Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đáp án đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8

66626330663334656137333631646338373662616137623039313964363232313661346439623261356430373236656366386630373035626166383261386162
Gửi bởi: Kid Kudo Đạo Chích vào 09:21 PM ngày 14-03-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1353 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2015-2016Môn: Sinh họcThời gian làm bài: 150 phút Đề thi này gồm 01 trangCâu 1: (2,0 điểm )Tế bào trong cơ thể có những hình dạng nào? Vì sao tế bào có nhiều hình dạngvà kích thước khác nhau? Tính chất sống của tế bào thể hiện như thế nào?Câu 2: (1,5 điểm): Phân tích những đặc điểm chứng minh bộ xương người thích nghi với lao độngvà đi đứng thẳng? Câu 3: (4,0 điểm) a. Trình bày thí nghiệm của Các lanstâynơ?b. Phân tích cơ sở khoa học để kết luận nhóm máu là nhóm máu chuyên cho,nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận.c. Vì sao nói máu, nước mô, bạch huyết là môi trường trong của cơ thể?Câu 4: 3,5 điểm )Một ng ời hô hấp bình th ờng là 18 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào với mộtl ợng khí là 420 ml. Khi ng ời ấy tập luyện hô hấp sâu 12 nhịp/ phút, mỗi nhịp hítvào là 620 ml không khí.a. Tính ợng khí thông, khí vô ích khoảng chết, khí hữu ích phế nang củang ời hô hấp th ờng và hô hấp sâu được thực hiện trong mỗi phút?b. So sánh ợng khí hữu ích giữa hô hấp th ờng và hô hấp sâu trong mỗi phút?(Biết rằng ợng khí vô ích khoảng chết của mỗi nhịp hô hấp là 150 ml ).Câu 5: (3,0 điểm)a. Nêu chức năng của ruột non? Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chứcnăng đó?b. Thành phần nước tiểu đầu khác với máu như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó ?Câu (3,0 điểm) a. Phân biệt trao đổi chất với sự chuyển hóa vật chất và năng lượngb. Năng lượng được giải phóng tế bào được sử dụng vào những hoạt động nào? Cơ thể trạng thái “nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không? Vì sao?Câu 7: 3,0 điểm )a. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron ?b. Nêu những đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hoá hơn các động vật thuộc lớp thú ...........................HẾT................................Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh.............................................................................SBD..........................PHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC KÌ THI HSG LỚP NĂM HỌC 2015-2016HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC(HDC này gồm 02 trang)Câu 1: (1,5 điểm)Phần Nội dung trình bày Điểm+ TB có nhiều hình dạng khác nhau: Hình cầu, hình đĩa, hình sao, thoi, trụ..........+ TB có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau để thực hiện các chức năngkhác nhau.- Tính chất sống:+ TB thöôøng xuyeân TÑC vôùi moâi tröôøng trong cô theå (maùu, nöôùc moâ) thoâng qua maøng TB baèng cô cheá thaåm thaáu vaø khueách taùn+ Sinh saûn: TB lôùn leân ñeán möùc naøo ñoù thì phaân chia goïi laø söï phaân baøo. Vì theá TB luoân ñoåi môùi vaø taêng veà soá löôïng+ Caûm öùng: Laø khaû naêng tieáp nhaän vaø phaûn öùng laïi caùc kích thích lí hoùa cuûa moâi tröôøng xung quanh TB (VD: TB cô laø söï co ruùt vaø TB TK laø höng phaán vaø daãn truyeàn…) 0,50,50,250,250,5Câu 2: (1,5 điểm)Phần Nội dung trình bày ĐiểmCâu (2,0 điểm) Những biến đổi xương đầu: Hộp sọ phát triển chứa não với thể tíchlớn, sọ lớn hơn mặt đảm bảo cân đối và thuận lợi cho sự vận động của đầuvề bốn phía.- Cột sống cong chỗ tạo thành hình chữ nối với nhau giúp cơ thểcó tư thế đứng thẳng, lồng ngực dẹp theo hướng trước sau và nở sang haibên giúp giải phóng tay, thuận lợi cho lao động- Sự phân hóa của khớp xương khớp tay, chân chủ yếu là khớp động,xương cổ tay nhỏ, các ngón linh vì vậy sự cử động của bàn tay linh hoạt vàthuận lợi cho sử dụng công cụ lao động, khớp chậu đùi có hố khớp sâu vìvậy đảm bảo vững chắc, nhưng hạn chế vận động của đùi. Xương chân to,xương tay nhỏ hơn, xương gót chân lớn đảm bảo nâng đỡ cơ thể, khéo léotrong lao động- Các khớp cổ chân, bàn chân khá chặt chẽ, xương chậu nở rộng, xương đùilớn, bàn chân có các ngón ngắn, xương gót lớn và kéo dài về phía sau, bàn 0,250,50,50,25Câu 3: (4 điểm)Phần Nội dung trình bày Điểmaa. Trình bày thí nghiệm của Các lanstâynơ?- Thí nghiệm: Các lanstâynơ đã dùng hồng cầu của người này và trộn vớihuyết tương của những người khác và ngược lại, lấy huyết tương của mộtngười và trộn với hồng cầu của những người khác.- Ông đã nhận thấy rằng: 0,25ĐỀ CHÍNH THỨCbc Có loại kháng nguyên trên hồng cầu là và B+ Có loại kháng thể trong huyết tương là (gây kết dính A) và β(gây kết dính B)và+ Tổng hợp lại có nhóm máu là: O; A; B; AB+ Kết quả thí nghiệm trong hình 15 SGK tr 49* Đặc điểm các nhóm máu:-Nhóm máu O: Hồng cầu không có kháng nguyên và B, huyết tươngcó kháng thể β-Nhóm máu A: Hồng cầu chỉ có A, huyết tương không có chỉ có ,-Nhóm máu B; Hồng cầu chỉ có B, huyết tương không có chỉ có ,-Nhóm máu AB: Hồng cầu có cả A,B, huyết tương không có β- Nhóm máu là chuyên cho bởi vì: Hồng cầu của nhóm máu khôngcó kháng nguyên A, B. Nên khi cho các nhóm máu khác dù nhóm máuđó có huyết tương chứa kháng thể hoặc hoặc có cả hai thì khônggây kết dính. Nhóm máu AB là chuyên nhận bởi vì: Trong huyết tương không cókháng thể nên dù nhận một nhóm máu bất kì nào có kháng nguyênA,B thì vẫn không gây kết dính.- Máu, nước mô và bạch huyết là môi trường trong cơ thể vì: Nhờ máu,nước mô và bạch huyết trong cơ thể mà tế bào và môi trường ngoài liên hệ thường xuyên với nhau trong quá trình trao đổi các chất dinh dưỡng, oxi, khí cacbonic và các chất thải khác. 0,250,250,250,50,250,250,250,250,50,50,5Câu 4: (3,5 điểm)Phần Nội dung trình bày Điểma/ khi ng ười ta hô hấp bình thư ờng khí ưu thông trong phút là 18.420 7560 (ml) ưu lư ợng khí khoảng chết mà ng ười đó hô hấp th ường trong phút là vô ích )18.150 2700 (ml)- Lư ợng khí hữu ích phút hô hấp th ường là: 7560 2700 4860 (ml)b/ Khi ng ười đó hô hấp sâu:- ưu ượng khí ưu thông trong phút là: 12.620 7440 (ml)- ưu ượng khí vô ích khoảng chết trong phút là:12.150 1800 (ml)- phút ng ười đó hô hấp sâu với ưu ượng khí hữu ích là :7440 1800 5640 (ml). 0,5đ0,5đ0,5đ0,5 0,5đ0,5đTrong phút ượng khí hô hấp sâu hơn hô hấp th ường là: 5640 4860 780 (ml) 0.5 ®Câu 5: (3.0 điểm)Phần Nội dung trình bày Điểm* Ruoät non coù chöùc naêng chính laø: hoaøn thaønh quaù trình tieâu hoùa caùcloaïi thöùc aên vaø haáp thuï caùc saûn phaåm ñaõ tieâu hoùa.* Ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa ruoät non phuø hôïp vôùi chöùc naêng tieâu hoùa: Thành ruột có cấu tạo gồm lớp lớp màng ngoài, lớp cơ (cơ dọc và cơvòng), lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc- Nhôø lôùp cô ôû thaønh ruoät co daõn taïo nhu ñoäng thaám ñeàu dòch tieâu hoùa, ñaåythöùc aên xuoáng caùc phaàn khaùc cuûa ruoät Ñoaïn taù traøng coù oáng daãn chung cuûa dòch tuïy vaø dòch maät ñoå vaøo. Lôùp nieâm maïc (ñoaïn sau taù traøng) coù nhieàu tuyeán ruoät tieát dòch ruoät ti ếế td ịị ch ru ộộị Nhö vaäy ôû ruoät non coù ñaày ñuû caùc loaïi enzim tieâu hoùa taát caû caùcloaïi thöùc aên, do ñoù thöùc aên ñöôïc hoaøn toaøn bieán ñoåi thaønh nhöõng chaát ñôngiaûn coù theå haáp thuï vaøo maùu .* Ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa ruoät non phuø hôïp vôùi chöùc naêng haáp thuï caùcchaát:- Ruoät non là ộế ng tiêu hóa dày nh ấế kho ấả ng daøi 2,8 3m- Nieâm maïc ruoät coù nhieàu neáp gaáp, treân ñoù coù nhieàu loâng ruoät, moãi loângruoät coù voâ soá loâng cöïc nhoû, laømõ taêng dieän tích tieáp xuùc vôùi thöùc aên leânnhieàu laàn, dieän tích beà maët trong coù theå leân tôùi 400 500 2- Trong loâng ruoät coù heä thoáng maïng löôùi mao maïch maùu vaø baïch huyeátdaøy ñaëc taïo ñieàu kieän cho söï haáp thuï chaát dinh döôõng nhanh choùng- Maøng ruoät laø maøng thaám coù choïn loïc chæ cho vaøo maùu nhöõng chaát caànthieát cho cô theå keå caû khi noàng ñoä caùc chaát ñoù thaáp hôn noàng ñoä coù trongmaùu vaø khoâng cho nhöõng chaát ñoäc vaøo maùu keå caû khi noù coù noàng ñoä caohôn trong maùu 0,250,250,250,250,250,250,250,25b b* Thµnh phÇn íc tiÓu ®Çu kh¸c m¸u: íc tiÓu ®Çu kh«ng cã c¸c tÕ bµo m¸u vµ c¸c protein cã kÝch th íc lín. M¸u cã c¸c tÕ bµo m¸u vµ protein cã kÝch th íc lín. Gi·i thÝch sù kh¸c nhau:- íc tiÓu ®Çu lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh läc m¸u nang cÇu thËn Qu¸ tr×nh läc m¸u nang cÇu thËn di ễn ra do sù chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a m¸u vµ nang cÇu thËn ¸p suÊt läc) phô thuéc vµo kÝch th íc lç läc Mµng läc vµ v¸ch mao m¹ch v¬Ý kÝch th íc lç läc lµ 30-40 Nªn c¸c tÕ bµo m¸u vµ ph©n tö protein cã kÝch th íc lín nªn kh«ng qua îc lç läc 0,250,250,250,25Câu 6: (3,0 điểm) Phần Nội dung trình bày Điểma- Söï trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä cô theå Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước uống muối khoáng thông qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp đồng thời 0,5thải chất cặn bã, sản phẩm phân huỷ, CO2 từ cơ thể ra môi trường.- Trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä TB: laø söï trao ñoåi chaát giöõa TB vaø moâi tröôøngtrong Các chất dinh dưỡng và O2 tiếp nhận từ máu, nước mô được tế bào sửdụng cho hoạt động sống đồng thời các sản phẩm phân huỷ được thải vàomôi trường trong và đưa tới cơ quan bài tiết, thải ra ngoài.-Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng: Trong cơ thể, đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành các chất đặc trưng của tế bào và tích lũy năng lượng, còn dị hóa phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng=> TĐC là biển hiện bên ngoài, chuyển hóa vật chất và năng lượng xảy ra ởbên trong tế bào 0,50,50,5b Năng lượng được giải phóng tế bào được sử dụng vào những hoạt động nào? Cơ thể trạng thái nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không? Vì sao- Năng lượng sinh ra: để sinh công, tổng hợp chất mới, sinh nhiệt...- Cơ thể trạng thái nghỉ ngơi: có tiêu dùng năng lượng- Vì Cần năng lượng để duy trì sự sống( tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, duy trì thân nhiệt 0.50,250.25Câu 7: (3,0 điểm) Phần Nội dung trình bày Điểmab Caáu taïo: Nô ron laø ñôn vò caáu taïo neân heä thaàn kinh- Thaân chöùa nhaân Töø thaân coù nhieàu sôïi nhaùnh vaø moät sôïi truïc. Sôïi truïc thöôøng coù bao mieâlin, caùc bao mielâin ñöôïc ngaên caùch baèng caùc eo Raêngvi eâ. Taän cuøng sôïitruïc coù caùc cuùc xinap laø nôi tieáp giaùp giöõa caùc nô ron naøy vôùi nô ron khaùc hoaëc vôùi cô quan traû lôøi. Chöùc naêng cô baûn cuûa nôron: caûm öùng vaø daãn truyeàn xung thaàn kinh- Caûm öùng laø khaû naêng tieáp mhaän caùc kích thích vaø phaûn öùng laïi caùc kích thích baèng hình thöùc phaùt sinh xung thaàn kinh- Daãn truyeàn xung thaàn kinh laø khaû naêng lan truyeàn xung thaàn kinh theo moät chieàu nhaát ñinh töø nôi phaùt sinh hoaëc tieáp nhaän veà thaân nô ron vaø truyeàn doïc theo sôïi truïc* Đặc điểm tiến hoá:- Khối lượng não so với cơ thể người lớn, chứa khoảng 100 tỉ nron;- Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơ ron (khối lượngchất xám lớn);- người ngoài các trung khu vận động và cảm giác, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết). 0,50,50,50,50,50,5Giám khảo chú ý:- HDC chỉ là một cách giải. HS có thể giải theo cách khác, giám khảo căn cứvào bài làm cụ thể của HS để cho điểm.- Điểm các phần, các câu không làm tròn. Điểm toàn là tổng điểm của các câuthành phần.Ng yêu yêu mình em đc khôngườ ượ gi và sau này gió nh đây mùa đôngừ Là ngày ta sum con tim hao yầ Tình yêu đong đyầ Hãy anh ch ng minh cho em th yể Ng yêu i!ườ Yêu thì có gì sai đâu có sai đâu, không là em thì ai em đa anh là tình yêu mãi mêể ng ta chêặ ườ ườ vì tình yêu là thở Làm ng yêu em nhé baybe.ườ Anh là em, còn em thì Anh là em còn em thì ng ng ng nhìn khuôn tồ Ngây th đó anh quá nên em vơ Đi ch đôi ngoan anh ng ngùng ngó sangợ Em th th ph đôi mẫ Em đã đi thay nh vì em số Cô đn nói yêu môi ng công môi ngơ khó vì lo trong trái tim anh đã có aiấ Nh ng ng yêu anh là sai thì em đâyư ườ Không đúng.ầ