Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn tập chương 3 đại số lớp 9

66e628c0eb9bf1d5d09b780f56643e62
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-06-23 10:12:55 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1109 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn ĐỂ ÔN TẬP CHƢƠNG ĐẠI Bài 1: Giải các hệ phƣơng trình sau: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6\\ 7\\ 8\\ 9\\ Bài 2: Víi gi¸ trÞ nµo cña vµ th× hÖ ph­¬ng tr×nh nhËn cÆp sè (-2;-1) lµ nghiÖm Bài 3. Cho hệ phƣơng trình: Gọi nghiệm của hệ phƣơng trình là (x, y). Tìm để x2 y2 đạt giá trị nhỏ nhất. Baøi 4. Cho heä phöông trình coù nghieäm (x,y). Haõy tìm ñeå heä phöông trình treân coù nghieäm thoûa x+y Bài 5: T×m mét sè cã hai ch÷ sè biÕt r¨ng ch÷ sè hµng chôc lín h¬n ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ ®¬n vÞ, nÕu ®æi hai ch÷ sè cho nhau ta ®­îc mét sè míi mµ tæng cña sè míi vµ sè cò lµ 132. Bài 6: Giải bài toán bằng sau bằng cách lập hệ phƣơng trình: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là đơn vị và nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì đƣợc thƣơng là và dƣ 1. Bài 7: Hai c«ng nh©n cïng lµm chung c«ng viÖc th× trong 12 giê sÏ hoµn thµnh. NÕu ng­êi thø nhÊt lµm trong giê råi ng­êi thø hai lµm trong giê th× sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc. Hái nÕu mét m×nh th× mçi ng­êi hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã trong bao l©u. Bài 8:Một khu vƣờn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài mét và giảm chiều rộng mét thì chiều dài gấp lần chiều rộng Hỏi kích thƣớc khu vƣờn đó là bao nhiêu 251xyxy 2132xyxy  13 174 11 4xyxy 12 6xyxy 24x 3y 11  11521223yxyx 44 8xyxy 725xyxy 3432  xyxy 212nyxymx 2y m2x 3(m 2)   522mx yxy 15Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn Baøi 9: Luùc giôø coù moät oâ toâ khôûi haønh töø thaønh phoá ñeán thaønh phoá B, hai thaønh phoá naøy caùch nhau 185km. Sau ñoù giôø coù moät xe maùy khôûi haønh theo höôùng ngöôïc laïi vaø hai xe gaëp nhau luùc giôø 30 phuùt. Tính vaän toác moãi xe bieát vaän toác cuûa oâ toâ nhanh hôn vaän toác cuûa xe maùy 10km/h
2020-09-27 20:33:37