Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đáp án Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 11 mã đề 02

eb8c9cb5807df5bda7750ecf943b111d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 02:52 PM ngày 23-11-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN CH 11Ị ỬI. PH TR NGHI M: (6.0 Đi m)Ầ ểMĐ: 001Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án1 13 19 D2 14 20 D3 15 21 A4 10 16 22 A5 11 17 23 A6 12 18 24 BMĐ: 002Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án1 13 19 C2 14 20 A3 15 21 B4 10 16 22 B5 11 17 23 C6 12 18 24 DMĐ: 003Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án1 13 19 B2 14 20 B3 15 21 B4 10 16 22 C5 11 17 23 D6 12 18 24 AMĐ: 004Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án1 13 19 D2 14 20 B3 15 21 C4 10 16 22 B5 11 17 23 C6 12 18 24 DII. PH LU N: (4.0 Đi m)Ầ ểTT ng ch mướ Bi đi mể ểCâu sao năm 1917 Nga di ra hai cu cách ng:ạ ướ Cu cách ng tháng Hai năm 1917 đã giành th ng đã ượ ợl c/q quân ch chuyên ch Nga Hoàng, nh ng thành qu ượ ảcách ng ch th ng hoàn toàn.ạ Tình tr ng hai chính quy song song i: chính ph TS ủlâm th và Xô Vi bi công-nông-binh. Hai chính quy này di cho ích các giai khác ấnhau nên không th lâu dài. Tr tình hình đó Lênin và ướĐ ng (B) đã c.b ho ch ti làm cách ng, Chính ổph lâm th i. Tr qua tám tháng đ.tranh hòa bình nh ng chính quy giai ất không ch quy c, khác ng qu ượ ầchúng đông giai n, Chính vì ậđ ng Bônsêvich đã chuy sang kh nghĩa vũ trang giành chính ởquy làm cu Cách ng th hai Cách ng tháng i. ườ 0.5 đ0.5 đ0.5 đ0.5 đCâu Nguyên nhân Chi tranh th gi th nh tủ ấ* Nguyên nhân sâu xa:S phát tri không các qu c, mâu thu gi ướ ữcác qu thu ngày càng gay (tr tiên là gi ướ ếqu Anh qu c) là nguyên nhân chi ếtranh. Nguyên nhân tr ti p:ự ế+ hình thành hai kh quân p, kình ch nhau.ự ị+ Duyên 28/6/1914 Thái Áo-Hung ám sát Bô-xni-a (Xécớ ạbi). Nhân đó hùng Áo ph tuyên chi Xéc-ơ ớbi chi tranh đã châm ngòi (0,5đ)ế ượNêu qu chi tranh: ế- 10 tri ng ch tệ ườ ế- 20 tri ng th ng.ệ ườ ươ- Tiêu 85 đô la …. 1.0 đ0.5 đ0.5
2020-09-29 22:44:17