Đề cương ôn tập THPT 2016 môn Ngữ Văn

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-21 11:01:38 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn CƯƠNG THPT 2015 PHẦN HIỂU ĐỊNH HƯỚNG CHUNG: Những chung Phạm phần hiểu trong THPTQG Phạm (Văn nghệ thuật): trong chương trình (Nghiêng nhiều thêm) ngoài chương trình (Các cùng loại được trong chương trình). nhật dụng (Loại dung gũi, thiết cuộc sống trước người cộng đồng trong hiện như: quyền biển đảo, thiên nhiên, trường, năng lượng, quyền tuý, nhật dụng dùng loại cũng kiểu song nghiêng nhiều loại nghị luận chí). Xoay quanh liên quan tới: dung nghệ thuật hoặc trong hoặc ngoài SGK. trong ngoài SGK). phải. lượng phức Không nhiều phương, giữa nghĩa nghĩa bóng. phần hiểu Nhận biết kiểu (loại), phương thức biểu đạt, cách dụng ngữ, văn, hình ảnh, biện pháp từ,… Hiểu điểm loại, phương thức biểu đạt, nghĩa việc dụng ngữ, văn, hình ảnh, biện pháp Hiểu nghĩa trong Khái quát được dung bản, đoạn văn. nghĩ bằng đoạn ngắn. Những kiến thức thực hiện việc hiểu Kiến thức vững loại bản: Danh động tính thán láy, ghép, thuần Việt, Việt…Doc24.vn Hiểu được loại nghĩa Nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa gốc, nghĩa chuyển, nghĩa biểu niệm, nghĩa biểu thái… Kiến thức câu: loại phân loại theo pháp loại phân loại theo đích (trực tiếp, gián tiếp). tỉnh lược, biệt, khẳng định, định,… Kiến thức biện pháp điệp điệp vần, điệp thanh, hưởng nhịp điệu câu,… sánh, nhân hóa, hoán tương phản, chơi chữ, giảm, tránh, thậm xưng,… câu: pháp, liệt chêm xen, ngữ, đối, lặng,… Kiến thức bản: loại bản. phương thức biểu III, Cách thức luyện: Giúp sinh: vững thuyết: hiểu bản? đích hiểu được hình thức kiểm phần hiểu trong quốc gia. hình thức: Phần hiểu thường điểm trong thi. thường chọn những (Trong chương trình hoặc đọan văn, thơ, báo, phát biểu trong chương trình thời ngoài SGK) trinh nhận thức năng sinh. phần hiểu kiến thức phần Tiếng Việt. thể: pháp, trúc câu, phong cách ngôn ngữ. đọan văn; biện pháp nghệ thuật dụng biện pháp trong liệu bài. Hoặc trung khía cạnh như: dung chính thông quan trọng bản? nghĩa bản? bản?Doc24.vn bản…. DUNG TẬP: Phần thuyết: Khái niệm đích hiểu bản: Khái niệm: hoạt động người, dùng nhận biết hiệu viết, dùng những dung mình dụng phát phát thanh nhằm truyền người nghe. Hiểu phát hiện vững liên vật, hiện tượng, tượng nghĩa quan Hiểu quát dung dụng sống. Hiểu phải được nào? nào? hiểu hình thành năng giải thích, phân tích, khái quát, biện luận đúng- logic, nghĩa năng lực, biểu đạt. đích: Trong phẩm chương, hiểu phải thấy được: dung bản. quan nghĩa chức dựng. đích? Thấy được tưởng trong phẩm. nghệ thuật. nghĩa được dùng trong trúc bản. lọai bản?Hình tượng nghệ thuật? Phong cách chức năng ngôn ngữ: cầu: được nhiêu loại? Khái niệm. trưng. Cách nhận biết. Phong cách ngôn sinh hoạt:Doc24.vn Khái niệm: Phong cách ngôn sinh hoạt phong cách được dùng trong giao tiếp sinh hoạt hằng ngày, thuộc hoàn cảnh giao tiếp không mang tính nghi thức, dùng thông ,trao nghĩ, tình cảm….đáp những trong cuộc sống. trưng: Giao tiếp mang cách nhân. Nhằm trao tưởng, tình mình người thân, hàng xóm, đồng nghiệp. Nhận biết: dạng: Chuyện trò, nhật Ngôn ngữ: Khẩu ngữ, bình suồng phương. Phong cách ngôn khoa học: Khái niệm: phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh nghiên cứu, biến khoa học. phong cách ngôn trưng đích diễn chuyên sâu. trưng trường những người khoa học. dạng: khoa chuyên sâu; Khoa giáo khoa; Khoa cập. trưng bản: (Thể hiện phương tiện ngôn ngữ,câu, đọan văn,văn bản). Tính khái quát, trừu tượng. Tính trí, gíc. Tính khách quan, thể. Phong cách ngôn nghệ thuật: Khái niệm: loại phong cách ngôn được dùng trong thuộc lĩnh chương (Văn xuôi nghệ thuật, thơ, kich). trưng: Tính thẩm Tính nghĩa. hiện riêng giả. Phong cách ngôn chính luận: Khái niệm: phong cách ngôn được dùng trong những trực tiếp tưởng, trường, thái những thiết thực, nóng bỏng sống, biệt trong lĩnh chính trị, hội.Doc24.vn đích: Tuyên truyền, động, giáo dục, thuyết phục người đọc, người nghe nhận thức hành động đúng. trưng: Tính công khai quan điểm chính trị: ràng, không Tránh dụng chung chung, nhiều Tính chặt trong biểu luận: Luận điểm, luận lớn, nhỏ, đọan phải ràng, rành mạch. Tính truyền cảm, thuyết phục: Ngôn cuốn thuyết phục; giọng điệu hùng hồn, thiết, hiện nhiệt tình sáng người viết. (Lấy chứng trong luân nước “Xin khoa luật” Phong cách ngôn hành chính: Khái niệm: phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh hành chính. giao tiếp giữa nước nhân dân, giữa nhân quan nước, giữa quan quan, giữa nước nước khác. trưng: Phong cách ngôn hành chính chức năng: Chức năng thông báo: hiện giấy hành chính thông thường. bằng, chứng loại, giấy khai sinh, đơn, đồng,… Chức năng khiến: trong phạm pháp luật, trên dưới, nước nhân dân, nhân. Phong cách ngôn (thông tấn): Khái niệm: Ngôn ngôn dùng thong thời trong nước quốc phản chính kiến luận quần chúng, nhằm thúc tiến hội. phong cách được dùng trong lĩnh thông những thời (thông nghĩa thập biên cung nơi). loại chí: tin: Cung người theo khuôn mẫu: Nguồn tin- Thời gian- điểm- kiện- Diễn biến-Kết quả. Phóng Cung nhưng rộng phần tường thuật tiết kiện, miêu bằng hình ảnh, giúp người nhìn sinh động, dẫn. Tiểu phẩm: Giọng thân mật, thường mang thái mai, châm biếm nhưng chứa chính kiến thời cuộc. Phương thức biểu đạt: cầu: được nhiêu phương thức biểu (6). được: Khái niệm.Doc24.vn trưng từng phương thức biểu đạt. chuyện, tường thuật): Khái niệm: lại, thuật việc, phương thức trình chuỗi việc, việc việc kia, cuối cùng thúc hiện nghĩa. trưng: truyện. nhân việc. tưởng, ngôi thích hợp. Miêu Miêu người đọc, người nghe, người thấy vật, hiện tượng, người (Đặc biệt giới tâm) đang hiện trước ngôn miêu Biểu cảm: tình cảm, mình giới xung quanh. Nghị luận: phương thức được dùng phải, trái, đúng nhằm kiến, thái người nói, người viết. *Thuyết minh: Được dụng cung cấp, giới thiệu, giảng giải những thức vật, hiện tượng người người nghe. trưng: luận điểm đúng đắn, ràng, luận. chứng thuyết phục, chính xác, sáng luận điểm phương pháp thuyết minh Phương pháp định nghĩa, giải thích. Phương pháp liệt Phương pháp dùng Phương pháp sánh. Phương pháp phân loại ,phân tích. Hành chính công thuộc phong cách hành chính công điều hành hội, chức năng hội. được điều hành bằng luật pháp, hành chính. định, ràng buộc quan giữa chức nước nhau, giữa nhân nhau trong khuôn hiến pháp luật pháp dưới luật trung ương phương. Phương thức trần thuật: Trần thuật ngôi nhất nhân chuyện (Lời trực tiếp)Doc24.vn Trần thuật ngôi người chuyện giấu mình. Trần thuật ngôi người chuyện giấu minh, nhưng điểm nhìn theo giọnh điệu nhân trong phẩm (Lời trực tiếp) Phép liên kết: Nối- Liên tưởng Tương phản Tỉnh lược… Nhận diện những biện pháp nghệ thuật trong dụng những biện pháp nghệ thuật việc hiện dung bản. Giáo viên giúp kiến thức biện pháp vựng biện pháp nghệ thuật khác: sánh; Nhân hóa; Hoán quá- phóng đại- thậm xưng; giảm- tránh; Điệp điệp ngữ; Tương phản- lập; Phép liệt Phép điệp trúc; Cách dụng láy… năng nhận diện biện pháp được dụng trong hoặc xuôi phân tích việc dụng phép trong bản. hình thức luận đọan văn: Diễn dịch; Song hành;Qui nạp… VII. thơ: trưng loại thơ: bát; Song thất bát; Thất ngôn; ngôn, chữ… Phần Luyện thực hành phẩm trong chương trình theo thống sau: 1.“Xin khoa luật” (Trích điều Nguyễn Trường Tộ): điều trần Nguyễn Trường dung dung được hiện nào? Thái người viết trong hoàn cảnh hội, điều trần nhằm đích luân nước ta”(Trích luân Đông Tây- Phan Châu Trinh diễn thuyết Phan Châu Trinh dung dung được hiện nào? Thái người viết trong hoàn cảnh hội, diễn thuyết nhằm đích Trong đọan văn: “Tiếng người nhất tộc, quan trọng nhất giúp giải phóng thống trị. người hãnh diện tiếng mình tiếng phong năng biến thuyết khoa Châu việc giải phóng thời gian. người tiếng nóiDoc24.vn mình, cũng đương nhiên khước niềm vọnh giải phóng giống nòi….Vì thế, người chúng chối tiếng đồng nghĩa chối mình…” (Trích “Tiếng Nguồn giải phóng bức”- Nguyễn Ninh Đoạn trích trên thuộc nào? dung đoạn trích Đoạn trích được diễn theo phương thức nào? định phong cách ngôn bản? Đoạn trích: “Đêm trại giam tỉnh vẳng tiếng trên vọng canh, cảnh tương chưa từng trong buồng chật hẹp, ướt, tường mạng nhện, phân chuột phân gián. Trong không khói cháy nhà, sang đuốc người đang chăm trên bạch nguyên Khói mắt, lịa. người gông, chân vướng xiềng, đang trên trằng tinh căng trên mảnh ván. Người viết xong chữ, viên quản ngục khúm những đồng tiền đánh trên phiến óng. thầy bưng chậu mực…”. Đoạn trích trong phẩm nào? cảnh tượng Cảnh tượng chứa nhiều tương phản? Đoạn được trình theo phương thức nào? phẩm trong chương trình “Tuyên ngôn lập” Minh Hoàn cảnh đời? đích sáng tác? định phong cách ngôn bản? đoạn văn: “Thuyền trôi nương mùa. tịnh không bóng người. gianh đang những búp. hươu ngốn gianh sương đêm. song hoang tiền sông nhiên niềm tích ngày xưa”. Đoạn trên trích trong phẩm nào? Đoạn thuộc phong cách ngôn nào? định phương thức biểu đạt? Trong “Đàn Lorca” Thanh Thảo: Việc những không viết dụng nghệ thuật gì?Doc24.vn phân tích nghĩa biểu hình tượng Lorca? pháp nghệ thuật chính khắc hình tượng Lorca? III/ Luyện phần hiểu ngoài sách giáo khoa: *Ngữ liệu được dùng thơ, trích đoạn hoặc nói, nhận việc, kiện. *Cách thức tình viết chính trúc pháp sinh đúng. định hình thức ngôn biểu đạt, phương thức liên trong liệu. nghĩa chữ, hình trong liệu nghĩa nhan (Hoặc đoạn trích). Nhận quan giữa câu? quan dung đoạn? hoặc trong liệu, viết xung quanh dung dung bản? dung chia thành thơ: định thơ, cách gieo vần? Biện pháp nghệ thuật được dụng? biểu biện pháp nghệ thuật nhận nhân tình? Hiểu trong bản? xuôi: nhiều nhan khác nhau, sinh chọn nhan nghĩa? phép liên kết? Biện pháp nghệ thuật biểu dung? *Một Trong phát biểu tướng Nguyễn Dũng trước phiên thảo luận đồng khóa đoạn: “Thưa phải trải những cuộc chiến tranh ngoại nghèo cùng khát vọng bình thịnh vượng Việt chúng càng cháy bỏng. Chúng luôn tham kiến bình, giảm nghèo, hành tinh chúng Việt sàng tham hoạt động bình LHQ. Chúng lòng đóng nguồn lực, quốc giúp chúng giành lập, thống nhất nước, thoát khỏi nghèo. Việt cậy, thành viên trách nhiệm cộng đồng quốc tế…”.Doc24.vn định phong cách ngôn chức năng đoạn văn? Phương thức liên kết? tiêu đoạn văn? Trong đoạn văn: “Dân lòng nồng nước. truyền thống nay, quốc lăng, tinh thần nổi, thành sóng cùng mạnh lớn, lướt nguy hiểm, khăn, nhấn chìm nước cướp nước”. Minh “Tinh thần nước nhân ta”) dung đoạn văn? Phương thức trình bày? Phong cách ngôn chức năng được dụng trong đoạn? Thái quan điểm chính Bác? hỏi: “Chứng kiến tướng Nguyên Giáp, chứng kiến những dòng chảy thương giành tướng, nhiều người động sắc. Thượng Dương Việt Dũng chia tướng đình nhân nước. Nhưng đây, cũng thấy mừng những người viếng tướng không những chiến binh đông trẻ, không những cũng được đình viếng… nhiều cũng đến, những người cũng trong thành kính. Chưa thấy người thân nhau vậy.”. (Theo trí) trên được viết theo phong cách ngôn nào? dung trên? bản? Viết nghị luận trên (không từ). Phần hướng cách giải: đoạn dưới: “Tnú không sống được được con. chết. chết rồi. Thằng lính đánh ngang bụng xuống, không không, Tnú, cũng không sống được mày. chúng bắt, trắng, chúng trói lại. đứng thấy chúng trói bằng rừng. không nhảy mày. cũng không. không quay rừng, thanh niên. thanh niên cũng rừng, chúng giáo mác. Nghe chưa, con, chưa? lấy, lấy. chết rồi, sống phải cháu: Chúng súng, mình phải giáo!...”. Đoạn trích trong phẩm nào?