Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn tập môn lịch sử 12 phần Châu PHI VÀ MĨ LATINH

24e48fd8d820c31ea55deb99b5379b2c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-14 21:57:33 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ch ng III. Các Á, Phi và la Tinh (1945 2000)ươ ướ ỹBài Các Đông (1 ti t)ướ ếbài 5. Các Châu Phi và Latinh (1 ti t)ướ ếCÂU NH BI TỎ ẾCâu 1. Ngay au chi tranh ch ng Nh (1945), Trung Qu di ra ki nế ệA. chi gi Qu dân đng và Đng ng n.ộ ảB. ra đi ng Hòa nhân dân Trung Hoa.ự ướ ộC. Đng ng Trung Qu tiêu di t.ả ệD. Qu dân đng đánh Đng ng Trung Qu c.ố ốCâu 2. Ngày 01/10/1949 Trung Qu đã di ra ki nào?ở ệA. chi gi Qu dân đng và Đng ng n.ộ ảB. ng hòa Nhân dân Trung Hoa thành p.ướ ậC. Trung Qu đánh quân phi Nh n.ố ảD. Nh rút kh Trung Qu c.ậ ốCâu 3. Tháng 12/1978, Trung Qu di ra ki gì?ở ệA. Trung Qu đt quan ngo giao Vi Nam.ố ệB. chi gi Qu dân đng và Đng ng n.ộ ảC. Trung Qu ra đng đi i.ố ườ ớD. Trung Qu phóng thành công tàu vũ tr .ố ụCâu 4. Hi pháp tháng 11/1993 Nam Phi đánh ki gì ?ả ệA. thành ng hòa Nam Phi.ự ướ ộB. Nenx Manđêla làm ng th ng Nam Phi.ơ ốC. Xóa ch phân bi ch ng Apácthai.ỏ ộD. đu cu đu tranh ch ng ch phân bi ch ng c.ở ộCâu 5. ki di ra vào ngày 01/01/1959 Cu ba làự ởA. công tr lính Môncađa.ấ ạB. đu cu chi Cuba.ở ởC. Batixta thi ch đc tài quân .ế ựD. thành ng hòa Cuba.ậ ướ ộCâu Ngày 1/10/1949 Trung Qu có ki gì?ở ệA.Đ ra đng iề ườ ớB.C ng hòa Dân ch Nhân dân Tri Tiên ra điộ ờC. Đi XIII Đngạ ảD. ng hòa Nhân dân Trung Hoa đc thành pộ ượ ậCâu Ai là ng kh ng đng đi i?ườ ướ ườ ớA. Mao Tr ch Đông.ạB. Thi .ư ỳC. Giang Thanh.D. Đng Ti Bình.ặ ểCâu Ngày 26/1/1950 là ngày nào tuyên đc p?ướ ậA. Cu ba.B. Ân Đ.ộC. Trung Qu c. ốD. Vi Nam. ệCâu 9. Cu cách ng xanh đc ti hành trong lĩnh nào?ộ ượ ựA. Nông nghi ệB. Công nghi pệC. Th ng nghi pươ ệD. Th công nghi ệCâu 10 Ngày 1/1/1959 Cu ba di ra ki nào?ở ệA. Ch đc tài Batixta đc thi p.ế ượ ậB. Nhân dân Cu ba công vào tr lính Môncađa.ấ ạC. Ch đc tài Batixta đ. ổD. ng hoà Cuba ra đi.ướ ờCÂU THÔNG HI UỎ ỂCâu 11. thành ng hòa Nhân dân Trung Hoa là doự ướ ộA. quân phi Nh đánh ph rút kh Trung Qu c.ệ ốB. Liên Xô giúp Trung Qu đánh quân phát xít.ố ạC. Đng ng đánh Qu dân đng.ả ảD. Qu đân đng đánh Đng ng n.ố ảCâu 12. Tác đng khách quan thành công cu cách ng Trung Qu làộ ốA. ch 100 năm nô ch và th ng tr qu c.ấ ốB. nh ng sâu phong trào gi phóng dân trên th gi i.ả ưở ớC. xóa tàn ch phong ki n.ỏ ếD. đa Trung Qu vào nguyên đc p, do và đi lên ch nghĩa xã i.ư ướ ộCâu 13. năm 1979 đn năm 1998, kinh Trung Qu ti nhanh chóng, tăng ộtr ng cao là doưởA. Đng ng Trung Qu đánh Qu dân đng.ả ảB. th hi đng cách a.ự ườ ửC. bình th ng hóa quan Vi Nam.ườ ệD. thi quan Mĩ.ế ớCâu 14. Năm 1960 đc là “Năm châu Phi” vìượ ọA. 17 châu Phi đc trao tr đc p.ướ ượ ậB. đánh đu ch nghĩa th dân cũ.ấ ựC. đu cho cu đu tranh giành đc châu Phi sau Chi tranh th gi th hai.ở ứD. đánh ch Apácthai.ấ ộCâu 15. Mĩ Latinh tr thành “L đa bùng cháy” vìở ịA. Cách ng Cuba th ng i.ạ ợB. Mĩ bi Mĩ Latinh thành sân sau.ếC. Mĩ thành Liên minh vì ti .ậ ộD. Bùng phong trào đu tranh ch đc tài thân Mĩ.ổ ộCâu 16 Th ng cách ng Trung Qu đãắ ốA. gi phóng các vùng do Qu Dân Đng ki soát.ả ểB. hoàn thành công cu khôi ph kinh cách ru ng đt. ấC. hoàn thành công cu khôi ph chính tr xã i.ộ ộD. Đa Trung Hoa vào nguyên đc p. do.ư ướ ướ ựCâu 17 Mĩ tìm cách bi khu Mĩlatinh thành “sân sau” nh mế ằA.m ng lãnh thở ổB. giúp các Mĩ latinh phát tri kinh ,chính trướ ịC.bành tr ng th cướ ựD.xây ng ch đc tài thân Mĩự ộCâu 18. ng hòa Cuba ra đi là doướ ờA. hi pháp đc ban hành ượB. nhân dân công vào tr lính Môncađaấ ạC. ch đc tài Batixta đế ổD. do lãnh đo Phiđen Cátxt rôự ơCâu 19. Nguyên nhân khách quan nào tác đng đn thành ng hòa nhân dân Trung ướ ộHoa A. chi gi Qu dân đng và Đng ng ảB. quân gi phóng Trung Qu ph công ảC. ng Qu dân đng th i, ph rút ch kh Đài Loan.ự ượ ỏD. Đng ng lãnh đoả ạCâu 5: Đi XIII (10­1987) Đng Trung Qu nhi nào trung tâm?ạ ụA. chính tr làm trung tâm ịB. văn hóa­ xã làm trung tâm ộC. kinh làm trung tâm ếD. giáo làm trung tâm ụCA NGẬ ỤCâu 1. gi ng nhau công cu cách Trung Qu công cu ộđi Vi Nam làổ ệA. phát tri kinh làm trung tâm.ấ ếB. trung đi chính tr .ậ ịC. trung phát tri khoa thu t.ậ ậD. trung phát tri th ng qu tê.ậ ươ ốCâu 2. Chi th ng Đi Biên Ph năm 1954 đã tác đng nh th nào đn phong trào gi phóng ảdân châu Phi?ộA. đu cu đu tranh giành đc châu Phi.ở ởB. đu “Năm châu Phi”ở ầC. Đánh CNTD cũ.ấ ủD. vũ phong trào gi phóng dân châu Phi.ổ ởCâu 3. ch đc tài thân Mĩ khu Mĩ Latinh làự ựA. th Mĩ trong vi bi Mĩ Latinh thành sân sau.ự ếB. th ng các Đng ng n.ự ảC. đánh th hoàn toàn Mĩ trong Chi tranh nh.ấ ạD. ch nghĩa th dân cũ.ự ựCâu 1: Ch tr ng đng Trung Qu c(1978) và đng đi Đng ươ ườ ườ ảta(1986) có nét chung gì?A.L chính tr làm trung tâm ịB.L văn hóa­ xã làm trung tâm ộC.L kinh làm làm trung tâmấ ếD. giáo làm trung tâm ụCâu 2: Th ng cách ng Cu ba đã tác đng nh th nào trong phong trào gi phóng dân ảt các Mĩ la tinh?ộ ướA.Lôi kéo nhi ng nhân dân tham gia ớB.Phong trào di ra liên ơC.Phong trào di ra sôi ơD.Các phong trào di ra sôi ,quy li ,m nhễ nẽ Câu 3: nào quy đnh th ng cách ng Cu ba?ế ạA.S lãnh đo Đng ảB. giúp Mĩ ủC. lãnh đo Phiđen Catsxt rôự ơD.S ch đc tài Batixtaự ộIV. NG CAOẬ ỤCâu 1. Vi Trung Qu thu ch quy đi ng Công (1997), Ma Cao (1999), Đài Loan ồlà ph lãnh th Trung Qu th hi nộ ệA. thành công công cu cách a.ự ửB. vai trò, đa qu Trung Qu ngày càng đc nâng cao.ị ượC. chính sách đúng đn Đng ng Trung Qu c.ắ ốD. khoa thu Trung Qu ngày càng phát tri n.ọ ểCâu 2. Nét chung phong trào gi phóng dân châu Phi và khu Mĩ Latinh sau Chi ếtranh th gi th hai làế ứA. đàn áp, không phát tri n.ị ểB. phát tri vài i.ể ơC. bùng giành đc th ng to n.ổ ượ ớD. đu th i.ấ ạCâu 1: Th ng cách ng Vi Nam năm 1954 tác đng nh th nào phong trào gi ảphóng dân các Châu Phi và la tinh?ộ ướ ỹA.Kh lòng yêu ướB.Thúc đy các phong trào gi phóng dân ộC.Đ bài quý báu ọD.C vũ phong trào gi phóngố dân Á­Phi Mĩlatinhộ Câu 2:Nenx Man đêla là ng tích đu tranh ch ng ch nào?ơ ườ ộA.Bè lũ tênốB.Đc tài phát xítộC.Quân phi phát xítệD. Phân bi ch ng cệ