Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề cương ôn tập môn toán lớp 12 (1)

1c88d5a84be8116f8e90f0cf92c0eb82
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-22 14:47:16 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH CH ƯƠ NG IV: VI NAM 1954-1975 Bài 21: Xây ng CNXH mi c, tranh ch ng qu và chính quy Sài Gòn Mi Nam (1954-ự ề1965)M 1: NH BI TỨ ẾCâu 1. đi tình hình ta sau Hi nh Gi ne năm 1954 làặ ướ ơA. Mĩ thay chân Pháp, thành chính quy tay sai mi Nam. ềB. mi Nam tr thành thu ki i, căn quân Mĩ.ề ủC. mi gi phóng, đi lên CNXH.ề ượ ảD. chia thành mi n, ch chính tr -xã khác nhau.ấ ướ ộCâu 2. đích ng khi th hi cách ru ng làụ ấA. ng kh liên minh công nông, ng tr dân th ng nh t.ủ B. th hi kh hi “ng cày có ườru ng”.ộC. xây ng mi thành ph ng c. D. xây ng ng cho nhân dân.ự ươ ướ ớCâu 3. Nh ng th ng quân nào làm phá hoàn toàn chi “chi tranh bi t” Mĩ?ữ ượ ủA. c, ng Xoài, An Lão. B. An Lão, Ba Gia, ng Xoài.ồC. Bình Giã, An Lão, Ba Gia, ng Xoài. D. ng, núi Thành, An Lão.ồ ườCâu 4. Nhi cách ng ta sau Hi nh Gi ne năm 1954 làệ ướ ơA. khôi ph kinh mi c, cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam.ụ ềB. ti hành xây ng CNXH trên ph vi c.ế ướC. trung kháng chi ch ng Mĩ-Ng mi Nam.ả ướ ềD. ti cu cách ng dân dân ch nhân dân, th ng nh c.ế ướCâu 5. ĐH bi toàn qu th III ng (9-1960) đã xác nh cách ng mi Namạ ềA. có vai trò quy nh nghi th ng nh c.ế ướB. có vai trò quy nh phát tri cách ng c.ế ướC. có vai trò quy nh tr ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềD. có vai trò bi quan tr ng trong cu kháng chi mi Nam.ặ ềCâu 6. nghĩa quan tr ng nh phong trào “Đ ng kh i” làọ ởA. nhân dân lên làm ch nhi thôn, xã mi Nam. B. giáng đòn ng vào chính sách th dân ủMĩ.C. làm lung lay chính quy Ngô Đình Di m. D. đánh phát tri cách ng mi ướ ềNam.Câu 7. ĐH bi toàn qu th III ng Lao ng Vn (9-1960) đã xác nh nhi cách ng ạmi Nam làềA. khôi ph kinh hàn vi th ng chi tranh. ươ B. hoàn thành cu cách ng dân dân ch nhân dân.ộ ủC. kháng chi ki qu c. D. tranh ch ng Mĩ và chính quy Sài gòn.ừ ềCâu 8. ng nòng th hi chi “Chi tranh bi t” mi Nam làự ượ ượ ềA. quân Sài Gòn.ộ B. quân Mĩ và quân ng minh.ồC. quân Sài Gòn và quân ng minh Mĩ. D. quân Sài Gòn nhi m, không có chi vi ủMĩ.Câu 9. Âm Mĩ khi th hi chi chi tranh bi mi Nam làư ượ ềA. bi mi Nam thành thu ki i. B. chia mi Nam Vi Nam, tiêu di ch nghĩa xã mi c.ế ắC. dùng ng Vi đánh ng Vi t.ườ ườ D. ch ng phong trào cách ng mi Nam.ể ềCâu 10. Trong th kì 1954-1975, ki nào đánh phát tri cách ng mi Nam chuy thờ ướ ếgi gìn ng sang th ti công?ữ ượ ếA. “Đ ng kh i”.ồ B. Chi th ng c. C. Chi th ng ng. D. Chi th ng Bình ườ ắGiã.Câu 11. Phong trào “Đ ng Kh i” ng qu làồ ảA. phá ng ng máy chính quy ch nông thôn. B. ng vũ trang hình thành và phát tri n.ỡ ượ ểC. nông thôn mi Nam gi phóng. ượ D. tr dân gi phóng mi Nam Vi ệNam ra i.ờCâu 12. ĐH bi toàn qu th III ng (9-1960) đã xác nh cách ng mi cạ ắA. có vai trò quy nh nh nghi cách ng c.ế ướB. có vai trò quy nh phát tri cách ng c.ế ướC. có vai trò quy nh tr ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềD. có vai trò bi quan tr ng trong cu kháng chi mi Nam.ặ ềM 2: THÔNG HI UỨ ỂCâu 13. Vì sao, ngay sau khi hòa bình năm 1954, nhân dân mi ti hành cách ru ng t?ậ ấ1CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH ]A. kh ph qu chi tranh i. B. Nông nghi còn u, năng su lao ng ộth p.ấC. Ch chi ru ng ch phong ki còn ph bi n.ế D. Xây ng mi tr thành ph ng ươkháng chi n.ế ớCâu 14. Nhân dân mi Nam ti hành phong trào “Đ ng kh i” ch ng chính quy Mĩ Di là vìề ệA. chính quy Mĩ Di đàn áp máu nhân dân mi Nam.ề B. ng cách ng mi Nam đã tr ng ượ ưởthành.C. nhân dân mi Nam đã có ng cách ng đúng n. D. chính quy Mĩ Di không ch thi hành ườ ịhi nh Gi nev .ệ ơCâu 15. Vì sao nói, bi toàn qu ng lao ng Vi Nam th III (1960) đã ra ng ườl cách ng khoa và sáng o?ố ạA. ng đã xác nh vai trò quy nh mi nghi th ng nh c.ả ướB. ng đã xác nh vai trò quy nh mi Nam phát tri cách ng c.ả ướC. ng đã ti hànhả ng th nhi cách ng XHCN mi và cách ng Dân c, dân ch nhân dân ởmi Nam.ềD. Kh ng nh vai trò quy nh nh cách ng mi cách ng c.ẳ ướCâu 16. ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng Lao ng Vi Nam (1- 1959) quy nh nhân ươ ểdân mi Nam ng cách ng là vìề ạA. ng vũ trang cách ng mi Nam đã phát tri n. B. Mĩ và chính quy Sài Gòn phá ho Hi nh ượ ịGi nev .ơ ơC. ta không th ti ng bi pháp hoà bình a.ể ượ D. mi Nam đã có ng chính tr và ng vũề ượ ượtrang nh.ớ ạCâu 17 Chi th ng quân nào sau đây cho quân và dân mi Nam chi ch ng “chi tranh ặbi t” Mĩ?ệ ủA. Chi th ng c.ế B. Chi th ng ng. C. Chi th ng Ba Gia. D. Chi th ng ng Xoài.ế ườ ồCâu 18. Ngay sau khi hi nh Gi ne kí t, Mĩ li thay th Pháp ng ra chính quy Ngô Đình Di ượ ệlà vìA. Mĩ mu chi Đông ng. B. tiêu di ch nghĩa ng Vi Nam.ố ươ ệC. th hi âm Vi Nam, bi mi Nam thành thu ki i.ự ớD. Mĩ mu chi ph cách ng mi Nam, phá ho hi nh Gi ne .ố ơCâu 19. Trong chi chi tranh bi t, chính quy Mĩ-Di trung nhi nh vào vi cế ượ ệA. dân chi c”.ồ ượ B. các cu hành quân “tìm di t” vào vùng “đ thánh Vi ng”.ở ộC. ng quy mô đánh phá mi c. D. xây ng ng quân Sài Gòn.ở ượ ộCâu 20 Trong chi “chi tranh bi t”, quân Sài Gòn có vai trò nh th nào trên chi tr ng?ế ượ ườA. Gi vai trò ch trên chi tr ng.ữ ườ B. ch huy tr ti quân vi chinh Mĩ.ặ ướ ễC. Cung nhân cho quân Mĩ. D. Tr ti ch huy chi ch.ấ ịCâu 21. Chi th ng Bình Giã (1964) có nghĩa nh th nào?ế ếA. Làm phá hoàn toàn chi “chi tranh bi t”. B. làm phá chi “chi tranh ượ ướ ượ ặbi t”.ệC. Chi “chi tranh bi t” phá .ế ượ D. cho phong trào đánh Mĩ mi Nam.ở ềCâu 22. Vì sao, mi ti lên CNXH, ng ta xác nh ph ti hành tiên phát tri công nghi ện ng?ặA. Xây ng ch kĩ thu cho mi c. B. Xây ng kinh ch nghĩa xã hi i.ự ạC. Vi Nam tr thành công nghi p. D. Th hi tiêu công nghi hóa xã ch nghĩa.ư ướ ủCâu 23. ho ch Giôn Mác Namara là th lùi trong chi chi tranh bi vìế ướ ượ ệA. quy mô và th gian th hi ho ch có thay i.ờ ổB. ng quân Sài Gòn không th nhi vai trò ch c.ự ượ ượ ựC. quân Mĩ và ng minh chu vào mi Nam Vi Nam.ồ ệD. Mĩ ch ng ng đánh phá mi c.ấ ắCâu 24. Tính năm 1964, ng ng chi c” ch phá Đi này ch ng tế ượ ỏA. chi “chi tranh bi t” ng tr nguy phá n. ượ ướ ảB. ng ng “chi tranh bi t” phá n.ươ ảC. gi phóng ng.ị ượ ộD. phong trào tranh binh phát tri mi Nam.ấ ềM 3: NGỨ ỤCâu 25. Đi gi ng nhau gi chi tranh và chi tranh bi làể ệA. chi tranh th dân ki i, trong chi toàn u.ế ượ B. chi tranh th dân.ế ự2CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH ]C. chi tranh ng c. D. có quân Sài Gòn làm ch c.ế ựCâu 26. Đi khác bi quy mô gi “chi tranh bi t” và “chi tranh Mĩ làể ủA. ch di ra mi Nam.ỉ B. di ra mi Nam và mi c.ễ ắC. di ra trên toàn Đông ng. D. ch di ra khu Đông Nam .ễ ươ ộCâu 27. Cho li sau:ữ ệ1. phong trào ng kh bùng ba xã đi là nh Th y, Ph Hi p, Bình Khánh.ồ ướ ệ2. ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng đã quy nh nhân dân mi Nam ng đánh ươ ổchính quy Mĩ-Di m.ề ệ3. phong trào tiên bùng Vĩnh Th nh, Bác Ái, Trà ng.ầ ồ4. tr dân gi phóng mi Nam Vi Nam ra i.ặ ờHãy các li trên theo th th gian.ắ A. 1;3;2;4 B. 2;1;3;4 C. 3;2;1;4 D. 2;3;1;4Câu 28. Đi khác bi ng gi chi “chi tranh bi t” so chi “chi tranh ượ ượ ượ ụb “làộA. quân Sài Gòn là ch c.ộ B. Mĩ là ch c.ố ựC. quân Mĩ là ch c. D. quân Mĩ và quân ng minh Mĩ là ch c.ủ ựCâu 29. năm 1959 năm 1965 hình th tranh ch mi Nam làừ ềA. tranh vũ trang giành chính quy n.ấ B. tranh chính tr .ấ ịC. tranh binh n. D. tranh ngo giao.ấ ạCâu 30. Đi khác nhau quy mô “bình nh” mi Nam Vi Nam trong ho ch Xta lây Tay lo so ếho ch Giôn Mácna Mara làạ ơA. mi Nam và mi c. B. trên toàn mi Nam.ềC. xung quanh Sài Gòn. D. Nam Trung và Đông Nam Bộ ộCâu 31. Nhân dân mi Nam chi ch ng phá chi c” đã quề ượ ảA. chi “chi tranh bi t” phá hoàn toàn. ượ B. chi “chi tranh bi t” phá n.ế ượ ảC. mi Nam gi phóng. D. chính quy Mĩ Di nông thôn phá n.ề ượ ảCâu 32. khác bi ph ng ng cách ng mi Nam Vi Nam trong giai đo 1959-1965 so giai ươ ướ ớđo 1954 1959 làạA. gi tranh chính tr tranh vũ trang.ế B. tranh chính tr là ch u.ấ ếC. tranh vũ trang là ch D. tranh binh là ch u.ấ ếCâu 33. Cho các li sauữ ệ1. tr Dân gi phóng mi Nam Vi Nam ra i.ặ ờ2. Chi th ng Bình Giã đã lo kh vòng chi 1700 tên ch, phá hàng ch máy bay ch.ế ị3. Quân ta ti qu th đô Hà trong không khí ng ng ngày gi phóng.ế ả4. Trung ng mi Nam ra i.ươ ờS li trên theo th th gian.ắ A. 3;1;4;2. B. 2;3;4;1. C. 1;3;2;4. D. 4;1;2;3.Câu 34. khác bi âm gi chi “chi tranh bi t” so chi “chi tranh ượ ượ ộlà A. bình nh mi Nam, đánh phá mi c. B. dùng ng Đông ng đánh ng Đông ng.ị ườ ươ ườ ươ C. dùng ng Vi đánh ng Vi t.ườ ườ D. bình nh toàn mi Nam.ị ềCâu 35. Tác ng phong trào tranh chính tr mi Nam năm 1961-1965 đãụ ừA. nhanh quá trình chính quy Ngô Đình Di m.ẩ B. phá ng ng chi c.ỡ ượC. đánh ng ng chính quy Di ph ng. D. góp ph làm phá chi “chi tranh ươ ượ ặbi t”.ệCâu 36. Chi “chi tranh bi t” và “chi tranh di ra trong hoàn nhế ượ ảA. Mĩ Di giành th chi tr ng ườ B. Mĩ Sài Gòn th i.ặ ạC. hoàn thành nhi bình nh mi Nam. D. đánh phá mi c.ệ ắM 4: NG CAOỨ ỤCâu 37 th ng phong trào “Đ ng kh i” cho cách ng mi Nam kinh nghi gì?ừ ệA. ng ph th ra ch tr ng cách ng phù p.ả ươ B. Ph gi tranh chính tr tranh vũ ấtrang.C. gi tranh binh và tranh chính tr D. ng cách ng.ế ạCâu 38. nghĩa nh phong trào “Đ ng kh i” làớ ởA. chuy th gi gìn ng sang th ti công.ể ượ B. đánh phát tri cách ng c.ấ ướ ướC. phong trào đánh Mĩ mi Nam. D. đánh th Mĩ-Di mi Nam.ở ềCâu 39. Nh ng th ng trên tr quân quân và dân mi Nam 1961 1965 có tác ngữ ụ3CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH A. dánh th hoàn toàn Mĩ Di mi Nam Vi Nam.ấ B. quy nh th hoàn toàn chi “chi tranh bi t.ế ượ C. bu Mĩ ph th hi chi th dân i.ộ ượ D. Mĩ ph ng vào bàn đàm phán ta.ả ớCâu 40. Th ng quân và dân mi Nam chi ch ng “chi tranh bi t” ch ng tắ A. nh cách ng mi Nam. B. vai trò to ph ng mi c.ự ươ C. lãnh sáng su ng.ự D. phát tri ng vũ trang mi Nam.ự ượ Bài 22: Nhân dân hai mi tr ti chi ch ng qu xâm c, ượ nhân dân hai mi Nam chi xu (1965- 1973)ề ấI. CHI CH NG CHI “CHI TRANH QU MĨ MI NAM (1965-1968Ế ƯỢ )M 1:NH BI TỨ ẾCâu 1. Âm thâm qu Mĩ trong chi “Chi tranh th hi trong chi ượ ượ ếthu t''ậA. “tr thăng n” và “thi xa n” B. dân chi c”ự ượC. “tìm di t” và “chi đóng” D. “tìm di t” và “bình nh” vào “vùng thánh Vi ng”ệ ộCâu Chi “Chi tranh ti hành ng ng nào?ế ượ ượ ượA. Quân Sài Gòn, do Mĩ ch huy. B. Quân vi chinh, quân ng minh Mĩ và quân Sài ướ ộGòn.C. Quân ng minh Mĩ và quân Sài Gòn. D. ng ng vũ khí, trang hi i, tân ướ ượ ốnh t.ấCâu 3. Trong chi “Chi tranh qu Mĩ đã ng ph vi chi tranh nh th nào?ế ượ ếA. Ra toàn mi Nam. B. Ra mi c.ề ắC. Ra toàn Đông ng. ươ D. Ra toàn mi Nam và Đông ng.ề ươM 2: THÔNG HI UỨ ỂCâu 4. năm 1965 Mĩ ph chuy sang chi “Chi tranh vì:ế ượ ộA. chi “Chi tranh bi t” đã phá hoàn toàn.ế ượ B. Mĩ mu ng và qu hóa chi tranh Vi ệNam.C. Mĩ mu nhanh chóng thúc chi tranh Vi Nam. D. Mĩ lo ng ng Trung Qu và Liên Xô cho ốcu kháng chi nhân dân ta.ộ ủCâu 5. Chi th ng quân ta đã làm phá tiêu “tìm di t” và “bình nh“ Mĩ là:ế ủA. Ba Gia B. ng Xoài C. D. mùa khô 1966 1967Câu 6. Th ng nào quân dân Vi Nam mi Nam đã bu ph tuyên “phi hóa’’ tr chi ếtranh xâm c?ượA. Cu ti công chi năm 1972. ượ B. Cu ng ti công và Xuân 1968.ộ ậC. Tr "Đi Biên Ph trên không" năm 1972. D. Cu ng ti công và Xuân 1975.ậ ậM 3:V NGỨ ỤCâu 7. Chi “Chi tranh khác “Chi tranh bi t” ch :ế ượ ỗA. ng vũ khí hi Mĩ. B. ch nhi cu công vào quân gi phóng.ử ảC. quân Mĩ và quân ng minh Mĩ tr ti tham chi n.ồ D. gi vai trò n.ỹ ấCâu 8. Chi “Chi tranh qu Mĩ đã di ra quy mô và ác li so ượ ớchi “Chi tranh bi t” do:ế ượ ệA. ti hành ng quân Sài Gòn, quân vi chinh Mĩ vũ khí, trang thu t, ph ng ti chi tranh ượ ươ ủMĩ.B. ti hành ng ng nh (quân vi chinh Mĩ, quân ng minh Mĩ, quân Sài Gòn), quân đông, ượ ượ ốvũ khí hi và ng chi tranh ra mi c.ệ ắC. ti hành ng ng quân Sài Gòn, có ph không quân và Mĩ.ượ ượ ầD. th hi nhi cu chi tranh ng c.ự ựCâu 9. Xuân Thân 1968, ta ch tr ng cu “t ng công kích, ng kh nghĩa” trên toàn mi Nam vìậ ươ ề4CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH ]A. tình hình kinh tài chính Mĩ đang kh ng ho ng nghiêm tr ng.ế ọB. tinh th n, chí xâm Mĩ gi sút.ầ ượ ảC. ng to các XHCN cu kháng chi ch ng Mĩ nhân dân ta.ự ướ ủD. so sánh ng đã thay có cho ta và mâu thu Mĩ trong năm ng th ng (1968).ự ượ ốM 4: NG CAOỨ ỤCâu 10. Cu ng ti công và Xuân Thân (1968) đã ngo căn cho cu tranh ướ ấc nhân dân ta trên tr ngo giao vì:ủ ạA. làm lung lay chí xâm quân Mĩ, bu Mĩ ph tuyên “phi Mĩ hóa” chi tranh xâm c.ượ ượB. bu Mĩ ph ch không đi ki chi tranh phá ho mi c.ộ ắC. bu Mĩ ph đàm phán Pari bàn ch chi tranh Vi Nam.ộ ệD. giáng đòn nh vào chính quy Sài Gòn, kh năng can thi Mĩ ch .ộ ếII. MI CHI CH NG CHI TRANH PHÁ HO TH NH MĨ, XU VÀ LÀM NGHĨA ẤV PH NG (1965-1968)Ụ ƯƠCâu 11: nào đây không đúng khi nói âm chi tranh phá ho mi th nh qu cướ ốMĩ?A. Phá ho ti kinh phá công cu xây ng xã ch nghĩa mi c.ạ ắB. nguy cho chi “Chi tranh Mi Nam.ứ ượ ềC. Ngăn ch ngu chi vi bên ngoài vào mi và mi vào Mi Nam.ặ ềD. Uy hi timh th n, làm lung lay quy tâm ch ng Mĩ nhân dân ta hai mi c.ế ướCâu 12: Mĩ tuyên ng ng ném bom, phá mi th nh vì:ố ấA. thi trong chi “chi tranh ”. B. thi ng trong chi tranh phá ho mi ượ ềB c.ắC. nhân dân Mĩ và nhân dân th gi lên án. D. thi ng hai mi Nam-B cu 1968.ị ốCâu 13: Ch đúng đi ch tr ng câu sau đây:ọ ố“Ngu chi vi cùng th ng quân dân mi trong nh ng năm 1965-1968 đã góp ph quy nh vào ịth ng quân dân mi Nam trong cu chi ch ng chi ….. Mĩ ng y”ắ ượ ụA. chi tranh ph ng. B. chi tranh bi t. ươ C. chi tranh .ế D. Vi Nam hóa chi ếtranh Câu 14: Nhi mi trong nh ng năm 1965-1968 làệ ữA. ch ng chi tranh phá ho mi th nh qu Mĩ.ố ốB. giao thông th ng xuyên thông su t, ph xu và chi u.ả ườ ấC. chi u, xu và th hi nhi ph ng n.ừ ươ ớD. tr cho cu chi nhân dân mi Nam.ỗ ềIII. CHI CH NG CHI “VI NAM HÓA CHI TRANH” VÀ “ĐÔNG NG HÓA CHI TRANH” MĨ ƯỢ ƯƠ Ủ(1969-1973)M 1: NH BI TỨ ẾCâu 15. Trong cu Ti công chi năm 1972, quân ta đã ch th ng ba phòng tuy nh nh ch làộ ượ ịA. Đà ng, Tây Nguyên, Sài Gòn. B. Qu ng Tr Hu Đà ng.ẵ ẵC. Qu ng Tr Tây Nguyên, Đông Nam .ả D. Hu Đà ng, Sài Gòn.ế ẵCâu 16. Th ng chính tr quân dân mi Nam trong chi ch ng chi «Vi Nam hóa ượ ệchi tranh» làếA. tr Dân gi phóng mi Nam Vi Nam thành p.ặ ượ ậB. Chính ph cách ng lâm th ng hòa mi Nam Vi Nam thành p.ủ ượ ậC. Quân gi phóng mi Nam Vi Nam ra i.ả ờD. Trung ng mi Nam thành p.ươ ượ ậCâu 17. ng ch tham gia chi trong chi “Vi Nam hóa chi tranh” Mĩ là:ự ượ ượ ủA. quân Mĩ. B. quân Sài Gòn.ộ C. quân Mĩ và quân ng minh Mĩ. D. quân Mĩ, quân Sài Gòn.ồ ộM 2: THÔNG HI UỨ ỂCâu 18. Th đo thâm Mĩ và cũng là đi khác tr mà Mĩ đã tri khai khi th hi chi ướ ượ“Vi Nam hóa chi tranh”ệ ếA. tìm cách chia Vi Nam các XHCN.ẽ ướ B. th hi âm “dùng ng Vi đánh ng Vi t”.ự ườ ườ ệC. ti hành ng quân Sài Gòn là ch u, có ph đáng quân Mĩ.ượ ộD. là lo hình chi tranh xâm th dân ki Mĩ mi Nam.ạ ượ ềCâu 19 Trong chi tranh xâm Vi Nam và Đông ng, hai chính sách: Vi Nam hóa chi tranh và Đông ượ ươ ếD ng hóa chi tranh có quan nhau. quan đó th hi trong nào đây?ươ ượ ướA. Hoa Kỳ qu hóa cu chi tranh Đông ng. ươ B. Quân Sài Gòn là ng ng.ộ ươ ốC. Quân Sài Gòn sang xâm Campuchia. D. Quân Sài Gòn chi Lào.ộ ượ ởCâu 20. Ngày 24 và 25/4/1970, ngh cao ba Đông ng nh đích gì?ộ ướ ươ ụ5CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH ]A. Đoàn cùng kháng chi ch ng Mĩ. B. ch tr chi «Đông ng hóa chi tranh» Mĩ.ế ượ ươ ủC. phó âm Mĩ và bi th quy tâm đoàn ch ng Mĩ nhân dân Đông ng.ố ươD. Xây ng căn kháng chi ch ng Mĩ nhân dân ba Đông ng.ự ướ ươM 3: NGỨ ỤCâu 21 Đi khác nhau gi “Chi tranh bi t” và “Vi Nam hóa chi tranh” làể ếA. có ph ph đáng ng chi Mĩự ượ .B. hình th chi tranh th dân ki Mĩ.ứ ủC. ch huy th ng quân Mĩ.ướ ựD. ng trang vũ khí Mĩ.ử ủCâu 22. Đi khác bi gi chi «Vi Nam hóa chi tranh» chi «chi tranh là:ể ượ ượ ộA. ng quân sài Gòn là ng ch u.ử ượ B. ng quân vi chinh Mĩ là ng ch u.ử ượ ếC. ng quân vi chinh Mĩ có ph quân các ng minh Mĩ.ử ướ ồD. ng ph ng ti chi tranh hi i, do Mĩ ch huy.ử ươ ỉCâu 23. Cu ti công chi năm 1972 quân dân ta bu Mĩ ph iộ ượ ảA. rút kh chi tranh Vi nam, rút quân c. ướ B. tuyên “Mĩ hóa” tr chi tranh xâm c.ố ượC. dùng th đo ngo giao th hi Trung Qu và hòa hoãn Liên Xô gây ép ta.ủ ớD. huy ng quân các ng minh Mĩ tham chi n.ộ ướ ếCâu 24. Vì sao Mĩ bu ph tuyên “Mĩ hóa” tr chi tranh xâm c, th nh th chi nộ ượ ếl “Vi Nam hóa chi tranh”?ượ ếA. Do th ng liên ti ta trên các tr quân trong ba năm 1969, 1970, và 1971ắ ựB. Do th ng ta trên bàn đàm phán Pariắ ởC. Do th ng nhân dân mi trong vi chi ch ng chi tranh phá ho th hai Mĩắ ủD. Đòn công ng gây choáng váng ta trong cu Ti công chi năm 1972ấ ượIV. MI KHÔI PH VÀ PHÁT TRI KINH XÃ I, CHI CH NG CHI TRANH PHÁ HO TH HAI ỨC QU MĨ VÀ LÀM NGHĨA PH NG (1969-1973)Ủ ƯƠCâu 25: đích qu Mĩ trong cu kích chi ng không ng máy bay B52 vào Hà i, ượ ườ ộH Phòng làảA. tr cho chính tr ngo giao i.ỗ B. th nh trên bàn đàm phán Pa-ri.ạ ởC. nguy cho “Vi Nam hóa chi tranh”. D. di Hà i, Phòng.ứ ảCâu 26 qu Mĩ th hi cu chi tranh phá ho mi th hai đế ồA. nguy cho chi “Vi Nam hóa chi tranh” và th nh trên bàn đàm phán Pa-ri.ứ ượ ởB. ngăn ch chi vi mi mi Nam.ặ ềC. làm lung lay chí quy tâm ch ng Mĩ nhân dân ta.ế ướ ủD. phong các ng Phòng và các sông, lu ng, ch, vùng bi mi c.ỏ ắCâu 27. nghĩa ch quan tr ng nh chi th ng “Đi Biên ph trên không” cu năm 1972 làị ốA. bu Mĩ tuyên ng ng các cu ti công ch ng phá mi c.ộ ắB. đánh âm phá ho công cu xây ng CNXH mi qu Mĩ .ạ ốC. đánh âm ngăn ch chi vi mi cho chi tr ng mi Nam, Lào và Campuchia.ạ ườ ềD. bu Mĩ kí Hi nh Pari hòa bình Vi Nam.ộ ệCâu 28 Vì sao nói, th ng quân và dân mi trong vi tan cu kích chi ng ng ượ ườkhông qu Mĩ (14/12-29/12/1972) là chi th ng “Đi Biên Ph trên không”?ủ ủA. Vì cu chi ra trên tr Đi Biên Ph .ộ ủB. Vì máy bay nhi nh tr Đi Biên Ph .ị ủC. Vì chi ch đánh tr máy bay mang tên “Đi Biên Ph trên không”.ế ủD. Vì vóc chi th ng quân dân mi nên th ng này coi nh tr “Đi Biên Ph trên không”ầ ượ ủCâu 29. Th hi nghĩa ph ng ti tuy n, mi sàng tinh th n:ự ươ ầA. vì ti tuy n. B. chi th ng. ắC. ng làm vi ng hai. ườ D. Thóc không thi môt cân, quân không thi ng i.ế ườCâu 30. Th đo qu Mĩ khi ti hành chi tranh phá ho mi th hai và th nh t:ủ ấA. ng lên “s ki nh ”. B. chi tranh ng không quân và quân.ế ảC. phong các sông, ng ch, vùng bi mi c. D. ném bom phá các th xã, vùng bi n.ỏ ểCâu 31 Trong ba tr tranh trong cu kháng chi ch ng Mĩ c, tr nào là nhân quy ướ ếđ nh th ng i?ị ợA. tr ngo giao. B. tr chính tr .ặ ịC. tr quân .ặ D. tr ngo giao và tr quân .ặ ựV. HI NH PA-RI NĂM 1973 CH CHI TRANH, HÒA BÌNH VI NAMỆ ỆCâu 32. Hãy đi vào ch tr ng câu sau cho đúng:ề ố6CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH ]“Hi nh Pa-ri Vi Nam là qu cu tranh, kiên ng khu a……”ệ ườ ủA. quân dân mi đánh chi tranh phá ho th hai qu Mĩ.ề ốB. quân dân mi Nam đánh chi “Vi Nam hóa chi tranh” qu Mĩ.ề ượ ốC. quân dân ta trên hai mi c.ả ướD. quân dân mi Nam trong cu ng ti công chi 1972.ề ượCâu 33 Hãy xác nh dung Hi nh Pa-ri?ị ịA. Hoa Kì và các cam tôn tr ng p, ch quy n, thông nh và toàn lãnh th Vi Nam.ướ ệB. Hoa Kì rút quân vi chinh và quân ch c.ế ướC. Các bên nhân dân mi Nam quy nh ng lai thông qua cu ng tuy do.ể ươ ựD. Các bên ng ng ch trao tr tù binh và dân th ng t.ừ ườ ắCâu 34. Th ng quan tr ng Hi nh Pa-ri nghi kháng chi ch ng Mĩ cắ ướA. đã đánh cho “Mĩ cút, ng nhào”ụB. làm phá hoàn toàn chi “Vi Nam hóa chi tranh” qu Mĩ.ả ượ ốC. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho “ng nhào”ạ ụD. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho “Mĩ cút, ng nhào”.ạ ụCâu 35. Th ng quân quân và dân ta tác ng tr ti bu Mĩ kí Hi nh Pari năm 1973ắ ịA. cu ng ti công chi Thân 1968 và cu ti công chi 1972.ộ ượ ượB. cu ng ti công chi Thân 1968 và mi đánh chi tranh phá ho th nh ượ ếqu Mĩ.ốC. cu ti công chi 1972 và mi đánh chi tranh phá ho th hai qu Mĩ.ộ ượ ốD. cu ti công chi và tr “Đi Biên Ph trên không” (1972).ộ ượ ủCâu 36: qu Mĩ ch nh th ng ng Vi Nam ngh Pa-ri vì:ế ươ ượ ịA. th trong chi tranh phá ho mi th nh t.ị ấB. đánh ng trong cu kích chi ta vào Thân 1968.ị ượ ậC. th trong chi tranh phá ho mi th hai.ị ứD. thua đau trong cu kích chi 12 ngày đêm phá mi c.ị ượ ắCâu 37 Đi gi ng nhau gi Hi nh Gi nev (năm 1954 Hi nh Pari (năm 1973):ể ịA. quy nh th gian rút quân là trong vòng 300 ngày. B. th ng tr cu kháng chi n.ị ếC. th thu các bên ng ng th hi t, chuy quân và chuy giao khu c.ỏ ựD. các qu cam tôn tr ng nh ng quy dân nhân dân Vi Nam.ướ ệCâu 38. Quy dân kh ng nh trong Hi nh Pa-ri năm 1973 làề ượ A. p, do, th ng nh và toàn lãnh th B. p, ch ch quy và toàn lãnh th .ộ ổC. p, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th .ộ D. p, do, ch quy và toàn lãnh th .ộ ổCâu 39. dung nào trong Hi nh Pa-ri năm 1973 Vi Nam có nghĩa quan tr ng nghi gi ảphóng mi Nam?ềA. Hoa Kì và các cam tôn tr ng p, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th Vi Nam.ướ ệB. Hoa Kì rút quân mình và quân ng minh, phá các căn quân cam không dính líu quân ho ặcan thi vào công vi mi Nam Vi Nam.ệ ệC. Các bên nhân dân mi Nam quy nh ng lai thông qua cu ng tuy do.ể ươ ựD. Các bên ng ng ch trao tr tù binh và dân th ng t.ừ ườ ắCâu 40. nào đây th hi không đúng khác nhau gi Hi nh Pa-ri năm 1973 và Hi nh Gi -ne-vướ ơnăm 1954?A. Hi nh Gio-ne-v là Hi nh bàn Đông ng, Hi nh Pa-ri là Hi nh bàn Vi Namệ ươ ệB. Th rút quân trong Hi nh Pa-ri ng so Hi nh Gi -ne-vờ ơC. Vi quân quy nh trong Hi nh Pa-ri không thành hai vùng hoàn ch nh nh trong Hi nh ượ ịGi -ne-vơ ơD. Hi nh Pa-ri quy nh: các bên tham chi ng ng hoàn toàn mi Nam, Hi nh Gi -ne-v quy nh: hai bênệ ịng ng hoàn toàn mi cừ ắCâu 41: Cho các ki sau:ự ệ1. Chi th ng ng. 2. Tr “Đi Biên Ph trên không”ế ườ 3. Hi nh Pa-ri kí t. 4. Cu ng ti công và Thân.ệ ượ ậS theo th đúng th gian là:ắ A. 1,2,3,4 B. 1,3,2,4 C. 1, 4, 2,3 D. 2, 4, 1, 37CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH ]Bài 23: Khôi ph và phát tri kinh xã mi c- Gi phóng hoàn toàn mi nam (1973-1975)ụ Câu 1. Tình hình ta sau Hi nh Pari?ướ ịA. Hoà bình dã tr trên Mi c. B. Quân Mĩ và quân ch đã rút kh Mi Nam.ở ềC. So sánh ng Mi Nam có cho cách ng. D. các trên.ự ượ ảCâu 2. Sau hai năm 1973 1974, tình hình chung mi nh th nào?ở ếA. Mi đã hoàn thành các nghĩa ph ng ti tuy Mi Nam.ề ươ ềB. Mi căn hoàn thành công cu khôi ph sau chi tranh, kinh có phát tri n.ề ướ ểC. Mi đã tay vào th hi ho ch Nhà năm th hai.ề ướ ứD. Mi đã hoàn thành ho ch Nhà năm th III.ề ướ ứCâu 3. Nh ng năm nào đánh giá kinh mi cao nh trong 20 năm xây ng ch nghĩa xã iữ ượ ộ(t 1954 1975)?ừ ếA.Năm 1963, 1967. B. Năm 1964, 1971. C.Năm 1963, 1970. D. Năm 1965, 1970.Câu 4. Trong năm 1973 1974, mi đã th hi nghĩa ph ng ti tuy nh th nào?ề ươ ếA. Mi đã vào chi tr ng 26 vũ khí, ng th c, xăng u...ề ườ ươ ầB. Mi đã vào chi tr ng Mi Nam 57.000 i.ề ườ ộC. Mi đã vào chi tr ng Mi Nam, Lào, Campuchia 20 i, hàng thanh niên xung phung,ề ườ ạcán chuyên môn, kĩ thu t.ộ ậD. Mi đã vào Mi Nam 4,6 c, 12,4 o, 3,2 xăng u...ề ượ ầCâu 5. Tình hình mi Nam sau Hi nh Pari năm 1973?ề ịA. Quân Mĩ và ch bu ph rút kh Mi Nam, so sánh ng Mi Nam thay theo ng có choư ượ ướ ợcách ng.ạB. quân Mĩ Mi Nam, Mĩ ti vi tr quân cho ngu .ạ ỵC. Quân ng ti hành các cu hành quân "xoá hình thái da báo"... nên bàn quan tr ng ch ng ta đã bụ ịm t, dân.ấ ấD. các trên.ấ ảCâu 6. ngh Ban Ch hành Trung ng ng th 21 đã vào khi nào?ị ươ ọA. Tháng 7/1973. B. Tháng 3/1973. C. Tháng 7/1972. D. Tháng 12/1972.Câu 7. Đi thêm còn thi trong câu sau: “Trong tình hình nào cũng ph ti con ng ... ph iề ườ ản ng chi ti công, kiên quy đánh ch trên ba tr n: quân chính tr ngo giao".ắ ượ ạA. Chi tranh cách ng. B. Cách ng c.ế ựC. Cách ng gi phóng dân c. D. tranh th ng nh c.ạ ướCâu 8. Hình th tranh cách ng Mi Nam sau khi kí Hi nh Pari năm 1973 có gì khác so th kìứ ờsau khi kí Hi nh Gi nev năm 1954?ệ ơA. Sau khi kí Hi nh Pari 1973, Mi Nam không có tranh quân .ệ ựB. Sau khi kí Hi nh Pari năm 1973, Mĩén Nam ch trung tranh chính tr .ệ ị8CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH ]C. Sau khi kí Hi nh Pari năm 1973, Mi Nam ch trung tranh chính tr tranh ngo giao.ệ ạD. Sau khi kí Hi nh Pari năm 1973, Mi Nam tranh quân tranh chính tr và tránhệ ấngo giao.ạCâu 9. Thái Mĩ sau khi Ph Long (6 1975)?ộ ướA. Ph ng nh. B. Ph ng mang tính ch thăm dò. C. Ph ng t. D. Không ph ngả ứgì.Câu 10. Chi th ng Ph Long là quan tr ng ta kh ng nh đi gì?ế ướ ềA. Th và Quân Sài Gòn dã suy rõ t. B. Kh năng quay Quân Mĩ không còn a.ế ữC. Kh năng có th ti hành gi phóng Mi Nam có th ti hành nh nhanh n, nh n.ả ơD. các trên.ấ ảCâu 11. Chi ch Tây Nguyên đã di ra trong kho ng th gian nào?ế ờA. ngày 4/3 ngày 24/3/1975. B. ngày 10/3 ngày 24/3/1975. ếC. ngày 10/3 ngày 20/3/1975. D. ngày 4/3 ngày 20/3/1975.ừ ếCâu 12. nghĩa chi th ng Tây Nguyên?ủ ắA. Là chi th ng n, có nghĩa quy nh nh cho cu ti công gi phóng hoàn toàn Mi Nam.ế ềB. Là chi th ng nh trong cu tranh ch ng Mĩ dân ta.ế ướ ộC. Là chi th ng có nghĩa ch quan tr ng ra th kì quân ta th hi các cu Ti công chi năm đế ượ ểgi phóng Mi Nam.ả ềD. Chi th ng này đã chuy cu kháng chi ch ng Mĩ, sang giai đo ti hành ng ti côngế ướ ếchi trên toàn Mi Nam.ế ượ ềCâu 13. Quy nh chính quy Sài Gòn sau khi th xã Buôn Ma Thu t?ế ộA. Quy tâm th Tây Nguyên.ế ủB. Ch nh Buôn Ma Thu các vùng còn Tây Nguyên.ấ ủC. Rút toàn Tây Nguyên gi vùng duyên Nam Trung .ỏ ộD. Ch nh rút vùng Tây Nguyên gi vùng duyên Nam Trung .ấ ộCâu 14. Khi nào nh Th Thiên Hu gi phóng?ỉ ượ ảA. Ngày 21 1975. B. Ngày 26 1975. C. Ngày 19-3- 1975. D. Ngày 29-3- 1975.Câu 15. Chi ch Hu Đà ng di ra trong kho ng th gian nào?ế ờA. ngày 21/3 ngày 29/3/1975. B. ngày 19/3 ngày 28/3/1975.ừ ếC. ngày 20/3 ngày 30/3/1975. D. ngày 21/3 ngày 28/3/1975.ừ ếCâu 16. Chi ch Chí Minh di ra trong kho ng th gian nào?ế ờA.T ngày 16/4 ngày 30/4/1975. B. ngày 26/4 ngày 30/4/1975.ừ ếC. ngày 9/4 ngày 30/4/1975. D. ngày 21/4 ngày 30/4/1975.ừ ếCâu 17. Ai là ng th ng cu cùng Chính ph Sài Gòn?ổ ủA. Nguy Vãn Thi u. B. Nguy Cao Kì. C. Tr Văn ng. D. ng Văn Minh.ễ ươ ươCâu 18. Ai là ng liên lá trên nóc Dinh ngày 30/4/1975?ườ ậA. Đãng Toàn. B. Bùi Quang Th n. C. Nguy Văn p. D. Hoàng Đăng Vinh.ậ ậCâu 19. Vì sao nói cu kháng chi ch ng Mĩ nhân dân ta là cu ng ch ?ộ ửA. Vì đây là cu tranh dân nh ti ch ng qu th gi i.ộ ượ ớB. Vì đây là cu chi tranh xâm c, phi nghĩa ng phía Mĩ di cho ch nghĩa qu c.ộ ượ ốC. Vì đây là cu chi ph ánh trung nh ng mâu thu th i.ộ ạD. Vì đây là cu chi tranh ch ng ch nghĩa th dân Mĩ, th hi gi phóng dân c, th ng nh tộ ấn tiên giành th ng i.ướ ợCâu 20. Sau chi th ng Tây Nguyên, ngày 25/3/1975, Trung ng đã và ra ngh quy kh ng nh: "Ph pế ươ ậtrung nhanh nh ng, binh khí, kĩ thu và ch gi phóng Mi Nam tr ... "ấ ượ ướA. Tr mùa đông 1975. B. Tr mùa khô 1975. C. Tr mùa thu 1975. D. Tr mùa muaướ ướ ướ ướ1975.Câu 21. Âm thâm nh Mĩ sau Hi nh Pa-ri?ư ịA. Rút nh gi quân Mĩ c. B. quân ng minh chi mi Nam.ỏ ướ ềC. Gi quân D. Vi tr cho chính quy Sài Gòn ti th hi chi "Vi tữ ượ ệNam hoá" chi tranh.ếCâu 22. Đi nào sau đây ch ng chính quy n, quân Sài Gòn phá ho Hi nh Pa-ri?ề ịA. Ti hành chi ch "tràn ng lãnh th ", nh ng cu hành quân "bình nh chi m" vùng gi phóng.ế ảB. Nh vi tr kinh Mĩ. C. Nh vi tr quân Mĩ. D. ch huy quân .ậ ựCâu 23. Cu 1974 11975, ta ho ng quân Đông Xuân tr ng tâm là đâu?ố ọA. ng ng Nam B. ng ng sông Long và Đông Nam .ồ ộC. Trung và Khu V. D. tr Tr Thiên.ộ ị9CHUYÊN CH 12 April 10, 2018Ề CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018- MÔN THI TP LỊCH SỬ- TH:KHXH ]Câu 24. Th ng tiêu bi nh trong các ho ng quân Đông Xuân 1974 1975 là:ắ ựA. Chi th ng ng Nam Lào. B. Đánh cu hành quân "Lam Son 719" Mĩ và quân Sài Gòn.ế ườ ộC. Chi ch ng 14 Ph Long. D. Chi ch Tây Nguyên.ế ườ ướ ịCâu 25. Sau Hi nh Pa-ri, so sánh ng gi ta và ch đã thay i. Đi nào sau đây không đúng?ệ ượ ềA. Quân Mĩ và ng minh rút c, chính quy Sài Gòn ch a.ồ ướ ựB. Vi tr Mĩ quân kinh tài chính tăng đôi.ệ ấC. Mi hoà bình có đi ki nh xu t, tăng ti kinh qu phòng chi vi cho mi Nam.ề ềD. Mi Nam vùng gi phóng ng, xu nh, tăng ngu ch .ề ượ ỗCâu 26. Th hi Ngh quy ngh Trung ng th 21 ng, cu 1973 1975 quân dân taự ươ ếđã:A. Kiên quy đánh tr ch trong các cu hành quân "bình nh chi m". B. ng vùng gi phóng.ế ảC. Gi phóng ng 14, th xã và toàn nh Ph Long. D. Gi phóng Buôn Ma Thu t.ả ườ ướ ộCâu 27. ho ch gi phóng mi Nam Chính tr Trung ng ng ra trong năm, đó là năm nào?ế ượ ươ A. 1972 1973. B. 1973 1974. C. 1975 1976. D. 1976- 1977.Câu 28. Ch tr ng, ho ch gi phóng Mi Nam kh ng nh tính đúng và linh ho trong lãnh aủ ươ ủĐ ng th hi đi nào?ả ểA. Trong năm 1975 ti công ch trên quy mô ng n. B. Năm 1976, gi phóng hoàn toàn mi Nam.ế ềC. th ho cu 1975, thi gi phóng mi Nam trong năm 1975.ế ềD. Tranh th th đánh th ng nhanh thi ng và cho nhân dân, gi gìn kinh công trìnhủ ườ ếvăn hoá... gi tàn phá chi tranhả ếCâu 29. Hoàn nh ch nào là thu nh đó ng ra ch tr ng, ho ch gi phóng mi nả ươ ềNam?A. Quân Mĩ và quân ng minh đã rút kh mi Nam, ng ch a.ồ ựB. So sánh ng thay có cho ta, nh là sau chi th ng Ph Long.ự ượ ướC. Kh năng chi vi mi cho ti tuy mi Nam.ả ềD. Mĩ gi vi tr cho chính quy Sài Gòn.ắ ềCâu 30. kì trong tình hu ng nào, con ng giành th ng cách ng mi Nam cũng là con ng oấ ườ ườ ạl c, ngoài ra không có ng nào khác. Hãy nêu xu câu nói trên.ự ườ ứA. Trong ngh th 15 ng (1 1959). B. Trong ngh th 21 ng (7 1973).ộ ảC. Trong ngh Chính tr (30-9 10 973). D. Trong ngh Chính tr ng (18 12 1974 8ộ ế- 1975).10