Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 6 đề 1

65343066396365636332336533356664353263343364366338396334623136316134623435656664633339613037373666323930343732363638396464636238
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 11:01 PM ngày 9-02-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI CH SINH GI NH 2018 1Ề ỐCâu 1.(2,0 đi m)ể a) Gi ph ng trình:ả ươ26 2(2 1.x x- b) Gi ph ng trình: ươ5 10 624 6x xy yx yì+ +ïí+ =ïî Câu .(2,0 đi m)ể Tìm các giá tr tham ph ng trình sau có nghi mể ươ ệ22( )x myx xyì- +ïí- =ïîCâu 3.(2,0 đi m)ểTrong ph ng ,Oxycho đi ể(2; 4)I và các ng th ng ườ ẳ1: 0,d y- =2: 0d y+ =. Vi ph ng trình ng tròn ươ ườ có tâm sao cho ắ1d ,A và ắ2dt ,C th mãn ỏ2 216 .AB CD AB CD+ =Câu 4. (2,0 đi m)ể1. Cho tam giác ABC có AB= ,BC=a ,CA=b .Trung tuy CM vuông góc phân giác trong AL và35 52CMAL= -.Tính bc và cos A. 2. Cho a,b th mãn: ỏ9(2 )(1 )2a b+ .Tìm giá tr nh nh bi th c:ị ứ4 416 1P b= +Câu 5. (2,0 đi m)ểCho ()2f ax b= a,bớÎ th mãn đi ki n: các nguyên ố, ,m đôi phân ộbi và ệ1 9m p£ sao cho: ()()()7f p= Tìm các (a;b).ấ ốCâu 6: (2,0 đi m)ể Gi ph ng trìnhả ươ 22 cos (tan tan sin cosx x+ .Câu (2,0 đi mể ). Trong ph ng to Oxy cho ng tròn ườ2 2( 0C y+ tâm và đi ể(3; 2)M Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua ắ( )C hai đi phân bi tạ ệ,A sao cho di tích tam giác ệIAB nh t.ớ ấCâu (2,0 đi mể ). Gi ph ng trìnhả ươ ()4 432 223x yx yx yì- -ïÎí- =ïî¡ )Câu (2,0 đi mể Cho các ,a không âm sao cho ng hai kì ng. Ch ng minhổ ươ ứr ng :ằ96a ab bc cab c+ ++ ³+ .Câu 10.(2 đi m)ể Trong ph ng Oặ xy cho ()()()3;1 3; 2; 3A C- .a) là nh qua phép nh ti theo ếBCuuur. Xác nh .b) Vi ph ng trình ng th ng qua ươ ườ đo th ng CD sao cho giác ABCM có di tích ng 24.ệ ằTh giáo:Lê Nguyên Th ch ĐT:01694838727ầ ạH NG CH MÔN TOÁN 01ƯỚ ỀCâu1 Đáp án Đi mể 1đi mể Đi ki n: ệ1.2x³ ặ2 1t x= (0t³ thì 22 1.x t= Khi đó ta có2 26 2(2 3( 1) 0x tx t- ³1.02 2( (2 1) 1)( 1) 0x tÛ 1x tÛ (do 13 0; 02x t+ " " ).V ớ1x t- ta có 211 2.2 1xx xx x³ì- +í- -îĐ chi đi ki ta có nghi ph ng trình là ươ[2 2; ).S= +¥ đi mể 10 62(1)4 (2)x xy yx yì+ +ïí+ =ïî Đi ki n: ệ54x³ 1,0Th1: 0y x= không th mãnỏTh2: 0y ta có: 55 4(1) )( 0x xy ty yy yæ öÛ =ç ÷è t=x/yớ 2( 0t yt yé ù- =ë t=y hay 2y x= Thay vào (2): 6x x+ 22 37 40 23 5x xÛ 223542 41 0xx xì£ïÛíï- =î1xÞ =1yÞ =± chi đk ta nghiêm là: ượ ệ{}( (1;1); 1;1)x y= -Câu2 đã cho ng ng i: ươ ươ ớ220 (1)0 (2)my mx yx yì- =ïí- =ïî 2.03 đi mể Ph ng trình (2) ươ x) có nghi là ệ204 04xyy yy³éD Ûê£ -ëTh1: 0,m= ta có 0,y 0.x Suy ra 0m th mãn.ỏTh2: 0.m¹ Ph ng trình (1) ươ y) không có nghi thu kho ng ả( 4] [0; )- +¥ (*) là (1)vô nghi ho (1) có nghi thu ộ( 4; 0),- đi ki làề 22121 01 04 04 0mmyyéD <êìD ³êïê- <íêï- <êîë Û22221 01 01 44 021 44 02mmmmmméD <êìêïD ³êïê- -ïê- <íêïêï+ -ê- <ïêîë 221 1( )2 21021 )1 8mmm Am méÎ +¥êêìê- <ïêïêï- +êíêï- <- -êïêïîë (B)(v ớ1 ,y là nghi ph ng trình (1)).ệ ươ(A)21 11 42 82 171 8mmm mì- <-ïÛ <-íï- <- -î Þ(B) Û4 1( )17 2mÎ +¥ Th giáo:Lê Nguyên Th ch ĐT:01694838727ầ ạH ph ng trình đã cho có nghi khi và ch khi ph ng trình (1) ươ ươ y) có ít nh nghi mấ ệthu kho ng ả( 4] [0; )- +¥ hay (*) không ra, đi ki là ệ4 1; 0.17 2m m-£ tậ ấc các giá tr tìm là 1.17 m-£ £Câu32 đi mể hình chi ủI trên ,d là ượ .E Fkhi đó1 2( )2 6; .5 5I dIE IF d= =2,0G ọR là bán kính ng tròn ườ tìm (ầ65R> 24 362 25 5AB AE CD CF R= -Theo gi thi ta có:ả 36 364 16 20 .5 5R Ræ ö- -ç ÷è ø2 28 16 (5 4)(5 36) (5 4)(5 36)R RÛ -2 2(2 4) (5 4)(5 36)R RÛ (do 65R> )2 2RÛ do 65R> )V ph ng trình ng tròn ươ ườ tìm là ầ2 2( 2) 4) 8.C y- 4.a1 đi mể Ta có: cAL AB ACb c= ++ +uuur uuur uuur 1.0 22 2CA CB AB ACCM+ -= =uuur uuur uuur uuuruuuurTheo gi thi t: ế. 0AL CM AL CM^ =uuur uuuur ()()()()2 22 cos cos 02 cos cos 1)b AB AC AB AC bc bc cb cbc do AÛ =Û >-uuur uuur uuur uuur Khi đó: 222 2b bCM+ -= ()()()22 21 22 99 9AL AB AC AB AC AB AC a= -uuur uuur uuur uuur ()2 22 23 95 52 4CM CM bAL AL a-= --2 22 25 59a bb a-Û -- 226 5abÛ 225 1cos2 4b aAbc b+ -= 4.b1đi mể C/M cượ 2( )a d+ ng ra khi: ẩa bc d= 1.0Áp ng (1) ta cóụ 22 24 2( )1 44 16p bb bæ ö+= +ç ÷è khác: ặ9(1 )(1 )2a b+ 522a ab+ (2) Mà: 22 22 22 21 23( )4 22422a aa bb ab ba babìï+ ³ï++ ³íï+ï³î (3)Th giáo:Lê Nguyên Th ch ĐT:01694838727ầ ạT (1) và (3) suy ra: ừ2 17p³ .D “=” ra khi: a=1 và 12b y: ậ2 17MinP= khi a=1 và ượ 12b =.Câu 52 đi mể f(m),f(n),f(p) ho cùng ng, âm ho có cùng nên:ố ươ ấTh1 f(m),f(n),f(p) cùng ng ho -7ằ lo vì ph ng trình f(x)-7=0 có nghi phân ươ ệbi tệ 2,0Th2 :( 7f n= và( 7f p=-Không tính ng quát,gi m>n và ửm p- ta có: m,n là nghi pt:ệ27 0x ax b- và là nghi pt: ệ27 0x ax b- nên )( 14 )( 14( )( 14m an mm a+ =ìï- =íï- =î 29( )729( )7n pn lp mn pn lp mé =ìÞ =íê- =îêÞê- =-ìêÞ =-í- =-êîë Th3 7f n= =- và( 7f p= ,khiđó hoàn toàn ng ta có:ươ )( 14p p- =- Þ72m pp n- =-ìí- =î ho ặ72m pp n- =ìí- =-î Do m,n,p[]1; 9Î nên tìm là: (a;b)=ượ ộ{}(11;17), (13; 29), (7; 1), (9; 7)- .Câu 2,0Đi ki n: ệos 0c x¹ (*). PT đã cho ng ngươ ươ22 sin sin cos sin cos sin (sin cos sin cosx x+ +(sin cos )(2 sin 1) 0x xÛ =+) sin cos tan 14x kpp+ =- =- ++ 5sin 22 6x kp pp p= +Đ chi đi ki (*), suy ra nghi PT làố ủ5; )4 6x kp pp p=- ΢Câu 2,0( )C có tâm (1; 2)I bán kính 3R= Ta có 2IM R= nên trong ng tròn ườ( ). là hình chi aế trên AB và ặIH t= 2t< .Ta có 21. 92IABS IH AB t= Xét hàm 2( 2f t= .Ta có (]229 2'( 0, 0; 29tf tt-= " Î- suy ra )f ng bi trên ế(]0; (2)f fÞ £Th giáo:Lê Nguyên Th ch ĐT:01694838727ầ ạV ậIABS nh khi ấ(); 2d tD hay MºKhi đó nh ậIMuuur là véc pháp tuy n, suy ra ế: 0xD .Câu 2,0 đi mểĐ ặx b+ =, cho ti ta 33 c=T ph ng trình th hai ta có: ươ ệ() 33ab ab .T ừ2 ,a bx -= suy ra 22abx b- +( và3322 2( )( )a bx b- +- 0,25Ph ng trình th nh tr thành: ươ ở32 32 2( )ab ba b++ +Ta có ệ2 3c bab cì+ +ïí=ïî( suy ra 42 321 0c cc ca ac ca caaæ ö+ =ç ÷è ø( )( )1a ccÛ 0,25- ế1,a b= thì 31 12 2,cx y+ -= .- ế21,a cc= thì 32 23 31 12 23 3,c cx cc cæ ö+ -= =ç ÷è 0,25V đã cho có hai nghi là ệ3 33 33 12 23 3x yæ öæ ö+ -=ç ÷ç ÷ç ÷è øè ø( 0,25Câu 2,0 đi mểĐ ặ9a ab bc caPb c+ += ++ +Gi ửa c³ khi đó .ab ac cb ca b+ ++ 0,25Suy ra ca a++ ³+ 0,25Đ ặt c= thì 9a atPt t³ ++ 0,25Ta có 96a at att tat++ ³+ (AM-GM). Do đó 6P³ (đpcm). 0,25Chú ng th ra khi ả3a at+ và ch ng ộ( )a th mãn làỏ7 5( ;1; 02a cæ ö+=ç ÷ç ÷è (HS có th không nêu này).ể ướCâu 10(2,0 đi m)ểa/()5; 12BC= -uuur ()BCD AD BC= =uuuruuur uuur()3 88; 111 12 11D DD Dx xDy y- =ì ìÛ -í í- =- =-î îb/()6;8 10AB AB= =uuur ;Pt( AB ): 15 0x y+ Þ()()()()()16, ,5d CM AB AB= =.Th giáo:Lê Nguyên Th ch ĐT:01694838727ầ ạ()()()(). ,24 52ABCMAB CM CM ABS CMà+= =Do thu đo th ng CD 52 2AB CDCM= suy ra là trung đi CD()5; 7MÞ .Pt AM là: 13 0x y+ =--------H t--------ếTh giáo:Lê Nguyên Th ch ĐT:01694838727ầ