Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn tập Toán lớp 6

1db19b19b7a6ef79f90d2635fdd11cff
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-05 13:15:35 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 275 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO NG ÔN IỀ ƯƠ ỲMÔN TOÁN 6A. PH C:Ầ Ọ1. p:ậ ợ­ Ph p.ầ ợ­ ph p­ con.ố ợ2. Các phép tính trong N­ ng, tr nhân chia nhiên.ộ ự­ Lũy th mũ nhiên, nhân, chia hai lũy th a.ừ ừ­ hi chia cho 2, 3, 5, 9.ấ ế­ Tính ch chia ng.ấ ổ3. và iƯớ ộ­ nguyên số ố­ Phân tích ra th nguyên .ộ ố­ c, i, chung, chung, UCLN, BCNN.Ướ ướ ộ4. các nguyênậ ố­ Th trong nguyên.ứ ố­ Giá tr tuy đi nguyênị ố­ ng và tr nguyênộ ố­ Tính ch phép ng.ấ ộ* Các ng bài p:ạ ậ1. Vi ng cách, ng ký hi ệ; ,2. Tính ph p. Vi con.ố ợ3. Th hi phép tính trong N, trong phép ng và tr )ự ừ4. Tính lý trong và Z.ợ5. So sánh hai nguyên.ố6. Tìm liên quan đn:ế­ Th th hi phép tính.ứ ệ­ chung, chung.Ướ ộ­ Giá tr tuy đi, lũy th a.ị ừ7. Xét xem ng ho hi có chia cho hay không?ổ ố8. Phân bi đc nguyên .ệ ượ ố9. Bi tìm c, chung, chung, UCLN, BCNNế ướ ướ ộ10. Toán th liên quan đn UCLN, BCNN và chung.ự ộB. HÌNH C.Ọ1. Phân bi đi m, đo th ng, đng th ng, tia và bi cách đt tênệ ườ ặ2. Hi khái ni đo th ng, tia, hai tia trùng nhau, đi nhau.ể ố3. Bi đng th ng, đo th ng, tia song song, trùng nhau nhau)ế ườ ắ3. Ba đi th ng hàng.ể ẳ4. Khi nào thì AM+MB=AB.5. đo th ng cho bi đô dài.ẽ ế6. Trung đi đo th ng. ẳ* Các ng bài pạ ậ­ Bi đo th ng, đng th ng, tia, trung đi đo th ng.ế ườ ẳ­ các đo th ng trên cùng tia, ho hai tia đi nhauẽ ố­ Ch ng đi gi hai đi còn i.ứ ạ­ Tính dài đo th ng.ộ ẳ­ ng đnh nghĩa trung đi đo th ng vào bài toán liên quan.ậ ẳ*. Ngoài ra các HS gi tham kh thêm bài toán nâng cao trong sách bài Toánỏ ậ6.****H T*****ẾĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn: Toán 6Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)Đề bài: Câu 1: (1,5điểm)a Tìm giá trị tuyệt đối của các số nguyên sau: -15; 3; -200; 0; +10.b Khi nào điểm là trung điểm của đoạn thẳng AB?Câu 2: (1,5điểm)Cho các số: 240; 1539; 234; 123;16. Hỏi trong các số đã cho:a) Số nào chia hết cho 2.b) Số nào chia hết cho 3.c) Số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3.Câu 3: (3điểm)Thực hiện phép tính:a) (-18) 18 b) (-75) (-105)c) 102 272 d) |-15| (-23)e) 5: 2. f) 46. 32 54. 32Câu 4: (2điểm)Tìm x, biết:a) 18 30 và 100.b) 120 90 và 10 20.Câu 5: (2điểm)Cho đoạn thẳng AB 20cm. Trên tia AB lấy điểm C, sao cho AC 10cm.a) Tính CB.b) Điểm có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ Môn: Toán Th gian làm bài: 90 phút (không th gian giao đ)ờ ềCâu (1 điểm) a/ Viết dạng tổng quát chia hai lũy thừa cùng cơ số. b/ Áp dụng tính: 5: 0) Câu 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính tính nhanh nếu có thể) a/ b/ 15.24+ 76.15 (-1500) Câu (2,5 điểm) 3.1/ Tìm số tự nhiên x, biết: a/ 5.(x-3) 15 b/ 2x 3.2/ Cho +…..+ 60 Chứng minh rằng chia hết cho và 3Câu (2,5 điểm) a) Tìm ƯCLN của 12 và 18 b) Một trường tổ chức cho khoảng 200 đến 300 học sinh đi du lịch. Tính số học sinh đi du lịch, biết rằng khi xếp số học sinh lên xe 24 chỗ hoặc xe 40 chỗ thì vừa đủ.Câu (2điểm) Cho đoạn thẳng MN cm. Trên tia MN lấy điểm sao cho MA cm. a/ Điểm có nằm giữa hai điểm và không? Vì sao? b/ So sánh AM và AN. c/ Điểm có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?Đ CHÍNH TH CỀ