ng nhân dân phù gi dung và hình th c).ưở ướ Ngôn hình nh nhiên, gũi, bi m.ừ ả- Gi ng đi tâm tình đi vào lòng ng i.ọ ườ 4. Đánh giá, ng, nâng cao.ở th do ng ngào, th nh tâm tình trò chuy gi aớ ữ“anh” và “em”, ki th phong phú và kh năng sáng các văn hóaớ ốdân gian, Nguy Khoa Đi đã làm sáng câu có bao gi ngễ ướ ằquan đi và cái nhìn th sâu c. Đo th đã th nh ai đó ng bi quay cạ ườ ướmình. Đo th là minh ch ng cho phong cách ngh thu th NKĐ.ạ NKĐ đã góp cái nhìn c- hình ng trung tâm văn cộ ướ ượ ọ1945-1975.c. KB:- Kh ng nh .ẳ ề- Nâng cao ………………………………………………………………..2. Phân tích đo th :ạ là anh tr ngấ ườ Cũng bi cúi nh ngày gi .ế ổa. MB:- Tác giả- Tác ph mẩ- Đo th Tr cho câu là gì ”ạ ướb. TBb 1. Khái quát chung tác ph và đo th tr c: ướ- Tác ph m.ẩ- Chín câu th an trích nhà th đã tr câu có baoơ ướ ừgi .ờb 2. đo th này, NKĐ tr cho câu là gì?ạ ướĐ tr câu đó,ể Nguy Khoa Đi đã soi chi trên ph ng di nễ ướ ươ ệ: không gian lý, chi dài ch và chi sâu văn hoá phong c. ụ* Tr t, NKĐ nh trên ph ng di không gian lýướ ướ ươ .- không ph đâu xa, không ph chung chung tr ng màấ ướ ượhi hình nh ng không gian th cu ng sinh conệ ỗng i. ườ là anh tr ng,ấ ườ làướ em mơ là ta hò nấ ướ là em đánh chi khăn trong nh th mấ ướ Vô cùng đáo trong cách tách là …, là …ấ ướ cấ ướlà… cách làm đó không gian hi lên trong câu th trên th aớ ừr riêng cu ng th ng nh anh, em, chúng ta.ấ ườ ỗĐ là con ng ng ngày anh tr ng, bi bao ni yêu. Kínấ ườ ườ ấđáo, riêng n: là em mướ ”. là đôi, kấ ướ ỉni riêng ch mình anh, mình em bi t. Nh ng câu th bao yêu th ng,ệ ươnhung nh Ng nhà th nói chuy ch tình yêu đôi, nh ng chính xác làớ ưnhà th đang nói c. ph này, NKĐ ng bài ca dao ướ Khăn th ngươnh aiớ nên xúc lên ng ngào, êm m, sâu ng.ả c, không ch là không gian th riêng mà đó còn núi sôngấ ướ ưr ng bao la, kì vĩ :ừ là “con chim ph ng hoàng bay hòn núi c”ấ ượ là “con cá ng ông móng bi kh i”ướ ướ Nhà th ti tách và ra làm hai ông suy ng và kh ngơ ướ ẳđ nh không gian lãnh th c. Nh ng hình nh th hoàn toàn khác 4ị ướ ớcâu tr c. câu tr hình nh không gian hi lên th chi thì haiướ ướ ởcâu này không gian ra vô cùng vô n. Nh ng hình nh tráng kì vĩ:ở con chimph ng hoàngượ sãi cánh gi kho ng tr bao la bay hòn núi cề xa xăm hìnhnhả con cá ng ông gi aữ bi kh mênh mông đem chi kích trongế ớc nh lí c. Càng kì vĩ tráng khi nh ng hình nh yả ướ ấđ ra nh ng bài ca dao nên hai câu th không ch ng lên chi dài ,ượ ềchi ng không gian mà còn lên ni hào lên nh ng xúc thiêngề ảliêng. => Nh câu th đã khái quát không gian lí: gũi, th aư ừr ng mênh mông. Cũng mà hi lên bó, bình aộ ướ ừcao thiêng liêng.ả hi nhà th ng dòng quá kh nh ượ ướ trênbình di ch câu ti Th gian ng ng …trong tr ng )ế Nhà th tìm th linh tinh trong chi sâuơ ướ ượ ềc th gian và chi ng không gianủ Th gian ng ngờ Không gian mênh mông Hai câu th ng n, cô ng láy “ơ ng ng”, “mênh môngằ ”,nhà th đã bao quát chi dài, chi sâu thăm th th gian và chi ngơ ượ ộvô cùng không gian đó ông kh ng nh khi hình thành, phát tri choủ ểđ nay, “ế là dân mình đoàn ”.ấ ướ chính là sinh và phátấ ướ ồtri bao th ng Vi Namể ườ chúng ta thu khai nh ng truy thuy tấ ướ ượ ếv ngu tiên. Theo ch suy ng y, nhà th ti nh tề ưở ấn :ướ là chim vấ là ng ướ Long Quân và Âu Cạ ra ng bào ta trong tr ngẻ ”. nh Nguy Trãi phát hi ra qua các tri phong ki hùngế ướ ếm nh :ạT Tri u, Đinh, Lý, Tr bao gây pừ Cùng Hán, ng, ng, Nguyên bên hùng ph ngườ ươ Thì Nguy Khoa Đi ta tr ngu xa dân cễ ộqua huy tho chim ng này đã tr thành ng tiên. Mề ướ ướ ẹÂu cha Long Quân ra tr ng đó sinh ra khái ni ng bào. Vàơ ồs nghi mang cõi cu chia li ch tiên dân c.ự ượ ộ“Âu mang năm ng con lên núi, Long Quân mang năm ng iơ ươ ườ ươ ườcon xu ng bi n”. Chia li mà bó th chung vì ph non sông tố ấn c, đây là nét nên văn hóa con ng Vi Nam. đó,ướ ườ ừt các dân trên Vi Nam là anh em trong quan máu th t. Tấ ướ ưt ng Vi Nam là t, dân Vi Nam là ra chính tình yêuưở ướ ượ ừnguyên th y.ủ Kh th nh th thì tình non c, ngu nổ ướ ồtruy th ng ông cha. th ba Nguy Khoa Đi ng bi pháp chi tách đôi khái ni mầ ệđ thành hai th hình nói tiên ng Vi t, kh ng nh nh ngấ ướ ườ ữtruy th ng văn hóa dân c. Và chính nh ng truy th ng văn hoá ng y, nên ch ng ch tữ ừquá kh li hi và ng lai.ứ ươ => Ta nh ra, trong đo th trên “Th gian ng ng” “ậ ếĐ ra ng bào ta trong tr ngẻ ”) có th nhu các ch lí, vănự ịhoá trong nhau. Đi đó làm cho hình nh hình, vô cùng. ướ Nh ng câu th còn trong đo tiêp nói rõ chi sâu văn hoáềđ ng th th lòng yêu c, ni hào dòng máu ng, nh cồ ướ ắnh th tr ph bi truy th ng cha ông, :ở ướ Nh ng ai đã khu tữ Nh ng ai bây giữ Yêu nhau và sinh con cáiẻ Gánh vác ph ng đi tr iầ ườ ướ dò con cháu chuy mai sauặ Hàng năm ăn đâu làm đâuCũng bi cúi nh ngày gi Tế ổ- Chi sâu văn hoá không ch bi hi trong cách lí gi ngu tề ấn nh đo th tr c, chi sâu văn hoá theo cách nh NKĐ đóướ ướ ủcòn là hai ti ng “ở trách nhi mệ nhân dân c. Đo th lênủ ướ ợdòng ch th gian quá kh nh ng ai đã khu tữ hi iệ nh ng ai bây giữ ,t ng lai- ươ con cháu. đã trong th ng ng nấ ềch t, là ngu nh và cũng là ph ch tâm dân đã nhà th lýặ ượ ơgi qua nh ng hình ng th giàu tính th giàu ch suy ng,ả ượ ưởchính lu n. Trách nhi quá kh Gánh vác ph ng đi tr i. ườ ướ Tráchnhi ng lai: ươ dò con cháu chuy mai sau.ặ Ch khi nào làm tròn nh ngỉ ữtrách nhi thì chúng ta xây ng và c. trongệ ượ ướ ặnh ng năm khói chi tranh ch ng th nh ng câu th trên là ti ng lòngữ ếc con cháu ng Vi cha ông, gánh vác trách nhi xây ngủ ườ ướ ựvà c.ả ướ- NKĐ ta mi tâm linh sâu th nh chi sâu văn hoá dânư ềt c:ộ Hàng năm ăn đâu làm đâu Cũng bi cúi nh ngày gi Tế Hai ch “cúi u”ầ ng ng ni thành kính, thiêng liêng, ch vào tình mư ảc ngu n, kh trong lòng ng tình ng tiên, ngu i. “T làộ ườ ướ ổc ngu n, gi ng nòi dân c, là tiên là nhân dân thu tr c. Câu th ph ánhộ ướ ảchân th ng, nghĩ, nhân dân ta trong ng tâm linh, đi uự ềnày cũng đã di qua câu ca dao:ượ Dù ai đi ng xuôiượ Nh ngày gi ng tháng ba.ớ ườ giác trong chúng ta nh Bác Các vua Hùng đã có côngd ng c, bác cháu ta ph cùng nhau gi c”.ự ướ ướ Xúc ng và đáng trân tr ngộ ọbi bao thái thành kính nhà th ng quá kh ngu dân c.ế ướ ộ ba ph ng di n: lí, ch văn hoá nh cả ươ ượ ứchân thành và sâu c, nh nghĩa tr c.ắ ướ 3. Nh ng ngh thu đo th :ữ ơb 4. Đánh giá, ng, nâng cao.ở th do ng ngào, th nh tâm tình trò chuy gi aớ ữ“anh” và “em”, ki th phong phú và kh năng sáng các văn hóaớ ốdân gian, Nguy Khoa Đi đã làm sáng câu là gì ng quan đi mễ ướ ểvà cái nhìn th sâu c. Đo th đã th nh ai đó ng bi quay cạ ườ ướmình. Đo th là minh ch ng cho phong cách ngh thu th NKĐ.ạ NKĐ đã góp cái nhìn c- hình ng trung tâm văn cộ ướ ượ ọ1945-1975.c. KB: ……………………………………………………………. 3. Phân tích đo th :ạ Trong anh và em hôm nay Làm nên muôn iấ ướ ờa. MB: Tác giả Tác ph mẩ Đo thạ nhà thơ iử nh nh tâm tình bó và trách nhi ủm ng cỗ ườ ướ trích th )ơ TB: 1. Khái quát tác ph và dung đo th tr cẩ ướ 2. Phân tích chi ti tế Khổ thơ mở ng kh ngầ nh: có trong chúng ta.ị ướ Trong anh và em hôm nay có ph cề ướ