Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi học kì 1 môn hóa học lớp 10 (3)

6f043aa3420163c11e6722f846cf5c50
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-12 21:59:02 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 333 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bµi tr¾c nghiÖm sè iiiCh ¬ng 3: ph¶n øng oxi ho¸ khöC©u 1: Ph¶n øng oxi ho¸- khö lµ ph¶n øng trong ®ã:A. Cã sù thay ®æi sè oxi ho¸ C. Cã sù cho nhËn protonB. Cã sù cho nhËn electron D. A, ®Òu ®óngC©u 2: ChÊt oxi ho¸ lµ chÊt:A. Cã kh¶ n¨ng nhËn electron C.Cã sè oxi hãa gi¶m sau ph¶n øng B. Cã sè oxi ho¸ t¨ng sau ph¶n øng D. A,C ®Òu ®óngC©u 3: ChÊt khö lµ chÊt:A. Cã kh¶ n¨ng cho electron C. Lµ chÊt bÞ oxi ho¸B. Cã kh¶ n¨ng nhËn electron D. A,C ®Òu ®óngC©u 4: Khö mét chÊt cã nghÜa lµ:A. Lµm chÊt ®ã nhËn thªm electron C. Lµm chÊt ®ã nhËn thªm protonB. Lµm chÊt ®ã nh êng ®i proton D. Lµm chÊt ®ã nh êng ®i electron C©u 5: XÐt ph¶n øng :SO2 Br2 2H2 HBr H2 SO4Trong ph¶n øng nµy vai trß cña SO2 lµ:A. ChÊt oxi hãaB. ChÊt khö C. Võa lµ chÊt oxi ho¸ võa lµ chÊt t¹o m«i tr êngD. Võa lµ chÊt khö võa lµ chÊt t¹o m«i tr êngC©u 6: Trong c¸c ph¶n øng sau ph¶n øng nµo kh«ng ph¶i ph¶n øng oxi ho¸ khö:A. H2 SO4 Fe FeSO4 H2B. H2 SO4 Fe Fe2 (SO4 )3 SO2 H2 OC. H2 SO4 Fe FeSO4 Fe2 (SO4 )3 H2 OD. H2 SO4 FeO Fe2 (SO4 )3 SO2 H2 OC©u 7: Trong c¸c ph¶n øng sau ph¶n øng nµo thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ cña huúnh ®¬n chÊt:A. O2 SO2 C. Fe FeSB. Na2 SO3 Na2 S2 O3 D. HNO3 SO2 NO2 H2 OC©u 8: Trong hîp chÊt nµo, nguyªn tè kh«ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸:A. Na2 B. Na2 SO3 C. SO2 D. H2 SO4C©u 9: Vai trß cña HCl trong ph¶n øng lµ:4HCl MnO2 MnCl2 Cl2 H2 OA. ChÊt khö vµ m«i tr êng D. ChÊt oxi ho¸ B. ChÊt oxi ho¸ vµ chÊt khö C. ChÊt khö vµ m«i tr êngC©u 10: TÝnh khö cña Cl -, Br -, îc xÕp theo thø tù t¨ng dÇn:A.F Cl -< Br -< -C. Br KCl MnCl2 Cl2 H2 OA: 2, 14, 2, 2, 5, 14. B: 2, 2, 2, 5, 14, 8. C: 2, 16, 2, 5, 2, 8. D: 2, 16, 2, 2, 5, 8.C©u 38: TØ khèi h¬i cña khÝ so víi khÝ (dA/B) lµ:A: TØ sè khèi îng cña khÝ so víi khÝ B.B: TØ sè khèi îng cña mét thÓ tÝch khÝ so víi khèi îng cña mét thÓ tÝch khÝ B.C: TØ sè khèi îng ph©n tö cña khÝ so víi khèi îng ph©n tö cña khÝ B.D: TØ sè khèi îng cña mét thÓ tÝch khÝ so víi khèi îng cña mét thÓ tÝch khÝ cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt.C©u 39 Hîp chÊt nµo íi ®©y chØ cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ:A. Na2 SO4 B. HClO C. KNO3 D. CaOC©u 40: Hçn hîp khÝ gåm H2 vµ CO2 cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 19,5. ThÓ tÝch dung dÞch KOH 0,1M tèi thiÓu ®Ó hÊp thô hÕt 4,48 lit hçn hîp ®ktc lµ:A. 50ml B. 100 ml hoÆc 200ml C. 200ml D. kÕtqu¶ kh¸cC©u 41: Nguyªn tè cã 2e ho¸ trÞ, nguyªn tè cã 5e ho¸ trÞ. Hîp chÊt t¹o bëi vµ cã CT lµ:A. X2 Y3 B. X3 Y2 C. X2 Y5 D. X5 Y2C©u 42: Hçn hîp gåm khÝ CO2 vµ N2 cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 18. ThµnhphÇn cña hçn hîp:A. 50% vµ 50% B. 61,11% vµ 38,89% C.30% vµ 70% D. kÕtqu¶ kh¸cC©u 43: rong b×nh kÝn thÓ tÝch kh«ng ®æi chøa bét vµ cã thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ. B¬m kh«ng khÝ vµo b×nh ®Õn atm 25 0C. BËt tia löa ®iÖn ®Ó vµ ch¸y hÕt sau ®ã b×nh vÒ 25 0C. ¸p suÊt trong b×nh lóc ®ã lµ:A. 1,5 atm B. 2,5 atm C. atm D. atmC©u 44: CÇn lÊy thÓ tÝch CH4 vµ C2 H6 ®Ó cã îc lit hçn hîp khÝ (CH4 C2 H6 cã tØ khèi so víi N2 b»ng 0,9 lµ:A. 5,3 vµ 1,7 lit B. 2,4 vµ 4,6 lit C. vµ lit D. kÕt qu¶ kh¸cC©u 45: Trong c¸c hîp chÊt cña víi c¸c nguyªn tè thuéc VA. Hîp chÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt: A. H2 B. H2 C. H2 Se D. H2 TeC©u 46: Mét b×nh kÝn cã V= 11,2 lit chøa hçn hîp (H2 :0,5 mol vµ Cl2 0,5 mol). ChiÕu ¸nh s¸ng khuÕch t¸n cho khÝ trong b×nh ph¶n øng víi nhau. Sau mét thêi gian b×nh vÒ 0C biÕt cã 30% H2 ®· ph¶n øng víi Cl2 ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ:A. atm B. 0,7 atm C. atm D. 1,4atmC©u 47: BiÕt tÝnh phi kim gi¶m dÇn theo thø tù sau F, O, Cl. Trong c¸c hîp chÊt sau ph©n tö cã liªn kÕt ph©n cùc nhÊt lµ:A. F2 B. Cl2 C. ClF D. O2C©u 48: lµ nguyªn tö chøa 20p; lµ nguyªn tö chøa electron. C«ng thøc cña hîp chÊt gi÷a nguyªn tè:A. X2 Y, lk céng ho¸ trÞ B. XY2 lk ion C. XY, lk ion D. X2 Y3 lk chtC©u 49: Chän ®óng (§), sai (S) cho mçi ph¸t biÓu sau:A. Céng ho¸ trÞ cña mét nguyªn tè lµ sè liªn kÕt gi÷a nguyªn tö cña nguyªn tè ®ã víi c¸c nguyªn tö kh¸c trong ph©n tö.B. §iÖn ho¸ trÞ cña mét nguyªn tè b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®¬n.C. Liªn kÕt gi÷a kim lo¹i vµ phi kim lµ liªn kÕt ion.D. Liªn kÕt gi÷a phi kim vµ phi kim lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ.C©u 50: Liªn kÕt ho¸ häc nµo trong ph©n tö sau ®©y îc h×nh thµnh do sù xen phñ p:A. H2 B. HCl C. Cl2 D. N2 E. C¶ vµ DC©u 51: Sè ph©n líp, sè obitan, sè electron tèi ®a cña líp lµ:A. 3, 3, B. 3, 6, 12 C. 3, 9, 18 D. 3, 4, 8C©u 52: Nguyªn tè (Z 16), nguyªn tè (Z 12). Hîp chÊt gi÷a vµ cãc«ng thøc lµ:A. A2 B. AB2 C. A2 B2 D. ABC©u 53: Nguyªn tè cã electron ho¸ trÞ, nguyªn tè cã electron ho¸ trÞ. C«ng thøc hîp chÊt t¹o bëi vµ lµ:A. X2 Y3 B. X3 Y2 C. X5 Y2 D. X2 Y5C©u 54: §iÒn d÷ kiÖn cét II ¬ng øng víi cét ICét Cét IIA. Hîp chÊt chØ cã liªn kÕt ionB. Hîp chÊt chØ cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ.C. Hîp chÊt võa cã liªn kÕt ion võa cãliªn kÕt céng ho¸ trÞ.D. Hîp chÊt cã liªn kÕt ion, liªn kÕt céng ho¸ trÞ, liªn kÕt cho nhËn. 1/ Br22/ KCl3/ NH4 Cl4/ Na2 CO35/ H2 O6/ HNO37/ CO2E. Hîp chÊt cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ, liªn kÕt cho nhËn. 8/ KOHC©u 55: C«ng thøc cÊu t¹o ®óng cña SO2 lµ:A. O=S=O B. C. D. O=S E. C¶ vµ D.C©u 56: Trong c«ng thøc CS2 tæng sè c¸c cÆp electron tù do ch tham gia liªn kÕt lµ:A. B. C. D. 6C©u 57: Trong ph©n tö XeF4, sè cÆp electron liªn kÕt lµ:A. B. C. D. 8C©u 58: Trong ph©n tö NO2 sè electron kh«ng tham gia liªn kÕt lµ:A. B. 10 C. 11 D. 12C©u 59: TÝnh phi kim gi¶m dÇn theo thø tù Cl. Ph©n tö cã liªn kÕt ph©n cùc nhÊt lµ:A. F2 B. Cl2 C. ClF D. O2C©u 60: TÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn theo thø tù Li Na Rb Cs. Liªn kÕt trong ph©n tö nµo mang nhiÒu tÝnh chÊt ion nhÊt.A. LiCl B. NaCl C. KCl D. RbCl E. CsClC©u 61: TËp hîp c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y chØ t¹o hîp chÊt ion víi clorua:A. K, P, B. Na, Ca, MgC. Ca, Al, D. C, S, PC©u 62: Trong c¸c ph©n tö sau, ph©n tö nµo cã ®é ph©n cùc liªn kÕt m¹nhnhÊt:A. CaO B. NaBr C. AlCl3 D. MgO E. CaCl2Cho b¶ng ®é ©m ®iÖn:Na Ca Mg Al Br Cl O0.9 1.0 1.2 1.5 2.8 3.0 3.5C©u hái tr¾c nghiÖm PhÇn hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc- Liªn kÕt ho¸ häc vµ Ph¶n øng Oxi ho¸ khöC©u 1.Mét nguyªn tè cã sè thø tù 37, cho biÕt nguyªn tè ®ã cã thuéc chu k× mÊy, nhãm mÊy:A. Chu k× 3, nhãm IAB. Chu k× 3,nhãm IIAC. Chu k× 4, nhãm IAD. Chu k× 4, nhãm IIAE. KÕt qu¶ kh¸c.C©u 2.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng.A. Oxy ho¸ cña mét nguyªn tè lµ lÊy bít electron cña nguyªn tè ®ã lµm chosè oxy ho¸ cña nguyªn tè ®ã t¨ng lªn.B. ChÊt oxy ho¸ lµ chÊt cã thÓ thu electron cña c¸c chÊt kh¸c.C. Khö oxy cña mét nguyªn tè lµ ghÐp thªm electron cho nguyªn tè ®ã lµmcho oxy ho¸ cña nguyªn tè ®ã gi¶m.D. TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña kim lo¹i lµ tÝnh khö.E. TÊt c¶ ®Òu ®óng.C©u 3.XÐt ph¶n øng:Cu 2+ Fe Fe 2+ CuPh¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng:A. (1) lµ mét qu¸ tr×nh thu electronB. (1) lµ mét qu¸ tr×nh nhËn electronC. (1) lµ mét ph¶n øng oxy ho¸ khö.D. C¶ A. B. C. ®Òu ®óng E. TÊt c¶ ®Òu sai.*Hîp chÊt t¹o bëi nguyªn tè A, vµ cã KLPT lµ 76. A, cã sè oxi hãa cao nhÊt trong c¸c oxit lµ +n0 vµ +m0 cã sè oxi ho¸ ©m trong hîp chÊt víi hi®ro lµ -nH vµ -mH tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn n0 nH vµ m0 mH BiÕt cã sè oxi ho¸ cao nhÊt trong X.C©u 4.Trong b¶ng HTTH, ë:A. Chu k× 2, nhãm IV A.B. Chu k× 2, nhãm A.C. Chu k× 3, nhãm A.D. Chu k× 4, nhãm II A.E. KÕt qu¶ kh¸c.C©u 5.Trong b¶ng HTTH, ë:A. Chu k× 2, nhãm VI A.B. Chu k× 2, nhãm A.C. Chu k× 3, nhãm VI A.D. Chu k× 4, nhãm VII A.E. KÕt qu¶ kh¸c.C©u 6.Nguyªn tö cña mét sè nguyªn tè cã cÊu h×nh electron nh sau:(A) 1s 2s 2p 1(B) 1s 2s 2p 4(C) 1s 2s 2p 3s 3p 1(D) 1s 2s 2p 3s 3p 5Nh÷ng nguyªn tè nµo thuéc cïng mét ph©n nhãm:A. (A), (C)B. (B), (C)C. (B), (D)D. (A), (B)E. (A), (D).C©u 7.Cho nguyªn tè A, M, cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng (n 3) ¬ngøng lµ ns 1, ns np 1, ns np 5. Ph¸p biÓu nµo sau ®©y sai:A. A, M, lÇn ît c¸c thø 11, 13 vµ 17 cña b¶ng HTTHB. A, M, ®Òu thuéc chu k× 3C. A, M, thuéc nhãm IA, IIIA vµ VII AD. Trong nguyªn tè, cã sè oxy ho¸ cao nhÊt vµ b»ng +7E. ChØ cã t¹o îc hîp chÊt víi hidrro.C©u 8.Y lµ phi kim thuéc chu k× cña b¶ng HTTH, t¹o îc hîp chÊt khÝ víi hidrovµ c«ng thøc oxit cao nhÊt lµ YO3 t¹o hîp chÊt (A) cã c«ng thøc MY2 trong ®ã chiÕm 46,67% vÒ khèi îng. lµ:A. MgB. ZnC. FeD. CuE. KÕt qu¶ kh¸c.C©u 9.Cho biÕt sè thø tù cña Cu lµ 29. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óngA. Cu thuéc chu k× 3, ph©n nhãm phô lBB. Cu thuéc chu k× 4, ph©n nhãm phô lBC. Cu t¹o îc c¸c ion Cu, Cu 2+ C¶ ion nµy ®Òu cã cÊu h×nh bÒn cña khÝ hiÕm.D. Ion Cu cã líp ngoµi cïng b·o hoµ.E. vµ ®óng.C©u 10.Ion 2+ cã cÊu h×nh electron: 1s 2s 2p 6. H·y cho biÕt chu k× mÊy, nhãm mÊy:A. Chu k× 2, nhãm II AB. Chu k× 2, nhãm VI AC. Chu k× 2, nhãm VII AD. Chu k× 4, nhãm IAE. KÕt qu¶ kh¸c.C©u 11.Ion cã cÊu h×nh e: 1s 2s 2p 3s 3p 6. Nguyªn tè thuéc chu k× nµo, nhãm nµo:A. Chu k× 3, nhãm VIIAB. Chu k× 3, nhãm VIAC. Chu k× 4, nhãm IAD. Chu k× 4, nhãm II AE. KÕt qu¶ kh¸cC©u 12.Mét nguyªn tè cã cÊu h×nh electron 1s 2s 2p 3, c«ng thøc hîp chÊt víi hidro vµ c«ng thøc oxit cao nhÊt lµ: A. RH2 ROB. RH3 R2 O3C. RH4 RO2D. RH5 R2 O5E. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 13.Sè oxy ho¸ cña îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn nh sau: A. NO N2 NH3 NO3 -B. NH4 N2 N2 NO NO2 NO3 C. NH3 N2 NO2 NO NO3 D. NH3 NO N2 NO2 N2 O5E. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 14.Céng ho¸ trÞ cña nit¬ trong hîp chÊt nµo sau ®©y lµ lín nhÊt: A. NH4 ClB. N2C. HNO3 D. HNO2E. NH4 Cl vµ HNO3 C©u 15. Nguyªn tè thuéc chu k× 4, nhãm VII A, cÊu h×nh electron cña lµ:A. 1s 2s 2p 3s 3p B. 1s 2s 2p 3s 3p 4s C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 10 4s 4p E. CÊu h×nh kh¸c.C©u 16. Cho c¸c chÊt, ion sau Cl -, Na2 S, NO2 Fe 2+ SO2 Fe 3+ N2 O5 SO4 2- SO3 2- MnO, Na, Cu. C¸c chÊt, ion nµo võa cã tÝnh khö, võa cã tÝnh oxy ho¸A. Cl -, Na2 S, NO2 Fe 2+ B. NO2 Fe 2+ SO2 MnO, SO3 2- C. Na2 S, Fe 2+ N2 O5 MnO D. MnO, Na, Cu E. TÊt c¶ ®Òu sai.C©u 17 Trong c¸c ph©n tö sau, ph©n tö nµo cã chøa liªn kÕt ion: KF (1) NH3 (2) Br Cl (3); Na2 CO3 (4) AlBr3 (5) cho ®é ©m ®iÖn: (0,8) (4) N(3) (2,1) Br (2,8) Na (0,9) (2,5) (3,5) Al (1,5). A. (1), (2), (3) B. (1), (4)C. (1), (4), (5)D. (2) (4), (5)E. (3), (5)C©u 18 .Ph©n tö nµo cã liªn kÕt cho nhËn: N2 AgCl, HBr, NH3 H2 O2 NH4 NO2 A. NH4 NO2B. NH4 NO2 vµ N2C. NH4 NO2 vµ H2 O2D. N2 vµ AgCl E. Kh«ng cã ph©n tö nµo cã liªn kÕt cho nhËn.C©u 19. Thø tù gi¶m dÇn cña b¸n kÝnh nguyªn tö vµ ion nµo sau ®©y ®óng.a. Ne Na Mg 2+b. Na Ne Mg 2+c. Na Mg 2+ Ne d. Mg 2+ Na Nee. Mg 2+ Ne Na +C©u 20.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai: Trong mét chu k×, khi ®i tõ tr¸i sang ph¶i, cã c¸c qui luËt biÕn thiªn tuÇn hoµn:A. Ho¸ trÞ cao nhÊt ®èi víi oxy t¨ng dÇn tõ 8. B. Ho¸ trÞ ®èi víi hidro cña phi kim gi¶m dÇn tõ 7® 1.C. TÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, tÝnh phi kim t¨ng dÇn.D. Oxit vµ hidroxit cã tÝnh baz¬ gi¶m dÇn, tÝnh axit t¨ng dÇn .E. Nguyªn tö cña sù biÕn thiªn tuÇn hoµn vÒ tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc lµ do sù biÕn thiªn tuÇn hoµn cÊu tróc cña c¸c nguyªn tö theo chiÒu t¨ng dÇn cña sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n.C©u 21. Cho c¸c ph¶n øng sau: CaCO3 CaO CO2 (1) SO2 H2 H2 SO3 (2) Cu(NO3 )2 CuO 2NO2 1/2 O2 (3) Cu(OH)2 CuO H2 (4) AgNO3® Ag NO2 1/2 O2 (5)2KMnO4 K2 MnO4 MnO2 O2 (6)NH4 Cl NH3 HCl (7)Ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng oxy ho¸ khö.A. (1), (3), (5), (6)B. (1), (2), (3), (5), (6) C. (3), (5), (6)D. (2), (3), (4), (7)E. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 22. §Ò bµi ¬ng tù c©u trªn (C©u 6)Ph¶n øng nµo kh«ng ph¶i lµ oxy ho¸ khö.A. (2), (6), (7)B. (1), (2), (4), (7)C. (1), (2), (6), (7)D. (3), (5), (7)