Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn tập Hình học kì 1 lớp 6

cb3725d9e4f6ecface6bf12c78259872
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-05 13:41:14 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 264 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI ÔN HÌNH 6ẬBài Cho ba đi A, B, không th ng hàng,ể ẳa. tia BC b. đng th ng đi qua hai đi A,B ườ ểc. đo th ng AC d. Đo và nêu cách đo dài đo th ng ACẽ ẳBài Cho đo th ng AB dài 8cm.Trên tia AB đi sao cho AN 4cmạ ểa) Đi có gi hai đi và không Vì sao b) So sánh AN và NB.c) có là trung đi AB không Vì sao ?ể ủBài Các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc t, góc nh n, góc tù, tìm các ặgóc bù nhau ph nhau: gócABC 30ụ 0; góc xOy 60 gócMON 120 0; góc TOV 90 góc COD 180 gócKOT 150 0Bài 4: Trên ph ng ch tia Ox, hai tia Oy và Oz sao cho 30 0; 110 0a) Trong ba tia Oz, Oy, Ox tia nào gi hai tia còn i? Vì sao?ằ ạb) Tính góc c) Ot là tia phân giác tính Bài góc bù xOt, tOz, bi góc xOt 80ẽ tia On gi hai tia Ox ữvà Ot sao cho góc xOn 40 .a) Tia On có là tia phân giác góc xOt không Vì sao?ủb) Cho Om là tia phân giác agóc tOz. Tính đo góc mOn.ủ ốBài 6: góc bù xOy và yOz đo góc xOy ng 50ẽ .V tia Ot là tia phânẽgiác góc xOy.V tia Om trong góc yOz sao cho đo góc tOm ng 90ủ 0a) ính đo góc yOm.ốb) Tia Om có ph là tia phân giác góc yOz không ?Vì sao?ả ủBài hai góc bù xOy và yOz,bi góc xOy ng 60ẽ 0a. Tính đo góc yOz?ốb. Ot là tia phân giác góc xOy,Om là tia phân giác góc yOz.Ch ng góc ỏtOm là góc vuông?Bài Cho bi tia Ox và Oy đi nhau tia Oz, Ot cùng trên ặph ng Oy góc xOz ng 50ằ 0, góc yOt ng 65ằ 0.a) Góc bù xOz là góc nào?Tính đo góc đó. b) Trong tia Oz.Ot,Oy tia nào gi hai tia còn c) Tính sđ góc zOt.ằ ạd) Tia Ot có ph là tia phân giác góc yOz không?Vì sao?ả ủBài Cho góc xOt ng 30ằ 0,v góc yOt bù góc xOt.ẽ ớa) Tính đo góc yOt?ốb) Om là tia phân giác góc xOy.Ch ng góc yOm là góc vuông?ủ ỏc) Trên ph ng có tia Oy,b là đng th ng ch tia Om.V tia Oz ườ ẽsao cho góc mOz ng 60ằ 0.Ch ng tia Om là tia phân giác góc tOz?ứ ủBài 10 Trên ph ng ch tia Ox tia Oy,Oz .Bi góc xOy ng ằ45 0, góc ng 110ằ 0a) ính đo góc yOz?ốb) tia phân giác On góc xOy.Tia phân giác Om góc xOz .Tính đo góc ốnOm?Bài 11 Cho góc xot ng 30ằ 0, góc yOt bù góc xot.ẽ ớa) Tính đo góc xot?ốb) Tia Om có là tia phân giác góc xOy .Ch ng góc yOm là góc vuông.ủ ỏc) tia Oz gi tia Oy và Om sao cho góc mOz ng 60ẽ 0.Ch ng tia Om ỏlà tia phân giác góc tOz.ủBài 12 Cho 080ˆDOC tia OE trong góc COD sao cho ằ060ˆEOC tiaẽphân giác OF góc COD.ủa) Tính FOE b) Ch ng OE là tia phân giác góc DOF.ứ ủBài 13 Cho góc xOy. Trên cùng ph ng xy, hai tia OM, ONẹ ẽsao cho 030ˆˆNOyMOxa) So sánh MOyNOxˆˆ b) Tính NOMˆc) tia Ot gi hai tia OM, ON sao cho ữ090ˆtOx ch ng Ot là tia phân giácứ ỏc ủNOMˆBài 14: Trên đng th ng xy đi O. Trên cùng ph ng xy 2ườ ẽtia Oz và Ot sao cho 0130ˆˆtOyzOx Tính tOzzOytOxˆ,ˆ,ˆBài 15 Trên cùng ph ng ch tia OA, tia OB, OC sao choử ẽ00150ˆ,50ˆCOABOAa) Tính COB ˆb) các tia OM, ON là tia phân giác ượ ủCOBBOAˆ,ˆ Tính NOMˆ