Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đáp án 321 câu hỏi trắc nghiệm bất phương trình mũ logarit

7f5be708e45bea6d23693ac45f9ec110
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-06-28 09:09:56 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 309 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NGUYỄN BẢO VƯƠNG VÀ BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG ĐÁP ÁN 321 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT MŨ -LOGARIT GIÁO VIÊN MUỐN FILE WORD LIÊN HỆ 0946898489NGUYỄN XUÂN HIẾU 1B 2C 3A 4D 5A 6D 7C 8B 9B 10D 11C 12E 13E 14B 15C 16E 17E 18C 19A 20E 21D 22C 23A 24E 25A 26A 27B 28E 29D 30C 31E 32D 33C 34D 35 36D 37A 38D 39B 40C 41C 42C 43E 44E 45 46C 47C 48B 49A 50D 51C 52E 53B 54D 55C 56A 57C 58A 59C 60E 61E 62D 63C 64A 65E 66D 67D 68D 69E 70B 71E 72A 73C 74B 75B 76A 77D 78C 79A 80A 81D 82B 83B 84D 85A 86B 87B 88B 89E 90D 91C 92C 93B 94B 95E 96D 97B 98A 99C,D 100B 101C 102C 103B 104C 105D 106E 107B 108E 109B 110C 111A 112C 113D 114D 115A 116C 117A 118B 119C 120E TEST ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGA Họ và tên: Trần Đức Mạnh P/s: Mọi thắc mắc xin liên hệ https://www.facebook.com/manh.tranleduc 121.B 122.A 123.B 124.C 125.E 126.A 127.A 128.B 129.D 130.E 131.B 132.E 133 134.B 135.D 136.C 137.C 138.B 139.A 140.B 141.A 142.A 143.B 144.C 145.C 146.C 147.D 148.B 149.B 150.B 151.C 152.C 153.D 154.C 155.A 156.B 157.A 158.C 159.C 160.D 161.B 162.A 163.A 164.B 165.C 166.D 167.C 168.A 169.E 170.B x0xe 19 172X2 31 10; ;222 134;2 10X2 1;0 ;2 1; 19 172X2 3;34 19 172X2 10; 4;16 0;3 3;34 X3171.A 172.C 173.A 174.A 175.D 176.C 177.A 178.B 179.C 180.D 181.A 182.B 183.D 184.C 185.A 186.A 187.B 188.E 189.D 190.A 191.B 192.A 193.A 194.A 195.C 196.A 197.E 198.A 199.A 200.A 201.C 202.D 203.A 204.A 205.D 206.A 207.A 208.A 209 210.A 211.A 212.A 213.C 214.E 215.B 216.D 217.B 218.B 219.D 220.B 221.A 222.E 223.C 224.C 225.B 226.D 227.A 228.B 229.C 230.D 231.B 232.A 233.D 234.D 235.B 236.D 237.D 238.B 239.C 240.D Câu 125: Câu 130: Câu 132: Câu 169: Câu 188: Câu 197: Câu 209: Sai đề Câu 214: Câu 222: TEST ĐỀ PT LOGA TỪ 241-321 241 242B 243B 244D 245C 246C 247D 248B 249D 250C 251C 252D 253D 254B 255C 256C 257B 258A 259A 260C 11xx 1x 10161184112xxx 2log 3x 2;x  30;xe 5; ;8  1; 1S261A 262C 263D 264D 265D 266A 267D 268A 269B 270C 271B 272B 273B 274A 275D 276D 277A 278C 279B 280B 281 282 283D 284D 285B 286A 287C 288D 289B 290D 291D 292B 293C 294A 295D 296B 297A 298B 299B 300C 301.1B 301.2A 302D 303A 304C 305A 306D 307A 309C 310B 311B 312B 313A 314A 315D 316C 317D 318D 319A 320B 321D