Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 MÔN VẬT LÝ 11

f8351d6feb4d58d010a7a0de2208c009
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-25 14:09:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIAO ĐAO THAI NGUYÊNƠ ATR NG THPT SÔNG CÔNGƯƠ KI TRA KI IIÊ OMôn: ly 11â ơNăm c: 2017 2018oTh gian lam bai: 45 phut, không th gian phat .ơ êI. PH TR NGHI M: 20 câu( đi )Â êCâu 1: Ch câu tr sai.A. đi ti là thay cong các gi th tinh th nh các uv quan sát hi rõ trên võng c.â ạB. Khi đi ti thì tiêu th tinh th thay i.ă ổC. Khi đi ti thì kho ng cách gi th tinh th và võng thay i.ă ổD. ch có th đi ti khi trong gi th rõ t.ă ăCâu 2: Bi th tinh su đi ng là:ể ảA. etc N.t B. etc L.ti C. etc N.t D. etc L.tiCâu 3: tia sáng đi không khi vào môi tr ng trong su có chi su ng ườ ă3 góc iớ ới thì góc khuc ng góc i. Góc có giá tr là:ạ iA. 60 0B. 75 0C. 45 0D. 90 0Câu 4: vi thă iA. có tiêu đi nh F’ tr võng c. ướ B. nhìn xa ph đi ti t.â ếC. đeo kinh ho phân kì thich nhìn rõ xa. D. có đi vi vô c.ể ựCâu 5: sáng AB vuông góc tr chinh th kinh có tiêu cách th uộ ấkinh kho ng 1,4f thì th kinh cho nh Aộ /B là nh:ảA. o, cung chi t, cao ng 2,5 tả B. th t, cung chi t, cao ng 2,5 tâ âC. th t, ng chi t, cao ng 0,4 tâ ượ D. th t, ng chi t, cao ng 2,5 ượ âv tâCâu 6: khung dây MNPQ khep kin hình vuông có 100 vong dây, chi ềdài nh 20cm và có đi tr ng ng 2Ω. Khung dây trong tr ng ượ ườđ sao cho vec ng ưB có ph ng chi nh hình Trong kho ng th iươ gian 0,02s ng thay 0,06T Bả ế2 thì dong đi trong khung dây ệcó chi MNPQM và có ng 4A. ng Bề ườ ư2 có giá tr là:iA. 0,1T B. 0,02T C. 0,01T D. 0,04T Câu 7: sáng AB vuông góc tr chinh th kinh thì th kinh cho nh Aộ /B caob ng 1/3 và nh này cách kho ng 24cm. Tiêu th kinh đó là:ă ấA. -18cm ho 4,5cmặ B. -18cm C. 4,5cm D. -18cm ho 6cmặCâu 8: Tìm phát bi đung khi nói cề ng đi trong tr ngả ườ :A. có ph ngươ vuông góc ng .ớ ườ B. có ph ng ươ vuông góc ng .ớ ướ ưC. có ng ướ theo ng .ă ướ D. có ngướ theo ng ng .ướ ườ ưCâu 9: Bi th tinh cể ng tâm dong đi tronạ làA. 2.10 -7. I B. 2.10 -7.rI C. 2π.10 -7N. RI D. 4π.10 -7. IN.Câu 10: Ch câu tr đung Trong hi ng khuc ánh sáng:ệ ượ ạA. góc khuc luôn nh góc i.ạ B. góc khuc thu góc i.ạ ớC. khi góc tăng thì góc khuc cũng tăng n.ớ D. góc khuc luôn góc i.ạ ớCâu 11: Phát bi nào sau đây là không đung khi nói hi ng ph toàn ph n?ề ượ âA. Khi có ph toàn ph thì toàn ánh sáng ph tr môi tr ng ban ch chum tia ườ ưsáng i.ớB. Ph toàn ph ch ra khi ánh sáng đi môi tr ng chi quang sang môi tr ng chi ườ ườ ếquang kem n.ơC. Ph toàn ph ra khi góc ho ng góc gi ph toàn ph igh.ả âD. Hi ng ph toàn ph luôn ra khi ánh sáng đi môi tr ng chi quang sang môi ượ ườ ơtr ng chi quang kem n.ườ ơCâu 12: Tìm phát bi đung khi nói đề ng tâm dong đi tronộ Trang Mã thi 132ềMã 132ềA. di tich hình tron.ỉ B. thu ng dong đi n.ớ ườ ệC. ngỉ ch di tich hình tron.i D. ngh ch ng dong đi n.ỉ ườ ệCâu 13: Tìm phát bi đung: hi electron bay vào trong tr ng theo ng ườ ướ cácđ ng thì:ườ ưA. electron thay i.ổ B. ng năng electron thay i.ổC. ng chuy ng ướ electron thay i.ổ D. chuy ng electron không thay i.ổCâu 14: khung dây hình ch nh ABCD chuy ng theo ph ng vuông góc ươv dong đi th ng dài vô nh hình Dong đi ng trong khung:ớ ưA. có chi ABCDAề B. cung chi Iề C. ng không D. có chi ADCBAềCâu 15: Theo nh lu Lenx dong đi ng:i ưA. có chi sao cho tr ng mà nó sinh ra ch ng nguyên nhân sinh ra nó.ề ườ ạB. xu hi trong ch kin trong tr ng u.ấ ườ ềC. xu hi trong ch kin chuy ng trong tr ng theo ph ng ng .ấ ườ ươ ườ ưD. xu hi trong ch kin chuy ng trong tr ng theo ph ng vuông góc ng ườ ươ ườs .ư ưCâu 16: dây ng có ng kinh 2mm dung cu ng dây th ng dài có chi dài 50cm,ộ ườ ềđ ng kinh 10cm sao cho các vong dây cu sát nhau và qua dày dây. Bi tườ ượ ếđi tr su ng là 1,7.10ệ -8Ω.m. hai ng dây vào ngu đi có hi đi th thì mô ảng bên trong ng dây là 12,56.10ư -3(T). Giá tr hi đi th là:i ếA. 8,5V B. 4,25V C. 17V D. 34VCâu 17: Chi su gi môi tr ng khuc môi tr ng iế ườ ườ ớA. ng gi sin góc góc khuc và sin iă B. luôn nh 1.o ơC. ng gi sin góc và sin góc khuc xă D. luôn 1.ớ ơCâu 18: ch kin có di tich trong tr ng có ng B, góc gi vect ngộ ườ ưt ưB và ph ng ch kin đó thông qua di tich tinh theo công th cư ượ ưA. BS.tan B. BS.cotan C. BS.sin D. BS.cos αCâu 19: Ch câu tr sai khi nói lăng kinhềA. Lăng kinh là môi tr ng trong su ng tinh và ng ng gi hai ph ng ườ ướ ượ ẳkhông song song.B. Tia sáng qua lăng kinh luôn luôn ch phia đáy lăng kinh.ơ ềC. Tia sáng không qua lăng kinh tán cơ ăD. Góc ch tia qua lăng kinh là iệ ă1 i2 ACâu 20: thông qua ch đi ph thu vào:ư ộA. hình ng và kich th ch đi nạ ướ B. ng kinh dây làm ch đi nườ ệC. đi tr su dây nệ D. kh ng riêng dây nô ượ II. PH LU N: bai đi )Â êBai 1: đi m)ểHai dây th ng dài song song Dâ ẳ1 D2 cách nhau kho ng 12cm trong không khi. Cho dong đi ệI1 12A ch qua dây Dạ1 dong đi Iệ2 15A ch qua dây Dạ2 ng chi nhau. Xác nh ng tượ ưt đi cách dây Dạ ể1 8cm, cách dây D2 20cm.Bai đi m)ểM sáng AB vuông góc tr chinh th kinh có tiêu 15cm, cách th kinhộ ấ20cm. Xác nh tri nh, phóng nh, tinh ch nh và kho ng cách gi và nh.i ảBai đi m)ểM sáng AB vuông góc tr chinh th kinh phân kì thì th kinh cho nh Aộ ả1 B1 Giữth kinh nh, ch chuy ra xa th kinh kho ng 10cm thì th kinh cho nh Aấ ả2 B2 54A1 B1 và ch chuy kho ng 1,28cm so Ai ớ1 B1 Tinh tiêu th kinh đó.ự ấ…………………..H t…………………ế( Cán coi thi không gi thich gì thêm )ộ ảH tên thi sinh:……………………………………; báo danh:………………….ọ Trang Mã thi 132ề