Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 năm học 2018-2019 (3)

f9e6ba5264ed90be7926b1862495f5e9
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-23 10:58:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 293 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT TAM NG IIƯỜ ƯƠ KI TRAỀ MÔN LÍ 10ỊTh gian làm bài: 15 phút; ờ(10 câu tr nghi m)ắ ệ- Tên sinh:ọ- p: Mã thiề357Câu 10Đáp ánCâu 1: vùng ôn nh ,sông th ng lũ vào lúc :Ở ườ ụA. Mùa đông là mùa nhi uư B. Mùa xuân là mùa tuy tan.ếC. Mùa là mùa nhi u.ạ D. Mùa thu là mùa có tuy i.ắ ơCâu 2: Các nhân nào là ngu cung cho sông trên Trái t?ố ướ ấA. Ch a, băng tuy t, ng m.ế ướ B. Th t, m.ự ầC. th ng m.ị ướ D. Ch a, băng tuy t.ế ếCâu 3: Khi nào thì có hi ng "tri kém" ?ệ ượ ềA. Khi trăng khuy t.ếB. Khi trăng tròn ho khi không có trăng.ặC. Trái t, Tr và Trăng th ng hàng.ấ ẳD. Khi trăng li m.ưỡ ềCâu 4: Sông Nin ch ch theo ng:ả ướA. Namắ B. Đông TâyC. Đông Tây Namắ D. Nam cắCâu 5: Ch nh ng ch sông nh ng vùng nào trên Trái t?ế ưở ướ ấA. mi ôn nh và nh ng sông ngu núi cao.Ở ừB. Vùng khí ôn và khí c.ậ ựC. Vùng khí nóng ho hình th khu khí ôn i.ậ ớD. Vùng khí khô nóng, hoang và bán hoang c.ậ ạCâu 6: Nh xét nào sau đây không đúng hi ng thu tri u?ề ượ ềA. Là hi ng dao ng th ng xuyên, có chu kì các kh trong các bi và ượ ườ ướ ạd ng.ươB. Nguyên nhân ra thu tri là do hút Trăng và Tr i.ạ ờC. Khi Trăng, Trái t, Tr th ng hàng thì dao ng thu tri nh vào các ấngày trăng tròn và không trăng.D. Khi Trăng, Trái t, Tr th ng hàng thì dao ng thu tri nh vào các ấngày trăng khuy t.ếCâu 7: Nh nh nào sau đây không đúng dòng bi n?ề ểA. Các dòng bi nóng xu phát hai bên xích ch ng Tây khi thì chuy nể ướ ểh ng ch hai c.ướ ựB. Các dòng bi nh th ng xu phát ch xích o.ể ườ ạC. Các dòng bi nóng và nh ch ng nhau hai các ng.ể ươD. vùng gió mùa th ng xu hi các dòng bi chi theo mùa.Ở ườ ềCâu 8: ng chi nh trên Trái là:ượ ướ ấA. ng .ướ B. ch trong các sôngướ ảC. do băng tuy t.ướ D. các m.ướ ầCâu 9: Nh nh nào ói đây là ch chính xácư ?A. có ph th phong phú thì ng ng kém phong phú do th đã hút ượ ướ ậr nhi ng m.ấ ướ ầB. nh ng khu hình c, gi ít ng ng m, ph ướ ượ ướ ướ ớch tràn trên ngay sau khi a.ả ưC. Nh ng khu có ng th ng có ng ng dào.ữ ượ ươ ượ ướ ồD. Ngu ng các ng ng th ng phong phú nhi ngu ng ướ ườ ướ ởmi núi.ềCâu 10: Nguyên nhân nào là ch ra sóng bi n?ủ Trang Mã thi 357ềA. Gió. B. Bão. C. Núi a.ử D. ng t.ộ ấ--------------------------------------------- ----------- ----------Ế Trang Mã thi 357ề