Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên toán học tỉnh Bắc Ninh (4)

65376364316565326430376438393066373038663730396134366236373838636661353536623663353665366638316534616332636134303437323932343639
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 07:59 PM ngày 20-04-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HOÀ BÌNH KỲ THI TUY SINH VÀO 10 NĂM 2012-2013Ở TRƯ NG THPT chuyên Hoàng Văn Th ng ch Toán (chung)ướ PH TR NGHI MẦ (2 đi mể đúng 0,5 đi mỗ ượ .1. 12x³- 2. 13m-= 3. 42,3x x= 4. -3PH II. LU (8 đi m).ểBài dungộ Đi mể1aĐ ặ1512 5uu vxu vvyì=ï+ =ìïÞí í- =-îï=ïî 0,5Gi ta ượ122133xuvyì=ï=ìïÞí í=îï=ïî 0,51b AB (cm), AC (cm) (x 0) theo tính ặch phân giác và nh lí Pitago ta có:ấ ị2 24 (1)3 20(2)xyxy+ =ì=ïíïî0,5Gi ph ng trình tìm ươ ượ1612xy=ìí=î và lu AB 16 (cm), AC 12 (cm)ế 0,52G tìm là (a ,1, 9, 9)b babÎ £¥ 0.5Ta có ệ510 7( 6a ba b- =ìí+ +î 0,5Gi tìm 8, 3.ả ượ0,5K lu tìm là 83ế ầ0,53aa) Theo gi thi ta có E, cùng nhìn BC góc vuông nên BCEF là giác ướ ứn ti p.ộ 1,0yxDCA B1H EFD OAB CA'-------------------- ------------------ẾL ý: cách gi khác đúng cho đi tọ ng ngươ ứ3b b) A’ ng qua O.ọ ớTa có ··' 'A AC BC= (Cùng ch cung ắ¼'A ·µ·01180ABC FEC= 0,5Do đó ·µ··01'0'9A AC BC ABC+ nên EFAO^ 0,53c Ch ng minh BHCA’ là hình bình hànhứ ượ0,5Suy ra 'BHC CA B=V Do đó bán kính ng tròn ngo ti tam giác BHC ng Rườ ằ0,54 Áp ng nh lý Pitago trong tam giác vuông ta cóụ ị2 2( )y zx AM BN CPt MB NC AQPD QD+ += 0,5M khác iặ ớ4AM MB+ và AM, MB không âm ta có22 2( )0 )2( )AM MBMA MBMB MAAM MB+³ +-£Suy ra 2168MA MB£ £T ng ươ ự2 2168CP PD£ 2992BN NC£ 2992DQ QA£ £Suy ra 22550y zxt£ 0,5x yztCAD BQ MNP