Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN ANH LỚP 9

3acf3cdf90f6587af8e08e77b3bf5c20
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-25 15:25:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTHÁI BÌNH---------KI TRA CH NG KÌ IỂ ƯỢ ỌI NĂM 201Ọ6 -2017 ------------------------------------------ĐÁP ÁN VÀ BI ĐI MÔN ỂTI NG ANH Ế9PH TR NGHI (Ph IV: các câu 30)ế ếCâu Mã 1ề 32 Mã 2ề 09 Mã 3ề 57 Mã 4ề 85 Ghi chú1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PH LU (Ph VI: các câu 31 40)Ầ ế31. Luckily32. tidal33. celebrations34. importan t35. more expensive36. The teacher wanted to know if Jane had finished her test./ The teacher wanted to know whether Jane had finished her test (or not).37. Why don’t we go to school by bike instead of by motorbike?/ Why not go to school by bike instead of by motorbike?38. The meeting may be cancelled.39. If she had enough money, she could buy the book.40. The students whose homework is late will be punished.(M câu đúng: 0,25 đi m)ỗ ể