Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề Cương ôn tập CSDL

e68a97041a91fbf702cc41b9efc527a5
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-09-10 03:05:51 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 111 | Lượt Download: 0 | File size: 0.152032 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÔN TẬP
MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU
Hình thức kiểm tra: Lý thuyết trên giấy
Thời gian làm bài: 90 phút
 Câu 1: 1 câu hỏi trong Phần Lý thuyết
 Câu 2: Bài tập Phần SQL và Đại số quan hệ
 Câu 3: Bài tập Phần Khóa và Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
PHẦN LÝ THUYẾT
Câu 1:
Nêu khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu? Ưu điểm của cơ sở dữ
liệu. Cho ví dụ về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Câu 2:
Mô hình dữ liệu là gì? Kể tên các loại mô hình dữ liệu? Cho ví dụ về mô hình thực thể
liên kết và mô hình quan hệ.
Câu 3:
Mô hình thực thể liên kết có các thành phần nào? Liệt kê các ký hiệu biểu diễn trong
mô hình thực thể liên kết. Cho ví dụ về mô hình thực thể liên kết.
Câu 4:
Nêu các quy tắc chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ. Cho ví dụ
về mô hình thực thể liên kết, rồi chuyển mô hình đó sang mô hình quan hệ.
Câu 5:
Ý nghĩa của hệ luật dẫn Armstrong? Nêu các luật của hệ luật dẫn Armstrong.
Câu 6:
Nêu khái niệm bao đóng của tập thuộc tính. Sử dụng bao đóng của tập thuộc tính để
làm gì?
Câu 7:
Nêu khái niệm khóa của quan hệ, khóa dự tuyển, khóa chính, siêu khóa, khóa ngoại.
Cho ví dụ.