Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề cương ôn tập lý thuyết môn sinh học 9 (1)

f44a74b235ef8056e4ea44ebdae5b229
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-01 19:41:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 270 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND HUY TAM OỆ ẢPHÒNG GD&ĐT KI TRA KỲ IỀ NĂM 201Ọ -201 8Môn: Sinh 9Th gian làm bài: 45 phútờI. PH TR NGHI (Ầ ,0 đi m)ểL ch ph ng án tr đúng nh tự ươ trong câu sau (t câu câu 6)ỗ ếCâu ng gen quy nh đen, gen quy nh xanh. đen là tr hoàn toàn soỞ ườ ộv xanh. và ph có ki genể nh th nào ch ch con sinh ra toàn đen?ư ắA. đen (AA) xanh (aa); ắB xanh (aa) đen (Aa) ắC đen (Aa) xanh (aa); ắD. đen (Aa) đen (Aa).ẹ ắCâu thúc kì cu gi phân I, NST trong bào là?ế ếA. 2n NST n; B. NST n; C. 2n NSTkép;ơ D. NST kép.Câu Tính đa ng và thù ADN do nào quy nh?ạ ịA. X; B. trong phân ;ỉ ửC. Kh ng phân ADN trong nhân bàoố ượ D. ng, thành ph và trình các nuclêôtit trong phân ADN.ố ượ ửCâu 4: Lo bi không di truy cho th sau làạ :A. Bi p; B. Th ng bi n; ườ C. bi gen; D. bi NST.ộ ếCâu 5: đi th đa làặ :A. cây tr ng th ng làm gi năng su t. ườ ấB. Có quan sinh ng to nhi so th ng i. ưỡ ưỡ ộC. phát tri ch m. ậD. Kém thích nghi và kh năng ch ng ch môi tr ng u.ả ườ ếCâu Hi ng nhi gen cùng phân trên chi dài NST hình thành nênệ ượ :A. NST ng ngặ ươ B. Các gen ng ph nặ ươ C. Nhóm gen liên tế D. Nhóm gen p.ộ ậII. PH LU (Ầ ,0 đi m)ểCâu 2,0 đi m) ểĐ bi gen là gìộ sao bi gen th ng có cho thân sinh t?ạ ườ ậCâu đi m)ểTrình bày ch sinh con trai, con gái ng i? sao trong trúc dân namơ ườ nữx xấ ?Câu ,0 đi m)ểa) ARN ng trên nh ng nguyên nào? Nêu ch quan ượ ệgi gen -> ARN.ữb Câu 12 (2đi ): đo phân ADN có trúc nh sauể –T ch cạ X– A– ch sungạ ổa. Hãy xác nh trình các phân đo ch mARN ng đo genị ượ ạtrên.---------------------------------UBND HUY TAM OỆ ẢPHÒNG GD&ĐT NG CH KI TRA KỲ IƯỚ ỌNĂM 2017-2018ỌMôn: Sinh 9ọI. PH TR NGHI (3,0 đi m)Ầ ểCâu 6Đáp án CĐi mể 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5II. PH LU (Ầ ,0 đi m)ểCâu ng ch mướ Đi mể7 bi gen là nh ng bi trong trúc gen liên quan hayộ ộm nuclêôtit.ộ 1,0- bi gen th ng có cho thân sinh vì chúng phá th ngộ ườ ốnh hài hòa trong ki gen đã qua ch nhiên và duy trì lâu trong đi uấ ềki nhiên, gây ra nh ng lo trong quá trình ng prôtêin.ệ 1,08 ch sinh con trai, con gái ng i: ườ- Qua GP cho lo tr ng 22A+XỞ cho lo tinh trùng 22A +X và 22A YỞ ạ- Trong th tinhụ tr ng 22A +X tinh trùng 22A +X thì thành ử44A XX phát tri thành con gái ể+ tr ng 22A +X tinh trùng 22A +Y thì thành ử44A XY phát tri thành con traiể( ýư HS vi ng mà đúng cho đi đa)ế ướ 0,250,250,250,25* Trong trúc dân nam là do: ỉ- Có lo tinh trùng ra ngang nhau, các tinh trùng tham gia th tinhạ ụv xác su ngang nhau.ớ ấ- có ng ngang nhau và ng cá th th ng kê n.ợ ượ 0,50,59 a. Nguyên ng ARN: ợ+ Nguyên khuôn u: ARN ng trên khuôn là chượ ạc genủ Nguyên sung: các nuclêôtit trên ch khuôn liên các nuclêôtitắ ớtrong môi tr ng bàoườ theo nguyên sungắ (A U, A, X, G) 0,50,5- quan gen –> ARN: trình các uclêôtit trên ch khuôn gen quyạ ủđ nh trình các uclêôtit trên ARN 1,0b. Đo phân ARNạ ng ch cượ :- Đo phân ARN ng ch sung:ạ ượ -U 1,0