Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐÁP ÁN TRƯỜNG YÊN THÀNH LẦN 2 NĂM 2018 MÔN HÓA HỌC

4dc8eb26ecee74f405149c8fec0f1bc0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-06 08:32:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 232 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò chÝnh thøc §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n: §Þa LÝ, Khèi Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò. -------------------------------------------- C©u (3,5 ®iÓm) C«ng nghiÖp cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc. Anh (chÞ) h·y: 1. Chøng minh r»ng c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp n−íc ta t−¬ng ®èi ®a d¹ng vµ ®ang chuyÓn biÕn ®Ó ngµy cµng hîp lÝ h¬n. 2. Gi¶i thÝch t¹i sao vïng §«ng Nam Bé cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ vµo lo¹i cao nhÊt c¶ n−íc. C©u II (3,5 ®iÓm) Duyªn h¶i miÒn Trung lµ vïng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Anh (chÞ) h·y: 1. X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè (t−¬ng ®−¬ng cÊp tØnh) thuéc Duyªn h¶i miÒn Trung theo thø tù tõ B¾c vµo Nam. 2. Ph©n tÝch c¸c thÕ m¹nh vÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng− nghiÖp vµ ¶nh h−ëng cña chóng ®Õn sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng. C©u III (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: D©n sè trung b×nh cña n−íc ta ph©n theo thµnh thÞ vµ n«ng th«n trong thêi k× 1990-2002 (§¬n vÞ: 1000 ng−êi) N¨m Thµnh thÞ N«ng th«n 1990 1994 1996 1998 2001 2002 12880,3 14425,6 15419,9 17464,6 19469,3 20022,1 53136,4 56398,9 57736,5 57991,7 59216,5 59705,3 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª CHXHCN ViÖt Nam. NXB Thèng kª, 2003, trang 27) Anh (chÞ) h·y: 1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn c¬ cÊu d©n sè ph©n theo thµnh thÞ vµ n«ng th«n n−íc ta trong thêi k× 1990-2002. 2. Tõ biÓu ®å ®· vÏ, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thay ®æi ®ã. ...................................................................................................... C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh..................................................................Sè b¸o danh..........................................