Đề cương ôn tập ngữ văn 7 tập 1

Gửi bởi: Thcslt 7B vào ngày 2019-03-12 22:13:50 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP NGÖÕ VAÊN 7HOÏC KÌ IA/ Vaên baûnCaâu 1STT Teânvaênbaûn Taùcgiaû Noäi dungchính Ngheä thuaät YÙù nghóa1 COÅNGTRÖÔØNGMÔÛRA Lí Lan Nhöõng tìnhcaûm dòu ngoïtcuûa ngöôøi meïdaønh cho con.- Taâm traïngcuûa meï trongñeâm khoângnguû ñöôïc. Löïa choïn hìnhthöùc töï baïch nhönhöõng doøng nhaätkí cuûa meï.- Söû duïng ngoânngöõ bieåu caûm. taám loøngtình caûm cuûangöôøi meïdaønh cho con.- Vai troø tolôùn cuûa nhaøtröôøng ñoáivôùi cuoäcsoáng moãingöôøi.2 MEÏTOÂI E.A-mi-xi Hoaøn caûnhboá vieát thö.- caâu chuyeänböùc thö khieánEn- ri –coâ xuùcñoäng. Saùng taïo hoaøncaûnh xaûy ra caâuchuyeän.- Loàng trongchuyeän moät böùcthö.- Bieåu caûm tröïctieáp. Ngöôøi meïcoù via troø voâcuøng quantroïng trong giañình.- Tình thöôngyeâu kính troïngcha meï laø tìnhcaûm thieânglieâng nhaátcuûa moãi conngöôøi.3 CUOÄCCHIATAYCUÛANHÖÕNG CONBUÙPBEÂ Khaùnh Hoaøi Hoaøn caûnheùo le.- Cuoäc chia tayvoâ cuøng ñauñôùn vaø xuùcñoäng.- tình caûm gaénboù cuûa haianh em. xaây döïng tìnhhuoáng taâm lí.- Löïa choïn ngoâikeå “toâi” laøm chocaâu chuyeäntheâm chaân thöïc.- Lôøi keå töï nhientheo trình töï söïvieäc. caâu chuyeäncuûa nhöõngñöùa con,ngöôøi laømcha meï phaûisuy nghó.- Treû em caànñöôïc soángtrong maùi aámgia ñình.- Moãi ngöôøiphaûi bieát giöõgìn haïnh phuùcgia ñình.Caâu 2. Khaùi nieämca dao Caùc chuû ñeà chính cuûaca dao Ngheäthuaät Moät soá baøica dao minhhoïaCa dao daân calaø teân goïichung caùc theåtröõ tình daângian keát hôïplôøi vaø nhaïc Nhöõng caâu haùt veà tìnhcaûm gia ñình Ngoân ngöõgiaøu hìnhaûnh söûduïng caùcbieän phaùptu töø …..tình yeâu queâ höông ñaátnöôùc, con ngöôøiTr ng THCS Th chườ 1Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọñeå dieãn taûñôøi soáng noäitaâm cuûa conngöôøi (ca daolaø lôøi thô daânca) Nhöõng caâu haùt veà thanthaân.Nhöõng caâu haùt veà chaâmbieámCaâu 3STT Vaênbaûn Taùcgiaû Theåthô Noäi dungchính Ngheä thuaät YÙù nghóa1 SOÂNGNUÙINÖÔÙCNAM LíThöôøngKieát ThaátngoântöùtuyeätÑöôøng luaät Lôøi khaúngñònh veà cuûquyeàn laõnhthoå cuûa ñaátnöôùc.- YÙ chí quyeáttaâm baûo veäToå quoác, ñoäclaäp daân toäc. Theå thô thaátngoân töùtuyeät, ngaéngoïn, suùc tích.- Doàn neùncaûm xuùc tronghình thöùc theåhieän nghòluaän, trình baøyyù kieán.- Gioïng thôdoõng daïc,huøng hoàn,ñanh theùp. -Theå hieännieàm tinvaøo söùcmaïnh chínhnghóa.- Ñöôïc xemlaø baûntuyeânngoân ñoäclaäp ñaàutien cuûanöôùc ta.2 PHOØGIAÙVEÀKINH TraànQuangKhaûi NguõngoântöùtuyeätÑöôøng luaät Haøo khíchieán thaéngcuûa daân toäcta thôøi Traàn.- Phöông chaâmgiöõ nöôùcvöõng beàn. Theå thô nguõngoân coâñoïng, haømsuùc.- Nhòp thô phuøhôïp.- Hình thöùcdieãn ñaït coâñuùc, doàn neùncaûm xuùc.- Gioïng saûngkhaoùi, haânhoan, töï haøo. Haøo khíchieánthaéng.- Khaùtvoïng moätñaát nöôùcthaùi bình,thònh tròcuûa daântoäc ta ôûñôøi Traàn.3 BU ICHIEÀUÑÖØNGÔÛPHUÛTHIEÂNTRÖÔØNGTROÂNG RA TraànNhaânToâng ThaátngoântöùtuyeätÑöôøng luaät Böùc tranhcaûnh vaät nôithoân daõ eânñeàm, traàmlaéng.- Söï gaén boùmaùu thòt vôùicuoäc soángbình dò cuûanhaø thô. Keát hôïp ñieäpngöõ, tieåu ñoáitaïo nhòp thôeâm aùi, haøihoøa.- Ngoân ngöõmieâu taû ñaämchaát hoäi hoïa,hình aûnh thi vò.- Duøng caùi hölaøm noåi baätcaùi thöïc vaøngöôïc laïi. Theå hieänhoàn thôthaémthieát tìnhqueâ cuûavò vua anhminh, taøiñöùc TraànNhaânToâng.4 BAØI Nguye Luïc Caûnh trí Coân Ñaïi töø, taû Söï giaoTr ng THCS Th chườ 2Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọCACOÂNSÔN ãnTraõi baùt Sôn khoùangñaït, thanh tónh,neân thô…- taâm hoàn caoñeïp vaø soánggaàn guõi vôùithieân nhieâncuûa nhaø thô. caûnh xen taûngöôøi.- Doïng thô nheïnhaøng, eâmaùi.- Söû duïngñieäp ngöõ, sosaùnh coù hieäuquaû. hoøa troïnveïn giöõacon ngöôøivaø thieânnhieân baétnguoàn töønhaân caùchthanh cao,taâm hoànthi só.05 SAUPHUÙTCHIA LY ÑoaønThòÑieåm(Dòchgiaû) Songthaátluïcbaùt Taâm traïngcuûa ngöôøichinh phuï.- Loøng caûmthöông saâusaéc cuûa taùcgiaû. theå songthaát luïc baùtdieãn taû noãisaàu bi daèngdaëc cuûa conngöôøi.- Hình aûnhöôùc leä, töôïngtröng caùchñieäu.- Saùng taïotrong vieäc söûduïng pheùpñoái, ñaïi töø. Noãi buoànchia phoâicuûa ngöôøichinh phuï Toá caùochieán tranhphi nghóa.- Loøngcaûmthoâng saâusaéc vôùikhaùt khaohaïnh phuùccuûa ngöôøiphuï nöõ.06 BAÙNHTROÂINÖÔÙC HoàXuaânHöông ThaátngoântöùtuyeätÑöôøng luaät Taû baùnh troâinöôùc Taû veû ñeïpduyeân daùng ,phaåm chaáttrong saùngcuûa ngöôøiphuï nöõ.- Caûm thoâng,xoùt xa chothaân phaänngöôøi phuï nöõ. Vaän duïngñieâu luyeännhöõng quy taécthô Ñöôøng.-Söû duïngngoân ngöõ bìnhdò, gaàn guõivôùi lôøi aêntieáng noùihaøng ngaøyvôùi thaønhngöõ, moâ típdaân gian.- Xaây döïnghình aûnhnhieàu taàngnghóa. Caûmhöùngnhaân ñaïo:ca ngôïi veûñeïp, phaåmchaát cuûangöôøi phuïnöõ.- Caûmthoâng saâusaéc ñoáivôùi thaânphaän chìmnoåi cuûangöôøi phuïnöõ.07 QUAÑEØONGANG BaøHuyeänThanhQuan ThaátngoânbaùtcuùÑöôøng luaät Caûnh hoangsô vaéng laëng…- Taâm traïnghoaøi coå, nhôùnöôùc, thöôngnhaø, buoàn ,coâ ñôn. Vaän duïngñieâu luyeäntheå thôÑöôøng.- Buùt phaùp taûcaûnh nguï tình.- Saùng taïotrong vieäcduøng töø laùy.- Söû duïngngheä thuaätñoái hieäu quaû. Taâmtraïng coâñôn, thaàmlaëng.- Noãi nieàmhoaøi coà.08 BAÏNÑEÁN Nguyeãn Thaátngoân Lôøi chaøothaân maät töï Saùng taïotrong vieäc taïo Theå hieänquan nieämTr ng THCS Th chườ 3Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọCHÔINHAØ Khuyeán baùtcuùÑöôøng luaät nhieân.- Giaûi baøihoaøn caûnhsoáng vôùi baïn.- Tình baïn laøtreân heát. döïng tìnhhuoáng.- Laäp yù baátngôø.- Vaän duïngngoân ngöõ,theå loaïi ñieâuluyeän. veà tìnhbaïn, quannieäm ñoùcoù giaù tròraát lôùntrong moïithôøi ñaïi.09 XANGAÉMTHAÙCNUÙILÖ LíBaïch ThaátngoântöùtuyeätÑöôøng luaät Veû ñeïp ñoäcñaùo, huøng vó ,traùng leä thaùcnuùi Lö.- Taâm hoànphoùngkhoaùng, laõngmaïn cuûa thinhaân. Keát hôïp taøitình giöõa caùithöïc vaø caùiaûo, theå hieäncaûm giaùc kìdieäu do hìnhaûnh thaùcnöôùc gôïi leântrong hoànlaõng maïn LíBaïch.- Söûû duïngbieän phaùp sosaùnh phoùngñaïi.-Lieân töôûng,töôïng saùngtaïo.- Söû duïngngoân ngöõgiaøu hình aûnh. Xa ngaémthaùc nuùilö laø baøithô khaéchoaï ñöôïcveû ñeïp kìvó, maïnhmeõ cuûathieânnhieân Taâm hoànphoùngkhoaùng,bay boångcuûa nhaøthô Lí Baïch.10 CAÛMNGHÓTRONGÑEÂMTHANHTÓNH ThaátngoântöùtuyeätÑöôøng luaät Hai caâu thôñaàu chuû yeáutaû caûnh.- Hai caâu thôcuoái nghieângveà taû tình. Xaây döïnghình aûnh gaànguõi, ngoânngöõ töï nhieân,bình dò.- Söû duïngbieän phaùpñoái ngöõ ôûcaâu 3, 4. Noãi loøngñoái vôùiqueâ höôngda dieát,saâu naëngtrong taâmhoàn, tìnhcaûm,ngöôøi xaqueâ.11 NGAÃNNHIEÂNVIEÁTNHAÂNBUOÅIMÔÙIVEÀQUEÂ Haï TriChöông ThaátngoântöùtuyeätÑöôøng luaät YÙ nghóa cuûanhan ñeà vaøcaáu töù ñoäcñaùo cuûa baøithô.- Hai caâu thôñaàu: Lôøi keåvaø nhaän xeùtcuûa taùc giaûveà quaûng ñôøixa queâ laømquan.- Hai caâu sau:Tình huoáng ,ngaãu nhieân,baát ngôø. Söû duïng caùcyeáu toá töï söï.- Caáu truùcñoäc ñaùo.- Söû duïngbieän phaùptieåu ñoái hieäuquaû.- Coù gioïngñieäu bi haøitheå hieän ôûhai caâu cuoái. Tình queâhöông laømoät tronhnhöõng tìnhcaûm laâuñôøi vaøthieânglieâng nhaátcuûa conngöôøi.12 BAØI Ñoå Nguõ Giaù trò hieän -Vieát theo buùt LoøngTr ng THCS Th chườ 4Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọCANHAØTRANHBÒGIOÙTHUPHAÙ Phuû ngoâncoåtheå thöïc cuûa taùcphaåm: Phaûnaùnh chaânthöïc cuoäcsoáng cuûa keûsó ngheøo.- Giaù trò nhaânñaïo Hoaøibaõo cao caûvaø saâu saéccuûa nhaø thôvaø cuûanhöõng ngöôøingheøo khoå. phaùp hieänthöïc taùi hieänlaïi nhöõng chitieát, caùc söïvieäc noái tieáp,töû ñoù khaéchoaï böùc tranhveà caûnh ngoänhöõng ngöôøingeøo khoå.- Söû duïng caùcyeáu toá töï söï,mieâu taû bieåucaûm nhaân aùivaãn toàntaïi ngaycaû khi conngöôøiphaûi soángtrong hoaøncaûnhngheøokhoå cuøngcöïc.13 RAÈMTHAÙNGGIEÂNGCAÛNHKHUYA HoàChíMinh ThaátngoântöùtuyeätÑöôøng luaät Tình yeâuthieân nhieângaén lieàn vôùitình caûm caùchmaïng cuûa HoàChí Minh.- Taâm hoànchieán só ngheä sóvöøa taøi hoatinh teá vöøaung dung.- Hieän thöïc veàcuoäc khaùngchieán choángphaùp. Raèm thaùnggieâng laø baøithô vieát baèngchöõ haùn teotheå thô thaátngoân töùtuyeät, baûndòch thô cuûanhaø thô XuaânThuyû vieát theotheå thô luïcbaùt.- Söû duïngñieäp töø coùhieäu quaû.- Löïa choïn töøngöõ gôïi hình,bieåu caûm. -Theå thôthaát ngoântöù tuyeätÑöôøngluaät.- Taû caûnh,taû tình;ngoân ngöõvaø hìnhaûnhn ñaëcsaéc trongbaøi thô. 14 TIEÁNGGAØTRÖA XuaânQuyønh Thônguõngoân Tieáng gaø tröagôïi nhôù hìnhaûnh trong kænieäm tuoåi thôkhoâng theånaøo queâncuûa ngöôøichieán só.- Nhöõng kænieäm veàngöôøi baøñöôïc taùi hieänlaïi qua nhieàusöï vieäc- Taâm nieämcuûa ngöôøichieán só treûtreân ñöôøng ratraän veà nghóavuï, traùchnhieäm chieánñaáu cao caû. Söû duïnghieäu quaûñieäp ngöõTieáng gaø tröa ,coù taùc duïngnoái maïchcaûm xuùc, gôïinhaéc kæ nieämhieän veà.- Vieát theo theåthô tieángphuø hôïp vôùivieäc keåchuyeän vöøaboäc loä taâmtình. Nhöõng kænieäm veàngöôøi baøtraøn ngaäpyeâu thöônglaøm chongöôøichieán sótheâmvöõng böôùctreânñöôøng ratraän.15 MOÄTTHÖÙ ThaïchLam Tuøybuùt Coám saûnvaät cuûa töï Lôøi vaên trangtroïng, tinh teá, Baøi vaênlaø söï theåTr ng THCS Th chườ 5Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọQUAØCUÛALUÙANON:COÁM nhieân, ñaáttrôøi laø chaátquyù saïch cuûatrôøi trong voûxanh cuûa haïtluùa non treânnhöõng caùnhñoàng.- Coám saûnvaät mang ñaämneùt vaên hoaù.- Nhöõng caûmgiaùc laéngñoïng, tinh teá,saâu saéc cuûaThaïch Lam veàvaên hoaù vaøloái soáng cuûangöôøi HaøNoäi. ñaày caûmxuùc, giaøuchaát thô.- Chon loïc chitieát gôïi nhieàulieân töôûng, kænieäm.- Saùng taïotrong lôøi vaênxen keå vaø taûchaäm raõi,ngaåm nghó,mang naëngtính chaát taâmtình, nhaéc nhôûnheï nhaøng. hieänthaønhcoângnhöõngcaûm giaùclaéng ñoïng,tinh teá maøsaâu saéccuûa ThaïchLam veàvaên hoaùvaø loáisoáng cuûangöôøi HaøNoäi.16 SAØIGOØNTOÂIYEÂU MinhHöông Tuøybuùt Caûm töôûngchung veà SaøiGoøn.- Ñaëc ñieåmthôøi tieát khíhaäu nhieät ñôùiôû Saøi Goønvôùi naéng, möavaø gioù loäng.- Co ngöôøi SaøiGoøn chaânthaønh, boäctröïc, kieâncöôøng, baátkhuaát…-Tình yeâu SaøiGoøn beànchaët. Taïo boá cuïcvaên baûn theomaïch caûmxuùc veà thaønhphoá Saøi Goøn.- Söû duïngngoân ngöõñaäm ñaø maøusaéc Nam Boä.- Loái vieátnhieät tình, coùchoå hoùmhænh, treûtrung. Vaên baûnlaø lôøi baøytoû tìnhyeâu thathieát, beànchaët cuûataùc giaûñoái vôùiSaøi Goøn.17 MUØAXUAÂNCUÛATOÂI VuõBaèng Tuøybuùt Tình caûm töïnhieân ñoái vôùimuøa xuaân HaøNoäi.- Noåi nhôùcaûnh saéc,khoâng khí ñaáttrôøi vaø loøngngöôøi sau raèmthaùng gieâng. Trình baøy noäidung baûn theomaïch caûmxuùc loâi cuoánsay meâ.- Löïa choïn töø,ngöõ, caâu vaênlinh hoaït, bieåucaûm, giaøuhình aûnh.- Coù nhieàu sosaùnh, lieântöôûng phongphu,ù ñoäcñaùo, giaøuchaát thô. Caûmnhaän veàmuøa xuaântreân queâhöôngmieàn Baéchieän leântrong noãinhôù cuûangöôøi conxa queâ.- Söï gaénboù maùuthòt vôùiqueâ höôngxöù sôû –tình yeâuñaát nöôùc.Tr ng THCS Th chườ 6Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọLöu yù: Tìm hieåu nhöõng neùt sô giaûn veà caùc taùc giaû vaø hoaøn caûnh saùng taùc töøng taùc phaåm.B/ Tieáng Vieät.Caâu 1. Töø xeùt veà maët caáu taïo.a. Töø gheùp: Töø gheùp coù hai loaïi: Töø gheùp chính phuï: Coù tieáng chính vaø tieáng phuï boå sung yù nghóa cho tieáng chính. Tieáng chính ñöùng tröôùc tieáng phuï ñöùng sau.+ Töø gheùp ñaúng laäp: Coù caùc tieáng bình ñaúng vôùi nhau veà maët ngöõ phaùp. Töø gheùp chính phuï coù tính chaát phaân nghóa.. nghóa tieáng phuï heïp hôn tieáng chính.- Töø gheùp ñaúng laäp: coù tính chaát hôïp nghóa. b. Töø laùy: Nghóa cuûa töø laùy ñöôïc taïo thaønh do söï hoøa phoái aâm thanh giöõa caùc tieáng.- Töø laùy coù tieáng coù nghóa laøm goác thì nghóa coù theå taêng hoaëc giaûm sovôùi tieáng goác.Caâu 2. Töø xeùt veà maët nghóa.Töø xeùt veànghóa Khaùi nieäm Caùch söû duïng Ví duï minh hoïaTÖØ ÑOÀNGNGHÓA:- Ñoàng nghóahoaøn toaøn.- Ñoàng nghóakhoâng hoaøn toaøn. Laø töø coù nghóagioáng nhau hoaëcgaàn gioáng nhau Caân nhaéc ñeå löïachoïn trong soá caùctöø ñoàng nghóanhöõng töø theå hieänñuùng thöïc teákhaùch quan vaø saécthaùi bieåu caûm.TÖØ TRAÙINGHÓA Laø nhöõng töø coùnghóa traùi ngöôïcnhau.- Moät töø traùinghóa coù theåthuoäc nhieàu caëptöø traùi nghóakhaùc nhau. Söû duïng trong theåñoái, taïo hình töôïngtöông phaûn, gaây aántöôïng maïnh, laøm cholôøi vaên theâm sinhñoäng.TÖØ ÑOÀNGAÂM Laø nhöõng töøgioáng nhau veàaâm thanh nhöngnghóa khaùc xanhau khoâng lieânquan gì vôùi nhau. Hieän töôïng ñoàngaâm coù theå hieåu saihoaëc nöôùc ñoâi, giaotieáp caàn phaûi chuùyù ñeán ngöõ caûnhñeå hieåu ñuùngnghóa cuûa töø vaøduøng töø cho ñuùng.Caâu Töø loaïi.a. Ñaïi töø duøng ñeå troû ngöôøi, vaät, hoaït ñoäng, tính chaát… ñöôïc noùi ñeán trong moät ngöõ caûnh nhaát ñònh cuûa lôøi noùi hoaëc duøng ñeå troû.- Caùc loaïi ñaïi töø:(1) ñaïi töø duøng ñeå troû: ---(2) ñaïi töø duûng ñeå hoûi: -- Tr ng THCS Th chườ 7Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọ-b. Quan heä töø laø……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Söû duïng quan heä töø:- Caùc loãi veà quan heä töø:+ …………………………………………………………………………………………… Vd: ………………………………………………………………………………………………………………+…………………………………………………………………………………………… Vd: ………………………………………………………………………………………………………………+…………………………………………………………………………………………… Vd: ………………………………………………………………………………………………………………+…………………………………………………………………………………………… Vd: ………………………………………………………………………………………………………………Caâu 4. Töø Haùn Vieät.- Ñôn vò caáu taïo töø Haùn Vieät: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Töø gheùp Haùn Vieät coù loaïi: Töø gheùp ñaúng laäp vaø töø gheùp chính phuï:+ Töø gheùp chính phuï: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..+ Töø gheùp ñaúng laäp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- Caùch söû duïng töø Haùn Vieät:+ Taïo saéc thaùi: ……………………………………………………………………………Vd: ………………………………………………………………………………………………………+ Taïo saéc thaùi: ……………………………………………………………………………Vd: ………………………………………………………………………………………………………+ Taïo saéc thaùi: ……………………………………………………………………………Vd: ………………………………………………………………………………………………………Caâu Thaønh ngöõ laø ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Nghóa cuûa thaønh ngöõ ñöôïc caáu taïo:+ baét nguoàn töø nghóa ñen cuûa caùc töø taïo neân noù. Vd: …………………………………………………………………………………………………………………+ Thoâng qua moät soá pheùp nghóa chuyeån(haøm aån). Vd: …………………………………………………………………………………………………………….- Chöùc vuï ngöõ phaùp cuûa thaønh ngöõ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ... Tr ng THCS Th chườ 8Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọ-Ñaëc ñieåm dieãn ñaït vaø taùc duïng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Caâu 6. Bieän phaùp tu töø:a. Ñieäp ngöõ:-Ñieäp ngöõ laø duøng laëp ñi laëp laïi 1caâu hoaëc töø ñeå laøm noåi baät hoaëc gaây caûm xuùc maïnh.- Caùc loaïi ñieäp ngöõ:+ …………………………………………………………………………………. .Vd: …………………………………………………………………………………………………………………………+ …………………………………………………………………………………. .Vd: …………………………………………………………………………………………………………………………..+ …………………………………………………………………………………. .Vd: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….b. Chôi chöõ: Chôi chöõ laø ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Caùc loái chôi chöõ: …………………………………………………………………………………. .Vd: …………………………………………………………………………………………………………………………+ …………………………………………………………………………………. .Vd: …………………………………………………………………………………………………………………………..+ …………………………………………………………………………………. .Vd: …………………………………………………………………………………………………………… ……………Caâu Chuaån möïc söû duïng töø:+ ………………………………………………………………………………………………..+ ……………………………………………………………………………………………………………………+ ………………………………………………………………………………………………….+ ……………………………………………………………………………………………………………..+ …………………………………………………………………………………. .Vd: …………………………………………………………………………………………………………… ……………Löu yù: Caàn luyeän caùc baøi taäp vaän duïng phaàn Tieáng Vieät.C. Taäp laøm vaên Caâu 1. Tìm hieåu chung veà vaên bieåu caûm.- Vaên bieåu caûm laø loaïi vaên vieát ra nhaèm bieåu ñaït tình caûm, caûm xuùc, söï ñaùnh giaù cuûa con ngöôøi vôùi theá giôùi xung quanh vaø kheâu gôïi loøng ñoàng caûm nôi ngöôøi ñoïc.- Ñaëc ñieåm cuûa vaên bieåu caûm:Tr ng THCS Th chườ 9Đ ng ươ oân taäp Ng văn kì Năm 2018 2019ữ ọ+ Vaên bieåu caûm coøn goïi laø vaên tröõ tình bao goàm thô tröõ tình, ca dao tröõ tình, tuøy buùt. .+ Tình caûm trong vaên bieåu caûm laø nhöõng tình caûm giaøu tính nhaân vaên: nhö tình yeâu thieân nhieân, toå quoác, gia ñình, con ngöôøi…. Gheùt söï giaû doái, ñoäc aùc…- Caùch bieåu caûm: Bieàu caûm tröïc tieáp: ……………………………………………+ Bieåu caûm giaùn tieáp: …………………………………………………………. Caùc yeáu toá töï söï vaø mieâu taû trong vaên bieåu caûmCaâu Caùch laøm moät baøi vaên bieåu caûm.- Caùc caùch laäp yù cho baøi vaên bieåu caûm.+…………………………………………………………………………………………………………………………………………+…………………………………………………………………………………………………………………………………………+…………………………………………………………………………………………………………………………………………+…………………………………………………………………………………………………………………………………………- Caùch laøm baøi vaên bieàu caûm.- Daøn yù baøi vaên bieåu caûm veà söï vaät, con ngöôøi.* MB: Caûm xuùc khaùi quaùt veà ñoái tuôïng bieåu caûm.* TB: Laàn löôït trình baøy nhöõng caûm xuùc veà ñoái töôïng.* KB: Khaúng ñònh laïi caûm xuùc veà ñoái töôïng, suy nghó, mong öôùc…- Daøn yù baøi vaên bieåu caûm veà moät taùc phaåm vaên hoïc.* MB: Giôùi thieäu taùc phaåm vaø hoaøn caûnh tieáp xuùc taùc phaåm.* TB: Nhöõng caûm xuùc suy nghó do taùc phaåm gaây neân.* KB: Aán töôïng chung veà taùc phaåm.Löu yù: Luyeän caùc daïng ñeà ñaõ hoïc. 1. 1: nghĩ vả th (cô) giáoầ mà em yêu quý a. bài Tình em th cô giáo nh th nào Trong nh ng th cô đó, em yêu quí nh là ai Lí do b. Thân bài Nêu đi ngo hình bi và các ph ng pháp so sánh, liênặ ươt ng, ng ng….) Tu i, dáng ng i, khuôn t, đôi t, i, gi ng nói, cách ănưở ưở ượ ườ ườ ọm t, da….ặ ướ Bi tính tình, thái thích, công vi cể Th côầ bó em trong cu ng nh th nào?( trong p, sinh ho khi vui ,ắ ạkhi bu n, ...)ồ ni gi em và côỉ =>đây là ph quan tr ng nh t, em có th sáng ra nhi câu ềchuy nh u, thi tin, sau đó cô ng viên, đi ki n…; gia ượ ệđình có chuy bu n, không thi tha c, sa sút, chán n… cô bi chuy n, ng ộviên, câu chuy ng, mua ng th ng ghé nhà thăm i, khích …; ươ ườ ớchuy tr ng, xa không có bè, ti… cô giúp qua khó khăn…)ể ườ ượ Bi tr ti p: Tình m, nh suy nghĩ em th cô.ả Tình th cô dành cho em nh th nào ?ả ếTr ng THCS Th chườ 10