Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề cương bồi dưỡng môn ngữ văn lớp 9

970fdcb82ee49e62a7b5b0e0013c69b1
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-02 21:06:12 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1Đ 2: Phân tích tâm tr ng tàu ch em Liên trong truy ng “Hai tr aề ủnhà văn Th ch Lam.ạA. DÀN Ý:Ậ1. Gi thi khái quát Th ch Lam, tác ph “Hai tr vào yêu ề(M bài thân bài) (1.5 đi m)ở ể2. Nêu hoàn nh và lí do th tàu hai ch em Liên. (2.0 đi m)ả ể3. Di bi tâm tr ng ch em Liên. (2.5 đi m)ễ ể4. nghĩa ng toát lên đó nói ngh thu bi hi tâm tr ng. (2.0 đi m)ư ưở ể+ nghĩa. Ngh thu t.ệ ậ5. lu n: đánh giá và nghĩ. (1.0 đi m)ế ểB. BÀI LÀM THAM KH OẢM truy ng hay theo quan ni truy th ng ph có truy bi ra ượ ạb nh ng tình hu ng éo le ch tính. Không đi theo mòn đó, truy “Hai tr in ẻtrong “N ng trong n” Th ch Lam ch là chuy tâm tình nh nh nh ng ườ ưkhông vì th mà ta có th dàng quên tâm tr ng th tàu ch em Liên. Ngày ượ ịl ngày khi đêm khuya, chuy tàu Hà đi qua ph huy mà hai ch em ịLiên kh kho thao th và nh i, ch nhìn nó bao vui bu ượ ồvà hi ng.ọTh ch Lam là nhà văn lãng tiêu bi nhóm Văn Đoàn. Sáng tác ông ủthiên ph ánh hi th ng ng ng nghèo các ph huy nh và làngề ườ ỏquê nghèo. nh ng truy ng “Gió nh mùa”, “D bóng hoàng lan”… nh là ướ ấtruy ng “Hai tr ta dàng nh ra vi th tinh cùng lòng ấm nh và nhân u. đó, ông ch đi sâu th hi nh ng xúc mong manh ảm trong th gi tâm nhân vì th truy ng ông còn ví nh “m bài ượ ộth tr tình bu n”.ơ ượ Câu truy nh ng xao ng trong tâm hai tr khi nghe ti ng ượ ếtr ng thu không chi trên ph huy n. Ti đó, màn đêm buông xu ng, bóng ố“ng đôi Liên”. Đêm nh ôm trùm lên ph huy và càng dày ặmênh mông khi nhà văn đi vào đó nh ng “h sáng”, “qu ng sáng” leo lét, và ờm ch nh ng trôi đi trong đêm… lên gi th gi bóng và ựtàn nh t: chi tàn, ch tàn, chõng tàn… là nh ng lam lũ qu quanh ủnh ng tr nh rác, con ch Tí gánh hàng m, gia đình bác m, bà Thiữ ướ ụđiên và hai ch em Liên và An gian hàng hoá còm cõi, lèo tèo, xác. Cu ng haiị ủch em th lay t, nh t, ngày cũng nh đêm đi th đi và bu chán. ồHai em nh hai cái non trên nh i, ph ch.ư ế2 Nh ng con ng muôn nay luôn luôn ng trong khao khát và hi ng nh ng gì ườ ữt sáng dù trong hoàn nh nào. ng gi ph huy nghèo bóng ươ ốnh ng ch em Liên cũng nh ch ng ng ph huy luôn “mong cái gì ườ ột sáng cho ng nghèo kh hàng ngày ”. Đó chính là lí do khi ch em Liên ươ ịđêm đêm th nhìn chuy tàu đi qua chuy tàu ch qua nh ng đã ượ ưmang cho th gi khác ng sáng ng đèn ch Tí và ánh trong gian ửhàng bác Siêu ch không thu là vâng có th bán thêm ít hàng ở“h ch mua bao diêm hay gói thu là cùng”. đó mà Liên “dù bu ng díu ắv th c, còn An “đã xu ng, mi xu ng không quên ch “Tàuẫ ịđ ch đánh th em nhé”.ế ậCó mà chuy tàu nhà văn trung bút miêu cách theo ượ ỉtrình th gian, qua tâm tr ng hai ch em Liên và An. Khi đêm đã khuya, Liên ẫthao th không ng cho lúc “ti ng còi xe đâu vang i, trong đêm khuya kéo dài ra ạtheo ng gió xa xôi”. Liên đã reo lên “D đi, An. Tàu i”. Chuy tàu ch ng ạtrong giây lát đi vào đêm mênh mông gi ng nh ánh sao băng lánh ch ợbay qua tr t, mang theo bao và hoài bão đi nào ch ng rõ ướ ậnên hai ch em Liên “v nhìn theo cái ch nh chi đèn xanh treo trên toa sau cùng, xaị ếxa mãi khu sau ng tre”. Chuy tàu đêm nay không đông và kém sáng ọngày nh ng Liên “l ng theo ng. Hà xa xăm, Hà sáng vui và huyên ưở ẻnáo. Con tàu nh đã đem th gi khác đi qua. th gi khác n, Liên, khác ớh cái ng sáng ng đèn ch Tí và ánh bác Siêu”. Đó là hình nh Hà ủN trong kí tu th Hà nh ng ni mà lâu nay ch em Liên tha ẫthi ng dù ch trong giây lát “theo dòng ng”. Ph chăng nh ng ni ướ ưở ươsáng th ng in và kh sâu trong tâm tu th gi ng nh chi êm ru ườ ềta vào gi ng êm dù th có phũ phàng hay m. Xa Hà đã lâu nh ng ưch em Liên “nh nh in” nh ng “đi ch ng nh ng nh ượ ướ ạxanh ăn nh ng th ăn ngon ”. nh nh in “m vùng sáng và lánh” dù hi nỏ ệt hai em mùi ph bác Siêu th nh ng “quá xa nhi ti n, hai ch em ịkhông bao gi mua c”. Tuy y, nó nh mùi th nào… Hình nh chuy ượ ếtàu đêm là kí tu th th nh trong ti nu i. Chuy tàu càng sáng ếr c, vui thì Liên càng th rõ nh ng tăm i, bu và chìm ng ph ốhuy nghèo. Đoàn tàu đi i, đêm “bao chung quanh”. Liên lên tay và ầnh “hình nh th gi xung quanh mình đi trong ch ”. Đó là lúc ịth thía sâu bu cu ng mòn i, qu quanh không th thay, Liên ổ“th mình ng gi bao nhiêu xa xôi không bi nh chi đèn con ch Tí ch chi ếsáng vùng nh ”. Đó là hình nh gây ng day bu cu cùng đi vào gi ượ ấng cô bé Liên. Nh ng đâu ch bu và ti nu i, hai ch em Liên còn vui ng ướ3khi tàu nh “mong cái gì sáng cu ng nghèo kh th ng ươ ườngày ”. Cu ng hi xung quanh Liên th bu chuy tàu Hà ềnh đã đem chút th gi khác đi qua ph huy nghèo. y, khi tàu ồ“khu sau ng tre” mà Liên “l ng theo ng”. ng nh Liên đang ưở ườ ủtrong lòng khát khao thay cu ng hi le lói ni hi ng ồm ngày nào đó tr cu ng sáng ngày nh khi còn Hà i. Trongộ ượ ươ ộý nghĩ nhiên, non và nghi Liên, Hà là thiên ng trong ườ ơNhìn theo đoàn tàu đang xa n, xa trong lòng Liên lên nh ng i, xao xuy n, ếánh Liên chìm vào cõi ng. Liên nghĩ quá kh nghĩ ng lai và ưở ươhi i. Quá kh tu th sáng qua lâu i, ng lai thì mong manh còn hi ươ ươ ệt thì bóng i. Nh ng tr ng thái tâm tr ng th mong manh mà ch có ộtâm nh cùng lòng nhân Th ch Lam có th phát hi và ệth hi c. ch em Liên, chuy tàu Hà không ch là kí mà còn là hình ượ ứnh ng lai tuy nh ng nh gi trong truy tích th kì. ươ ầNó nh nh sáng lên n, xa trong tâm tr ng ti nu cô bé Liên.ư ủNh ng sao nó là ni vui, ni an làm đi nh t, bu chán ủhi hai ch em Liên đi vào gi ng sau ngày dài bu .ệ Không chi ti éo le, truy hai tr ch xoay quanh tâm tr ng p, kh ắkho tàu trong đêm ch em Liên. ti ng tr ng thu không, th gian trôi ứqua theo xu hi ng nh tàn ph huy nghèo, ng ng nh ra ườ ậtrong ti ng reo “D đi, An. Tàu i”là tình bùi ngùi th ng nhà văn dành ươ ủcho nh ng con ng nh bé, nghi nh chôn vùi trong cu ng leo lét vô nghĩa trongữ ườ ốxã cũ tr cách ng. Còn gì th ng khi ni vui, ni an và hi ướ ươ ướ ơv ng ch là chuy tàu đêm Hà qua trong giây lát. Trang sách cu ốcùng khép mà tâm tr ng th tàu ch em Liên ám nh, ng ta hoài ươc nh th thì nói Th ch Lam: có nh ng cu đáng th ng và nghi làm ươ ệsao nh ng cũng th ng và đáng trân tr ng bi bao khi lên tăm, ượ ốl than trong hi th và hi ng, không đi ni tin vào cu ng có ướ ốchút ánh sáng trong ng lai. Ngày ngày, đêm đêm, Liên th tàu là nh ng ươ ữn th mu thoát ra kh hi i. Ni tin và ng tuy ướ ấmong manh nh ng tha thi vô cùng trong tâm hai tr Qua đó, ta nh ra ti ng ếkêu th th trong trái tim Th ch Lam. ph thay th gi tăm này, ầph đem cho con ng nh là tr th cu ng nh phúc. Ph chăng hình nh ườ ảhai ch em Liên cũng là hình nh hai ch em bé Vinh (tên nh nhà văn Th ch ạLam) ngày nào trên ph huy nghèo nay đã lùi sâu vào dĩ vãng ông.ộ Là truy ng không có truy n, bi nhà văn ch đi sâu vào th gi tâmộ ộc hai tr đó là nh ng bi thái mong manh trong tâm tr ng hai tr nh ngủ ư4đã nh và th hi th tinh trong vi văn i, trong sáng, giàu hình ượ ạnh và nh đi u. Ch âm thanh “ti ng còi xe đâu vang trong đêm kéo dài ra ạtheo ng gió xa xôi” cũng ta hình dung ra cô bé Liên đang ng trong ng. Đó là ưởâm thanh ch và hi ng nh ng cũng là âm ti nu i. bi là hình nh ảchuy tàu đêm đi qua ph huy nh là ni ti nu quá kh sáng đã ươ ấv là ni an hi nh ng nó gióng lên cái gì sáng ươ ởt ng lai. Vì th chuy tàu đêm coi là “nhãn bài th tr tình bu ươ ượ ượ ồnày. truy ng “Hai tr ta có giác nh “bài th tr tình ượ ữđ bu n” qua tâm tr ng tàu hai ch em Liên ta nh ra ti ng nói ượ ếtr tình th kín, nh nhàng nh ng th thía vô cùng trong lòng ng c.ữ ườ ọPhân tích tâm tr ng hai ch em Liên khi th tàu trong bài Hai tr Th ch Lamạ ạBài 1:Trong các nhà văn lãng ti ng (1930-1945), Th ch Lam có phong cách riêng bi không ệl kì nhà văn nào. Đang khi các nhà văn Nh Linh, Khái ng thiên trên ớc xã thì Th ch Lam vi nh ng con ng bé nh nghèo kh ng trong bóng ườ ốt i. Văn Th ch Lam nh nhàng quan sát đáo và phân tích tâm lí tinh Truy ệng “Hai tr tiêu bi cho văn phong Th ch Lam cho lí ng xã và quan đi ưở ểth mĩ Th ch Lam.ẩ ạTh ch Lam có vi truy ng không có truy n. Ông không kích thích ng ườ ọb ng truy li kì và tình ti éo le. Ông ng ng ch li bên trong ườ ủđ ng, ng lí ng xã ti nhà văn, ng phân tích tâm lí tinh và ng tinhờ ưở ằth lãng ông. Th ch Lam nén các nhân t, các ki và di bi con ủng i, hành ng trong th gian ng và không gian nh Nó cũng thích ườ ớnh ng nhân nh bé ông. Truy Th ch Lam có chi sâu hun hút, chi sâu ủcu ng, chi sâu lòng ng và chi sâu ng ng.ộ ườ ướ Liên và An là hai tr ng ng Hà i, gia đình sa th th nên đã tr ềquê, ph huy lánh. Hai ch em trông coi hàng hóa nh xíu. “M gian ộhàng bé thuê bà lão móm, ngăn ra ng phên dán gi nh trình”. Bu ổt hai ch em cùng ng đây trông hàng. “Đêm nào Liên và em cũng ph ng trên chi ế5chõng tre cây bàng cái quang nh ph chung quanh”, th gi chung ướ ớquanh hai tr là nh ng con ng bé nh đang th ng, ng lút trong bóng i. Đó là ườ ươ ốch Tí ngày thì mò cua c, cái hàng cây bàng ng đèn ướ ướ ọHoa Kỳ leo lét. Đó là Thi, bà lão điên, hàng Liên cút ượ ồl vào bóng gi ng khanh khách. Đó là bác ph Siêu gánh gánh ph món quà xa ườ ởx ph huy n, có ch than ng nh ma tr i. Đó là ch ng bác góp chuy ệb ng ti ng đàn lên trong yên ng. Đó là tr con nhà nghèo đi nh ặthanh thanh tre ho cái gì có th dùng c. nh thiên nhiên ph ượ ậcon ng có cái gì tàn i, không ng lai, leo lét cách nghi p, trong nghèo ườ ươ ệđói, bu chán và tăm i.ồ “Ch ng ng trong bóng mong cái gì sáng cho ng nghèo kh ườ ươ ủh ”. Th ch Lam đã hi sâu nh ng con ng bé nh trong bóng này nh ng ườ ướv ng đáng th ng .ọ ươ ng trong bóng i, trong yên ng, trong bu chán, đêm đêm ch em Liên th ượnhìn chuy tàu đi qua “tàu ch đánh th em nhé!”. Nghe bé An ta ảth hai tr tha thi chuy tàu đêm bi ch ng nào. đèn ghi ra. ti ng ếcòi xe đâu ng trong đêm khuya kéo dài ra theo ng gió xa xôi. Và ch nghe ch ịLiên i: “D đi An! Tàu i!” là Anh nh và nh n. ti ng còi rít ếlên, đoàn tàu đi i. Liên quan sát kĩ đoàn tàu, thèm khát nh nhìn th ượ ếgi xa “Liên ch thoáng trông th nh ng toa ng trên sang tr ng nh nh ng ng i, ườđ ng và lánh và các kính sáng”. chi tàu đi vào đêm i, nh ng ốthan bay tung trên ng t. Chuy tàu đã xáo tr cõi yên tĩnh ph huy n. ườ ệChuy tàu cho Liên ng: “H Hà Hà xa xăm, Hà sáng vui ưở ựv và huyên náo”.ẻ Rõ ràng là Liên và An tàu không ph bán ít quà cho khách đi ng mà là nhuợ ườ ộc xúc tinh th hai tr mu trong ch lát thoát ra kh cu ng ượ ốbu chán tăm này. “Con tàu nh đã đem chút th gi khác đi qua. th gi khácồ ớh n, Liên khác các ng sáng ng đèn ch Tí và ánh bác Siêu”. iẳ ướm hai tr chi tàu là hình nh th gi văn minh, giàu sang, nh nh p, ịhuyên nào và ánh sáng.ầ Qua tâm tr ng tàu hai tr tác ph th hi ni xót th ng vô ươ ốv nh ng **** ng nh bé vô danh không bao gi bi ánh sáng và nh phúc. Cu ườ ượ ộ6s ng mãi mãi chôn vùi trong tăm nghèo đói, bu chán ph huy và nói ng ra ộtrên còn chìm trong nh nô và đói nghèo. Qua tâm tr ng Liên, tác gi ng ướ ồth cũng mu th nh tâm đang ng lòng khao khát ng ượ ốm cu ng có nghĩa n, khao khát thoát kh cu tăm đang chôn vùi .ộ Bài 2:Th ch Lam xu hi trên văn đàn Vi Nam 1930 1945 nh làn "gió mùa" tinh ầkhi t, êm nh Ng văn Th ch Lam nh tình ng th trong ườ ượ ườ ắm gi ng văn tha thi t. Cái lan to "ti tàng trong bình th ng" khi ườ ếcho "lòng ng thêm trong ch và phong phú n". Th ch Lam đã kh ánh sáng cho ườ ợnh ng tâm ngay nh ng ng chìm trong bóng i. Truy ng nữ Hai tr -ứ câu chuy hai ch em ph huy nghèo nh bài th th tình ng i. Th gi ườ ớtr th cho chúng ta nh ng rung ng êm mà sâu c, ra nh ng suy ưv thân ph con ng i.ề ườTrong văn xuôi Vi Nam nh ng năm 30 th XX, có khó ai tìm ra nh ng nét ượ ữđ ti trong cái bình th ng gi nh Th ch Lam. Các nhà văn Văn đoàn, ườ ựnh ng anh em Th ch Lam cũng hay nói nh nhà quê, ng nhà quê nh ng đã ườ ướđi nhiên chân th cu ng y, thay vào đó là nh ng cái nhìn có ph ươ ầxa đôi chút khinh mi t. Có trong anh em Nguy ng, Th ch Lam là ườ ạng ng sâu ng kí tu th mình. Trong tâm nhà văn, ph ườ ốhuy Giàng (H ng Yên) và ng ch đã tr thành chu ni nh t, ườ ấkhi cho ông khi vi hình nh ph huy còn nguyên nh ng ng sâu ượ ậc tu th Hai ch em Liên và An chính là nh ng gì Th ch Lam yêu n, bó thu thi uủ ếth i.ờNg không th nào quên ng không gian ph huy chuy vào bóngườ ượ ầđêm. Nh ng âm thanh ngày cùng ph ng tây cháy gieo vào lòng ươ ựng bu phiên ch chi tàn, dăm tr nh nh nh nh ng th ngườ ươvãi xung quanh ch không ch đánh ng tình th ng cô bé Liên lòng tr mà còn ươ ẩkhi chúng ta cũng vì nh ng nét thân thu quê ng, "m riêng ươ ủđ t, quê ng này". Tài năng Th ch Lam đã giúp chúng ta nh ra cái quê ươ ồh ng dìu th vào ng nh và nh ng sinh ho ban đêm nh ng con ng ươ ườph huy n. nh ng gì nhà văn mô bình th ng trong câu chuy ườ ệkhông có truy n. Khung nh và nh ng con ng nh ng vào ch đích ườ ướ ủnhà văn: kh ho nh ng nét bình ng trong không khí xã đang chìm trong ộ7bóng đêm dày cu ng qu quanh không thoát.ặ ốNh ng nhân ph huy n: con ch Tý hàng c, bác Siêu bán ph gia đình bác ướ ởX m... ng nhân đã làm nên cái tr ng ph huy n. Đó là nh ng con ng ườđang lũi trong cu sinh, tâm tr ng lúc nào cũng lo toan và nh nh n. cùng ch ờđ i, không ph là nh ng ng khách mà chính là đang mòn hy ng Nh ng cu ườ ờtrong bóng y, cũng gi ng nh không gian ph huy kia, dày tăm nh ng loé ẫlên ánh sáng th gi khác, th ánh sáng mong manh nh ng không t.ủ ắKhông ph ng nhiên nhà văn đã miêu cu ng ph huy ba th đi ốti p: hoàng hôn khuya. Bóng càng dày bao nhiêu thì khát ng ng ánh ướ ềsáng càng kh kho nhiêu. Ánh bu hoàng hôn nh ng gieo vào ạlòng cô bé Liên bu man mác vì cu ng hai tr trong gia đình sa sút đã ộmang nh ng bóng i. Đó là th đi nh ng lo toan th gi ớng nên "bóng ng n" đôi Liên. Liên đã ch ng ki nh ng con ng ườ ườ"đi vào bóng i", "t đi vào bóng đêm" và bóng mênh mông hi lên ệnh ng bóng ch ch ánh sáng ng đèn, a. Ánh sáng th ch còn là ỉ"ngu sáng" xa nh ng vì sao trên tr i. Là nh ng "khe sáng", "qu ng sáng", "h ộsáng" mong manh nh ng con ng cùng ng ph huy nghèo. ng nh ườ ẩmình trong ánh sáng nh ng không xua tan nh ng ám nh bóng i. Nó ch đánh ượ ỉth nh ng hoài ni tu th Nh ng ngày tháng êm ch em Liên khi nh nhà ảch sa sút. "Vùng sáng và lánh" quá kh là ng ph nghĩa cho ươ ắtâm tr ng Liên: "Đêm Liên quen m, ch không nó a". Đó là ch ấnh n, là th đáng bu mà Th ch Lam đã nh ra cu ng hai tr .ậ Hoàn nh không cho phép hai ch em Liên An ng bình th ng nh bao tr ượ ườ ẻkhác, tu th nh ng tr con nhà nghèo không có ánh sáng, đang cùng ầbóng i. Ph chăng vì mà cô bé Liên ng lòng tr tr "m tr con nhà ướ ẻnghèo", còn An dù thèm nh cùng đám tr con ch đùa, nh ng nh nên ặđành ng im. nh nghèo khi ra m, dù cho là nh ng tr Th ch Lam ạd ng nh không mu cho nh ng giác bi ch đè ng lên ph nh ng con ườ ững nghèo kh ng thái trân tr ng, ông đã nâng cho các nhân mình, ườ ựd nh ng khát khao ngay trong nh ng kho nh kh ánh sáng mong manh nh t: ấ"Ch ng ng trong bóng mong cái gì sáng cho ng nghèo kh hàng ườ ươ ổngày "...ủ ọ8"M cái gì sáng n", thân cũng không bi tr c, ch là nh ng trông ngóng ươ ướ ữm Nhà văn không th ch ra "con ng sáng" cho nh ng con ng nghèo kh y. Có ườ ườ ấl ông cũng không ng nh nh ng cây bút Văn đoàn khác nh Khái ưở ưH ng, Nh Linh, Hoàng mong ch thay theo khuynh ng ng, ướ ươ ộtình th ng thí i. Ông cũng không trông ch nhi vào ho ng "H Ánh ươ ộsáng" do các anh em ông ch thi cu ng dân nghèo. ng tr giác và ựnh tâm ngh sĩ giàu yêu th ng, Th ch Lam đã phát hi nh ng ươ ểv lên con ng chính cu ng nghèo kh Ông đã di gi sâu ng ươ ườ ằhình ngượ chuy tàu đêm ngang qua ph huy nế .Chuy tàu là ho ng cu cùng đêm ph huy n, là cu cùng cho nh ngế ững bán hàng đêm nh ch em Liên mong "may ra còn có vài ng mua". Nh ng ườ ườ ượlên cu ng th ng nh mà th ng ni hy ng, là háo trông ườ ợchuy tàu "mang ánh sáng th gi khác đi qua" con ng không đánh ườ ấni tin vào ng Vì Th ch Lam đã dành nh ng câu văn th tinh di ảgiác ch Liên và An. bi t, cô bé Liên đã chi nhi tình ng c. ượ ườ ọKhông ch vì Liên là ng ch đang, tay hòm chìa khoá vì cho cô bé Liênỉ ườ ẫcó hào chi chìa khoá đeo vào chi dây xà tích thì đi ch làm ng bu nự ườ ồvà th ng cho cô bé già tr tu i. Đi mà Th ch Lam làm cho ng ươ ướ ườ ọyêu nhân chính là kho nh kh ông giúp phát hi giàu tính nhân t:ế ậ"Liên kh qu cho em, vu mái tóc (...) Qua lá cành bàng, ngàn sao ấlánh; con đom đóm bám vào lá, vùng sáng nh xanh nh nháy hoa bàng ướ ồr ng xu ng vai Liên khe kh th nh tho ng ng lo t. Tâm Liên yên tĩnh n, có ẳnh ng giác không hi u". Đây là trang văn ch th đem ng ngào ọc tình nhà văn dành cho Liên, ra xúc ng đi ng c. cô bé giàu ườ ộm ng không th tâm ng trong bóng i. Đó là ti Liên có ểth nh ánh sáng chuy tàu đêm khác ng i: Liên ng theo ng. Hà ườ ưởN xa xăm, Hà sáng c,vui và huyên náo. Con tàu nh đã đem chút th gi khácộ ớđi qua". Ánh sáng con tàu mang hình nh ch ng khát ng ng lai, đánhự ươth ng mãnh li tâm Liên. Không ph Liên đón nh ánh sáng ấmà đêm nào cô cũng ng trong nh ng gi phút ng này. lãng bao ượ ưở ướ ạgi cũng là hành ng. Th ch Lam đã đem thông đi giàu nghĩa con ềng i, nên giá tr nhân văn tác ph m: hãy tin ng và trân tr ng khát ng con ườ ưở ủng i, th còn bóng nh không gian ph huy nghèo kia, nh ng con ng ườ ườdù trong hoàn nh nào cũng ng ánh sáng. quan lãng không cho phép ướ ạnhà văn đi xa n, nh ng cũng giúp cho ng thêm yêu nh ng con ng nghèo khơ ườ ườ ổ9đ hy ng.ầ ọT tình dành cho nh ng con ng bé nh Th ch Lam còn làm ng nh ng tình ườ ữc bó quê ng, nh và con ng bình mà thân th ng. Có th xem đó làả ươ ườ ươ ểm khía nh khác tâm nhân ái Th ch Lam. Ông nói nh ng nh hai ủch em cũng là phát hi quan gi con ng nh t. ng nh ườ ườ ưnh ng ng bình th ng, mùi t, mùi ch cũng là ph ng di tâm hai ươ ườ ươ ồđ tr cũng là tha thi trìu nhà văn ng vùng Giàng ng ướ ưd tu th Nh ng chi ti bình th ng nh ph huy còn lan to giác áp ân ườ ấtình Th ch Lam bây gi Bóng mênh mông là mi không th lãng quên ểvà không phép lãng quên, đó có nh ng con ng mà nhà văn th ng nh t.ượ ườ ươ ấHuy Kiêu, ng Th ch Lam đã có lí khi cho ng "Th ch Lam là ườ ộng Vi Nam thành th nh t", có nhà văn đã yêu cu ng và nh ng con ng ườ ườnghèo kh qua nh ng trang văn th tình ng i, nh ng trang văn "r nhi Th ch ượ ườ ạLam trong đó". chân nh ng trang văn Th ch Lam còn làm cho nhi th ệng còn xúc ng./.ườ ộBài 3: Phân tích khung nh ph huy và tâm tr ng ch em Liên khi ch tàu trong tác ph ẩHai đa tr nhà văn Th ch Lamẻ ạHai tr in trong "N ng trong n" cũng gi ng nh truy ng khác ườ ủTh ch Lam, hai tr ngoài nh ch ng có gì đáng chú nh ng đi sâu vào bên trong, ơsâu kín tâm thì nh nào cũng lên bao xót xa, th ng m.ủ ươ ảB nh câu chuy là ph huy nghèo nàn, xác. Ti ng là ph huy nh ng ch là ỉhuy nh nh ph huy hi ra cái chòi canh vào lũy tre làng đang đen i, vào lúcệ ạtr tây nh ng "s tàn", cánh ng "ti ng ch nhái kêu ran". hàng bé ửxíu ch em Liên "mu bay vo ve", ch ph huy đã vãn. Bây nhiêu chi ti nh ằvào cái th gi thu nh i, tàn đi nh ng nh ban ngày và cái th chi lĩnh, ếtràn dâng ngày càng nh nh ng nh đêm, trong đó bóng ng tr nh t, ậng tr tâm con ng và cu i.ự ườ ờTác gi đã ch nh ng âm thanh, hình nh, màu đáo nên nh chi tàn ởph huy xa xôi, lánh, tiêu đi u, xác và ng nh tàn i.ố ụLúc còn tranh tranh sáng, tuy các nhà đã "lên đèn" nh ng nh ng ngu sáng không ủxua tan bóng khi nh ng hòn đá nh còn "m bên sáng, bên i". Có ánh sáng ốc ngàn vì sao lánh, ánh sáng ng đèn, ánh sáng lòe bác Siêu. ửNh ng ngu sáng này không xua tan bóng mà còn làm tăng thêm bóng i, bóngữ ượ ố10t tr nên dày thêm, làm cho ph huy bao trùm bóng i. nh ph huy đêm êmố ềng, mát đêm ng tràn bóng "Đ ng ph và ngõ ng tràn bóng và con ườ ảđ ng ra sông, các ngõ vào làng đen m". Chi đèn ghi nhà ga thì "xanh bi nh đóm ườ ửma tr i" trong khi xung quanh nh ng đi sáng leo lét là bóng dày c, đen ặngh t, mênh mông vô n. Nh ng sáng, nh ng ch ch làm cho bóng thêm tăm ốt i, âm u.ốTrong nh xác, tiêu đi và ng tràn bóng là nh ng cu bóng i. "Hai ứtr " không ch là tranh thiên nhiên mà tr đó là tranh ng. tranh iẻ ướ ờs ng chân th và th xúc tr tình nhà văn đã gây nên giác bu ượ ồth ng, day trong lòng ng c.ươ ườ ọNgay lúc ngày còn nhá nhem, phiên ch đã vãn. Bóng ch xu ng mà cu bóngừ ờt đã hi ra. Nh ng tr con nhà nghèo ven ch "lom khom nh nh nh nh ng gì ững ta i". Đây là cu ng nh ng ng không có ng lai, không có hy ng. ườ ườ ươ ọCu chúng quá nghèo kh con ch Tí ngày mò cua, gian hàng ướra. Ch Tí nóng lòng tr nh hàng m: "Gi mu th này mà ch ra nh ?". Dù ướ ỉr ng ch đã bi tr "Ôi chao, mu mà có ăn thua gì?" Nói ra cách ng ướ ẫnhiên mà hình dung đáy nh ng con ch đã còn ch trông ch vàoạ ờs may i, trông ch ch là vô ng. Cái nghèo cái kh đã đè ng lên gia đình ặch Tí mà không sao thoát c.ị ượGia đình bác tăm n. Bác ng ngay trên chi chi rách, ếth ng con nh bò ra t, cái thau tr ng ch ti th ng ch ng tr tr t, im ưở ướ ảlìm, ngoài ti ng đàn lên góp chuy sau đó không khách, không hát, ồkhông ti n, lăn ra ng luôn trên t. Bà Thi điên đi vào trong bóng ợlên bu xót xa tê tái trong lòng. bác Siêu ch là "m ch nhộ ỏvà vàng, ng đi trong đêm i", đó hi đó, ch làm cho bóng bác thêm mênh mang ỉđen i.ốNh ng nghi nh là Liên, An. Hai ch em đã giã ph vinh, nh nh ểđ nghèo nàn, xác, lánh. Vào ngày ch phiên, hai bé không bán gì.ế ượCu ng ng dân ph huy nghèo khó bu héo nh ng con ng lam lũộ ườ ườs ng trong c, qu quanh trong cái nghèo túng. Th nh ng không tàn. Th ch Lamố ạv cho ni hy ng: ng ngày ch tàu ch qua ph huy n. Con