Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 HỌC KỲ II - Đầy đủ, chi tiết

7699cee6ee8a07f8452bd7847b810194
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-18 11:51:02 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 247 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NG ÔN KÌ II MÔN NG VĂN 8Ề ƯƠ ỮI/ PH VĂN NẦ Ả1. Th Vi Nam (1930-1945) nh bi tấ ếTT Tên văn nả Tácgiả Xu xấ Thểthơ dung chính, ngh thu tộ ậ1 Nh ngớ ừ(Th i)ơ ThếLữ(1907-1989) Vi 1934,ếin trongt “M yấv th ”ầ Thơtámchữ con nh báchượ ươthú di sâu chán ghétể ỗth th ng, tù túng và ni mự ươ ềkhao khát do mãnh li ng nh ngự ữv th tràn ng lãng n.ầ aBài th đã kh ni yêu cơ ướth kín ng dân thuầ ươ ướ ởy.ấ2 Quê ngươ(Th i)ơ TếHanh(1921-2009) Trích trongt pậ“Ngh nẹngào” -1939 Thơtámchữ nh ng th bình mà m,ớ abài th Quê ng Hanh đã vơ ươ ẽra tranh sáng, sinh ngộ ươ ộv làng quê mi bi n, trong đóề ển lên hình nh kh kho n, yổ ầs ng ng dân chài và sinhư ươho lao ng làng chài. Bài th choa ơth tình quê ng trong sáng, thaấ ươthi nhà th .ế ơ3 Khi con tu hú(Th cáchơm ng)a TốH uữ(1920-2002) Sáng táctháng 7-1939 ianhà laoTh Phừ Thơl bátụ Là bài th bát gi ,thi tha, thơ ểhi sâu lòng yêu cu ng vàê ốni khát khao do cháy ng aề ủng chi sĩ cách ng trong nh tùươ ađày.4 nh Pácư aBó(Th cáchơm ng)a HồChíMinh Sáng táctháng 2-1941 khiBác ngốvà làmvi Pácê ởBó Th tấngôntưtuy têĐ nươg lu tậ Là bài th tuy bình pha gi ng vuiơ ọđùa cho th tinh th quan, phongấ athái ung dung Bác trong cu củ ộs ng cách ng khó khăn gian kh ởPác Bó.V Ng i, làm cách ng vàớ ươ as ng hòa thiên nhiên là ni mố ềvui n.ớ5 Ng Trăngă(V ng nguy t)ọ HồChíMinh Trích pậ“Nh kíậtrong tù”vi khiếBác giamit nhà tùaT ngưởGi Th chớ a(1942-1943) Th tấngôntưtuy têĐ nươg lu tậ Là bài th tuy gi mà hàm súc,ơ icho th tình yêu thiên nhiên say mêấ ếvà phong thái ung dung Bác Hủ ồngay trong nh ng tù kh ia ốtăm.6 Đi ngươ(T )ẩ HồChíMinh Trích pậ“Nh kíậtrong tù”(1942-1943) Th tấngôntưtuy tê Là bài th tuy gi mà hàm súc,ơ imang nghĩa ng sâu c; vi cư ưở êđi ng núi đã ra chân lí ngươ ươLê Tr Nh Tânầ ậ1Đ nươg lu tậ i: qua gian lao ch ng ch iơ ượ ớth ngăl vang.ợ ẻ2. Các văn ngh lu trung thông hi uấ ể2.1. Chi đô (Lý Công 1010)ế ẩ Vì sao nói văn Chi đôế ph ánh chí p, ng và sả ườ ựphát tri nh dân c?ể ộTr ia Vi đô ph ánh chí p, ng và phát tri nh aê ươ ủdân Vi vì:ộ đô Hoa ra vùng ng băng ch ng tri đình cơ ưch PK cát th và sánh ngang ph ng c. nh đô Thăng Long làấ ươ ởth hi nguy ng nhân dân thu giang i, xây ng cự ướ ộl ng.ậ ươ Nh xét con ng Lý Công qua bài ườ Chi đôế ?Tr ia Lý Công là vua anh minh, thông minh, nhân ái, có chí n, nhìn xaẩ ớtrông ng và lòng dân. ượ2.2. ch ng sĩ (Tr Qu Tu n)i ướ ấ Tr Qu Tu vi bài ch ng sĩị ướ trong hoàn nh nào và làm gì?ả ểTr ia ch ng sĩị ướ do Tr Qu Tu vi vào kho ng tr cu kháng chi nầ ướ ếch ng Mông Nguyên th hai (1285) khích ng sĩ cu ướ Binh thưy cế ượ do chính Tr Qu Tu so có th chi th ng quân Mông Nguyên.ầ ă Nh xét con ng Tr Qu Tu qua bài ườ ch ng sĩị ướ ?Tr ia Tr Qu Tu là danh ng văn võ song toàn và ki xu dânầ ướ ủt c, là ng lãnh anh minh, thông minh, có chí và bi nhìn xa trông ng.ộ ươ ộ2.3. Vi ta trích Bình ngô cáo (Nguy Trãi tháng 1-1428)ướ ễ ng nhân nghĩa Nguy Trãi đã th hi qua hai câu th trong bàiư ưở ơN Vi taướ Hai câu th đó là hai câu nào? Có th hi lõi ng nhânơ ưởnghĩa Nguy Trãi nh th nào? Hãy nh xét ng này và so sánh iủ ưở ớt ng Nho Giáo.ư ưở ủTr i:a Hai câu th th hi ng Nguy Trãi:ơ ưở ễ“Vi nhân nghĩa yên dân,ệ ởQuân đi ph tr lo tr o.”ế ướ ạC lõi ng nhân nghĩa Nguy Trãi là "yên dân”, “tr o”. Yên dân là làmố ưở acho dân an ng thái bình, nh phúc. Mu yên dân thì ph tr di th cượ ưở ựb tàn phá ho cu ng yên nhân dân. Nh y, Nguy Trãi, nhân nghĩaa ễg li yêu c, yêu dân, ch ng xâm c. Đây là ng đúng và ti nă ướ ượ ưở ếb so ng Nho giáo a.ộ ưở Nhân nghĩa theo quan ni tr đó (nho giáo) làê ướquan gi ng ng gi đây nhân nghĩa li yêu ch ng xâmê ươ ươ ướ ốl c, th hi trong quan gi dân dân c. Đó là nét i, phát tri nượ ểc ng nhân nghĩa Nguy Trãi.ủ ưở ễ kh ng nh ch quy dân c, tác gi đã vào các tể ốnào?Tr ia Các tên (Đ Vi t), có văn hi lâu i, có lãnh th riêng,ế ướ ổcó phong riêng, có ch quy n, có truy th ng ch riêng, có nhân tài (hào ki t)ụ êriêng.Lê Tr Nh Tânầ ậ2 Vì sao Bình Ngô cáoạ xem là tuyên ngôn th hai aượ ủdân c? Hãy so sánh Nam qu hà (Sông núi non) ướ Lý Th ngủ ườKi t.ệTr ia Bình Ngô cáo là tuyên ngôn vì nó gi ng các nộ atuyên ngôn khác: ậ– Kh ng nh ch quy dân c; ộ– Th hi tình yêu quê ng, c, ng bào; ươ ướ ồ– cáo ác gi c, và cho chúng bi qu nh nh th khi dámố axâm Vi Nam;ượ ê– Ca ng tôn vinh con ng Vi Nam, dân Vi Nam.ợ ươ êĐi khác nhau gi Bình Ngô cáo Nam qu hàố ơN dungộ Bình Ngô Cáoa Nam qu hàố ơKh ng nhẳ ich quy nủ Trên nhi ph ng di toàn di rõề ươ êràng, không th ch cãi: tên c,ể ướn văn hi n, lãnh th phong c, chề ủquy n, truy th ng ch nhân tài.ề Trên hai ph ng di n: cõi vàươ ơch quy (vua) kh ngủ ượ ẳđ nh sách tr là ng siêui ưỡnhiên không rõ ràng.Lòng yêun c, yêu dânướ dân làm c, yêu là yêu dân.ấ ướ Trung quân ái qu c. Yêu làố ướyêu dân.V ch tr ia ộác gi củ ch tr ác gi c, kh ng nha is ph chúng khi ng ch ng cố ớl ch thuy ph c, hùng n.i ch tr ác quân xâma ủl c, là báo cho ph aượ ủchúng.2.4. Bàn lu phép Lu pháp (La phu Nguy Thi p)ậ ế Nguy Thi đã phê phán nh ng ch c, sai trái nào? Tác aễ ủl là gì?ố ấTr ia Tác gi phê phán nh ng c:a hình th hòng danh vì đích th ng,ọ ươth ng ti thân- làm quan- danh i.ự Không bi tam ng ngũ th ng hình th c, làm đi nghĩaế ươ ươ ấchân chính vi c.ủ Nh ng ng theo gi làm quan tr thành "n nh th n", trữ ươ ởthành tham quan, làm cho nhà tan.ẻ ướ ấ khuy khích vi c, Nguy Thi khuyên vua Quang Trung th cể ựhi nh ng chính sách gì? ữTr ia khuy khích vi c, Nguy Thi bàn hình th và cáchể ọh c:ọ+ ng thêm tr ng, ng thành ph ng c, đi ki thu iở ươ ươ ợcho ng c.ươ ọ+ Vi ph ti hành tu th ngũ kinh ch .ê ượ ử+ ng tóm c.ọ ượ+ đi đôi th hành.ọ ự Bài có đo bàn “phép c”, đó là nh ng “phép c” nào? Tác ngấ ụvà nghĩa nh ng phép y? th vi thân, em th yủ ấph ng pháp nào là nh t?ươ ấTr ia Vi ph nh ng cái n, có tính ng. Ph ng pháp ươh ph i:ọ aLê Tr Nh Tânầ ậ3+ Tu ti lên, th caoầ ế+ ng, nghĩ sâu, bi tóm nh ng đi n, nh tọ ượ ấ+ ph bi hành. không ph ch bi mà còn làmọ Khi th hi theo phép này ng có th "l công tr ng", yự ươ ấnh ng đi mang cho "v ng yên", "th nh tr " cho c.ữ ượ ướ ướ vi thân, em th ph ng pháp nh là nh ngừ ươ ữth n, nh ng đi ph p. ph th hành vi cư ọtr nên nhu nhuy n, có ích.ở ễ3.Ch ng trình ph ng (ph văn)ươ ươ ầ* Văn n: BÁNH CANH HÁ (Minh Cúc)Ộ ẢBánh canh há là trong nh ng th Liêu. Ng dânộ ươB Liêu ng tinh khéo léo mình đã nh ng quen thu mà bình da ic quê ng sáng nên nh ng món ăn ngon nh món bánh canh há thênủ ươ ểh ng cho i.ươ ơBài vi nói món ăn ng nh gi bình th ng trong cu ngế ưở ươ ốhàng ngày nh ng ch ng nh ng phát hi thú sâu xa văn hóa và ngư ốc ng dân Liêu, bi là tình gia đình, ngu i.ủ ươ ộII/ PH TI NG VI TẦ Ệ1. Các ki câu chia theo đích nóiể TT Ki câuể đi hình th ch năngặ Ví dụ1 Câu nghiv nấ Câu nghi là câu:ấ– Có nh ng nghi (ai, gì, nào, sao,ạđâu, bao gi bao nhiêu, à, ch (có) …ờ ứkhông, (đã)…ch a,…) ho có hay (n cácốv có quan ch n).ế ọ– Có ch năng chính là dùng i.ư ỏ Khi vi t, câu nghi thúc ng uế ấch m.ấ Trong nhi tr ng p, câu nghi khôngề ươ ấdùng mà dùng khi n, kh ngể ẳđ nh, ph nh, đe a, tình m, mi axúc,.. và không yêu ng tho tr i.ầ ươ ơ không dùng thì trong sế ốtr ng p, câu nghi có th thúc ngươ ằdâu ch than ho ch ng.ấ Con ăn ch a?ư Câu nghi dùngấđ i.ể ỏ– Sao mày dám ch aưăn ?ơ ả Câu nghi dùngấđ đe a.ể ọ2 Câu uầkhi nế Câu khi là câu có nh ng khi nầ ếnh hãy, ng, ch ,.. đi, thôi, nào,.. hay ngữđi khi dùng ra nh, yêu u, đê ềngh khuyên o,…i a Khi vi t, câu khi th ng thúc ngế ươ ằd ch than, nh ng khi khi khôngấ ếđ nh nh thì có th thúc ng uượ ấch m.ấ Ra ngoài! Câu khi dùngầ ếđ ra nh.ể ê– Con nên pọ ậchăm ch n!ỉ ơÞ Câu khi dùngầ ếđ khuyên o.ể a3 Câu mả Là câu có nh ng thán nh ôi, than ôi, iỡ lão cạ !Lê Tr Nh Tânầ ậ4thán i, chao ôi (ôi), tr i; thay, bi bao, xi tỡ ếbao, bi ch ng nào,...ế dùng tr cể ựti xúc ng nói (ng vi t) xu tế ươ ươ ấhi ch trong ngôn ng nói hàng ngày hayê ữngôn ng văn ch ng.ữ ươ Khi vi t, câu thán th ng thúc ngế ươ ằd ch than.ấ Ôi chao, bu bìnhổminh tr cặ ọm làm saoớ ! Câu thán dùngađ xúc.ể a4 Câu tr nầthu tậ Câu tr thu không có đi hình th cầ ưc các ki câu nghi n, khi n, thánủ a; th ng dùng thông báo, nh nh,ươ imiêu ,…a Ngoài nh ng ch năng trên đây câu tr nữ ầthu còn dùng yêu u, ngh hay lậ ộtình m, xúc...( là ch năng chínha ưc nh ng ki câu khác).ủ ể Khi vi t, câu tr thu th ng thúcế ươ ếb ng ch m, nh ng đôi khi nó có th tằ ếthúc ng ch than ho ch ng.ằ ử Đây là ki câu và dùng phể ượ ổbi trong giao ti p. Ma túy gây ra nhi uềh qu nghiêmậ ảtr ng.ọ Câu tr thu dùngầ ậđ .ể ể– Xin i, đây khôngỗ ởđ hút thu lá.ượ ố Câu tr thu dùngầ ậđ yêu u, ngh .ể i5 Câu phủđ nhị Câu ph nh là câu có nh ng ng phủ ủđ nh nh không, ch a, ch ng, ch a, khôngư ưph (là), ch ng ph (là), đâu có ph (là),ả ảđâu (có),… Câu ph nh dùng :ủ ể– Thông báo, xác nh không có t, sậ ựvi c, tính ch t, quan nào đó (Câu ph nhê imiêu ).a– Ph bác ki n, nh nh.(Câua iph nh bác ).ủ Nam không đi Hu .ế Câu ph nh miêuủ it dùng xác nh na ậkhông có vi Namự êđi Hu di ra.ế ễ– Không ph nó ch nả ầch nh cái đòn cànẫ ư…- đâu có! Câu ph nh dùngủ ibác ki tr cỏ ướđó.2. Hành ng nóiộ Hành ng nói là hành ng th hi ng nói nh nh ng đíchộ ượ ụnh nh. Nh ng ki hành ng nói th ng là :ấ ươ ặ- Hành ng làm gì )ạ ậ- Hành ng trình bày( báo tin, nêu ki n, đoán..) Ngày mai tr sờ ẽm )ư- Hành ng đi khi n(c khi n, đe a, thách th c,…) giúp tôi tr nh tạ ậnhé )- Hành ng .( Tôi xin không đi mu )ứ ữ- Hành ng xúc. Tôi thi tr kì này )ợ ượ ọ hành ng nói có th th hi ng ki câu có ch năng chính phù pỗ ợv hành ng đó (cách dùng tr ti p) ho ng ki câu khác (cách dùng gián ti p).ớ ếIII/ PH LÀM VĂNẦ Ậ* 1:ề Câu nói M. Go ki: " Hãy yêu sách, nó là ngu ki th c, chủ ỉcó ki th là con ng ng" cho em nh ng suy nghĩ gì?ế ườ ữLê Tr Nh Tânầ ậ5I. bàiở– Sách là ng thân thi con ng i, giúp ta ti thu tri th nhânộ ươ ươ ủlo i.a– Câu nói cùa M.Go-r -ki: “Hãy yêu sách, là ngu ki th c, chi ki th cơ ưm là con ng ngớ ươ ốII. Thân bài1. Gi thích:ả (Đ câu i: Là gì?)ặ ỏ– Sách là gì? => Sách là ph quá trình nghiên u, tìm hi và là kho tànga ểquý báu nhân lo i.ủ a– Sách còn là di văn hóa dân trên truy tha ướ ượ ếh này sang th khác. Sách cũng là công giao ti p, trau ki th c, hi bi tê ếlên cao các th sau nàyầ ê2. ra các bi hi n:ư (Đ câu i: sao? Vì sao?)ặ aa. sao sách là con ng ng?a ươ ố– Vì sách là ngu ki th vô loài ng i.ồ ươ– th xa a, con ng ghi trên th tre, hòn đá hay tấ ươ ấsét. Th nay, con ng đã bi ch ra gi ghi nh ng thông tin mà ng cơ ươ ươ ổx và đúc thành cu sách.ư ố– Nhi tác gi tài năng nh ng cu sách tuy ph cho ích ngề ộđ ng.ồb. sách có tác ng gì chúng ta?ậ ớ– Sách giúp con ng hi sâu khoa nhiên thông qua các lo sáchươ akhoa c; hi sâu tâm lí, tình qua nh ng cu truy dài, ng ho ti uọ ểthuy t; hi sâu th con ng qua các lo sách c;… sách âm nh giúpế ươ ata bi thêm cu ngh thu nh ng ng ngh sĩ ti ng trên toàn thế ươ ếgi mà mình yêu thích.ớ– Sách còn cung cho chúng ta nhi đi và thú qua nhi lo iấ asách khác nhau.– Không nh ng y, sách còn là công nhi dân trên th gi i,ữ ớgiúp dân này hay công dân này hi thêm dân kia hay công dân kiaộ ướ ướv xã i, kinh du ch,…ề ic. Bàn c, ng đa ề– Bên nh đó, có nh ng lo sách hay truy đen, sách có dung không hay,a ộthô nh văn hoá ph tr y, gây nh ng nhi ng nh quá tò mòụ ưở ươ ưv nh ng dung gây ra các qua khó ng, xã ngày tăng.ề ươ ộ– Không nh ng ham mê sách mà ta còn ph khôn ngoan ch cho mìnhữ ọnh ng lo sách phù tu tránh sa vào các xã ch vì tính tò mòữ ỉc thân.ủ aIII. bàiế– sách là cách hi qu nh nâng cao ki th c.ọ ư– Là món ăn tinh th ng cho tâm chúng ta.ầ ưỡ ủ* 2:ề M.Gorki có câu nói ti ng:ổ Sách ra tr tôi nh ng chânở ướ ữtr i”. Anh (ch hi th nào câu nói trên.ờ ềI. bàiởLê Tr Nh Tânầ ậ6– Gi thi M. Goóc-ki và quá trình rèn luy tr thành nhà văn ti ng,ớ ếph nh sách.ầ ọ– (ghi câu nói M. Goóc-ki).ẫ ủ– Chuy ch: gi thích câu nói, nêu cách ch sách và ph ng pháp sách.ể ươ ọII. Thân bàiA. GI THÍCHẢ1. Sách ch ng tri th loài ng i, ch c, tích lũy ngàn a, là công cư ươ ượ ụtruy văn hóa nhân lo i.ề a2. Sách ng nh ng chân tr iở ớ– ng hi bi th gi nhiên và vũ tr .ở ụ– ng hi bi loài ng i, các dân xa ng ch t, tinh th n,ở ươ ầtình m, văn hóa .a ọ– Rèn luy nhân cách, nuôi ng khát ng, ta.ê ưỡ ướ ủB. CÁCH CH SÁCH VÀ SÁCHỌ Ọ1. Ch sách t, sách giúp taọ ố– Nh th đúng t, vi c, con ng i.ậ ươ– Hành ng đúng và ti .ộ ộ– Nâng cao ph ch c, làm phong phú ng tinh th n.ẩ ầ2. Lo sách u, vì sách ua ấ– Bóp méo th t, xuyên ch .ự ử– Khích ng nh ng th th hèn.ộ ấ– Thúc nh ng hành vi sai trái, hành ng vô c.ẩ ư• ch ng.ẫ ư3. Cách sáchọ– Ch th gian và thích p.ọ ợ– Ch c, ti thu nh ng tri th t, sung ki th thân.ọ a• ch ng.ẫ ưIII. bàiế– Tóm nh ng chân tr mà sách có th ng cho ta.ượ ộ– Sách li văn minh nhân lo i.ă a* 3:ề ch ch y:“H hành ph đi đôi. mà không hành thì vôồ ọích. Hành mà không thì hành không trôi ch y.”ọ Anh (ch hi trên thị ếnào?I bài: Trong xã th phong ki ch ng làm tr ti hóa xãộ ươ ướ ếh i.Nh th sai đó, Ch ch đã khuyên chúng ta: “H hànhộ ượ ớph đi đôi nhau. mà không hành thì vô ích. Hành mà không thì hànha ọkhông trôi ch y”a Gi Gi thích trên.ớ ềII. Thân bài:a. Gi thích nghĩaa :1. là gì Là ti thu ki th lí lu n.ọ ậ2. Hành là gì Là làm, là th hành, ng ng ki th c…ự ư3. hành ph đi đôi là bó nhau là t.ọ ộb. Trình bày các lí lẽ :1. mà không hành thì vô ích:ọ Hành là đích và là ph ng pháp c.ụ ươ ọLê Tr Nh Tânầ ậ7- Ch lí thuy suông, không vân ng vào th ti ch ng làm gì.ỉ ể2. Hành mà không thì hành không trôiọ ch :a- Hành mà không có lí lu ch o, lí thuy soi sáng, kinh nghi thì lúng túng.ậ ă- Hành mà không ch là phá ho i.ọ ac. Ph ng ng ngươ ướ :1. “H c” cái gì và “h c” nh th nào ?ọ ế- sách trong th kinh nghi ng đi tr c.ọ ươ ướ- siêng năng, chăm ch có th hành.ọ ự2. “Hành” cái gì và “hành” nh th nào? hành ra sao ?ư ớ- ng đi đã vào th cu ng.ậ ố- ng lí thuy t, hành ki nghi m.ọ ê- Trong th hành, ki th ng và phát tri n.ự ượ ểIII. bài:ế- hành ph đi đôi là nguyên lí, là ph ng châm, là ph mg pháp aọ ươ ươ ủchúng ta.- Nêu quy tâm ng sinh đó.ế ươ ề* 4:ề Suy nghĩ câu nói:ề “Trên con ng thành công không có chăn aườ ủkẻ bi ng” (L n)ườ ấI. bàiở c, chăm ch cù thân là đi quan tr ng nự ầt thành công trong công vi c, trong cu con ng i. ươ- ng nh ng tr nghi thân, đã cho chúng ta câuằ ộchâm ngôn th nghĩa: Trên ng thành công không có chân iậ ướ ươ ươbi ng.ếII. Thân bài a. Gi thích a- ng thành công: ch con ng đi nh ng vinh quang, nh ng quươ ươ at p, đi nh ng thành công.ố ữ- chân bi ng: ch bi ng, không chăm ch không ra công c,ấ ươ ươ ưkhông ch làm vi c.i ê- Câu nói kh ng nh đi vô cùng có nghĩa trong ng: Conủ ống không thê thành công, không có thân và ng thànhươ ượ ựcông ng do c, chăm ch cù chính mình quy nh. ươ i- Đâv là ki đúng n. đã tr qua và ch ng ki thành công, th tế ấb nhi ng và còn chính ông. ươ ủb. Tác bi ng ươ ế- Con ng không hoàn thành công vi c, không đích mà mìnhươ ượ ượh ng i, không bao gi ch tay nh vinh quang. ướ ượ ỉ- Khi con ng bi ng tr nên th ng, trong nh ng công vi aươ ươ ủmình, vào ng khác.ự ươ- Nh ng con ng bi ng, không ch lao ng hay nghĩ ng th đòi i.ữ ươ ươ ưở ỏTr thành nh ng vô ích xã i. ộc. Tr nghi thân a- vinh quang ph tr giá ng hôi, t. Không có ng ngàoỗ ượ ướ ọnào mà không có nh ng ng cay. Vì th con ng luôn ph bi c, chăm ch ,ữ ươ ỉc cù trong cu ng. ốLê Tr Nh Tânầ ậ8- thành công con ng đôi khi không ph là nh ng đi to mà ch làự ươ ỉnh ng bình gi trong cu ng. Cho nên, đôi khi ta ph hài lòng nh ngữ ữthành công nho nh mình có ng ng n. ơ- Ng sinh luôn ph bi cù, siêng năng trong p. ươ ậIII. bàiế đã đem cho chúng ta bài quý trong cu ng: Conỗ ốđ ng thành công ch th đón chào nh ng ai bi trân tr ng, bi ph u.ươ ấ* 5:ề Hãy vi bài văn ngh lu nêu rõ tác trong các tế ện xã mà chúng ta ph kiên quy và nhanh chóng bài tr nh c,ờ ạtiêm chích ma túy, ho ti xúc văn hóa ph không lành nh,…ế ạI.M bài:ởĐ chúng ta đang trên con ng công nghi hoá,hi hóa ti xã ướ ươ ớh công ng dân ch văn minh. làm đi đó,chúng ta ph qua các tr ượ ượ ởng i,khó khăn.M trong nh ng tr ng đó là các xã i.Và đáng nh chính làa ấma tuý.II.Thân bài1.Gi thícha- Th nào là xã i.T xã là nh ng hành vi sai trái,không đúng chu ẩm xã i,vi ph c,pháp lu t,gây nh ng nghiêm tr ng.T xã là ưở ộm nguy hi m,phá th ng xã văn minh,ti ,lành nh.Các xã ộth ng là: ma tuý, dâm, đua xe trái phép, c…và trong đó ma túy là ươ ahi ng đáng lo ng nh t, không ch cho ta mà còn cho th gi i.ê ượ ướ ớ- Ma tuý là ch gây nghi có ngu nhiên hay ng p.khi ng vào ơth con ng òi,nó làm thay tr ng thái, th c,trí tu và tâm tr ng ng ươđó,khi ng òi ng có giác lâng lâng,không ch hành vi ho ngế ượ ộc mình, nh ng kho .ủ ưở ẻ- Ma tuý nhi ng nh ng phi n,b ch phi n,thu c,l nhi ướ ềhình th tinh vi khác nhau nh ng,chích,k o…ư ẹ2.T sao ph bài tr ma tuýa ừ- Vì đây là có nh ng môi tr ng ng, ng khoa ướ ươ ốh c,chính tr ,xã i.Nghi ma tuý khi cho ng mê,tăm i; ng kho ươ ươ ẻm nh tr nên nh t, con ngoan trong gia đình tr nên ng,t công dân ừt xã tr thành ng cho lu pháp.Khi đói thu c,con nghi làm ượ ưđi gì ác: gi t,tr p,gi ng i… Th chí ng òi thân trong gia ướ ươ ưđình cũng tr thành nhân nh ng con nghi khi đói thu c.B ma tuý đã làm ậtan nh phúc bi bao gia đình, nh ng to xã i.ỡ ướ ộ- Ng nghi ma tuý kho n,không có kh năng lao ng,tr thành gánh ươ ởn ng cho gia đình,xã i.ặ ộ- Làm quan,văn minh ch xã i.ấ ộ- Nh ng con nghi mà không gia đình ch nh đi lang thang,v trên ượ ơnh ng con ng ươ- Ma tuý cũng chính là con ng dàng đi nh ng căn nh nguy hi lâh lan ươ ễnh :HIV/AIDS, lao ph i...ư ổ->Khi cho an ninh,tr n,t ph gia tăng,làm ng nhi th nh ah ng phát tri kinh t:an ninh,qu phòng…Khi đã ưở ướ ăvào này không th rút ra c.ê ượ3.Làm sao nói không ma tuý?ể ớ- Hãy tránh xa ma tuý ng cách,m ng nên có th ng ng lành ươ ốLê Tr Nh Tânầ ậ9m nh,trong ch,không xa hoa,luôn nh táo lĩnh ch ng th ửthách,cám xã i.ỗ ộ- Nhà ph có nh ng hình th ph nghiêm kh c,tri nh ng ướ ữhành vi tàng tr ,buôn bán chuy trái phép ma tuý.ữ ể- ng th cũng ph nh ng ng nghi vào tr ng cai nghi n,t công ăn vi ươ ươ êlàm cho ,tránh nh ng nh " nhàn vi thi n",giúp nhanh chóng hoà nh ớcu ng ng ng,không xa lánh,kì th .ộ ọ- Tham gia các ho ng truy th ng xã i.a ộIII. bài:ế- Rút ra lu nế ậ- Nêu ra suy nghĩ thânủ a* 6:ề Anh (ch có suy nghĩ gì hi ng nghi trò ch đi (game ượ ửonline) trong gi tr ng hi nay?ớ ườ ệI. bài:ở Nêu hi ng trò ch đi gi tr gây tác ượ Bi hi n: Sao nhãng p, th chí còn ph nh ng sai nghiêm tr ng. I. Thân bài: Nêu tình hình th tr ng trò ch đi :ự Là trò ch tiêu khi gi tr có tác ng……….ơ Các ti net tràn lan i, thu hút ng không nh gi tr ,ê ượ ẻnh là ng sinh…ấ đã tr thành con nghi n…..ộ Nguyên nhân thân không ki ch có tính tò mò, bè rê, gia đình qu na alí ng o, chính quy ph ng ch có bi pháp ch ch trong vi qu lí cácỏ ươ aquán đi .ê Tác các nh t, suy tinh th n, sao nhãng p, chán c,a ọb c, nói cha ăn ăn tr Gi pháp ki ch thân, cha qu lí gi gi con cái, tham giaa ủcác ho ng ích: Văn ngh ,th thao …a ểIII. bàiế Nh nh thân hi ng Rút kinh nghi cho nậ ượ athân. 7:ề ng chúng ta ng không có ườth môi tr ng. ng nh ng hi bi mình, hãy làm sáng nh ườ ậđ nh trên.ịI. bàiởV môi tr ng ng con ng trên trái đã và đang nhi là ươ ươ ấđ bách kì qu gia nào. Vì nó gây ra nh ng hi ng bi khí uề ượ ậd nh ng th ho thiên tai kh ng khi p. Vi Nam nhi môi tr ng là ươbáo ng. Chúng ta nh th này nh th nào? Th tr ng, nguyên nhân, ah qu và gi pháp gi quy này th nào, chúng ta hãy cùng bàn lu n.ậ ậII. Thân bàiMôi tr ng ng con ng là khái ni ng. Nó bao các tươ ươ ựnhiên và ch nhân bao quanh con ng i, có nh ng cu ng, xu t,ậ ươ ưở ấs i, phát tri con ng và sinh trên trái t. Môi tr ng có hai lo ươ ươ achính: đó là môi tr ng nhiên và môi tr ng xã i. môi tr ng nhiên: bao cácươ ươ ươ ồthành ph nhiên nh hình, ch t, tr ng, khí u, c, sinh t,... Môi ướ ậtr ng xã i: là ng th các quan gi con ng con ng i, quan cá ươ ươ ươ êLê Tr Nh Tânầ ậ10
phamthothaiduong1509@gmail.com
2020-09-24 14:29:29