Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn tập Toán lớp 9 HKI năm 2010-2011 trường THCS Nguyễn Trãi

1dd54468db1b79064649469decf5f7e6
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-10-17 09:36:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

o'cĐ NG ÔN HK NĂM 2010­2011Ề ƯƠ ỌTR NG THCS NGUY TRÃIƯỜ ỄMÔN: TOÁN 9ỚA.LÝ THUY Ế1.HTL TRONG TAM GIÁC VUÔNG :c. h`hc1 hc2cgv1 cao cgv2B CA1 cgv ch` hc1 cgv ch` hc22. cao hc1 hc2 3. cao ch` cgv1 cgv24. 21 21 1cao cgv cgv 5. ch` cgv cgv 26. ch` hc1 hc22.T NG GIÁC :Ỉ ƯỢĐi Huy ềsin đi huy cos :huy ềtg= đi ềcotg đi ốDoc24.vnCgv= ch`.sin đi ch` .cos ềCgv1 cgv2 .tg đi cgvố2 cotg ề2 2sin cos 1sin cos; cot cot 1cos sintg tg g      * ng giác các góc đc bi :ỉ ượ ệGóc 30 045 060 0sin 1/2 22 32cos 32 221/2tg 33 3cotg3 333.M ĐNH LÍ NH Ớ1.Tâm đng tròn ngo ti tam giác là giao đi các đng trung tr tamủ ườ ườ ủgiác 2. Tâm đng tròn ti tam giác là giao đi các đng phân giác trong aủ ườ ườ ủtam giác3.Tâm đng tròn ngo ti tam giác vuông là trung đi nh huy ườ ề4. tam giác có nh là đng kính đng tròn ngo ti thì tam giác đóế ườ ườ ếlà tam giác vuông 5.N hai ti tuy đng tròn nhau đi thì :ế ườ ểDoc24.vn­ đi đó cách đu ti đi ể­ Tia đi đó đi qua tâm là phân giác góc ti tuy ế­ Tia tâm qua đi đó là phân giác góc hai bán kính .ẻ ở6.N hai đng tròn nhau thì đng tâm là trung tr dây chung ườ ườ ủ7.Trong đng tròn :ộ ườ­ Đng kính đi qua trung đi dây không đi qua tâm thì vuông góc dây ườ ớ­ Đng kính vuông góc dây thì đi qua trung đi dây ườ ủ4.CÁC NG ĐNG TH ĐÁNG NH :Ằ 22 222 22 233 333 33 23 21. 22. 23.4. 35. 36.7.A AB BA AB BA BA AB BA AB BA AB BA AB B       5 CĂN TH :Ứ 22 21..2.13..4.A AA BB BAAAC BCA BA Bm6.ĐI KI CÓ NGHĨA XÁC ĐNH )Ề Ị0A khiA 10khi AA 10khiAA7.ĐNG TH NG ƯỜ (D): y= a.x (D’): a’.x b’Doc24.vn a: góc b: tung (D)//(D’) ' 'a va b (D)trùng (D’) ' 'a va b (D)c (D’) ắ'a a (D)//(D’) 'a a ­ Đng th ng tr tung Oy đi có tung ng ườ Đng th ng đi qua đi m,n) ườ th =m và y= vào a.x ếB.Đ THAM KH :Ề ẢĐ Ề1/Tính a/ 32108248327 b/ 34:6256252/Rút a/ ọ521:561233223 B/ 20, 0a ab aa bab a  3/Ch ng minh bi th không ph thu vào bi x:ứ ế1 8: 0, 111 1x xA xxx x       4/Cho hai hàm nh ấ12xy và 2xy có th là các đngồ ượ ườth ng ẳ21;dd .a/ ẽ1d và 2d trên cùng ph ng Oxy. ộb/ Tìm giao đi ủ1d và 2d ng phép toán. ằ5/Cho đng tròn (O R) đng kính BC. thu đng tròn sao choườ ườ ườAB=R.a/Ch ng minh: ứABC vuông. Tính nh AC theo R. ạDoc24.vn b/Ti tuy cùa đng tròn (O) ti tuy và aế ườ ượ ủđng tròn (O) và F. ch ng minh ườ ứCFBEEF c/Ch ng minh: ứOFOE và 4.2BCCFBE d/G là giao đi BF và CE. AI BC H. ch ng minh ứIHIA ỀCâu Tính /802145320 b/ 625223Câu Rút /ọ1111aaaaaa b/ 321251215Câu /Trên cùng ph ng đ,v th các hàm ốxy21 và 3xy /Xác đnh giao đi hai th câu a. ởCâu :ch ng minh ứ21531).3315233132( Câu :Cho ABC ti đng tròn (O;R) có BC là đng kính, BC=ộ ườ ườ10cm,AB=8cm. a/Ch ng minh ứ ABC là vuông và tính dài AC b/K dây AD vuông góc BC H.Tính AD c/Ti tuy hai ti tuy và (O) và F.Ch ng minh ứEF BE CF vàtính tích BE.CF d/Ch ng minh BC là ti tuy đng tròn ngo ti ườ ế EOF ỀDoc24.vnBài tính a/2 28 63 175 112 b/ 10 10 Bài 2: Rút ọ23 5( 3)5 3  2:11 1aaa a         (v a> và )ớBài Cho hàm 3x (Dố1 và hàm x (D2 )a/ (Dẽ1 và (D2 trên cùng ph ng đặ ộb/ Tìm giao đi (Dọ ủ1 và (D2 ng phép tínhằBài CMR 3.12 23 6 Bài Cho đng tròn (O R) có đng kính AB. dây AM R.ườ ườ ẽa/ Ch ng minh tam giác AMB vuông và tính MB theo R.ứb/ đng cao OH tam giác OMB ti tuy (O) tia OHẽ ườ ắt K. Ch ng minh KB là ti tuy (O)ạ c/ Ch ng minh Tam giác MKB đu và tính di tích theo Rứ d/ là giao đi OK (O). Ch ng minh cách đu nh tam giácọ ạMKBĐ 4ỀBài 1: Tính a/ 32483182 Doc24.vn b/ 2215432Bài 2:Rút a/ ọ526549 b/ 1111aaaaaa 1,0aaBài 3: Ch ng minh bi th cứ ứ12babaabbaabaa baba,0,0Bài 4: a/ trên cùng tr to các đng th ng ­3x và 2x 3.ẽ ườ b/ Tìm to giao đi hai đng th ng trên.ạ ườ Bài Cho tam giác ABC có ba góc nh n. Đng tròn tâm đng kính BCọ ườ ườc AB; AC D.G là giao đi BD và CE.ắ ượ a.Ch ng minh góc BDC góc BEC ứBCAH b.Xác đnh tâm đng tròn qua đi A;D;H;E.ị ườ c.Ch ng minh ID là ti tuy (O) d. Ch ng minh BH.BD CH.CE BCứ 2Đ :ỀBài 962354324 =2611)21(2Bài Rút a) 55 65 5      b) 44:22aaaaaa a> 4Doc24.vnBài CMR 20a aba b   Bài a/ trên cùng tr to các đng th ng sau: (D) ­2x vàẽ ườ ẳ(D’) x2 b) Tìm giao đi (D) và (D’) ng phép toán .ọ ằBài Cho đng tròn (O; R) có đng kính AB và là đi thu đngườ ườ ườtròn (M và B).Ti tuy (O) ti tuy và tế ượ và Dở a/ Ch ng minh COD vuông b/ Ch ng minh AB là ti tuy đng tròn đng kính CDứ ườ ườ c/ AD BC N. Ch ng minh MN vuông góc ABắ d/ MA OC MB OD K. Ch ng minh IK ứĐ Ề1/Tính: 75 12 48 271 1)5 6ab  2/Rút n: ) 5) 0, 0aa ab ab ba b  >3/ 1 20, 442 2xA xxx x  a/ Rút b/ Tìm ể14ADoc24.vn4/ Cho hai hàm 3x D) và (D’) a/ (D) và( D’) trên cùng ph ng to đ.ẽ b/ Tìm to giao đi (D) và( D’) ng phép tính.ạ ằ5) Cho đng tròn (O; R) và đi bên ngoài đng tròn (O) sao cho OA =ườ ườ2R. hai ti tuy AB và AC đng tròn (O) (B, là hai ti đi m).ừ ườ a/ Ch ng minh: OA vuông góc BC.ứ b/ đng kính CD đng tròn (O). ch ng minh DB song song OA. ườ ườ c/ là giao đi đo th ng OA đng tròn (O). Ch ng minh tọ ườ ứgiác OBIC là hình thoi. Qua đng th ng vuông góc OB, AC K.ẽ ườ ạCh ng minh KI là ti tuy (O). ủĐ 7Ề1/ Tính: 18 32 501 1)5 6ab  2/Rút :ọ22) 32 34) 0, 0,ax xyb yx y    3/ Ch ng minh đng th c: ứ2 3) 41 29( 0, )4b ba bab ba b        b) Tính giá tr bi th 4a 15a và 23 15b Doc24.vn4/ Cho hai hàm 2x (d) và 5x (d’) a/ (d) và( d’) trên cùng ph ng to đ.ẽ b/ Tìm to giao đi (d) và(d’) ng phép tính.ạ 5/ Cho đng tròn (O; R) đng kính AB, và ti tuy Ax và By.ườ ườ ếL đi trên (O), ti tuy th ba Ax, By và D.ấ ượ a) Ch ng minh CD AC BD.ứ b) Ch ng minh ứ0ˆ90COD và tích AC.BD không thay đi khi di chuy trên (O).ổ c) CD AB E. Tính ME ế0ˆ60MAB d) Tìm trí trên (O) ng AC, BD đt giá tr nh nh t.ị ấDoc24.vn