Đáp án đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 120

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-12 18:47:01 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT KỞ ẮTR NG THPT NGUY HUƯỜ Ệ( Không th gian phát để ĐÁP ÁN MÔN GDCD Kh 12 ớTh gian làm bài 50 phút Ph đáp án câu tr nghi m: ệT ng câu tr nghi m: 40.ổ ệ101 102 103 10481 [,25] [,25] [,25] [,25] D82 [,25] [,25] [,25] [,25] A83 [,25] [,25] [,25] [,25] B84 [,25] [,25] [,25] [,25] B85 [,25] [,25] [,25] [,25] A86 [,25] [,25] [,25] [,25] C87 [,25] [,25] [,25] [,25] D88 [,25] [,25] [,25] [,25] A89 [,25] [,25] [,25] [,25] D90 [,25] [,25] [,25] [,25] A91 [,25] [,25] [,25] [,25] D92 [,25] [,25] [,25] [,25] B93 [,25] [,25] [,25] [,25] B94 [,25] [,25] [,25] [,25] D95 [,25] [,25] [,25] [,25] B96 [,25] [,25] [,25] [,25] B97 [,25] [,25] [,25] [,25] C98 [,25] [,25] [,25] [,25] C99 [,25] [,25] [,25] [,25] D100 [,25] [,25] [,25] [,25] D101 [,25] [,25] [,25] [,25] B102 [,25] [,25] [,25] [,25] B1103 [,25] [,25] [,25] [,25] B104 [,25] [,25] [,25] [,25] C105 [,25] [,25] [,25] [,25] B106 [,25] [,25] [,25] [,25] C107 [,25] [,25] [,25] [,25] B108 [,25] [,25] [,25] [,25] D109 [,25] [,25] [,25] [,25] B110 [,25] [,25] [,25] [,25] A111 [,25] [,25] [,25] [,25] D112 [,25] [,25] [,25] [,25] C113 [,25] [,25] [,25] [,25] C114 [,25] [,25] [,25] [,25] B115 [,25] [,25] [,25] [,25] D116 [,25] [,25] [,25] [,25] B117 [,25] [,25] [,25] [,25] C118 [,25] [,25] [,25] [,25] A119 [,25] [,25] [,25] [,25] D120 [,25] [,25] [,25] [,25] B2