Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đáp án đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 120

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-06-12 18:47:01
Nội dung
GD&ĐT KỞ ẮTR NG THPT NGUY HUƯỜ Ệ( Không th gian phát để ĐÁP ÁN MÔN GDCD Kh 12 ớTh gian làm bài 50 phút Ph đáp án câu tr nghi m: ệT ng câu tr nghi m: 40.ổ ệ101 102 103 10481 [,25] [,25] [,25] [,25] D82 [,25] [,25] [,25] [,25] A83 [,25] [,25] [,25] [,25] B84 [,25] [,25] [,25] [,25] B85 [,25] [,25] [,25] [,25] A86 [,25] [,25] [,25] [,25] C87 [,25] [,25] [,25] [,25] D88 [,25] [,25] [,25] [,25] A89 [,25] [,25] [,25] [,25] D90 [,25] [,25] [,25] [,25] A91 [,25] [,25] [,25] [,25] D92 [,25] [,25] [,25] [,25] B93 [,25] [,25] [,25] [,25] B94 [,25] [,25] [,25] [,25] D95 [,25] [,25] [,25] [,25] B96 [,25] [,25] [,25] [,25] B97 [,25] [,25] [,25] [,25] C98 [,25] [,25] [,25] [,25] C99 [,25] [,25] [,25] [,25] D100 [,25] [,25] [,25] [,25] D101 [,25] [,25] [,25] [,25] B102 [,25] [,25] [,25] [,25] B1103 [,25] [,25] [,25] [,25] B104 [,25] [,25] [,25] [,25] C105 [,25] [,25] [,25] [,25] B106 [,25] [,25] [,25] [,25] C107 [,25] [,25] [,25] [,25] B108 [,25] [,25] [,25] [,25] D109 [,25] [,25] [,25] [,25] B110 [,25] [,25] [,25] [,25] A111 [,25] [,25] [,25] [,25] D112 [,25] [,25] [,25] [,25] C113 [,25] [,25] [,25] [,25] C114 [,25] [,25] [,25] [,25] B115 [,25] [,25] [,25] [,25] D116 [,25] [,25] [,25] [,25] B117 [,25] [,25] [,25] [,25] C118 [,25] [,25] [,25] [,25] A119 [,25] [,25] [,25] [,25] D120 [,25] [,25] [,25] [,25] B2