Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9

Gửi bởi: Đỗ Ngọc Hoàng Hải vào ngày 2018-05-02 14:10:54 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

NG ÔN HKII (CÔNG NGH )Ề ƯƠ ỆBài 22 VAI TRÒ NG VÀ NHI TR NG NGỦ I. Vai trò ng và tr ng ng (TL)ủ ừ* nhiên:ố ự- Phòng làm gi sói mòn, ng t, toàn ng ượn ng ch ng cát bay, sóng bi n, ng nướ ặ- Làm ch không khí qua quang pạ ợ- Cung ôxi, th khí cacbonic, đi hòa khí uấ ậ- Làm trú cho ng t, ng quý hi mơ ế- Cân ng sinh tháiằ ệ- Làm tăng nh quan thiên nhiênả- ch hánạ ạ- bãi cátả ạ- Ch ng nh ng sa hóaố ưở ạ- am gióỉ ứ* con ng i:ố ườ- Cung tài nguyên phong phú, cung ng gấ ượ ỗ- Làm các ng dung gia ng trong gia đinh, ph mĩ ẩnghệ- Thành tham quan, nghiên khoa c, tìm hi văn hóa, ch ịs qu giaử ườ ố- th dung làm thu c, th ph mộ ẩ- Đóng tàu thuy đánh cáề ắ- Có giá tr xu kh uị ẩII Nhi tr ng ng taệ ướ1 Tình hình ng taừ ướ- ng Vi Nam đang tàn phá nghiêm tr ngừ ọ- Di tích ng nhiên ngày càng gi mệ ả- Di tích tr còn quá so di tích có th tr ng ng, ừdo đó che ph ng gi mộ ả2 Nhi tr ng ngệ ừ- Tr ng ng th ng xuyên ph xanh 19,8 tri héc ta lâm nghi p:ồ ườ ệ+ Trông ng xu t: nguyên li ph ng và xu kh uừ ẩ+ Tr ng ng phòng Phòng ngu n, tr ng ng ven bi nồ ể+ Tr ng ng ng: Qu Gia, khu thiên nhiên và môi ườ ồtr ng, ng nghiên khoa c, văn c, ch và du ch.ườ ịBÀI 31 GI NG NUÔIỐ ẬI Khái ni gi ng nuôiệ ậ1 Th nào là gi ng nuôiế ậ- Gi ng nuôi là ph do con ng ra. gi ng ườ ậnuôi có đi ngo hình gi ng nhau, có năng su và ch ng ượs ph nh nhau, có tính di truy nh, có ng cá th nh ượ ấđ nhị2 Phân lo gi ng nuôiạ ậ- Có nhi cách phân lo gi ng nuôi:ề ậa) Theo líị :: Nhi ph ng có gi ng nuôi nên nuôi đó ươ ậđã li ph ng, ví Móng Cái, bò vàng Ngh ượ ươ ệAn,...b) Theo hình thái, ngo hình( màu lông, da...)ạ nh bò lang tr ng ắđen, bò u.. c) Theo hoàn thi gi ngứ Các gi ng nuôi phân raố ượlàm: Gi ng nguyên th gi ng quá gi ng gây thành.ố ố- Các gi ng nuôi ph ng ta th ng thu gi ng nguyên ươ ướ ườ ốth ủd) Theo ng xuướ t: vào ng xuát chính nuôi màự ướ ậchia ra các gi ng nuôi khác nhau. Nh gi ng ng (l ), ướ Ỉgi ng ng Lan rat), gi ng kiêm ng (l ch)ố ướ ạ3 Đi ki công nh là gi ng nuôiề ượ ậĐ công nh là gi ng nuôi, ph có các đi ki sauể ượ ệ- Các nuôi trong cùng gi ng ph có chung ngu cậ ố- Có đi ngo hình và năng su gi ng nhauặ ố- Có tính di truy nhề ị- ng cá th nh nh và có phân phân bạ ượ ốII Vai trò gi ng nuôi trong chăn nuôi (TL)ủ ậ1 Gi ng nuôi quy nh năng su chăn nuôiố Trong cùng đi ki nuôi ng và chăm sóc thì các gi ng khác nhau ưỡ ốs cho năng su khác nhauẽ ấ2 Gi ng nuôi quy nh ch ng ph chăn nuôiố ượ nâng cao hi qu chăn nuôi, con ng không ng ng ch và ườ ọnhân gi ng ra gi ng nuôi ngày càng nố ơBÀI 34 NHÂN GI NG NUÔIỐ ẬI Ch ph iọ ố1 Th nào là ch ph iế ố- Ch con ghép đôi con cái cho sinh theo đích chăn nuôi ụg là ch đôi giao phôi, là ch ph iọ ố- Ch ph là nh phát huy tác ng ch gi ng. ố2 Các ph ng pháp ch phôiươ ọ- Ch ph cùng gi ng là ch ghép đôi con và con cái cùng gi ng ốcho sinh nh đích tăng ng cá th gi ng đó lênả ượ ố- Ch ph khác gi ng là ch ghép đôi con con cái khác gi ng ốđ đích gi ng iể ớII Nhân gi ng thu ch ng (TL)ố ủ1 Nhân gi ng thu ch ng là gì?ố ủ- Nhân gi ng thu ch ng là ph ng pháp nhân gi ng ch ghép đôi giao ươ ọph con con cái cùng gi ng con cùng gi ngố ượ ốv đích nhân gi ng thu ch ng là ra nhi cá th ểc gi ng đã có, yêu là gi và hoàn thi các tính ượ ốc gi ng đóủ ố2. Làm th nào nhân gi ng thu ch ng qu ?ế ả- Ph có đích rõ ràngả ụ- Ch nhi cá th c, cái cùng gi ng tham gia. Qu lí gi ng ch ặch bi quan huy th ng tránh giao ph huy tẽ ượ ế- Nu ng, chăm sóc đàn nuôi, th ng xuyên ch c, th iố ưỡ ườ ờphát hi và lo th nh ng nuôi có đi không mong mu ởđ sauờBÀI 38: VAI TRÒ TH ĂN NUÔIỦ ẬI. Th ăn tiêu hóa và th nh th nào? ượ (TN)Thành ph dinhầd ng ưỡc th ăn Qua ng tiêu hóaườc nuôiủ Ch dinh ng cấ ưỡ ơth thể ụN cướ N cướProtein Axit aminLipit Glyxerin và axit béoGluxit Đ ng nườ ơMu khoángố Ion khoángVitamin VitaminII. Vai trò ch dinh ng trong th ăn nuôiủ ưỡ ậ- Các ch dinh ng trong th ăn cung năng ng cho nuôi ưỡ ượ ậho ng và phát tri n, cung ch dinh ng cho nuôi ra nạ ưỡ ảph nh tr ng, a, da, lông,….ẩ