Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương môn lịch sử 12 giai đoạn 1919 - 1925

ec09ffa68ea052425ac5769fb0a60b51
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-14 20:59:52 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 286 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

HU KĨ THU XÂY NGẬ ỰMA TR VÀ BIÊN SO CÂU KI TRA ĐÁNH GIÁẬ ỂNHÓM BIÊN SO N: ĐOÀN GD ĐT ĐK KẠ TÊN CÁC THÀNH VIÊN: 1. PHAN TH THÚY (Nhóm Tr ng)Ị ưở2. MAI THANH NƠ3. TR VI NGẦ ƯỢCH NG I. VI NAM NĂM 1919 ĐN NĂM 1930ƯƠ ẾBÀI 12. (02 ti t) PHONG TRÀO DÂN DÂN CH 1919 –ế Ủ1925Đ TR NGHI KHÁCH QUANỀ ỆI. CÂU NH BI TỎ ẾCâu 1. Sau Chi tranh th gi th nh t, Pháp th hi Vi Nam ch ng ươtrình gì?A. Ch ng trình khai thác thu đa th nh tươ ấB. Ch ng trình khai thác thu đa th haiươ ứC. Ch ng trình khai thác thu đa th ba ươ ứD. Ch ng trình khai thác thu đa th ươ tưCâu 2. đích khai thác thu đa th hai Pháp Vi Nam là ệA. bù vào nh ng thi trong cu khai thác th nh t. ấB. đp nh ng thi do Chi tranh th gi th nh gây ra. ấC. thúc đy phát tri kinh xã Vi Nam. ệD. tăng ng nh kinh Pháp đi các chể ườ ướ ủnghĩa. Câu 3. Trong cu khai thác thu đa th hai, th dân Pháp đu nộ ốnhi nh vào các ngành ấA. công nghi ch bi n.ệ ếB. nông nghi và khai thác .ệ ỏC. nông nghi và th ng nghi p. ươ ệD. giao thông i. ảCâu 4. Ch trong vòng năm( 1924­1929) đu Pháp vào Đông ủD ng là:ươA.kho ng ph răng.ả ơB. ph răng .ỉ ơC. kho ng ph răng.ả ơD. ph răng.ỉ ơCâu 5. Sau Chi tranh th gi th nh t, ng cách ng to va đông ươ ớđo nh Cach ng Vả iệt Nam là ?A. Công nhân B. Nông dânC. Ti nể D. dân cư ộC âu 6. ki nào bi hi n: “T tưởng cách mạng tháng Mười Nga th sâu hấ ơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam” ?A. Cu bãi công th máy xộ ưởng Ba Son Sài òn (8/1925).B. Nguy Ái Qu đc th th nh nh ng lu ng ươ ềv dân và thu đa V.I Lênin (7/1920).ủC. Năm 1920, công nhân Sài Gòn Ch thành Công iộ (bí t) do ậTôn Đc Th ng đng đu.ứ ầD. Ti ng bom Ph ng Thái vang Sa Di Qu ng Châu ả(6/1924).Câu 7. Nh ngữ báo ti do ti tờ sản trí thức xuất bản trong nh ngữnăm 1919-1925 làA. “Chuông rè”, “An Nam tr ”, “Ngẻ ười nhà quê” .B. Chuông rè”, “An Nam tr ”, “Nhành lúa”.ẻC. “Tin c”, “Th i”, “Ti ng dân”.ứ ếD. “Chuông rè”, “Tin c”, “Nhành lúa”.ứCâu 8. Cu đu tranh đu tiên do dân phát đng trong năm đu sauộ ầChi tranh th gi th nh làế ấA. phong trào “ch ng hóa”, “bài tr ngo hóa”.ấ ạB. thành nhà xu và ra báo ti .ậ ộC. ch ng đc quy th ng ng Sài Gòn.ố ươ ảD. ch ng đc quy xu kh lúa Nam kì.ố ởCâu 9. Sau khi tr Pháp năm 1917, Nguy Thành đã gia nh đngở ảchính tr nào Pháp?ị ởA. Đng Xã Phápả ộB. Đng ng Phápả ảC. Đng Dân ch xã Phápả ộD. Đng Dân ch do Phápả ựCâu 10. Năm 1919, Nguy Ái Qu đn ngh Vecsxai nễ ảA. yêu sách nhân dân An NamủB. yêu sách nhân dân Đông ngủ ươC. yêu sách các dân Đôngủ ộD. yêu sách nh ng ng cùng kh trên th gi iủ ườ ớCâu 11. quan ngôn lu Liên hi thu đa do Nguy Ái Qu cơ ốthành Pari là báoậ ởA. Ng cùng khườ ổB. Thanh niênC. Báo Nhân dânD. Báo tu trổ ẻCâu 12 Năm 1923, Nguy Ái Qu đn Liên Xô tham ựA. Hội nghị Quốc tế Nông dânB. Hội nghị Quốc tế Công nhânC. Hội nghị Quốc tế Thiếu nhiD. Hội nghị Quốc tế Phụ nữCâu 13 Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc và tham giahoạt động cách mạng ởA. Qu ng ChâuảB. Qu ng TâyảC. KinhắD. ng Côngồ .Câu 14. Đc đi cu khai thác thu đa th hai Pháp Vi Nam làặ ệA. Đu nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Namầ ệB. Đu nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Namầ ệC. Đu nhanh, quy mô vào giao thông Vi Namầ ệD. Đu vào phát tri văn hóa và đnh chính tr Vi Namầ ệCâu 15. tác đng cu khai thác thu đa th hai th dân Pháp, ướ ựgiai công nhân Vi Nam chuy bi nh th nào?ấ ếA. Tăng nhanh ngề ươB. Tăng nhanh ch ngề ươC. Tăng nhanh ng và ch ngề ươ ươD. lên lãnh đo phong trào gi phóng dân c.ươ ộII CÂU THÔNG HI UỎ ỂCâu Mâu thu ch xã Vi Nam sau Chi tranh th gi thẫ ứnh làấA. gi giai vô giai n.ữ ảB. gi giai nông dân giai đa ch phong ki n.ữ ếC. gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp.ữ ựD. gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp và ph đng tay sai.ữ ộCâu 2. Vi sao trong các cu khai thac thu đa Vi Nam, th dân Phap đuộ ềh ch phat tri công nghi ng? ặA. ch kinh Vộ iệt Nam thu vao kinh Phap ếB. Bi Vế iệt Nam thanh th tr ng ườ trao đổi hang hoa với PhápC. Bi Vế iệt am thanh căn quân va chinh tr Phapứ ủD. Vì Việt Nam không có thê mạnh phát triển nhanh công nghiệpnặngCâu 3. Hoạt động nào sau đây không do tiểu tư sản trí thức tiếnhành?A. Thành lập Đảng Lập hiến .B. Thành lập Việt Nam nghĩa đoàn hội Phục Việt Đảng Thanhniên .C. Ra một số tờ báo tiến bộ bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.D. Đòi ân xá Phan Bội Châu; truy điệu, để tang Phan Chu TrinhCâu Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp tư sản nhữngnăm 1919 1925 là gì?A. Đòi hỏi một số quyền lơi về kinh tế.B. Đòi hỏi một số quyền lơi về chính trị.C. Đòi hỏi độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.D. Đòi hỏi ruộng đất cho nông dân nghèo.Câu 5. Hoạt động có tính chính trị của giai cấp tư sản (1919 –1925) làA. lập ra Đảng Lập hiến (1923), nhóm Nam Phong và Trung Bắctân văn .B. vận động Chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa (1919)C. chống độc quyền cảng Sài Gòn (1923).D. chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam kì (1923).Câu Hoạt động nổi bật của tiểu tư sản trí thức trong nhữngnăm 1919 1925 làA. đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và tổ chứctruy điệu, đưa tang Phan Chu Trinh (1926).B. ra một số tờ báo có nội dung dân chủ tiến bộ, vận động tẩychay hàng hóa của Hoa kiều Bắc kì.C. thành lập tổ chức Phục Việt và Nam Đồng thư xã .D. thành lập Cường học thư xã và ra tờ báo Chuông rè.Câu Vì sao khi đc ươ thực dân Pháp nhương bộ cho một sốquyền lơi về kinh tế và chính trị thì giai cấp tư sản Việt Nam lạithỏa hiệp với chính quyền Pháp?A. Tư sản dân tộc lo sơ quần chúng cách mạng gây tổn hại đếnquyền lơi.B. Tư sản dân tộc lo sơ bị chính quyền thực dân Pháp đàn áp,khủng bố.C. Tư sản dân tộc mong muốn đươc sống hòa bình để yên ổn làmăn.D. Tư sản dân tộc đã thỏa mãn với sự nhương bộ của chínhquyền Pháp.Câu Sau Hội nghị Vécxai, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận:Muốn đươc phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vàoA. lực lương của bản thân mìnhB. lực lương nhân dân tiến bộ trên thế giớiC. lực lương của các cường quốc trên thế giớiD. sức mạnh của giai cấp vô sản toàn thế giớiCâu Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yếunước trở thành một người cộng sản làA. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản PhápB. ủng hộ Quốc tế Cộng sản.C. thành lập Đảng cộng sản Việt NamD. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên .Câu 10 Sở dĩ nói sự kiện Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lầnthứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địalà một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng củaNguyễn Ái Quốc là vì đãA. khẳng định con đường giành độc lập và tự do cho nhân dânViệt Nam.B. khẳng định đươc sức mạnh của giai cấp nông dân Việt NamC. thấy đươc mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địaD. thấy đươc sự thức tỉnh của các dân tộc thuộc địaCâu 11 Lý do để Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tếCộng sản tại Đại hội Tua là vìA. Quốc tế ộng sản ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của cácdân tộc thuộc địaB. Quốc tế ộng sản ủng hộ cuộc đấu tranh lật đổ chủ nghĩa đếquốcC. Quốc tế ộng sản là một tổ chức đoàn kết rộng rãi giai cấp vôsản toàn thế giớiD. Quốc tế ộng sản mang trên mình sứ mệnh giải phóng loàingườiCâu Từ năm 1919 đến năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã hoạtđộng cách mạng các nướcA. Pháp, Liên Xô, Trung Qu cốB. Anh, Pháp, Liên XôC. Liên Xô, Trung Qu c, XiêmốD. Trung Qu c, Xiêm, Vi Namố ệIII. CÂU NGỎ ỤCâu 1. Đi trong ch ng trinh khai thac thu đa th hai Phap laể ươ ủA.v vet tai nguyên thiên nhiên cac thu đaơ ướ ịB. tăng ng đu thu lai caoườ ưC. đu hai nganh đn đi cao su va khai mầ ỏD. vao nganh giao thông va ngân hang ảCâu 2. Tac đng ch ng trinh khai thac ươ thứ ha đn kinh Vế iệt Nam la A. kinh Về iệt Nam phat tri đc chể ủB. kinh Về iệt Nam phat tri thêm nh ng kim ham va ướ ệthu kinh Phap ếC. kinh Về iệt Nam u, ph thu vao Phapạ ộD. iệt Nam tr thanh th tr ng đc chi Phapở ườ ủCâu 3. Sau Chi tranh th gi thứ nhất mâu thu ch xã Vẫ iệtNam làA. công nhân va nư ảB. nông dân va đa chị ủC. nhân dânV iệt Nam th dân Phapớ ựD. đa ch va nị ảCâu 4. Đi khác bi nh gi cu khai thác thu đa th hai ủth dân Pháp Vi Nam so th nh là ấA. nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Namầ ệB. đu nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Namầ ệC. đu nhanh, quy mô vào giao thông Vi Namầ ệD. đu vào phát tri văn hóa và đnh chính tr Vi Nam.ầ ệCâu 5. Nguyên nhân chủ quan dẫn tới sự thất bại của phong trào dân tộc dân chủ (1919-1925) làA. chưa có đường lối đúng đắn, khoa học và thiếu một giai cấptiến bộ đủ sức để lãnh đạo cách mạng.B. hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. C. thực dân Pháp còn mạnh, đủ khả năng đàn áp phong trào. D. chủ nghĩa Mác Lê nin chưa đươc truyền bá sâu rộng vàoViệt NamCâu Điểm giống nhau về xu hướng phát triển của phong tràodân tộc dân chủ 1919 1925 do giai cấp tư sản và tiểu tư sảnlãnh đo làA. theo con đường cách mạng tư sản.B. theo con đường cách mạng vô sản.C. theo con đường cách mạng tư sản dân quyền.D. theo con đường cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.Câu Điểm khác biệt về giai cấp lãnh đạo phong trào yêu nước ởnước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với trước năm 1919làA. hai giai cấp mới ra đời (tư sản và tiểu tư sản) đứng ra lãnhđạo phong trào.B. hai giai cấp mới (công nhân và tiểu tư sản) cùng nhau lãnhđạo phong trào.C. tất cả các giai cấp trong xã hội Việt Nam đều đứng ra lãnhđạo phong trào.D. hai giai cấp mới (tư sản và công nhân) cùng nhau lãnh đạophong trào.Câu Điểm vươt trội trong hoạt động của tiểu tư sản trí thức sovới tư sản dân tộc nước ta trong những năm 1919 1925 làA. thức chính trị khá rõ nét, hình thức đấu tranh phong phú,sôi nổi và thu hút đông đảo nhân dân tham gia.B. thành lập đươc chính đảng của giai cấp tiểu tư sản, cóđường lới đấu tranh đúng đắn, khoa học.C. hình thức đấu tranh phong phú, mục tiêu rõ ràng và kiên trìcon đường bạo lực cách mạng.D. hình thức đấu tranh đơn điệu, mang nặng tính cải lương,thỏa hiệp với chính quyền Pháp.Câu Đi gi ng nhau trong ch tr ng Đng hi và Trung cể ươ ắtân văn làA. ch nh th ng tr th dân Pháp.ấ ựB. vũ thuy quân ch hi n.ổ ếC. đánh đu th dân Phápổ ựD. đánh ch phong ki Nam tri u. ềCâu 0. Vì Chủ nghĩa đế quốc giống như một con đĩa hai vòi nêncách mạng các nước thuộc địa và các nước chính quốc phải phốihơp nhịp nhàng nhưA. hai cánh con chimủ ộB. tay và chân của một con ngườiC. anh và em trong nhàộD. chồng và vơ trọng một gia đìnhCâu Một luận điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vậndụng lý luận cách mạng vô sản vào hoàn cảnh thực tiễn của cácnước thuộc địa làA. thấy đươc vai trò của giai cấp nông dân.B. thấy đươc vai trò của giai cấp vô sản.C. thấy đươc vai trò của giai cấp tiểu tư sản.D. thấy đươc vai trò của bộ phận tư sản dân tộc.Câu 2. Điểm giống nhau giữa Hội nghị Véc xai (1919) và Hộinghị Ianta (1945) làA. các cường quốc thắng trận phân chia thành quả sau chiến tranh thế giới B. các cường quốc bàn về nguy cơ vũ khí hạt nhânC. các cường quốc bàn về vấn đề các nước thuộc địaD. các cường quốc bàn về biến đổi khí hậuIV. CÂU NG CAOỎ ỤCâu 1. Nh xét nào đây giai công nhân Vi Nam tác đng ướ ướ ộc cu khai thác thu đa th hai có chuy bi nh th nào?ủ ếA. Tăng nhanh ngề ươB. Tăng nhanh ch ngề ươC. Tăng nhanh ng và ch ngề ươ ươD. lên lãnh đo phong trào gi phóng dân c.ươ ộCâu 2. Nh xét ng có thái chính tr nh th nào ếđi phong trào cách ng Vi Nam?