Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 9

f2f66ff48f1078d3de7f84850d5f9e95
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-03 22:14:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 282 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

C©u hái «n tËp m«n Ng÷ v¨n 9Häc kú II. PhÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n1.KÓ tªn c¸c v¨n b¶n nhËt dông ®· häc trong ch ¬ng tr×nh Ng÷ v¨n HKI? Nªu néi dung c¸c v¨n b¶n ®ã?2.Tãm t¾t v¨n b¶n: ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng, Lµng, LÆng lÏ Sa Pa, ChiÕc îc ngµ.3.Tãm t¾t néi dung TruyÖn KiÒu b»ng mét ®o¹n v¨n kho¶ng 20 dßng4.Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Du, NguyÔn §×nh ChiÓu, Ph¹m TiÕn DuËt, Huy CËn, NguyÔn Quang S¸ng nhµ th¬ ChÝnh H÷u nhµ th¬ B»ng ViÖt .5. Häc thuéc lßng c¸c bµi th¬: §ång chÝ Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ BÕp löa ¸nh tr¨ng .6. Gi¶i thÝch nghÜa nhan ®Ò §o¹n tr êng t©n thanh Hoµng Lª nhÊtthèng chÝ Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh BÕp löa ¸nh tr¨ng §ång chÝ LÆng lÏ Sa Pa .7 Giíi thiÖu vÒ thÓ th¬ t¸m ch÷ .8.C nh nhân Vũ ng trong ươ ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng Nguy .ễ ữ9.Vai trò các yủ hoang đườ ng trong ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng Nguy .ễ ữ10.Ngh thu ng trong đo trích Ch em Thuý Ki “.ệ ườ ề11 C¶m nhËn t¸m c©u cuèi trong ®o¹n trÝch KiÒu lÇu Ng ng BÝch.12. C¶m nhËn câu đu đo trích nh ngày xuânả .13. Phân tích hi qu bi đt các láy có trong câu thệ cu iố đo trích nh ảngày xuân .14. T×nh huèng truyÖn vµ nghÜa cña t×nh huèng ®ã trong viÖc thÓ hiÖn chñ ®Ò t¸c phÈm cña c¸c truyÖn ng¾n Lµng (Kim L©n ); ChiÕc îc ngµ (NguyÔn Quang S¸ng) LÆng lÏ sa pa (NguyÔn Thµnh Long).15.C¸c tÇng nghÜa cña h×nh ¶nh bÕp löa trong bµi th¬ BÕp löa h×nh ¶nh ¸nh tr¨ng trong bµi th¬ nh tr¨ng. 16.Gi¶i thÝch nhan ®Ò “Truy c” “Hoàng Lê nh th ng chí “, “Đo ạtr ng tân thanh “, ườ Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh, nh tr¨ng, BÕp löa, §ång chÝ, LÆng lÏ Sa Pa.17. Trình bày hi qu bi đt các bi pháp tu có trongệ kh Bµi th¬ vÒtiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh, nh tr¨ng khæ ®Çu bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ cña Huy CËn.18.C¶m nhËn ®o¹n th¬: LËn ®Ën ®êi bµ biÕt mÊy n¾ng ………………………………… .. ¤i kú l¹ vµ thiªng liªng- bÕp löa!19. nh hình nh ng lính trong bài th “Đng chí Chính .ả ườ ữ20. nh hình nh ng lính trong ườ Bài th ti đi xeơ không kính Ph Ti Du .ủ ậ21.C nh hai kh đu bài th “Đoàn thuy đánh cá (Huy )ả 22.C nh hai kh cu bài th “Đoàn thuy đánh cá ”(Huy n)ả ậ23.C nh đo th sau:ả Thuy ta lái gió bu trăngề ....................... bu lên đón ng ngướ (Đoàn thuy đánh cá Huy n)ề 24.Phân tích bài th “Ánh trăng Nguy Duy ).ơ ễ25.C nh tình bà cháu trong bài th nhà th ng Vi .ả ệ26. Suy nghĩ nhân ông Hai trong truy ng Làng kim Lân.ề ủ27. nh nhân bé Thu trong truy ng chi ngà Nguy ượ ễQuang Sáng .28.c nh nhân ông Sáu trong truy ng chi ngà Nguy ượ ễQuang Sáng .29. nh nhân anh thanh niên trong truy ng “L ng Sa Pa” ủNguy Thành Long .ễ 30. Phân bi èi tho¹i, ®éc tho¹i vµ ®éc tho¹i néi t©m? Nêu vai trò ủnh ng hình th ngôn ng này trong v¨n b¶n tù sù 31. Vai trß cña yÕu tè miªu t¶, nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù. II. PhÇn tiÕng viÖt :1. Tr×nh bµy kh¸i niÖm c¸c ph ¬ng ch©m héi tho¹i ®· häc ?2. Cã nh÷ng nguyªn nh©n nµo khiÕn ng êi nãi vi ph¹m c¸c ¬ng ch©m héi tho¹i ?ChØ ra nguyªn nh©n vi ph¹m ph ¬ng ch©m héi tho¹i trong c¸c tr êng hîp sau :a Hái tªn, r»ng “M· Gi¸m Sinh Hái quª, r»ng “HuyÖn L©m Thanh còng gÇn ”b. N¨m giÆc ®èt lµng ch¸y tµn ch¸y rôi ............ Cø b¶o nhµ vÉn îc b×nh yªn ”. BÕp löa B»ng ViÖt )3. Làm các bài ph luy trang 10,11;23,24;38ậ ậ4.VÏ s¬ ®å c¸c c¸ch ph¸t triÓn tõ vùng LÊy vÝ dô minh ho¹ cho mçi c¸ch Làm các bài ph luy trang 56,57;74.ậ ậ5.C¸c h×nh thøc trau dåi vèn tõ Làm các bài ph luy trang ậ101,102, 103.6.Ph©n biÖt c¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp ViÕt ®o¹n v¨n (chñ ®Ò tù chän) cã sö dông lêi dÉn trùc tiÕp sau ®ã chuyÓn thµnh lêi dÉn gi¸n tiÕp Làm các bài ph luy trang 54,55.ậ ậ7. Th nào là thu ng Đc đi thu ng Làm các bài ph luy ậtrang 89,90.