Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đáp án đề thi chọn HSG môn vật lý 9

7d9b8590d85b88649b67470de3793d9b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:33 PM ngày 27-04-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 252 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NG CH ƯỚ ẤKỲ THI CH TUY SINH GI QU GIAỌ ỐNĂM 2017 2018ỌMÔN: LÝẬCâu dungộ Đi mểCâu (4,0 đi m)ể1.1 1. a. Momen quán tính của thanh AB và BC đối với trục quay quanh điểm A:211I m3=l(1)2221 3I m12 2æ ö= +ç ÷ç ÷è øl l(2)Do hai thanh được giữ cố định với nhau, do đó có thể xem hai thanh là mộtvật rắn đồng nhất quay quanh điểm A, momen quán tính của hệ là21 27I m6= =l(3)Sau khi bỏ lực tác dụng vào điểm C, momen trọng lực của hai thanh đối vớitrục quay quanh A:1 3M mg mg4 4= +l l(4)Gia tốc góc của hai thanh là như nhau, đặt là (theo chiều kim đồng hồ),phương trình động lực học của chuyển động quayM I= a(5)Từ (1) (2) (3) (4) (5), suy ra gia tốc góc của hai thanh6g7a =l(6) b. Khi thanh AB hợp với đường thẳng AD góc biến thiên thế năng hấp dẫncủa hai thanh:p 3E mg sin mg sin mg sin2 pæ öD =- -ç ÷è øl l(7) Biến thiên động năng2k1E 02D -(8) Trong đó là tốc độ góc của thanh AB quay quanh điểm khi thanh AB hợpvới đường thẳng AD góc Định luật bảo toàn cơ năng:k pE 0D +D =(9) Từ (3) (7) (8) (9), suy ra()3g5 sin cos 37w -l(10) 0,250,250,250,250,250,250,51.2 2. Khi đi do, thanh AB và BC không th coi nh nh, giaể ịt góc chúng khác nhau, là αố ặ1 là gia góc AB quanh kh tâm và αố ố2 làgia góc BC quanh kh tâm nó (chi ng theo chi kim ng ),ố ươ ồch đi làm c, tr x, là tr theo chi ngang ng sang ph và chi uọ ướ ềth ng ng ng xu ng i, thành ph ng tác thanh BC iẳ ướ ướ ươ ớthanh AB theo tr x, là Fụ ượx Fy thanh AB, ph ng trình chuy nố ươ ểđ ng quay quanh tr đi qua A:ộ ụ0,2521 x1 3m mg F3 2æ öa -ç ÷è l(11)Đ thanh BC, ng tác thanh AB thanh BC theo tr x,ố ươ ụy là ượ xF-, yF- thanh BC, gia dài thanh tr x, làố ụax ay ph ng trình ng cươ ọx xma F=-(12)y yma mg F= (13)Thanh BC cũng quay quanh kh tâm nó, ph ng trình chuy ngố ươ ộquay: 22 x1 3m F12 4aæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè øl (14)Kh có gia tr x, là aớ ụBx aBy :Bx 23 3a a2 4=- al (15)By 21 1a a2 4= al (16)K (11) (12) (13) (14) (15) (16) suy raế ợ1 9g11a =l; 215g11a =l (17)x3 3F mg44=; y1F mg4= (18)Đ ng tác gi hai thanhộ ươ ữ2 2x y37F mg 0, 276mg22= (19)L ng tác gi hai thanh ph ng th ng ng gócự ươ ươ ứf làxyF 3tan 0, 472F 11f (20) 0,250,250,250,500,250,25Câu (3,5 đi m)ể2.1Khi quay ống AB, do hiệu ứng li tâm nên mật độ và áp suất của không khí trong ốngthay đổi dọc theo ống AB. Xét một đoạn ống có chiều dài dx vị trí cách trục quay mộtkhoảng là x. Áp suất tại các vị trí và dx tương ứng là và dp và khối lượngriêng của không khí tương ứng là và .Khi thiết lập trạng thái cân bằng của không khí trong ống, ta có()2 22dp dpp dp Sdx .dx xdxé ù+ =w =w =ë ûw (1)Theo giả thiết, không khí là khí lí tưởng. Do đó, theo phương trình Clapeyron -Mendeleev, mpV RT =m trong đó 29 g/mol là khối lượng mol của khí quyển và Rlà hằng số khí. Từ đó suy ram pd dp.V RT RT RTm m= (2)Lấy (2) chia cho (1), ta được 2dxdx.RTr mw=r (3)Giả sử 0 là khối lượng riêng của không khí tại B, 0,50 0,250,50 dxxB AD pnghĩa là 0, 0 Khi lấy tích phân hai vế của (3), ta được22 22 x0 00ln exp e2RT 2RTaæ öì ür mw mw= =r =rí ýç ÷rî þè với 2.2RT mwa =Do đoạn BC có tiết diện nhỏ so với nên có thể bỏ qua ảnh hưởng của nó đến sựthay đổi của mật độ khí. Ban đầu, do ống thông với khí quyển nên khối lượng khôngkhí chứa trong ống là am S.=rlMặt khác, khi bịt kín đầu thì không khí trong ống AB có khối lượng không đổi bằng2xa a0 0m Sdx dx .a= =r =rò òl ll lSử dụng công thức gần đúng ta có 2x 2e xa» +a22x 20 00 0e dx (1 )dx 13aæ öaÞ +a =r +ç ÷è øò òl lll12 20 a1 13 3-æ öa aÞ -ç ÷è øl ll (4) do 21.3a<2020-09-29 23:46:51