Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đáp án Ngân hàng trắc nghiệm HSG môn hóa học 10

36336335306633323361313035396532663866353938393736316136363937666431313631336135616639653135633963653039323265633030616664653262
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:05 PM ngày 26-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 282 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD VÀ ĐT ĐI BIÊNỞ ỆTR NG THPT CHÙAƯỜ ỦĐ thi có trangề THI TH HSG HÓA 10Ề ỌNĂM 2017 2018Ọth gian làm bài: 120 phút, không th gian giao đờ ềĐÁP ÁN VÀ NG CH MƯỚ ẤCâu Đáp án Điểm1(4đ) 4P1 2N1 2P2 N2 140(4P1 2P2 (2N1 N2 44(P1 N1 2(P2 N2 23(2P1 N1 -1) (2P2 N2 2) 31P1 19 (K), P2 (O)a) hình Kấ +: 1s 22s 22p 63s 23p 2-: 1s 22s 22p b) K: chu kì 4; nhóm IA O: chu kì 2; nhóm VIAc) 2, 1, -1, -1/2 1,00,50,50,50,52 1. Hoàn thành các ph ng trình ph ng sau ng ph ng pháp thăngươ ươb ng electron.ằa) 2Fex Oy (6x-2y)H2 SO4 xFe2 (SO4 )3 (3x-2y)SO2 (6x-2y)H2 Ox2 46322)23(SeSeyxxFexFexy x(3x-2y) b) 2HNO3 3H2 3S 2NO 4H2 +5 +3e +2 -2 2e sp 0,50,52(2đ) ph ng trình 0,25 đi mỗ ươ 23(5đ) 1. 2KI Br2 2KBr I22. I2 H2 2HI3. 2HI Cl2 I2 2HCl4. HCl KOH KCl H2 O5. 2KCl cđpn/ 2K Cl26. Cl2 SO2 2H2 2HCl H2 SO4 0,50,50,50,50,50,5t cao+5 -2 +2+2y/x+6 +3 +42 Mg 2HCl MgCl2 H2Al 3HCl AlCl3 3/2H2Mg Al 5HCl MgCl2 AlCl3 5/2 H2nX 0,35 mol nHCl 0,35 x5 0,7 molmHCl 0,7x36,5 25,55gmKL 9,14 2,54 6,6g→ mZ 25,55 6,6 0,7= 31,45 0,50,250,250,250,250,54(5đ) 1KLTĐ nguyên m: ẽ2310.023,665 10,792.10 -23gT công th V.d ứ34 3.d 382310.38,114,310.792,1043 9,81 g/cm 3.b. dth cự 1005,72 d(đo c)ượ 1005,72 9,81 7,11 g/cm 3. 22 Fe ot FeS (1)nZ 0,2nCuS 0,1 molH2 Cu(NO3 )2 CuS 2HNO3 (2)0,1 0,1Fe ot FeS (1)0,1 0,1 0,1FeS 2HCl FeCl2 H2 (3)0,1 0,1 0,1Fedư 2HCl FeCl2 H2 (4)0,1 0,1nFe 0,2mol mFe 11,2gnS(1) 0,1, mS 3,2gmSd 3,8 g, mS 3,2 3,8 7g%S %Fe 50% 0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,55(3đ) Cho ch vào ng dung ch HCl.ầ ượ ịCh tan và không kèm theo hi ng gì là NaCl.ấ ượCh không tan là BaSOấ4 .Ch tan và là Naấ ọ2 CO3 BaCO3 dung ch làạ ớNaCl, BaCl2 .- Cho BaCOầ ượ3 Na2 CO3 vào hai dung ch NaCl, BaClị ớ2 .Na2 CO3 NaCl: tan, không hi ng gì.ệ ượNa2 CO3 BaCl2 không tan (do BaCOạ3 ↓).BaCO3 NaCl: không tan.BaCO3 BaCl2 không tan.Nh ch nào tan trong dung ch, ch đó là Naư ượ ấ2 CO3 ,ch còn là BaCOấ ạ3. 12*) Chú ý: ph ng trình thi cân ng và đi ki tr đi m. ươ ểN sinh làm theo cách khác mà đúng đi đa.ế ượ