Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đáp án đề thi thử THPT QG Trần Cao Vân TP HCM Môn toán lớp 12 câu 11, 12

9498a96f09174f9eb81bb1cc6a50c7ce
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-11 09:57:09 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 353 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân PhuùCâu 11. Trong không gian ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ4 2:2 1x zd- -= ×Xét ph ng ẳ( 0.P mz- Tìm tham ốm ểd song song ớ( ).PA. 1.2m= B. 1.3m= C. 1.m= D. 2.m=Lời giải tham khảoTa có 2: (2;1;1)2 1( (1; 3;2 )dPx zd CP uP mz m- -= =×- -rrĐể 1( 2.1 1.( 3) 1.2 02d Pd mÞ ×r rPChọn đáp án A. Bình luận Đây là dạng toán liên quan đến vị trí tương đối trong không gian ,Oxyzthông thường loại này nằm mức độ nhận biết thông hiểu (câu 10 20) Kiếnthức cần nhớ về những dạng xung quanh nó: 1. Vị trí tương đối giữa điểm với mặt cầu (S)Để xét vị trí tương đối của điểm với mặt cầu )S taso sánh với bán kính với là tâm.g Nếu M> nằm ngoài ).Sg Nếu ).I S= Îg Nếu M< nằm trong ).S2. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)Cho mặt cầu )S và mặt phẳng ).P Gọi là hình chiếu vuông góc của lên )Pvà có H= là khoảng cách từ đến mặt phẳng ).P Khi đó:g Nếu :d R> Mặt cầu và mặt phẳng không có điểm chung. Nếu :d R= Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu. Lúc đó )P là mặt phẳng tiếp diện của )S và là tiếp điểm.g Nếu :d R< mặt phẳng )P cắt mặt cầu theo thiết diện là đường tròn có tâm và bán kính 2.r H= -3. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu (S)Cho mặt cầu )S có tâm ,I bán kính và đường thẳng .D Để xét vị trí tương đốigiữa và )S ta tính )d ID rồi so sánh với bán kính .Rg Nếu :d RD không cắt ).SBieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 76O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân Phuùg Nếu :d RD tiếp xúc với )S tại .Hg Nếu :d RD cắt )S tại hai điểm phân biệt .A B4. Vị trí tương đối giữa hai điểm M, với mặt phẳng (P)Xét hai điểm ), )M NM zVà mặt phẳng 0.P ax by cz d+ =g Nếu )( 0M Nax by cz ax by cz d+ thì nằm hai bên so với( ).Pg Nếu )( 0M Nax by cz ax by cz d+ thì nằm một bên so với( ).P5. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)Cho hai mặt phẳng 1( 0P D+ và 2( 0.Q D+ )Pg cắt 12 2( )A DQA DÛ ×1 12 )A DP QA DÛ ×g P1 12 )A DP QA Dº ×g1 0.P C^ =g6. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng (P)Cho đường thẳng 123:x td tz tìï= +ïïï= +íïï= +ïïîooo và mặt phẳng 0A By Cz Da+ =Xét hệ phương trình: 123(1)(2)(3)0 (4)x ty tz tA By Cz Dìï= +ïïï= +ïïíï= +ïïï+ =ïïîooo gNếu )* có nghiệm duy nhất dÛ cắt ).a gNếu có vô nghiệm ).daÛP gNếu )* vô số nghiệm ).daÛ Ì7. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng và d’Cho hai đường thẳng: 123:x td tz tìï= +ïïï= +íïï= +ïïîooo và 123:x td tz tìï¢ ¢¢= +ïïï¢ ¢¢= +íï= +ïïîooo lần lượt qua điểm haiđiểm và có véctơ chỉ phương lần lượt là .d da a¢r gd song song .d da kadM d¢ìï=ï¢Ûí¢ïÏïîr gd trùng .d da kadM d¢ìï=ï¢Ûí¢ïÎïîr rBieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 77O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân Phuù gd cắt d¢Û 0d da ko aa MN¢ìï ïïíé ùï¢=ïê úë ûïîr ruuuurr gd chéo 0.d dd MN¢é ù¢Û ¹ê úë ûuuuurr rLưu Nếu cắt d¢ ta tìm tọa độ giao điểm bằng giải hệ phương trình:1 12 23 3.x ty tz tìï¢ ¢¢+ +ïïï¢ ¢¢+ +íïï¢ ¢¢+ +ïïîo oo oo oBài tập tương tự và mở rộng11.1. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2( 1) 2) 3) 25S z+ và(1;1;1).M Hỏi khẳng định nào sau đây đúng ?A. Điểm nằm bên ngoài mặt cầu ).S B. Điểm nằmbên trong mặt cầu ).SC. Điểm thuộc mặt cầu ).S D. Đường kính mặt cầu bằng 5.11.2. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2( 11 0S z+ vàđiểm (2;3; 3).M Hỏi khẳng định nào sau đây đúng ?A. Điểm nằm bên ngoài mặt cầu ).S B. Điểm nằmbên trong mặt cầu ).SC. Điểm thuộc mặt cầu ).S D. Đường kính mặt cầu bằng 25.11.3. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2( 1) 1) 2) 6S z- và điểm(2;2; 4).M Hỏi khẳng định nào sau đây đúng ?A. Điểm nằm bên ngoài mặt cầu ).S B. Điểm nằmbên trong mặt cầu ).SC. Điểm thuộc mặt cầu ).S D. Đường kính mặt cầu bằng 6.11.4. Trong không gian ,Oxyz cho (1;0;2),A mặt cầu 2( 1) 2) 4) 3.S z+ =Gọi 1d là khoảng cách ngắn nhất từ đến một điểm thuộc )S và 2d là khoảngcách dài nhất từ điểm đến một điểm thuộc ).S Tính 2.d d+A. 24 3.d d+ B. 22 3.d d+ C. 26 3.d d+ D. 28 3.d d+ =11.5. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2( 1) 2) 3) 25S z+ và mặtphẳng 0,P m+ với là tham số thực. Tìm các giá trị của để )Pvà )S không có điểm chung.A. 9m< hoặc 21.m> B. 21.m- 19 11.m- 11.8. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng 0P z+ vàmặt cầu 2( 2) 3) 9.S z- Tìm tất cả các tham số thực để( )P cắt )S theo giao tuyến là một đường tròn ?A. 17 12 2m- B. 17 12 2m- C. 1.m- D. 1.m- £11.9. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu 2( 0S y+ cắt mặtphẳng 0P z+ theo giao tuyến là đường tròn ).C Tính diện tích Scủa hình tròn giới hạn bởi ).CA. .Sp= B. 783Sp= C. 263Sp= D. .Sp=11.10. Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu2 2( 0.S m+ Tìm để )S cắt mặt( 0P z- theo giao tuyến là đường tròn có diện tích bằng .pA. 9.m= B. 10.m= C. 3.m= D. 3.m= -11.11. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng( :P m+ tiếp xúc với mặt cầu 2( .S m+ Hãy tìm số thựcdương .mA. 3.m= B. 3.m= C. 6.m= D. 9.m=11.12. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng( 0P z+ và mặt cầu 2( 11 0.P z+ Mặtphẳng )P cắt mặt cầu )S theo một đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu ?A. 3.r= B. 5.r= C. 4.r= D. 34.r=11.13. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt cầu )S cótâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với mặt phẳng 0.P z+ Hỏi mặtphẳng 0Q z- cắt )S theo giao tuyến là một đường tròn có bánkính bằng bao nhiêu ?A. 2.r= B. 6.r= C. 10.r= D. 3.r=11.14. Trong không gian với hệ ,Oxyz cho mặt cầu2 2( 1) 2) 3) 16.S z- Hỏi )S cắt mặt phẳng )Oxy theo một đườngtròn có chu vi bằng bao nhiêu ?Bieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 79O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân PhuùA. 7.Cp= B. 7.Cp= C. .Cp= D. 14 .Cp=11.15. Trong không gian ,Oxyz hãy viết phương trình mặt cầu )Scó tâm (1;1;1)I và cắt mặt phẳng )P có phương trình 0x z+ theo mộtđường tròn có bán kính bằng 4.r=A. 21) 1( )) 1) .:6(xSy z- B. 21) 1) 1)).(9: (xSy z- =C. 21) 1) 1)).(5: (xSy z- D. 21) 1( )) 1) .:5(xSy z- =11.16. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt cầu )S cótâm (2;1;1)I và mặt phẳng 0.P z+ Biết mặt phẳng )P cắt mặtcầu )S theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trìnhcủa mặt cầu ).SA. 2( 2) 1) 1) 8.S z+ B. 2( 2) 1) 1) 10.S z+ =C. 2( 2) 1) 1) 8.S z- D. 2( 2) 1) 1) 10.S z- =11.17. Trong không gian với hệ ,Oxyz cho mặt cầu )S có tâm(2;1; 4)I- và mặt phẳng 0.P z+ Biết mặt phẳng )P cắt mặt cầu( )S theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 1. Hỏi phương trình nào sauđây là phương trình của mặt cầu ?SA. 2( 2) 1) 4) 25.x z- B. 2( 2) 1) 4) 13.x z+ =C. 2( 2) 1) 4) 25.x z+ D. 2( 2) 1) 4) 13.x z- =11.18. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng2 2) :0(7x yPz+ và mặt cầu 2( 11 0.S z+ Viếtphương trình mặt phẳng )Q song song với )P và cắt )S theo giao tuyến làđường tròn có chu vi bằng .pA. 17 0.Q z+ B. 0.Q z+ =C. 0.Q z+ D. 19 0.Q z+ =11.19. Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng( 10 0P z+ và điểm (2;1; 3).I Viết phương trình mặt cầu tâm và cắt( )P theo một đường tròn có bán kính bằng 4.A. 2( 2) 1) 3) 14.x z- B. 2( 2) 1) 3) 9.x z- =C. 2( 2) 1) 3) 16.x z- D. 2( 2) 1) 3) 25.x z- =11.20. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng2 3:1 1x z+ -D =- và mặt cầu 2( 21 0.S y+ Hỏi cắt )Stại bao nhiêu điểm ?A. Hai. B. Một. C. Không. D. Ba.Bieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 80O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân Phuù11.21. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz ho đường thẳng2 3:2 2x zd+ += =và mặt cầu 2( 2) 9.S z+ Tìm tọa độ giao điểmcủa và ).SA. (2; 3;2).A B. (2;3;2)A hoặc 2;2; 3).A- -C. (0; 0;2)A hoặc 2;2; 3).A- D. 2;2; 3).A- -11.22. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz hỏi phương trình nàosau đây là phương trình mặt cầu )S có tâm (1; 2; 3)I- và tiếp xúc với trục tung.A. 2( 1) 2) 3) 10.x z- B. 2( 1) 2) 3) 16.x z- =C. 2( 1) 2) 3) 8.x z- D. 2( 1) 2) 3) 9.x z- =11.23. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz hỏi phương trình nàosau đây là phương trình mặt cầu )S có tâm (2; 4;6)I và tiếp xúc với trục hoành.A. 2( 2) 4) 6) 40.x z- B. 2( 2) 4) 6) 52.x z- =C. 2( 2) 4) 6) 20.x z- D. 2( 2) 4) 6) 56.x z- =11.24. Trong không gian với hệ ,Oxyz cho mặt cầu2 2( 1) 1) 2) 11.S z- Tìm tọa độ điểm là giao điểm của mặt cầu( )S với tia .OzA. (0;0;1).A B. (0; 0;1).(0; 0; 5)AAéêê-êë C. (0; 0; 1).A- D. (0; 0;5).(0; 0;1)AAéêêêë11.25. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz phương trình nào sauđây là phương trình mặt cầu )S có tâm (1; 4; 3)A và cắt trục Ox tại hai điểm, sao cho 6.BC=A. 2( 1) 4) 3) 28.x z- B. 2( 1) 4) 3) 34.x z- =C. 2( 1) 4) 3) 26.x z- D. 2( 1) 4) 3) 19.x z- =11.26. Trong không gian ,Oxyz hỏi phương trình nào sau đây làphương trình mặt cầu )S có tâm (2;3 1)I- sao cho )S cắt đường thẳng11 25:2 2x zd- += =- tại và để 16.A B=A. 2( 2) 3) 1) 289.x z+ B. 2( 2) 3) 1) 17.x z- =C. 2( 2) 3) 1) 289.x z- D. 2( 2) 3) 1) 280.x z- =11.27. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz phương trình nào sauđây là phương trình mặt cầu )S tâm (1;4; 3)A và cắt Oy tại hai điểm saocho tam giác BC vuông.A. 2( 1) 4) 3) 50.x z- B. 2( 1) 4) 3) 34.x z- =C. 2( 1) 4) 3) 16.x z- D. 2( 1) 4) 3) 20.x z- =Bieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 81O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân Phuù11.28. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz biết đường thẳng1 1:1 1x zd- -= =- là tiếp tuyến của một mặt cầu tâm (1;3;5)I bán kính .RHãy tìm .RA. 14.R= B. 14.R= C. 6.R= D. 10.R=11.29. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng1 2:1 1x zd- += và điểm (1; 0; 0).I Hỏi phương trình nào sau đây là phươngtrình mặt cầu )S có tâm và cắt đường thẳng tại hai điểm sao cho tamgiác đều ?A. 220( 1)3S z- B. 216( 1)4S z- ×C. 220( 1)3S z+ D. 25( 1)3S z- ×11.30. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng1 2:1 1x zd+ -= và điểm (1;1; 2).I- Hỏi phương trình nào sau đây làphương trình mặt cầu )S có tâm và cắt đường thẳng tại hai điểm saocho góc ·30 .I B= °A. 2( 1) 1) 2) 72.x z- B. 2( 1) 1) 2) 36.x z+ =C. 2( 1) 1) 2) 66.x z- D. 2( 1) 1) 2) 46.x z+ =11.31. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz hỏi phương trình nàosau đây là phương trình mặt cầu )S có đường kính là đoạn vuông góc chung củahai đường thẳng và d¢ có phương trình lần lượt là 2: )4x td tzìï=ïïï= Îíïï=ïïî¡ và: ).0x td tzìï¢=ïïï¢ ¢= Îíïï=ïïî¡A. 2( 2) 4.x z- B. 2( 2) 1) 2) 2.x z- =C. 2( 2) 1) 2) 4.x z- D. 2( 2) 1) 4.x z+ =11.32. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz hỏi phương trình nàosau đây là phương trình mặt cầu )S có tâm (9; 3;7)K và tiếp xúc với đường thẳng1 4:2 6x zd- -= ×A. 2( 9) 3) 7) 49.x z+ B. 2( 9) 3) 7) 7.x z+ =Bieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 82O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân PhuùC. 2( 9) 3) 7) 49.x z- D. 2( 9) 3) 7) 7.x z- =11.33. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz hỏi phương trình nàosau đây là phương trình mặt cầu )S có tâm (0; 3;2),I- tiếp xúc với đường thẳng2 4:1 5x zd- -= ×-A. 26 63 0.x z+ B. 26 31 0.x z+ =C. 26 61 0.x z+ D. 26 63 0.x z+ =11.34. Trong không gian ,Oxyz cho đường thẳng có phương trình10 25 1x z- += Xét mặt phẳng 10 11 0,P mz+ với là thamsố thực. Tìm tất cả các giá trị của để mặt phẳng )P vuông góc với đườngthẳng .DA. 2.m= B. 2.m= C. 52.m= D. 52.m=11.35. Trong không gian ,Oxyz cho đường thẳng1 1:2 1x z- +D ×- Xét mặt phẳng )P có phương trình 0x m+ vớim là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của để đường thẳng song song vớimặt phẳng ).PA. 0.m¹ B. 0.m= C. .mΡ D. Không có .m11.36. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng4 2:2 1x zd- -= Xét mặt phẳng 0,P mz- với là thamsố thực. Tìm sao cho đường thẳng song song với mặt phẳng ).PA. 1.2m= B. 1.3m= C. 1.m= D. 2.m=11.37. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng1 5:2 1x z- +D =- và mặt phẳng 14 0.P z- Tìm khẳng địnhđúng ?A. ).PD B. ).PDP C. ).PD D. ).PD Ç11.38. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng1 2:2 1x z+ -D =- và mặt phẳng 14 0.P z- Tìm khẳng địnhđúng ?A. ).PD B. ).PDP C. ).PD D. ).PD Ç11.39. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng( 0P z+ và đường thẳng 12 1:4 1x zd- -= Tìm khẳng địnhđúng ?Bieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 83O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân PhuùA. ).d P^ B. ).d PP C. ).d PÌ D. ).d PÇ11.40. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng( 1x zPa c+ và đường thẳng :d ax by cz= với 0.abc¹ Tìm khẳng địnhđúng ?A. ).d PÌ B. ).d PP C. cắt ).P D. ).d P^11.41. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng: )1x td tzìï=ïïï= Îíïï= -ïïî¡ và mặt phẳng 0.P mx z- Tìm tham số đểd nằm trên ).PA. 10.m= B. 10.m= C. 8.m= D. 8.m= -11.42. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng( 0P m- và đường thẳng 3:2 1x zd- -= ×- Tìm tham số mđể nằm trên ).PA. 20.m= B. 20.m= C. 0.m= D. 10.m= -11.43. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng( 0P mz- và đường thẳng 3:2 1x zd- -= ×- Tìm tham số mđể ).d P^A. 12m= B. 12m= C. 1.m= D. 2.m=11.44. Trong không gian với hệ ,Oxyz cho mặt phẳng( 0P my m+ và đường thẳng 4: ).1 3x td tz tìï= +ïïï= Îíïï= +ïïî¡ Tìm tham sốm để cắt ).PA. 12m¹ B. 1.m= C. 12m= D. 1.m¹ -11.45. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng2: )1x td tz tìï= -ïïï= Îíïï= +ïïî¡ và mặt phẳng 2( (6 0.P my z- Tìm thamsố để ).d PPA. 1m= hoặc 6.m= B. 1m= hoặc 6.m=C. 1m= hoặc 6.m= D. 1m= hoặc 6.m= -Bieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 84O ân thi thpt Quoác Gia naêm 2017 2018 TT. Hoaøng Gia 56 Phoá Chôï P. Taân Thaønh Q. Taân Phuù11.46. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng( 0P z- và đường thẳng 2:1 2x zd- += Với giá trị nàocủa tham số thì giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng )P thuộc mặtphẳng ).OyzA. 1.m= B. 1.m= C. 45m= D. 1217m= ×11.47. Trong không gian ,Oxyz tìm giao điểm của đường thẳng12 1:4 1x zd- -= và mặt phẳng 0.P z+ =A. (0; 0; 2).M- B. (0;2;3).M C. (0;0;2).M D. (0; 2; 3).M- -11.48. Trong không gian ,Oxyz tìm giao điểm của đường thẳng1 4:1 3x zd- -= và mặt phẳng 0.P z+ =A. (2;4; 1).I- B. (1;2;0).I C. (1;0;0).I D. (0;0;1).I11.49. Trong không gian ,Oxyz tìm giao điểm của đường thẳng12 1:4 1x zd- -= và mặt phẳng 0.P z+ =A. (0; 0; 2).M- B. (1; 0;1).M C. (1;1;6).M D. (12;9;1).M11.50. Trong không gian ,Oxyz tìm tọa độ giao điểm của đườngthẳng 1:1 2x zd- += =- và mặt phẳng 0.P z- =A. (3; 1.; 0)M- B. (0;2; ).4M- C. (6; 4.; 3)M- D. (1;4; ).2M-11.51. Trong không gian ,Oxyz cho đường thẳng có phương trình1 1:1 1x zd- += và mặt phẳng 11 0.P z+ Tìm tọa độ giaođiểm của và ).PA. (3;6;1).M B. 1; 2; 3).M- C. (1;2; 1).M- D. 1;2; 3).M- -11.52. Trong không gian ,Oxyz cho hai điểm (2;1; 3), (4;2;1).A B-Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng ).OyzA. (0; 0;7).M B. (0;0; 7).M- C. (0;1; 7).M- D. (0;1; 1).M-11.53. Trong không gian ,Oxyz biết đường thẳng qua điểm( 2; 1; 1),A- cắt trục Oy tại điểm và song song với mặt phẳng( 0.P z+ Hãy tìm tọa độ điểm .BA. (0; 4; 0).B B. (0; 2; 0).B- C. (0;2;0).B D. (0; 4;0).B-Bieân soaïn giaûng daïy Ths. Leâ Vaên Ñoaøn 0933.755.607 Trang 85