Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đáp án Đề thi trắc nghiệm 1 kì 1 môn công nghệ lớp 11 có đáp án

e3d2f38ac21b989f3397c4c4c7ca8f12
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:57 PM ngày 24-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr êng thpt CHÙAỦĐÁP ÁN kiÓm tra HKI m«n c«ng nghÖ líp 11Đ IỀPhÇn (3 ®iÓm)C©u Khæ giÊy A2 cã kÝch th íc A. 420 297 (mm). B. 841 594 (mm). 594 420 (mm) D. 297 210 (mm).C©u NÐt ®øt m¶nh dïng ®Ó biÓu diÔnA êng bao khuÊt, c¹nh khuÊt. B. êng giíi h¹n mét phÇnh×nh c¾t.C. êng giãng D. êng trôc ®èi xøng.C©u êng giãng, êng ghi kÝch th íc îc vÏ A. NÐt liÒn ®Ëm. B. NÐt ®øt.C. NÐt chÊm g¹ch m¶nh NÐt liÒn m¶nh.C©u Muèn vÏ h×nh chiÕu trôc ®o ta sö dông phÐp chiÕuA. PhÐp chiÕu xuyªn t©m. PhÐp chiÕu songsong.C. PhÐp chiÕu vu«ng gãc D. C¶ phÐp chiÕutrªn.C©u Muèn vÏ h×nh chiÕu phèi c¶nh ta sö dông phÐp chiÕuA PhÐp chiÕu xuyªn t©m. B. PhÐp chiÕu songsong.C. PhÐp chiÕu vu«ng gãc D. C¶ phÐp chiÕu trªn.C©u HÖ sè biÕn d¹ng cña h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©nA. 1. B. 1; 0,5.C 1; 0,5. D. 1; 0,5 .C©u HÖ sè biÕn d¹ng cña h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®ÒuA 1. B. 1; 0,5.C. 1; 0,5. D. 1; 0,5.C©u B¶n vÏ liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, thi c«ng ... lµA. B¶n vÏ c¬ khÝ. B. B¶n vÏ chi tiÕt.C. B¶n vÏ l¾p. B¶n vÏ x©y dùng.C©u TiÕn tr×nh ®Ó lËp b¶n vÏ chi tiÕtA. Bè trÝ c¸c h×nh biÓu diÔn vµ khung tªn, vÏ mê, t« ®Ëm, ghi phÇn ch÷.B. Bè trÝ c¸c h×nh biÓu diÔn vµ khung tªn, ghi phÇn ch÷, vÏ mê, t« ®Ëm.C. VÏ mê, t« ®Ëm, bè trÝ c¸c h×nh biÓu diÔn vµ khung tªn, ghi phÇn ch÷.d. C¶ ph ¬ng ¸n trªn ®Òu sai.C©u10 ng bao căt ch ng nét nào sau đây :ườ ượ ằA) LiÒn ®Ëm B) ChÊm g¹chC) LiÒn m¶nh D) în sãng Tr êng thpt CHÙAỦĐÁP ÁN kiÓm tra HKI m«n c«ng nghÖ líp 11Đ IỀPhÇn (3 ®iÓm)CÂU 10ĐÁPÁN CPhÇn II (7 ®iÓm)Tõ vËt thÓ H1 ®· cho h·y vÏ h×nh chiÕu cña vËtthÓ ®ã theo ph ¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt (víi tØ lÖ: ).H×nh chiÕu ®øng H×nh chiÕu c¹nhHình ch nhế
2020-09-28 14:47:11