Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương học kỳ 2 môn hóa học lớp 9

c4775907cb628526b119205ff873dcad
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-04 10:45:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu Cho khí H2 tác ng Feụ ớ2 O3 đun nóng thu 11,2g FeượKh ng Feố ượ2 O3 đã tham gia ph ng là:ả ứA) 12g B)13gC) 15gD) 16gĐáp án Câu Cho khí H2 tác ng Feụ ớ2 O3 đun nóng thu 11,2g FeượTh tích khí Hể2 (đktc) đã tham gia ph ng là:ả ứA) 1,12lít B)2,24 lít C) 6,72 lít D) 4,48 lítĐáp án Câu Cho 13g Zn vào dung ch ch 0,5 mol HCl. Ch còn sau ph ng ứlà: .A) Zn B)HClC) ch tấ D) Không xác nh cị ượĐáp án Câu 4Khí Hiđro dùng vào khí vì:ượ ầA) Khí H2 là ch t.ơ B) Khí H2 là khí nh nh t.ẹ ấC) Khí H2 khi cháy nhi nhi t. D) Khí H2 có tính kh .ửĐáp án Câu 5Trong các ph ng sau, ph ng th là:ả ếA) Zn CuSO4 ZnSO4 Cu B) 2KClO3 2KCl 3O2C) 3Fe 2O2 Fe3 O4 D) 2Al 3Cl2 2AlCl3Đáp án Câu 6Cho các ch sau Cu, Hấ2 SO4 CaO, Mg, S, O2 NaOH, Fe. ch dùng đi ch ếkhí H2 là:A) Cu, H2 SO4 CaO. B) Mg, NaOH, Fe.C) H2 SO4 S, O2 D) H2 SO4 Mg, FeĐáp án Câu Kh 12 gam III oxit ng khí Hử ằ2 th tich khí dùng là:ể ầA) 5,04 litB) 7,56 litC) 10,08 litD) 8,2 litĐáp án Câu Kh 12 gam III oxit ng khí Hử ằ2 kh ng thu là:ố ượ ượA) 16,8 gamB) 8,4 gamC) 12,6 gamD) 16,8 gamĐáp án Câu cháy 10ml khí Hố2 trong 10 ml khí O2 th tích ch khí sau ph ng ứA) 5ml H2B) 10ml H2C) ch có 10ml cỉ ướD) 5ml O2 và 10 ml cơ ướĐáp án Câu 10 Trong các ch sau, ch nào làm quỳ tím hóa đố ỏA) H2 OB) HClC) NaOHD) CuĐáp án Câu 11 ch nào sau đây là bazợ ơA) ng II nitratồB) .kali cloruaC) II sunfatắD) canxi hiđroxitĐáp án Câu 12 Dãy các ch các baz làơ A) KOH, HNO3B) NaOH, KOHC) KOH, Na2 OD) KOH, CaOĐáp án bCâu 13 Dãy các ch toàn mu là;ấ ốA) CuSO4 Mg(OH)2B) Ca(HCO3 )2 HClC) ZnSO4 HNO3D) NaHCO3, CaCl2Đáp án dCâu 14 Khi cho 13g tác ng 0,3 mol HCl. Kh ng mu ZnCl ượ ượ ạthành trong ph nảng này là:ứA) 30,6g B) 20,4g C) 40gD) 10,2gĐáp án Câu 15 Cho vào dung ch ch 0,2 mol SO loãng. Sau th gian, ộs tan hoàn toànắvà ng ta thu 1,68 lít khí hiđro (đktc). Kh ng đã ph ng là:ườ ượ ượ ứA) 6,2g B) 4,2g C) 4gD) 4,1gĐáp án Câu 16 Cho Al và Zn có mol ng nhau tác ng dung ch HCl ịthu 6,72 lítượkhí Kh ng Al và Zn trong là:ố ượ ượA) 6g và 15g B) 3,20g và 7,50g C) 3g và 7g D) 3,24g và 7,80gĐáp án Câu 17 Nh ng mu cho đây, mu nào là mu axit, mu nào là mu trung hòa: ướ ốNH Cl,NaHCO Na HPO KHS, Na PO NaH PO Ca(HCO KHSO NaCl, Ca(NO Mu trung hòa là:. ốA) NH Cl, NaCl, Ca(NO Na PO 4B) Ca(NO KHSO NaCl, NH Cl, Na PO 4C) NaCl, Ca(NO Na PO KHS, KHSO 4D) NH Cl, NaCl, NaH PO KHSO 4Đáp án aCâu 18 Ng ta dùng (d kh gam Fe và thu gam Fe. Cho ng ườ ượ ượs này tác ng dung ch SO (d thì thu 4,2 lít đktc). ượ ởvà có giá tr là:ị ượA) 10,5g và 15g B) 10,5g và 14g C) 15g và 25g D) 10,4g và 15gĐáp án Câu 19 Dùng khí kh 25g đòng (II) oxit và (III) oxit. Bi ếtrong p, t(III) oxit chi 80% kh ng. Th tích khí dùng là:ỗ ượ ầA) 9,5 lít B) 9,8 lít C) 10 lít D) 9,9 lítĐáp án Câu 20 Trong phòng thí nghi ng ta đi ch khí hiđro ng cách cho Zn tác ng ườ ụv axit clohiđric HCl theo sau: axit clohiđric clorua khí ẽhiđro. cho 13g Zn tác ng dung ch HCl 0,4M thì th tích khí hiđro ểthu là bao nhiêu:ượA) lít B) 5,36 lít C) 3,3 lít D) 3,36 lítĐáp án Câu 21 Cho 8,125g Zn tác ng dung ch loãng có ch 18,25g axit clohiđric HCl. ứTh tích đktc) sinh ra là:ể ởA) 3,85 lít B) 2,75 lít C) 2,8 lít D) 2,81 lítĐáp án Câu 22 Nhôm tác ng axit sunfuric SO theo sau: Nhôm axitsunfuric nhôm sunfat +khí hiđro. Cho 10,08 gam nhôm vào dung ch có ch 0,5mol ứSO thì th tích khí hiđro thu là:ể ượ ẽA) 11,2lít B) 56 lítC) 6,72 lítD) 22,4 lítĐáp án Câu 23 kh hoàn toàn gam Feế ử2 O3 ng khí Hắ2 thu 4,2 Fe. Gía tr làượ :A) gB) gC) gD) gĐáp án cCâu 24 Cho 4,6g Na và 3,9g vào Th tích Hỗ ướ ể2 thoát ra ddktc ởlà :A) 1,12 litB) 2,24 litC) 3,36 litD) 4,48 litĐáp án CCâu 25 Cho 13g tác ng 18,25g HCl. Th tích Hẽ ể2 thu đktclàượ :A) 1,12 litB) 4,48litC) 3,36litD) 2,24 litĐáp án bCâu 26 Cho 9,45g nhôm tác ng 49g Hụ ớ2 SO4 Th tích Hể2 thu đktclàượ :A) 11,2 litB) 22,4 litC) 33,6 litD) 44,8 litĐáp án aCâu 27 Cho Mg MgO tác ng Hỗ ớ2 SO4 loãng thu 3,36 lit khí ượđktc. kh ng MgO trong laố ượ :A) 70%B) 60%C) 50%D) 40%Đáp án dCâu 28A) B)C) D) Đáp án Câu 29A) B)C) D) Đáp án Câu 30A) B)C) D) Đáp án Câu 31A)B)C) D) Đáp án Câu 32A) B)C) D) Đáp án Câu 33A) B)C) D) Đáp án Câu 34A) B)C) D) Đáp án Câu 35A) B)C) D) Đáp án Câu 36A) B)C) D) Đáp án Câu 37A) B)C) D) Đáp án Câu 38A) B)C) D) Đáp án Câu 39A) B)C) D) Đáp án Câu 40A)B)C) D) Đáp án Câu 41A4 B)C) D) Đáp án Câu 42A) B)C) D) Đáp án Câu 32A) B)C) D) Đáp án Câu 43A) B)C) D) Đáp án Câu 44A) B)C) D) Đáp án Câu 45A) B)C) D) Đáp án Câu 46A) B)C) D) Đáp án Câu 47A) B)C) D) Đáp án Câu 48A)B)C) D) Đáp án Câu 49A) B)C) D) Đáp án Câu 50A) B)C) D) Đáp án *** mu nh nhi 50 câu thì tr vào ngân hàngế ướ ưcâu i, sau đó “Thêm ngân hàng câu i” !. Ho cũng có thỏ ướ ểcopy và dán ti vào ng nh câu trên.ố
2020-09-26 14:42:47