Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 6 - HKII

75576fe3f8c0893f073007cab2b44dc6
Gửi bởi: Chiharu Minamoto vào ngày 2018-05-07 19:18:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 334 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NG ÔN THI KỲ II 6Ề ƯƠ ỚI. dung ch ng trình:ộ ươA/ Văn cọ Ôn ph th và truy kí.ậ ệ1. Truy kí: bài.ệ ồa/ Truy n:ệ1. Bài ng tiên ườ Tô Hoài 2. Sông Cà mau ướ Đoàn Gi ỏ3. tranh con giái tôi Duy Anh ạ4. thác ượ Võ Qu ngả5. Bu cuôi cùng An Phông Đô Đêơb Kí: 1. Cô Tô Nguy Tuân ễ2. Cây trê Vi Nam Thép ớ3. Lòng yêu cướ Ren Bua 4. Lao Xao Duy Khán (h kí ựtruy n)ệc/ Văn nh ng: thiên nhiên môi tr ng.ả ườ- Di tích và danh lam th ng nh.ắ ả1. Long Biên ch ng nhân ch .ầ ử2. th th lĩnh da .ứ ỏ3. ng Phong Nhaộ2 Th :ơ 1. Đêm nay Bác không ngủ Minh Huệ2. mượ uố ữ3. Tr Đăng KhoaầB/ Ti ng vi tế ệ1. lo i: phó từ ừ2. Bi pháp ừSo sánh, nhân hóa, hoán dẩ ụ3. Câu theo oấ ạ1. Thành ph chính câu: Ch ng va ng ữ2. Phân lo câu:ạ+ Câu tr thu có “là”ầ ừ+ Câu tr thu không có “là”ầ ừ+ Câu miêu tả+ Câu iồ ạ3. Ch ch ng và ngữ ữC/ làm văn ậ1. Văn miêu tả- nh nh sinh ho tả ạ- ng i, chân dungả ườ ng ho ngả ườ ộ- sáng oả ạ2. tơ ừII. Ph ng pháp ôn p:ươ ậ- HS ti hành ôn nh ng dung sau:ế ộ1. môn văn cố ọ- ch khái ni truy ký (bút kí, kí tùy bút kí, bút ồkí…) và th ch th ch .ơ ữ- Đi gi ng nhau và khác nhau gi truy và kí.ể ệ- th ng hóa các truy kí th theo (ôn p)ệ ậSTT Tên tác ph Th lo iể Tác gi ND nghĩa ngh thu tặ ậ- Tìm các bi pháp ngh thu tu So sánh, nhân hóa, trong ụcác tác ph đã và phân tích.ẩ ọ- Tóm truy kí (t 10 dòng)ắ ừ- Xác nh nhân trong truy và nên đi phâm tích tính cách ểnhân và vi đo văn phát bi nghĩ nhân (làm theo u) ẫsau: m, Bác Mèn, ng ng Th Th Ha Menượ ượ ầSTT Tên tác ph Tên nhân tậ Tính cách NV ngh nhân tả ậ1 Bài ngọ ườđ tiên Mèn ng hách, kiêu ống o, ổ- Qua cái ch ếCh bi ăn năm, iắ ốh và rút ra bài ọđ ng tiênườ thông và ếph vì Mèn bi ếsuy nghĩ và ph thi nụ ệ2 tranh em ứgái tôi Ki Ph ng ươ th ng, ươ ấngh ch ng m, hi ếđ ng.ộ- Có năng khi ềh nên thích ấvẽ- Có lòng nhân ấh uậ Yêu và ph ụt lòng nhân ủKi Ph ng vì chính ươt lòng nhân ấđã hóa ng ượ ườanh trai.3 ượ ượ nhiên nhí ồnh nh, qu yêu ạđ i.ờ- Có tinh thàn trách nhi và huy sinh ệdũng Yêu th ng và ươ ảph huy sinh dũng ực chú bé mả ượ- pọ tinh th tráchầc m.ủ ượ4 Đêm nay Bác không ng Bác Th ng yêu và chămươsóc ân cácầ ớanh viênộ- Tình Bác Th ng yêu và kíươ ph lụ ng Bác ủđ nhân dân, ốv các anh viênớ ộnh tình ng ườcha dành cho con Là Cha già kính yêu ịc dân c.ủ ộRèn năng vi đo văn ng phát bi nghĩ nhân m, ượD ng ng Th Th Ha ượ ươ -M en, Mèn, Bác .ế ồ2. môn Ti ng Vi tố ệC ti hành ôn các dung sau:ầ ộ- Lý thuy tế Phó khái ni m, phân lo iừ ạ* Bi pháp tu Khái ni m, cách th hi n, tác ngệ ụ* Câu Các thành ph chính câuầ ủ+ Ch ng là gì? ng là gì?ủ ữ+ Phân lo các lo câu: Các tr thu có ừ“là”, câu tr thu không có “là”, câu câu miêu .ơ ả=> Khai ni m, phân tích.ệ- Bài p:ậ Nh bi t: phó câu, bi pháp tu tậ ừ- Phân tích câu, phân tích tác ngấ ụ- Vi đo văn và ng các bi pháp tu vi dùng ết câu.ừ ặ3. phân môn làm vănố HS n:ầ- khái ni m: Văn miêu tắ ả- Nh bi các ng văn miêu ng (t chân dung, ng ườ ườho ng, phong nh hay nh sinh ho t)ạ ạ- ph ng pháp ng i, nh và bài văn miêu tắ ươ ườ ả- Bi ng các bi pháp tu và văn miêu tế ả- .ố ừ* sinh càn các ki bài: Văn miêu nh, ng vàọ ườb lá làm bài hoàn ch nhố ỉ1. DÀN KHÁI QUÁTVăn nhả ảI. bài:ở- Gi thi nh đâu lúc nào?ớ ượ ở- đi chung nh?ặ ảII. Thân bài:- Miêu chi ti theo trình tr ….sau….trên….d i…., trong…. ướ ướNgoài ….trái ….ph i:ả- Quang nh chung nh th nào?ả ế- th ng chi ti đã quan sát ch n. (Trong quá trình miêu ảchú ch ng và bi pháp tu so sánh, nhân hóa hình ừnh miêu sinh ng n)ả ơIII. bài:ế- Phát bi ngh nh đóể ậ+ Em thích nh đó không? Vì sao?ả ậ+ Em làm gì?ẽ2. MIÊU NG IẢ ƯỜVăn nhả ả* xác nh ng miêu quan sát, ch nh ng hình nh tiêu bi uư ượ ể- Trình bày các chi ti t, hình nh theo trình lýế ợB bài văn ng iố ườI. bài:ở- Gi thi nhân tên, tu i, quan em nh th nào?ớ ế- đi chung nhân tặ ậII. Thân bài: Miêu cả thể- Hình dáng chung- Khuôn t, tóc, mũi, mi ngặ ệ- Tay: đôi bàn tay ra sao? Nh ng ngón tay nh th nào?ữ ế- Thân mình, dáng đi ra sao?ệ- da, gi ng nóiướ ọ- Tính tình th ng ngày ra sao? Thích gì? Th ng làm gì? Quan ườ ườ ọng Ra sao?ườ- Miêu ho ng nhân li công vi c, vi làm th ?ả ểIII. bài: Nêu ngh em nhân t:ả ậ- Em yêu th ng, hay ph đáp công n, em có ng ươ ọt pậ3. tố ừ* là văn hành chính mang tính khuôn cácơ ảđ đây.ề ướ* Dàn :ụ ừ- Qu hi u, tiêu ng .ố ữ- đi m, ngày làm nị ơ- Tên nơ- cho ai? (Kính i:….)ơ ử- Ng vi gi thi (H tên, công tác, ng vi ườ ườ ếđ n)ơ- trình bày vi c, lý do, nguy ngự ọ- Ký tên