Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đáp án đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11

9c6d47f0cde118b96866fcc90d4bfd45
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-29 14:19:56 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT LI NƯỜ Ơ(Đáp án 02 trang)ồ KỲ THI KI TRA KỲ II NĂM 2017-2018Ể ỌHDC MÔN: TI NG ANH KH 11 ỐA. PH TR NGHI (7 đi m)Ầ ểPART 1: LISTENING câu đúng: 0.25 đi m)ỗ ểI 1.B 2.A 3.C 4.BII 5. two/ 2/ one double, one single 6. 400.00 7. EARSLEY 8. 5.30/five thirty/ half past fivePART 2,3,4: PHONETICS, LEXICO-GRAMMAR, READING câu đúng 0.25 ỗđi m)ểB. PHẦNT LU NỰ ẬI. Put the word in the brackets into the correct form to complete the following sentence. iỗcâu đúng: 0.25 đi m)ể29 highest 30. dangerous31. businessman 32. competitionsII. Rewrite the following sentences without changing the original meaning. câu đúngỗđ 0.5 đi m)ượ 33 If we had enough money, we could buy this car. CÂU ĐÁP ÁN9 D10 A11 C12 D13 B14 C15 A16 B17 C18 C19 D20 D21 C22 C23 D24 C25 A26 D27 A28 C34 The Tan Ky house is the oldest one in Hoi An. 35. Viet suggested that Nam should have his room repainted. 36. Although the weather was bad, people traveled by air. T!Ế
2020-09-27 22:45:20