Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ HKI LỚP 8 2017

Gửi bởi: ngoc.hnue96@gmail.com vào ngày 2018-08-09 11:15:07
Nội dung
NG LÝỀ ƯƠ ỊBài 1:Xác nh trí, di tích Châu Á.ị ủChâu là ph Âu, kéo dài vùng vùng Xích o, ti giáp châu Âu, ớchâu Phi và các ng Thái Bình ng, Băc Băng ng và ng.ạ ươ ươ ươ ươ Kích th lãnh th là châu ng nh di tích 44,4 tri kmướ (k các o).ể ả+Đi c: 77º44' B.+Đi Nam: 1º16' B+Đi Đông: 169º Để ự+ Đi Tây:26º10 ự+Chi dài đi đi Nam: 500km.ề ự+ Chi ng Tây sang Đông lãnh th ng nh là 200km.ề ấ Châu là châu có di tích ng nh TGụ ấBài 5: Cho bi các ch ng sinh ng Châu và xác nh khu ự- Dân châu thu các ch ng c: -rô-pê-ô-it, Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it.ư Ch ng -rô-pê-ô-it ng ch Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á.ủ Ch ng Môn-gô-lô-it ng ch Á, Đông Á, Đông Nam Á.ủ Ch ng Ô-xtra-lô-it rác Nam và Đông Nam Á.ủ ởBài 7: Tình hình phát tri kinh xã Châu qua giai đo tr và sau chi tranhể ướ ế- Sau chi tranh th gi th II: Xã các đã ng tranh giành p. Riêng Nh đã thoát kh cu chi và kh ướ ắph kinh nh vào cu cách Minh Tr .ụ ị+ Kinh vào tình tr ng khó khăn, thi ng th c, th ph m, hàng hoá, công xu t.ế ươ ấ Nhìn chung th đi đó, ng nhân dân vô cùng kh .ở ổ- Cu TK XX nayố Nhìn chung, TK XX nay kinh các Châu có thay rõ t. Nh là qu gia phát tri ướ ểnh Châu Á, ng th TG sau Hoa Kì.ấ ứ+ Bên nh đó, các có kinh ch vào nông nghi nh Vi Nam và Làoạ ướ ệ=|> kinh các Châu phát tri song ch ng u.ậ ướ ềBài 8: Nêu qu gia xu ng ng th c, th ph nh TGố ượ ươ Thái Lan, Vi Nam là hai xu kh ng th nh và th hai th gi i.ệ ướ ớBài *Xác nh trí, vĩ khu Tây Nam Áị Di tích tri km²ệ Tây Nam gi các vĩ tuy nằ kho nh 12ả oB 42 oB ;kinh tuy 26ế oĐ 73 oĐ. Ti giáp nh Pec-xích, bi A-rap, Bi Trung i, Bi Đen, bi Ca-xpi và khu Nam Á, Trung Á, ựChâu Âu, Châu Phi Khu nào có nhi nh tự ấLà khu có tr ng n, trung nhi (Ar Xêút, Iran, Ir c, Côoét) là xu kh ượ ướ ỏl nh th gi i.ớ ớBài 11: Xác nh trí, vĩ khu Nam Á? Cho bi hình chia thành mi n? Vì sao khí có nh ượ ảh ng tr ti ng con ng i?ưở ườKhu Nam rìa phía Nam aự Âuụ 9ằ oB 36 oB và 62ừ oĐ 98 oĐ. giáp các khu ớv c:ự Tây Nam Trung Đông và Đông Nam Giáp iớ nh Bengalị và bi pể Nam có mi hìnhị Phía là th ng núiắ Himalaya cao ch theo ng Tây Đông Nam, dài 2600 km. gi làồ ướ ng ngồ ằn–H ngẤ ng và ng ph ng dài trên 3000ộ km Phía Nam là nguyênơ Đê-can ng ng ph ng và th p.ươ ấS nh ng khí u: ưở Đây là khu nhi aự th gi iế nh ng phân không u. Nh đi ho ng ộc aủ gió mùa Mùa hạ có gió th ng và Thái Bình ng i, đem theo không khí mát và và ươ ươ ớmùa đông, gió mùa th aổ châu ra, đem theo không khí khô và nh nên Thu iậ phát tri các ngành lâm nghi p, thu n, GTVT, du ch…đ nh các ho ng khai thác, xây ộd ng… ự*Khó khăn:+ Các ho ng GTVT, du ch, công nghi khai thác… ch nh ng tr ti phân mùa khí u, ch ưở ộn sông.ướ+ cao gây khó khăn cho qu lý máy móc, thi nông n.ộ ả+ Các thiên tai nh bão, lũ hán và di bi th ng nh dông, c, đá, ng mu i, rét i, khô ườ ươ ạnóng… gây nh ng ng và xu t.ả ưở ấ+ Môi tr ng thiên nhiên suy thoái.ườ ịBài 12 Xác nh trí khu ĐÁ? ng so sánh ph li và ph o?ị ảV trí lý: trong kho ng 23 52 Bị ếG qu gia Trung Qu c, Hàn Qu c, Tri Tiên, Nh nồ ảPh li nầ Ph oầ ảĐ hình: đây có các th ng núi, ơnguyên cao, hi tr và các ng ộphân phía tây.ố ử– Vùng núi th xen các ng ng ng ộl phía đông ven vùng duyên i.ớ là vùng núi tr có trí trong vòng đai núiẻ ằl Thái Bình ng.ử ươcó nhi núi ho ng th ng ườxuyênPhía đông ph li và oầ Phía tây ph li nầ ềKhí u: Trong năm có mùa gió khác nhauậRiêng Nh có nhi uậ Khô sâu trong aạ ịC nh quan: ng bao ph ch phía ởĐông TQ và Tri Tiênề Xu hi th nguyên khô, hoang và ạbán hoang cạ nh quan, th nguyên hoang là ph quan tr ng ph nào? nh quan, th nguyên hoang là ph quan tr ng nả phía Tây ph li do trí sâu trong ằn a, gió mùa không xâm nh bi vào c, khí khô quanh năm.ộ ượ ậBài 14:Trình bày đi nhiên, hình ĐNÁặ ủPh li nầ Ph oầ ảĐ hình: có nhi núi, cao nguyên th p, ấđ ng ng. hình nh Đây là vùng nh TĐ => Núi ỏl a, sóng th n. Xen là các cao nguyên nhử ỏKhí u: Có mùa gió:ậ Gió mùa mùa xu tạ phát vùng áp cao Nam th theo ổh ng đông nam, qua Xích và ngướ ượ ướ thành gió tây nam nóng, mang nhi ưcho khu c.ự+ Gió mùa mùa đông: xu phát vùng áp caoấ Xi-bia th vùng áp th Xích o, ặtính khô và nh.ạ nhi ềKhí xích oậ ạSông ngòi: nhi th ng sông n: sông ng,ề Mê Kông,… => Phù sa màu mỡ Ít th ng sông ng n, cệ ốKhoáng n: phong phú, đa ngả khí t, than đáầ ốC nh quan: ng nhi m,r ng theo mùa, ngả th a, xavan và cây iư ng xanh quanh năm.ừ