Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Date & Time trong PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 10:08:05

Mục lục
* * * * *

Lấy Time Stamp với hàm time() trong PHP

Hàm time() trong PHP cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần về date và time hiện tại. Nó không yêu cầu tham số nhưng trả về một integer.

Số integer được trả về bởi hàm time() biểu diễn số giây đã trôi qua từ nửa đêm 1/1/1970. Dưới đây là ví dụ minh họa:

<?php
  print time();
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Nếu xem kết quả, bạn có thể thấy khó hiểu. Nhưng PHP cung cấp các công cụ tuyệt vời để chuyển đổi một timestamp thành một form mà con người thấy tiện lợi.

Chuyển đổi Time Stamp với hàm getdate() trong PHP

Hàm getdate() chấp nhận một time stamp và trả về một mảng liên hợp chứa thông tin về date. Nếu bạn bỏ sót time stamp này, thì nó làm việc với time stamp hiện tại khi được trả về bởi time().

Bảng dưới liệt kê các phần tử được chứa trong mảng liên hợp được trả về bởi getdate() trong PHP:

Tới giờ, bạn có thể định dạng date và time này trong bất kỳ định dạng nào bạn muốn.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau:

<?php
  $date_array = getdate();
  
  foreach ( $date_array as $key => $val )
  {
   print "$key = $val<br />";
  }
	
  $mydate=getdate(date("U")); //bạn tham khảo hàm date() ở bên dưới
  print "Today: ";
  echo "$mydate[weekday], $mydate[month] $mydate[mday], $mydate[year]";
  
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Chuyển đổi Time Stamp với date() trong PHP

Hàm date() trong PHP trả về một chuỗi đã được định dạng biểu diễn một date. Bạn có thể thực hành các điều khiển đa dạng thông qua định dạng mà hàm date() trả về với một tham số chuỗi mà bạn muốn truyền cho nó.

date(format,timestamp)

Nếu không sử dụng (một cách tùy ý) một Time stamp trong hàm date(), thì date và time hiện tại sẽ được sử dụng. Bất kỳ dữ liệu nào khác bạn bao trong chuỗi định dạng đã truyền cho date() sẽ được bao trong giá trị trả về.

Bảng dưới liệt kê một số code mà một chuỗi định dạng có thể chứa:

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau về hàm date() trong PHP:

<?php
  // in ngày trong tuần
  echo date("l") . "<br>";

  // in ngày trong tuần, ngày trong tháng, tháng, năm, thời gian, AM hoặc PM
  echo date("l jS \of F Y h:i:s A") . "";

  // hiển thị October 3, 1975 là vào Friday
  echo "Oct 3,1975 was on a ".date("l", mktime(0,0,0,10,3,1975)) . "<br>";

  // sử dụng một hằng số trong tham số format
  echo date(DATE_RFC822) . "<br>";

  // hiển thị date time dưới dạng giống như: 1975-10-03T00:00:00+00:00
  echo date(DATE_ATOM,mktime(0,0,0,10,3,1975));
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lượt xem: 203