Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ 1 TIẾT ĐỊA 10

d8fb33d019350f089e137fd1f13d80db
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-10-11 11:01:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 291 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA TI HKI–NĂM C(2015-2016)Ể MÔN: 10Ị I. TR NGHI (3đẮ Ch ph ng án đúng và đánh (X) vào ng ng: ươ ươ Mã :ềCâu 10 11 12ABCD II. LU N(7 đỰ )Câu 1:Trình bày qu chuy ng quay quanh tr Trái t?(1,5đ)ệ ấCâu 2:Trình bày và gi thích thay nhi biên nhi trung bình năm theo vĩ ộvà theo a, ng( 2đ )ụ ươCâu 3:So sánh gi ng và khác nhau gi gió mùa gió t, gió bi nấ ?(2,5đ)Câu 4(1đ) tr bóng đá Anh (múi gi 0) ch lúc 20h ngày 15/4/2013, ướ ượ Vi Nam (múi gi 7) và Oa-sinh-t (múi gi -5) xem truy hình tr ti vào ượ ếlúc gi ?ấ ờBÀI LÀM :H và tên: ọL 10/ớH và tên:…………. KI TRA TI T- HKI-NĂM 2015-2016ọ 10/ MÔN: 10. TR NGHI M(3đ) Mã :Ắ Câu 1: Quá trình nào sau đây không thu ngo c:ộ ựA.Phá yủ B.V chuy C.Nâng lên,h xu ng D.B tậ ụCâu 2: ng ki theo ph ng ngang ra vùng đá ng ươ ạnên:A.núi pố B.bi ti C.đ hào,đ lũy D.bi thoái.ể ểCâu :Trên bi các nhà máy đi có công su khác nhau ng ta ườ ựvào: A.c trúc kí hi B.kích th kí hi C.màu kí hi D.các ng kí ướ ạhi uệCâu :Theo cách tính gi khi qua kinh tuy 180ờ đi Tây sang Đông thìế :A.lùi ngày B.tăng thêm gi C.tăng thêm ngày D.gi giạ ờCâu 5: Nguyên nhân sinh ra là :ộ A. ch chuy các ng ki B. phân ch phóng C. ngu năng ng trong lòng Trái D. Tr iồ ượ ờCâu Vĩ không có hi ng Tr lên thiên nh làộ ượ :A. vòng B. xích C. chí tuy D.chí tuy Nam.ự ếCâu kh khí có nhi 22ộ 0C chân núi, khi lên nh núi thì nhi ượ ệđ còn 13ộ 0C và khi xu ng chân núi phía khu gió thì nhi là 28ố ườ 0C .V ậđ nh núi có cao kho ngỉ :A. 1000m B.2400 C.1500 D.1400 m.Câu :Các đi Bán nh ng nhi nhi nh vào ngày:ị ượ ượ ấA. 22/6 23/9 C. 22/12 D. 21/3Câu :Phong hóa lí ra nh :ọ A. xích B. vùng khí khô nóng C. vùng nhi D.vùng khí ôn iư ớCâu 10 :Ki th ti do gió ra là:ể ạA. nh khô nóng C. khô hanh D. khô nóngạ ẩCâu 11:T là tên kh khí:ủ A. ôn B. ôn ng ươ C. nhi D. nhi ng ươCâu 12 :D nhi là ti xúc a:ả ủA. kh khí ôn và kh khí B. kh khí chí tuy và kh khí xích oố ạC. kh khí chí tuy và kh khí ôn hai kh khí xích và nam bán ắc uầ----------------- 326H sinh yọ và tên:…………. KI TRA TI T- HKI-NĂM 2015-2016ọ 10/ MÔN: 10. TR NGHI M(3đ) Mã :Ắ Câu 1: Gió là nhân bóc mòn thành:ố ạA.cao nguyên đá trán uừ B. fi-o C. đá ong D.hàm chếCâu 2: ng ki theo ph ng ngang ra vùng đá ươ ạnên:A.núi pố B.bi ti C.đ hào,đ lũy D.bi thoái.ể ểCâu :Trên bi các nhà máy nhi đi và th đi ng ta vào: ườ ựA.c trúc kí hi B.kích th kí hi C.màu kí hi D.các ng kí ướ ạhi uệCâu :Theo cách tính gi khi qua kinh tuy 180ờ đi Đông sang Tây thìế :A.lùi ngày B.tăng thêm gi C.tăng thêm ngày D.gi giạ ờCâu 5: Nguyên nhân sinh ra là :ộ A. ch chuy các ng ki B. phân ch phóng C. ngu năng ng trong lòng Trái D. Tr iồ ượ ờCâu Vĩ trong năm có Tr lên thiên nh làộ :A. vòng B. xích C. chí tuy c, Nam D.c .ự ựCâu kh khí có nhi 24ộ 0C chân núi, khi lên nh núi thì nhi ượ ệđ còn 15ộ 0C và khi xu ng chân núi phía khu gió thì nhi là 30ố ườ 0C .V ậđ nh núi có cao kho ngỉ :A. 1000m B.2400 C.1500 D.1400 m.Câu :Các đi Bán Nam nh ng nhi nhi nh vào ngày:ị ượ ượ ấA. 22/6 23/9 C. 22/12 D. 21/3Câu ng phong hóa ra nh nh :ườ A. badan B. tề C. th ch quy nạ D.v Trái tỏ ấCâu 10 :Tính ch chung gió ch là:ấ ịA. mát nóng C. khô hanh D. khô nóngẩ ẩCâu 11:P là tên kh khí:ủ A. ôn B. ôn ng ươ C. nhi D. nhi ng ươCâu 12 Frông FP là ti xúc gi kh khí:ặ ốA. kh khí ôn và kh khí chí tuy B. kh khí chí tuy và kh khí xích ốđ 132C. kh khí và kh khí ôn hai kh khí xích và nam bán ắc uầ----------------- sinh yọ và tên:…………. KI TRA TI T- HKI-NĂM 2015-2016ọ 10/ MÔN: 10. TR NGHI M(3đ) Mã :Ắ ềCâu kh khí có nhi 25ộ 0C chân núi, khi lên nh núi thì nhi tở ượ ệđ còn 16ộ 0C và khi xu ng chân núi phía khu gió thì nhi là 31ố ườ 0C .V ậđ nh núi có cao kho ngỉ :A. 2000m B.1500 C.1000 D.900 m.Câu :Các đi Bán Nam nh ng nhi nhi nh vào ngày:ị ượ ượ ấA. 21/3 22/6 C. 23/9 D. 22/12Câu qu cu cùng quá trình phong hóa là ra:ế A. phong hóa B. hình caxtị C. khe rãnh xói mòn D.hàm ch sóng vế ỗCâu :Tính ch chung gió Tây ôn là:ấ ớA. nóng a, C. khô hanh D. nh, khôẩ ạCâu 5: là tên kh khí:ủ A. ôn B. ôn ng ươ C. nhi D. Xích ng ươCâu Frông FA là ti xúc gi kh khí:ặ ốA. kh khí ôn và kh khí chí tuy B. kh khí chí tuy và kh khí xích ốđ ạC. kh khí và kh khí ôn hai kh khí xích và nam bán ắc uầ Câu 7: Băng hà là nhân bóc mòn thành:ố ạA.cao nguyên đá trán uừ B. vách bi nể C. đá ong D.hàm chếCâu 8: ng ki theo ph ng ngang ra vùng đá ươ ạnên:A.núi pố B.bi ti C.đ hào,đ lũy D.bi thoái.ể ểCâu :Trên dân ng ph ng pháp ch đi m, bi ng aả ươ ượ ủđ ng, ng ta vào ượ ườ ng các đi ch mố ượ và: A.c trúc kí hi B.kích th kí hi C.m các ch D.giá tr ướ ỗch mấ 275Câu 10 :N qua ng ngày theo chi Đông sang Tây thìế ượ ườ :A. tăng thêm ngày B.tăng thêm gi C.lùi ngày D.gi giộ ờCâu 11: Nguyên nhân sinh ra là :ộ A. ch chuy các ng ki B. phân ch phóng C. ngu năng ng trong lòng Trái D. Tr iồ ượ ờCâu 12 Khu trong năm có Tr lên thiên nh làự :A. vòng B. xích chí tuy ếC. gi chí tuy và chí tuy Nam D.gi chí tuy và vòng .ữ ự----------------- sinh yọ