ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 CÔNG NGHỆ LỚP 10

Gửi bởi: Trần Trần vào ngày 2018-12-06 22:03:55 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT NH NG YÊNỞ ƯTR NG THPT HÀOƯỜ NGỀ ƯƠ ÔT KỲ NĂM 2018 2019ỌMÔN CÔNG NGH 10Ệ Câu 1: Xác nh tri ch ng nh nhân ng do ăn ph rau có ng thu tr sâu?ị ượ ừA. Xu hi ban li ti tấ ặB. Ng i, caoườ ốC. Hát xì liên cơ ụD. Bu nôn, nôn, đau u, chóng t, đi ngoàiồ ặCâu 2: Phân Kali cung nguyên dinh ng nào?ấ ưỡA. Photpho B. mạ C. Nitơ D. KaliCâu 3: ch nh ng thu hóa th môi tr ng chúng ta nên dùng lo thu hóa ưở ườ ảv th nào sau đây?ệ ậA. Đang hành.ượ B. Có tính ch cao.ọ ọC. Th gian cách li dài.ờ D. Có ph ng.ộ ộCâu 4: Lo phân nào sau đây khi bón tránh lãng phí do bay nên bón ng ít?ạ ượA. Phân mạ B. Phân vi ngượ C. Ph ân hóa cọ D. Phân cữ ơCâu 5: Hãy cách ch rau không rõ ngu ch ít ng hóa ch t?ư ượ ấA. Chính không non nụ B. Ph sâu ăn chả ỗC. Ch bán ng ítỉ ượ D. Do ng già bánườCâu 6: Lo phân nào sau đây, sau khi bón cho hi qu ch m?ạ ậA. Phân hóa cọ B. Phân cữ C. Phân vi sinh tậ D. Phân mạCâu 7: Lo phân nào sau đây có tr ng?ạ ưA. Phân ure B. Phân Lân nung ch yảC. Phân KCl D. Phân Lân nhiênựCâu 8: Nguyên nhân nào sau đây không đúng lí gi vi thu hóa trong nông n?ể ảA. Dùng thu ng caoố B. Dùng thu li ng caoố ượC. Dùng thu ng ng nố ượ D. Dùng thu hóa ng chi gióố ượ ềCâu 9: Phân vi sinh cung gì cho t?ậ ấA. Mùn B. Các nguyên vi ngố ượC. Vi sinh ng có íchậ D. Các nguyên đa ngố ượCâu 10: Bón lo phân nào sau đây tăng tính nhi nh cho cây tr ng?ạ ồA. Kali B. mạ C. Lân D. NitơCâu 11: Trong công tác th t, đâu là nguyên lí trong phòng tr sâu, nh cây tr ng?ả ồA. Cày a, ph từ B. sinh ng ru ngệ ộC. ch ngh bổ D. Thăm ng th ng xuyênồ ườCâu 12: Lo phân nào sau đây có ng t, xám xanh?ạ ầA. Phân KCl B. Phân Lân nhiênựC. Phân ure D. Phân Lân nung ch yảCâu 13: Ho ng nào sau đây ng dân không có tác ng tích trong phòng tr sâu, nh i?ạ ườ ạA. Bón nhi phân mề B. tiêu líướ ợC. Cày a, ngâm từ D. lí gi ngử ốCâu 14: Lo phân nào sau đây ch nhi nguyên dinh ng nh ng dinh ng th p?ạ ưỡ ưỡ ấA. cữ B. Hóa cọ C. Vi sinh tậ D. Phân Chu ngồCâu 15: Hãy th th hi các bi pháp có hi qu cao trong phòng tr ng ch cây tr ng?ắ ượ ồA. Bi pháp thu t; Bi pháp sinh c; bi pháp ng gi ng cây tr ng mang gen ch ng ch u; bi pháp gi ớv lí; bi pháp c; bi pháp đi hòaậ ềB. Bi pháp sinh c; bi pháp ng gi ng cây tr ng mang gen ch ng ch u; Bi pháp thu t; bi pháp hóa c; ọbi pháp gi líệ ậC. Bi pháp thu t; Bi pháp sinh c; bi pháp ng gi ng cây tr ng mang gen ch ng ch u; bi pháp gi ớv lí; bi pháp hóa cậ ọD. Bi pháp sinh c; bi pháp ng gi ng cây tr ng mang gen ch ng ch u; bi pháp gi lí; bi pháp hóa ệh c. Bi pháp thuọ tCâu 16: Đâu không ph iả là phân hóa c?ọA. Nitơ B. Lân C. mạ D. KaliCâu 17: Có nh ng đi ki ngo nh nào nh ng phát sinh, phát tri sâu, nh i?ữ ưở ạA. Nhi đệ B. đaiấ C. ng aẨ ượ D. Khí u, đaiậ ấCâu 18: Đông nhi năm tr nhà Nam tr ng Ngô, Ngô th ng hay sâu thân phá ho nghiêm. Hãy ra ướ ườ ềxu bi pháp nên làm nh ng không gây nh ng hi qu kinh mà theo tiêu chí phòng tr ng ưở ợd ch cây tr ng?ị ồA. Luân canh cây tr ng khác có giá tr kih ng ngồ ươ ươB. Phun thu hóa th tr khi tr ng Ngôố ướ ồC. Dùng ánh sáng ng tr ng thành sâu Thânẫ ưở ụTrang /8D. Phun thu hóa th ngay khi Sâu xu hiố nCâu 19: Trong quy trình xu ch ph BT “c gi ng xu t” là gì?ả ấA. Đem th sâu ra ng ru ngả ộB. Nhi vi khu cho sâuễ ẩC. Phun vi khu BT ra ng ru ngẩ ộD. Nhân ng sâu nh nhi lênố ượ ềCâu 20: Hãy cho bi cách lí gi ng tr khi gieo gi nguy chúng mang ngu sâu, nh?ế ướ ệA. Ngâm nóngướ B. Ngâm mu iướ ốC. Ngâm trong bùnướ D. Ngâm trong kho ng 45- 50ướ 0CCâu 21: Phân cung nguyên dinh ng nào?ữ ưỡA. nguyên dinh ngầ ưỡB. Các nguyên vi ngố ượC. NPKD. nguyên đa ng và trung ngộ ượ ượCâu 22: sao bi pháp hóa gây nhi môi tr ng nghiêm tr ng mà duy trì?ạ ườ ượA. ch nhanh, nậ B. nông dân chuượ ngC. Đã dùng lâu thành thói quen D. Giá thành rẻCâu 23: Đâu là nguyên lí trong phòng tr ng ch cây tr ng?ơ ồA. Cây tr ng có ch ng tồ ượ tB. Cây tr ng có năng suồ caoC. Cây tr ng ph kh không nhi sâu, nhồ ệD. Cây tr ng đúng mùa vượ ụCâu 24: Ngu sâu, nh cây tr ng th ng có đâu?ồ ườ ởA. Trong t, c, không khíấ ướ B. Trong t, cây, cấ ỏC. Trong cướ D. Tron không khíCâu 25: Lo phân nào sau đây, sau khi bón cho hi qu nhanh?ạ ảA. Phân mạ B. cữ C. Phân xanh D. Vi sinh tậCâu 26: Hãy xác nh các cách làm đúng làm gi ng hóa ch còn trong rau, ?ị ượ ủA. Ngâm trong mu mướ ậB. Ng mùi rau, cử ủC. Ngâm mu loãngướ ốD. Ngâm tr ng 5-7 phút đi, 2-3 nướ ầCâu 27: Lo phân nào sau đây có tr ng ho vàng, viên tròn?ạ ặA. Phân Lân nung ch yả B. Phân KClC. Phân ure D. Phân Lân nhiênựCâu 28: Lo phân nào sau đây ch ít nguyên dinh ng nh ng dinh ng cao?ạ ưỡ ưỡ ấA. Phân rác B. cữ C. Hóa cọ D. Vi sinh tậCâu 29: Trong quy trình xu ch ph BT “Kh trùng môi tr ng” có tác ng gì?ả ườ ụA. Làm môi tr ng nuôi không có ng nh tranh vi khu BTườ ượ ẩB. Làm cho sâu không bị nhC. Làm cho “gi ng c” không bố nhD. Làm cho vi khu không nhẩ ệCâu 30: Trên bao bì phân NPK có ghi “NPK: 5-10-3” có nghĩa là gì?A. Phân NPK ph tr 5kg nito nguyên ch t, 10kg phôtpho nguyên ch và 3kg kali nguyên ch tượ ấB. Phân NPK ph tr 5% nito nguyên ch t, 10% phôtpho nguyên ch và 3% kali nguyên ch tượ ấC. Phân NPK xu ngày tháng 10 năm 2003ả ấD. Phân NPK xu ra có lô là 5-10-3ả ốCâu 31: Nhi và nh ng gián ti phát sinh, phát tri sâu, nh thông qua nào?ệ ưở ốA. Th ănứ B. Th tiờ tC. uướ ng D. năng thích nả ghiCâu 32: Vì sao nông dân ng ki th th t?ượ ưỡ ậA. thông minh và chăm chọ ỉB. là ng tr ti ng và tuyên truy ki th th tọ ườ ậC. có nhi th gian rọ nhD. đã quen cây trọ ngCâu 33: Em hãy ra gi pháp tr sâu cho khu ng đang ch Sâu Róm phá i, khu ng nh khu du ch sinh ịthái và ngh ng đang mùa vào mùa du ch?ỉ ưỡ ịA. Phun thu tr hóa tr Sâu Rómố ừB. Phun ch ph BTế ẩC. Bón phân tăng kháng cho câyứ ềD. Phun dung ch BoocđôịCâu 34: Lo thu di nào sau đây đã ng trên th gi và Vi Nam?ạ ệA. Ch ho ch MSứ B. Ch ho ch KTứ ấC. Ch ho ch BTứ D. Ch ho ch 2.4Dứ ấCâu 35: Trong quy trình xu ch ph vi rút tr sâu “sâu gi ng” nuôi làm ượTrang /8gì?A. Làm môi tr ng nuôi yườ B. Th nghi ch phử mC. Làm th ănứ D. Làm ch phế mCâu 36: Phân lân vi sinh có thành ph nh th nào?ữ ếA. Vi sinh t,ậ than bùn và các nguyên khoáng, vi ngố ượB. Than bùn, vi sinh chuy hóa lân, photphorit ho apatit và các nguyên khoáng, vi ngể ượC. Than bùn, vi sinh chuy hóa lân và các nguyên khoáng, vi ngậ ượD. Vi sinh hi u, than bùn và các nguyên khoáng, vi ngậ ượCâu 37: Hãy ch ra khoa thu tr sâu BT không cộ ng có ng ngớ ươ (ng i, nuôi)?ườ ậA. Ch và gi phóng ch trong môi tr ng có tính ki tínhỉ ườ ềB. Ch và gi phóng ch trong môi tr ng trung tínhỉ ườC. Môi tr ng ng con ng không ngoài ng ruườ ườ ngD. Ch và gi phóng ch trong môi tr ng có tính axitỉ ườCâu 38: Vi khu BT sâu giai đo nào?ẩ ạA. giai đoọ B. Tr ng thànhưởC. Còn non D. Giai đo sinh n.ạ ảCâu 39: Trên chua cây tr ng th ng sâu, nh gì?ấ ườ ệA. láạ B. Châu ch uấ C. Tiêm aử D. xítọCâu 40: Hãy ban cho nhân ng thu tr sâu do ăn ph rau còn ng thu tr sâu?ơ ượ ừA. Cho nh nh ng tr ng và nôn ra, nhi nệ ướ ầB. Cho nh nhân ng aệ ữC. Cho nh nhân ng mu loãng và nôn ra, nhi nệ ướ ầD. Cho nh nhân sinh ng xà phòng.ệ ằCâu 41: Trên cánh ng thôn đang ch nâu phá i, ru ng lúa nhà ông xác nh là ru ng tiên ượ ầtiên nâu. Khi đó, ru ng lúa nhà ông là gì?ị ượ ọA. chỔ B. sâu, nhỔ C. Ngu sâu, nhồ D. ch nhị ệCâu 42: Th nào là phòng tr ng ch cây tr ng?ế ồA. ng các bi pháp phòng tr ch cây tr ngử ồB. ng nhi bi pháp tiêu cho cây tr ng cách líử ướ ợC. ng nhi bi pháp bón phân cho cây tr ng cách líử ợD. ng nhi bi pháp phòng tr ch cây tr ng cách líử ợCâu 43: Phân NPK ng nh th nào?ượ ếA. Dùng cho bón lót và bón thúcảB. Dùng cho bón lót, bón thúc và ph dùng riêng cho ng ng cây tr ng, trả ượ ngC. Ch dùng bón lótỉD. Ch dùng bón thúcỉCâu 44: Lo thu tr sâu nào sau đây đã ng trên th gi và Vi Nam?ạ ệA. DDT B. MCT C. ADT D. DGTCâu 45: Ho ng nào sau đây ng dân ườ không có tác ng tích trong phòng tr sâu, nh i?ụ ạA. Cày a, ngâm đừ B. Phát quang ru ngờ ộC. lí giử ng D. Bón nhi phân hóa cề ọCâu 46: sao nên ng bi pháp phòng tr ng p?ạ ợA. Giá thành rẽ ẻB. Theo quy nhịC. Các bi pháp tr nhau làm tăng hi qu phòng trệ ừD. Bi khí uế ậCâu 47: Vì sao không khí th có th làm ch sâu i?ẩ ạA. Làm sâu sinh tr ng không bình th ngạ ưở ườB. Làm nhi trong th sâu iấ ạC. Làm ng trong th sâu iấ ượ ướ ạD. Làm sâu thiêu th ănạ ứCâu 48: sâu ng tay là bi pháp thu nhóm bi pháp th nào sau đây?ắ ậA. thu tỹ B. Sinh cọ C. Hóa cọ D. gi líơ ậCâu 49: Ch ph ph tr ng tr sâu tiêu di sâu ng cách nào?ế ằA. Gây tê li chệ B. khô ng mô bào ch tị ếC. tan rã mô bào chị D. ng mô bào chị tCâu 50: phát sinh sâu, nh cây tr ng ph thu vào các nào?ự ốA. Gi ng cây tr ng và ch chăm sóc; Đi ki khí u, đaiố ấB. Đi ki khí u, đai; Ngu sâu, nh i; Gi ng cây tr ng và ch chăm sócề ộC. Ngu sâu, nh i; Gi ng cây tr ng và ch chăm sócồ ộD. Đi ki khí u, đai; Gi ng cây tr ng và ch chăm sócề ộCâu 51: Trong công tác th t, đâu là bi pháp thu nhóm hóa c?ả ọA. ng ch ph vi khu tr sâuử ừB. ng thu hóa th tử ậC. sinh phát quang cệ ỏTrang /8D. ng ánh sángử ẫCâu 52: Ch ph vi khu tr sâu tiêu di sâu ng cách nào?ế ằA. khô ng mô bào chị B. Gây tê li ch tệ ếC. ng mô bào chị D. tan rã mô bào chị tCâu 53: ng ng Sông Long nh ng ch chân th p, tăng hi qu kinh nông dân th ng tr ng ườ ồLúa và nuôi cá. Em hãy xu bi pháp an toàn cho cá và gi trong tình hu ng ng dân bu ph ng thu hóaề ườ ốh th t?ọ ậA. Dùng thu có tính ch cao không nh ng cáố ưở ếB. Dùng thu BTốC. cá bán tr khi phun thu cắ ướ ốD. cá vào tr khi phun thu cố ướ ốCâu 54: Phân vi sinh ng nh th nào?ậ ượ ếA. Bón lót là chínhB. Bón thúc là chínhC. Dùng bón thúc và lótảD. Dùng bón tr ti vào ho tr vào cây, gi ng tr gieo tr ngự ướ ồCâu 55: Dùng bón thúc nên ng lo phân nào sau đây?ử ạA. Hóa cọ B. mạ C. cữ D. LânCâu 56: Vì sao ph hoai phân tr khi dùng bón cho cây?ả ướA. lo nh và mùi khó ch uể ịB. phân khoáng hóa cho hi qu nhanhể ượ ảC. phân khoáng hóa, lo nh và mùi khó ch uể ượ ịD. cây có th ng cể ượCâu 57: không khí và ng nh ng sâu nh th nào?Ẩ ượ ưở ếA. nh ng sinh tr ngẢ ưở ưởB. nh ng phát cẢ ưở ụC. nh ng sinh tr ng và phát cẢ ưở ưở ụD. nh ng hình tháiẢ ưở ếCâu 58: Nguyên nhân nào làm cho sâu, nh xu hi trên ng ru ng?ệ ộA. Nhi môi tr ngệ ườB. quá gi ho nghèo dinh ngấ ưỡC. không khíẨ ộD. ng gi ng cây con nhi sâu, nhử ệCâu 59: Lo phân nào sau đây bi khi qu và ng?ạ ụA. Phân cữ B. Phân vi sinh tậ C. Phân vi ngượ D. Phân hóa cọCâu 60: Phân cung nguyên dinh ng nào?ạ ưỡA. Nitơ B. Kali C. Photpho D. mạCâu 61: Trong quy trình xu ch ph BT “gi ng c” đây là gì?ả ởA. Là sâu nhi vi khuễ BT B. Là lo sâu kìạ ấC. Là vi khuẩ BT D. sâu mà BT có th tiêu di tể ệCâu 62: đi nào sau đây ch có phân hóa c?ặ ọA. Làm chua tấB. Bón riêng cho ng ng cây tr ngừ ượ ồC. Làm tấ ấD. Làm cho thêm dinh ngấ ưỡCâu 63: Nguyên nhân nào sau đây gây ra hi ng cháy táp lá cây tr ng khi ng thu hóa th t?ệ ượ ậA. Dùng thu ng caoố ộB. Dùng loộ thu trong th gian liên cố ụC. Dùng thu li ng caoố ượD. Dùng thu hóa ng ng nố ượ ớCâu 64: Khi th ti có nhi và cao, làm gì ch phát sinh, phát tri sâu, nh i?ặ ạA. Cày a, ph t, ngâm đừ tB. Phun thu hóa ngay phòng sâu, bố nhC. ng gi ng cây tr ng ch ng ch sâu bử nhD. Chăm sóc lí và thăm ng th ng xuyênợ ườCâu 65: Bi pháp phòng tr sâu, nh nào trong th đã và đang ng ph bi trên ng ru ng Vi Nam?ệ ượ ệA. Đi hòaề B. Hóa cọC. ng gi ng ch ng chử D. Sinh họ cCâu 66: ch nh ng thu hóa th nên ng lo thu có đi th nào?ể ưở ếA. Có tính ch th pọ B. Có ph ngổ ộC. Có tính caoộ D. Có th gian cách li ng nờ ắCâu 67: Phân vi sinh ch nh ng thành ph nào sau đây?ậ ầA. Than bùn, vi sinh hi và các nguyên khoáng, vi ngậ ượB. Than bùn, vi sinh t, ch và các nguyên khoáng, vi ngậ ượC. Vi sinh t, than bùn và các nguyên khoáng, vi ngố ượTrang /8D. Vi sinh hi u, thanậ bùn, ch và các nguyên khoáng, vi ngấ ượCâu 68: Bi pháp nào sau đây không ph iả là bi pháp thu t?ệ ậA. i, tiêu líướ ợB. ng gi ng cây tr ng ch ng ch sâu nhử ệC. hát quang ruờ ngD. Bón phân cân líố ợCâu 69: Lo phân nào sau đây ph bón cho ng lo cây, nhóm cây nh nh?ạ ịA. Vi sinh tậ B. cữ C. Hóa cọ D. Phân mạCâu 70: Nh xét nào sau đây là không đúng phân ?ề ơA. Dùng tả ấB. Cho hi qu nhanhệ ảC. Ch các ch dinh ngứ ưỡD. dinh ng th p, ph thu vào thành ph phânỷ ưỡ ủCâu 71: Đâu là phân hóa đa nguyên ?ọ ốA. Lân B. Kali C. NPK D. mạCâu 72: Nhi nh ng nh th nào phát sinh, phát tri sâu, nh i?ệ ưở ạA. Không nh ngả ưở B. Tr ti pự ếC. Tr ti và gián ti pự D. Gián ti pếCâu 73: Đi ki nào sâu, nh phát tri thành ch?ề ịA. ch, ngo nh thu cho sâu, nhỔ ệB. ch, ngo nh cho sâu, nhỔ ệC. nh, ngo nh cho sâu, nhỔ ệD. nh, ngo thu cho sâu, nhỔ ệCâu 74: Lo phân nào sau đây không ph iả phân ?ữ ơA. Phân Rác B. Phân Xanh C. Phân vi sinh tậ D. Phân Chu ngồCâu 75: Nêu tác ng các bi pháp cày, a, ngâm t, ph trong phòng tr sâu, nh i?ụ ạA. Tiêu tàn cây trủ ngB. Gi phóng khí tích trong đả tC. Làm nh có th lúaỏ ấD. Tiêu di ngu sâu, nh iệ ạCâu 76: Nguyên nhân nào làm cho nh xâm nh vào cây tr ng?ệ ồA. Nhi th quáệ B. Bón nhi phân mề ạC. Nhi cao quáệ D. xáo làm cây th ngớ ươCâu 77: Phân photphobacterin có tác ng gì?ụA. Chuy hóa lân thành lân vô cể ơB. Chuy hóa lân khó tan thành tanể ễC. Chuy hóa lânểD. nh mố ạCâu 78: Trong công tác th t, đâu là bi pháp thu nhóm gi lí?ả ậA. ng gi ng cây tr ng mang gen ch ng chử uB. ng ch ph vi khu tr sâuử ừC. sinh phát quang cệ ỏD. ng ánh sángử ẫCâu 79: Trong công tác th t, đâu là bi pháp thu nhóm sinh c?ả ọA. ng gi ng cây tr ng mang gen ch ng chử uB. ng ánh sángử ẫC. sinh phát quang cệ ỏD. ng ch ph vi khu tr sâuử ừCâu 80: Nguyên nhân nào làm sâu, nh phát tri nh?ệ ạA. Ch chăm sóc cân đế B. Gi ng năng su th pố ấC. Gi ng ch ng không tố ượ D. Gi ng caoố ộCâu 81: Vì sao khi bón phân vi sinh nên vùi sâu vào ho tr cây râm mát?ậ ơA. ch làm ch vi sinh tạ ậB. Giúp ng lao ng không say nườ ngC. ch vi sinh bò lung tungạ ậD. Tăng năng su lao ng ng nông dânấ ườCâu 82: Xác nh tên loài thiên ch sâu i?ị ạA. rùaọ B. Châu ch uấ C. ng aọ D. yọ ầCâu 83: Lo phân nào sau đây có ng t, xám đen?ạ ầA. Phân Lân nhiêự B. Phân Lân nung ch yảC. Phân D. Phân kaliCâu 84: Trong phòng tr ng ch cây tr ng, có bi pháp?ừ ệA. B. C. D. 2Câu 85: Nên ng thu hóa th khi nào?ử ậA. ch bùng phátị B. ch ch xu hi nị ệTrang /8C. ch xu hi nị D. ch ng ng gây iị ưỡ ạCâu 86: Hãy làm rõ quy đúng trong ng thu hóa th t?ắ ậA. Đúng thu c, đúng ng đúng li ng và đúng th gianố ượ ờB. Đúng thu c, đúng ng đúng li ng và ng ngố ượ ượC. Đúng thu c, đúng ng đúng li ng và chi gióố ượ ềD. Đúng thu c, đúng ng đúng li ng và an toàn lao ng sinh môi tr ngố ượ ườCâu 87: Phòng tr ng ch cây tr ng có đi tr gì?ừ ượ ộA. ch nh nhanh, gậ ượ nB. Gi cho ch phát tri trong ng ng và gi cân ng sinh tháiữ ưỡ ằC. Không gây nhi môi trễ ườ ngD. gi n, th hi n, hi quơ caoCâu 88: Nguyên nhân nào sau đây gây ra tình tr ng kháng thu sâu nh i?ạ ạA. Dùng lo thu trong th gian liên cộ ụB. Dùng thu có ph ngố ộC. Dùng thu ng caoố ộD. Dùng thu li ng caoố ượCâu 89: Trên gi mùn cây tr ng th ng sâu, nh gì?ấ ườ ệA. Châu ch uấ B. láạ C. Tiêm aử D. xítọCâu 90: Phân lân vi sinh có tác ng gì?ữ ụA. nh mố ạB. Chuy hóa lân khó tan thành tanể ễC. Chuy hóa lân thành lân vô cể ơD. Chuy hóa lânểCâu 91: Ch ph vi rút tr sâu tiêu di sâu ng cách nào?ế ằA. tan rã mô bào ch tị B. khô ng mô bào chị tC. ng mô bào chị D. Gây tê li chệ tCâu 92: Vì sao sau th gian bón phân hóa nên bón vôi?ộ ọA. Tăng dinh ng trong tưỡ B. Phân hóa gây chua tọ ấC. Kh khu cho tử D. Kh mùi cho tử ấCâu 93: Th gian cách li là gì?ờA. Th gian thi thu phát huy tínhờ ộB. Th gian thu tínhờ ộC. Th gian thu an toànờ ốD. Th gian thu có caoờ ựCâu 94: Lo phân nào sau đây dùng t?ạ ượ ấA. Phân vi ngượ B. Phân hóa cọ C. Phân NPK D. Phân cữ ơCâu 95: Ch ph túi tr sâu tiêu di sâu ng cách nào?ế ằA. tan rã mô bào chị B. khô ng mô bào chị tC. ng mô bào ch tị D. Gây tê li chệ tCâu 96: Lo phân nào sau đây bón nhi làm u?ạ ầA. Phân vi sinh tậ B. Phân Xanh C. Phân hóa cọ D. Phân RácCâu 97: Nh xét nào sau đây là không đúng phân hóa c?ề ọA. Làm chua tấ B. dinh ng cao và nhỷ ưỡ ịC. Ch ít nguyên tứ D. Cho hi qu ch mệ ậCâu 98: Phân lân cung nguyên dinh ng nào?ấ ưỡA. Photpho B. Lân C. Kali D. NitơCâu 99: Dùng bón lót nên ng lo phân nào sau đây?ử ạA. Lân B. Kali C. mạ D. Hóa cọHẾTTrang /8