Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn tập học kì 1 toán lớp 9

Gửi bởi: Tester vào ngày 2019-11-29 16:08:39 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯƠNG THCS KIM GIANG
ĐÊ CƯƠNG ÔN TÂP HOC KI I - LƠP 9
PHÂN LY THUYÊT
I.
Đai sô
1. Viêt cac công thưc biên đôi căn thưc bâc hai (SGK - 39)
2. Phat biêu đinh nghia va tinh chât cua ham sô bâc nhât
3. Nêu cach ve đô thi ham sô y=ax ; y = ax + b
4. Nêu diêu kiên đê hai đương thăng : y = ax + b va y = a’x + b’ căt nhau, song song, trung
nhau.
5. Xac đinh goc tao bơi đương thăng y = ax + b vơi truc Ox va hê sô goc cua đương
A.

thăng.
6. Cach giai hê phương trinh băng phương phap thê, phương phap đô thi.
II.
Hinh hoc
1. Ve tom tăt cac kiên thưc cân nhơ (sgk-92,93)
2. Ve hinh, viêt gia thiêt, kêt luân cua cac đinh ly ơ SGK - 127
B. BAI TÂP THAM KHAO
I.

Đai sô
3
√x
(1− √ x+1
).( √ x− 1−2
√ x−2 )

Bài 1 : Cho biêu thưc : A =

a) Rut gon A
c) Tinh gia tri cua A tai x = 5 + 2 √ 6
e) Xet dâu cua biêu thưc Q = A. √ 1−x
Bài 2 : Cho biêu thưc : A =

(

1−

Kq : A = √ x−1

b) Tim x đ ê A = 2
d) Tim x đê A < 2
f) Tim GTNN cua A khi x ≥ 3

)(

√ x : √ x +3 + √ x+2 + √ x+2
√ x+1 √ x−2 3−√ x x−5 √ x +6

)

Kq : A =

√ x−2
√ x +1

1
2

a) Rut gon A

d) Tim x đê A =

b) Tim x đê A<0
c) Tim GTNN cua A
nhiên

e) Tinh A khi x = 28 - 6 √ 3
f) Tim gia tri nguyên cua x đê A nhân gia tri la sô tư
x+1
x
x
x +1 1−√ x
+ √ + √ ):( √
+
( √√x−1
√ x +1 1− x √ x−1 √ x +1 )

Bài 3 : Cho biêu thưc : A =
a) Rut gon A

d) So sanh A vơi

3
4
2−√ 3
c) Tinh A khi x =
2

a) Rut gon A
b) Tim x đê A<3

2 x +1
4√ x

1
2

e) Tinh A khi x = 28 - 6 √ 3

b) Tim x đê A =

Bài 4 : Cho biêu thưc : A =

Kq : A =

f) Tim GTNN cua A

(√ √

)(

3( √ x+ 3)
2 x
x
2 √x
+ √ +
.
−1
9− x
x +3 √ x−3
√ x−3

)

c) Tim x đê A=1
e) Tim GTLN cua A khi x ≥ 16

Kq:

3 √ x +3
√ x−3

Bài 5 : Tim a,b biêt :
a. Đô thi ham sô y = ax + b đi qua A(2;11) va B(3;8)
b. Đô thi ham sô y = ax + b song song vơi đương thăng y = 5-3x va đi qua C(-1;1)
c. Đô thi ham sô y = ax + b đi qua M(0;3) va N(-3;1)
Bài 6 : Cho ham sô bâc nhât : y = (m-2)x + n (d)
a. Tim m,n đê đương thăng (d) đi qua B(-1;2) va căt truc tung tai điêm co tung đô la -2
b. Tim m,n đê đương thăng (d) song song vơi đương thăng 3x + 2y = 1
c. Tim m,n đê đương thăng (d) căt truc tung tai điêm co tung đô băng 1 - √ 2 va căt truc
hoanh tai điêm co hoanh đô băng 2 + √ 2
Bài 7 : Cho ham sô y = (n - 1)x + (m + 1)
a. Tim m biêt đương thăng (d) đi qua gôc toa đô
b. Tim m đê đương thăng (d) căt truc tung tai điêm co tung đô băng -1
c. Tim điêu kiên cua m,n đê đương thăng d song song vơi đương thăng y = √ 3 x + 2
Bài 8 : Cho cac ham sô y=2x; y = 3x + 3 ; y = -2x + 5
a. Ve cac đô thi ham sô trên cung môt hê truc toa đô. Tinh sô đo cac goc tao bơi cac đô thi
ham sô trên vơi truc Ox.
b. Tinh diên tich tam giac tao bơi môi đương thăng = = -2x + 5 va y = 3x + 3 vơi 2 truc toa
đô
c. Tim toa đô giao điêm M cua hai đương thăng y = -2x + 5 va y = 2x. Đương thăng qua
P(0;4) song song vơi truc Ox, căt đương thăng y= 2x tai B, căt đương thăng y = -2x + 5
tai C. Xac đinh toa đô cua điêm B va C va tinh diên tich tam giac MBC.
Bài 9 : Cho ba đương thăng : (d1) : y = x + 1; (d2) : y = (m-1)x - m2 -3 va (d3) : y = -x - 5
a. Tim m đê (d1)//(d2)
b. Tim m đê (d3) căt (d2) tai môt điêm trên truc tung
c. Tim m đê (d1),(d2) va (d3) đông quy
d. Chưng minh răng khi m thay đôi, đương thăng (d2) luôn đi qua môt điêm cô đinh
*Bài 10 : Cho hai ham sô : y=(m + 2)x + 2m + 4 (vơi m la môt sô thưc khac 2)
a. Tim m đê diên tich tam giac tao bơi đô thi ham sô va hai hê truc toa đô băng 3
b. Tim m đê đương thăng (d) vuông goc vơi đương thăng y = (m - 3)x - 2
c. CMR : Đương thăng (d) luôn đi qua môt điêm cô đinh
*Bài 11 : Giai phương trinh :
1)

√ x2−2 x +1+ √ x2 −4 x +4=3

2)

√ 3 x 2−18 x +28+ √ 4 x 2−24 x+ 45=−5−x 2+6 x

√ 3 x 2 +6 x +7+√ 5 x2 +10 x+ 21=5−2 x−x 2
6) √ x−2+ √ 2 x−5−√ x+2+3 √ 2 x −5=7 √ 2

3)
5)

x 2−2 x −7+3 √ ( x +1 ) (x−3)=0

7)

√ x−2+ √ 4−x=x 2−6 x +11

8)

9)

x 2+ 4 x +7=(x +4) √ x 2−7

10)

4)

x + √ x +5=5
2

1
1
+
=2
x √2−x 2

√ √

1
1 1
1
x2− + x 2 + x + = (2 x 3 + x 2+ +2 x +1)
4
4 2
4

II.
Hinh hoc
Bài 1 : Cho nưa đương tron (O;R), đương kinh AB. Ve cac tiêp tuyên Ax,By vơi (O) (Ax,By
vưa nưa đương tron cung thuôc nưa măt phăng bơ AB). Goi M la môt điêm thuôc nưa đương
tron không trung vơi A hoăc . Tiêp tuyên tai M cua nưa đương tron căt Ax,By lân lươt tai C va
D.
a. Chưng minh : CD = AC + BD va ^
COD = 900
b. Tinh AC.BD theo R
c. Chưng minh đương tron đương kinh CD tiêp xuc vơi AB
d. * Tim vi tri cua điêm M đê chu vi tư giac ABDC nho nhât
Bài 2 : Cho đương tron (O), đương kinh AB=2R.Ve tiêp tuyên Ax vơi (O). Lây điêm E thuôc
tia Ax sao cho AE>R. Ke tiêp tuyên EM tơi đương tron O (M khac A)
a. Chưng minh : OE ⊥ AM va BM//OE
b. Đương thăng vuông goc vơi AB tai O căt BM tai N. Chưng minh tư giac OBNE la hinh
binh hanh.
c. Cho R = 4cm. OE = 6cm. Tinh diên tich hinh thang OBME.
Bài 3: Cho (O;R), đương kinh BC. Dây AD vuông goc vơi BC tai H. Goi E,F theo thư tư lân
lươt la chân cac đương vuông goc ke tư H đên AB,AC. Goi (I),(K) theo thư tư la cac đương
tron ngoai tiêp tam giac HBE va HCF.
a. Xac đinh vi tri tri tương đôi giưa (I) va(O), giưa (K) va(O), giưa (K) va(I)
b. Tư giac AEHF la hinh gi, vi sao?
c. Chưng minh : AE.AB = AC.AF
d. Chưng minh EF la tiêp tuyên cua hai đương tron tâm I va tâm K.
e. * Dây AD vuông goc vơi BC tai vi tri nao thi EF lơn nhât
Bài 4 : Cho đương tron (O;R), đương kinh AB. Ve tiêp tuyên Ax va By vơi (O).Môt đương
thăng đi qua O căt Ax,By lân lươt tai M va P. Tư O ve môt tia vuông goc vơi MP căt By tai N.
a. Chưng minh tam giac MNP cân
b. Ke OI vuông goc vơi MN tai I. Chưng minh OI = R va MN la tiêp tuyên cua (O)
c. Chưng minh : AM.BN = R2
d. *Tim vi tri cua M đê diên tich tư giac AMNB nho nhât
Bài 5 : Tư 1 điêm S năm ngoai đương tron (O ve cac tiêp tuyên SA va SB vơi (O)(A,B la tiêp
điêm). Ke đương kinh AC cua (O). Tiêp tuyên tai C cua đương tron căt AB tai E.
a. Chưng minh cac điêm A,O,S,B cung thuôc môt đương tron
b. Chưng minh AC2 = AB.AE
c. Chưng minh : SO//CB

d. Chưng minh : OE ⊥ SC
Bài 6 : Cho đương tron (O), đương kinh AB=2R. Ve cac tia Ax va By vuông goc vơi AB (Ax,By
cung thuôc môt nưa măt phăng bơ AB). Qua điêm M thuôc đương tron (M khac A va B) tiêp
tuyên vơi đương tron (O) căt Ax,By lân lươt tai E va F.
a. Chưng minh : ^
EOF = 900
b. Goi K la giao điêm cua AF va BE. Chưng minh MK ⊥ AB
c. Khi MB = √ 3 .MA, tinh đô dai KM theo R
Bài 7 : Cho tam giac đêu nôi tiêp đương tron (O;R). Đương thăng vuông goc vơi AC tai A căt
(O) tai D, căt tiêp tuyên C cua đương tron (O) tai E. Goi M la trung điêm cua CE va F la giao
điêm cua AC va BD.
a. Chưng minh AM la tiêp tuyên cua đương tron (O)
b. Tư giac AMCB la hinh gi, vi sao?
c. Chưng minh : C,O,D thăng hang
d. Chưng minh BC//EF
e. Chưng minh : C,D,E,F cung thuôc môt đương tron
f. Tinh CF,DE theo R