Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Danh sách các trường Đại học xét tuyển bằng học bạ năm 2017

534e3fc754d30e602c92adde7ba8c78d
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-06-24 20:05:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 320 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnDanh sách các tr ng Đi xét tuy ng năm 2017ườ ạSTT Tên Tr ngườ kì xétọtuy nể Đi xét tuy nể xéttuy nể Môn xét tuy nể1 Đi Greenwich Vi tạ ệNam kì pọ ớ12 6.5 đi mể Đi trung bìnhểh kì 12ọ ớ2 Đi Bách khoa Hàạ ọN iộ (Đi ki lo i)ề kọ 20 đi mể ng đi mônổ ểthi xét tuy nể3 Đi Qu Sàiạ ếGòn 12ớ 6.5 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể Đi trung bìnhểcác môn xét tuy nể4 Đi Phan Thi tạ kọ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể 100% Đi trung bìnhểc ng các môn cộ THPTở5 Đi Bình ngạ ươ kọ 100% môn theo kh iốđăng ký xét tuy nể6 Đi Nguy Trãiạ kọ môn theo kh iốđăng ký xét tuy nể7 Đi Thành Đôạ kọ ỳho quặ ảnăm 12ớ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể môn theo kh iốđăng ký xét tuy nể8 Đi Hòa Bìnhạ kọ ỳho quặ ảnăm 12ớ 18 đi (ĐH);ể16.5 đi m(CĐ)ể70% ng đi cácổ ểmôn kh Aố17 đi (năngểkhi 5.5, văn hóaế6) ng đi cácổ ểmôn kh H, H1ố17.5 đi (năngểkhi 5.5, văn hóaế6) ng đi cácổ ểmôn kh V, V1ố9 Đi Hoa Senạ năm 10, ớ11, 12 6.0 đi (ĐH); ể5.5 đi m(CĐ)ể Đi trung bình ểc ngộ10 Đi công ngh mi nạ ềĐông kọ ỳho quặ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể Đi trung bình 3ểmôn kh xétốDoc24.vnnăm 12ớ tuy nể11 Đi Bà Vũngạ ịTàu pọ ớ12 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể 40% Đi trung bình 3ểmôn kh xétốtuy nể12 Đi Công nghạ ệĐng Naiồ 12ớ Đi trung bìnhểc ng cu năm pộ ớ12 ba mônủtrong mônổ ợxét tuy ngể ộv đi tiênớ 60% Đi trung bìnhểc ng cu nămộ ốl 12 ba mônớ ủtrong mônổ ợxét tuy ngể ộv đi tiênớ ư13 Đi Kinh tàiạ ếchính TPHCM 12ớ 18 đi (ĐH);ể16.5 đi m(CĐ)ể 30% ng đi cácổ ểmôn xét tuy nể14 Đi ph kạ ỹthu Vĩnh Longậ năm 10,ớ11, 12 ng đi trungổ ểbình các môn xéttuy nể15 Đi Kinh doanh vàạ ọcông ngh Hà iệ THPTọ ạ16 Đi Tài nguyên môiạ ọtr ng Thành ph Hườ ồChí Minh kọ 18 đi mể 10% môn theo kh iốđăng ký xét tuy nể17 vi báo chí tuyênọ ệtruy nề (Đi ki sề ơtuy n)ể THPTọ đi mể qu pế ậtrung bình ngừnăm cọ18 Đi Đông Đôạ (Đi uềki xét tuy n)ệ kì pọ ớ12 36 đi mể ng đi mônổ ểxét tuy 2ể ủh kì 12ọ ớ19 Đi Đi Namạ 12ớ 18 đi (ĐH)ể ng đi cácổ ểmôn xét tuy nểDoc24.vn20 Đi Kinh Nghạ ệAn năm 10,ớ11, 12 18 đi (ĐH);ể16,5 (CĐ) 70% ng đi cácổ ểmôn xét tuy nể21 Đi ng Đcạ năm 10,ớ11, 12 18 đi (ĐH);ể16,5 đi (CĐ)ể ng đi cácổ ểmôn xét tuy nể22 Đi Nguy tạ ấThành 12ớ 15 đi (ĐH); 12ểđi (CĐ)ể ng đi cácổ ểmôn xét tuy nể23 Đi Tân Tràoạ 12ớ 18 đi (ĐH);ể16,5 đi (CĐ)ể ng đi cácổ ểmôn xét tuy nể24 Đi Khoa Tháiạ ọNguyên (Đi ki xétề ệtuy n)ể kì pọ ớ12 36 đi mể ng đi mônổ ểxét tuy 2ể ủh kì 12ọ ớ25 Đi Xây ng mi nạ ềTrung kọ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể 25%(ĐH);50%(CĐ) Đi trung bình 3ểmôn kh xétốtuy nể26 Đi Tr ng ngạ ươ 12ớ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể 70% Đi trung bình 3ểmôn kh xétốtuy nể27 Đi Phòngạ 12ớ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể 40% Đi trung bìnhểc ng các môn cộ THPTở28 Đi Nông lâm Tháiạ ọNguyên (Đi ki xétề ệtuy n)ể kì pọ ớ12 36 đi mể 40% ng đi mônổ ểxét tuy 2ể ủh kì 12ọ ớ29 Đi ph kạ ỹthu Nam Đnhậ (chỉdùng xét tuy điể ạh công ngh nhânọ ửkinh và cao đng)ế 12ớ 18 đi (ĐH);ể16,5 đi (CĐ)ể 40% ng đi cácổ ểmôn xét tuy nể30 Đi Đng Thápạ THPTọ ạ31 Đi Lâm nghi pạ THPTọ 40%Doc24.vn3233 Đi Qu giaạ ốTPHCM năm 10,ớ11, 12 6,5 đi (ĐH); đi mể ể(CĐ) Đi trung bìnhểc ng các đi mộ ểtrung bình nămh cọ34 Phân hi ĐH Đà ngệ ẵt Kon Tumạ THPTọ ạ35 Khoa Giáo th ch tụ ấ– ĐH Huế kìọ 10 đi mể 50% ng đi trungổ ểbình ng toán vàộsinh36 Phân hi ĐH Hu iệ ạQu ng Trả kìọ 18 đi mể 30% đi trung bìnhểc ng aộ ủcác môn đăng kíxét tuy nể37 Đi Khoa ĐHạ ọHuế (ngành Ki trúc)ế kìọ 12 đi mể 20% Đi trung bìnhểc ng các mônộ ủđăng ký xét tuy nể38 Đi Ti Giangạ kìọ39 Đi Buôn Ma Thu tạ ộ(D c)ượ kìọ 18 đi mể 50% Đi trung bìnhểc 03ủ ợmôn (kh A&B)ốc kủ ỳ40 Đi Văn hóa thạ ểthao và Du ch ThanhịHóa THPTọ 60%41 Đi ph kạ ỹthu ng Yênậ THPTọ Đi trung bìnhểc ng các mônộ ủđăng ký xét tuy nể42 ĐH Kinh và qu trế ịkinh doanh Thái 12ớ 36 đi mể ng đi mônổ ểxét tuy 2ể ủDoc24.vnNguyên (Đi ki xétề ệtuy n)ể kì 12ọ ớ43 Khoa qu ĐH Tháiố ếNguyên (Đi ki xétề ệtuy n)ể kì pọ ớ12 40 đi mể 40% ng đi mônổ ểxét tuy 2ể ủh kì 12ọ ớ44 Phân hi ĐH TháiệNguyên Lào Caiạ kì pọ ớ12 36 đi mể 40% ng đi mônổ ểxét tuy 2ể ủh kì 12ọ ớ45 Đi Công nghạ ệthông tin và truy thôngề kì pọ ớ12 36 đi mể 50% ng đi mônổ ểxét tuy 2ể ủh kì 12ọ ớ46 Đi Hàng Vi tạ ệNam THPTọ ạ47 Đi Thái Bìnhạ ọD ngươ 12ớ 6,0 (ĐH); 5,5 (CĐ) Đi trung bìnhểl 12ớ48 Đi Hùng ngạ ươ THPTọ ạ49 Đi Yersin Đà tạ 12ớ 18 đi (ĐH);ể16,5 đi (CĐ)ể ng đi môn xétổ ểtuy 12ể ớ50 Đi Ki trúc Đàạ ếN ngẵ THPTọ 20­30%51 Đi ph kạ ỹthu Vinhậ 12ớ 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) Đi trung bìnhểl 12ớ52 Đi Công nghi pạ ệQu ng Ninhả 12ớ 18 đi (ĐH); 16,5 đi mể ể(CĐ) ng đi mônổ ểxét tuy 12ể ớ53 Đi Công nghạ ệTPHCM 12ớ 18 đi (ĐH); 16,5 đi mể ể(CĐ) ng đi mônổ ểxét tuy 12ể ớ54 Đi Đông Áạ 12ớ 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) Đi trung bìnhểl 12ớ55 Đi ng Thạ ươ ếVinh 12ớ ng đi mônổ ểxét tuy 12ể ớ56 Đi Công nghạ ệthông tin Gia Đnhị 12ớ 6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ) 80% Đi trung bìnhểl 12ớDoc24.vn57 Đi Phú Xuânạ 12ớ 18 đi (ĐH);ể16,5 đi (CĐ)ể 50% ng đi mônổ ểxét tuy 12ể ớ58 Đi Trà Vinhạ THPTọ ạ59 Đi Công nghi pạ ệVi trìệ 12ớ 18 đi (ĐH)ể ng đi mônổ ểxét tuy 12ể ớ60 Đi Kinh côngạ ếnghi Long Anệ 12ớ 60% ng đi mônổ ểxét tuy 12ể ớ61 Đi Th thạ ểthao Đà ngẵ THPTọ qu mônế ảxét tuy nể62 Đi Hoa Lạ 12ớ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể Đi trung bình 3ểmôn kh xétốtuy nể63 Đi Võ Tr ngạ ườTo nả THPTọ 50%64 Đi Kiên Giangạ THPTọ 60%65 Đi Dân iạ ảPhòng 12ớ đi mể 50% ng đi trungổ ểbình môn xéttuy nể66 Đi Kinh cạ 12ớ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể 40% Đi trung bìnhểl 12ớ67 Đi Duy Tânạ kì pọ ớ12 18 đi (ĐH);ể16,5 đi (CĐ)ể 40% ng đi trungổ ểbình môn xéttuy nể68 Đi Nông lâm cạ ắGiang năm 10,ớ11, 12 6.0 (ĐH) Đi bình quânểc đi trungủ ểbình năm THPT69 Đi Sao Đạ năm 10,ớ11, 1270 Đi Qu ngạ ồBàng 12ớ 18 đi mể 50% ng đi trungổ ểbình môn xéttuy nể71 Đi Th thạ 12ớ 10 đi mể 75% ng trungổ ủDoc24.vnthao Ninhắ bình ng đi mộ ểToán và Sinh72 Đi Tây Đôạ THPTọ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể Đi trung bình 3ểmôn kh xétốtuy nể73 Đi Liêuạ kìọ74 Đi Tài Chính qu nạ ảtr kinh doanhị năm 10,ớ11, 12 đi mể 30% Đi bình quânểc đi trungủ ểbình năm THPT75 Đi Qu ng Bìnhạ năm 10,ớ11, 1276 Đi Tài chính Ngânạ ọhàng Hà iộ năm 10,ớ11, 12 18 đi mể 30% ng đi trungổ ểbình môn xéttuy nể77 Đi Mĩ thu Côngạ ậNghi pệ THPTọ ạ78 Đi Mĩ thu Vi tạ ệNam THPTọ ạ79 Đi Công ngh vàạ ệqu lý Nghả THPTọ 80%80 Đi FPTạ kọ 30%81 Đi Thái Bìnhạ 12ớ 30%82 Đi Tây cạ kọ 18 đi (ĐH);ể16,5 đi (CĐ)ể 50% ng đi trungổ ểbình môn xéttuy nể83 Đi Công nghi pạ ệVinh THPTọ 70%84 Đi Ph ng Đôngạ ươ 12ớ85 Đi ngạ ươ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể 50% Đi trung bình 3ểmôn xét tuy nể86 Đi Vi cạ năm 10,ớ11, 12 70%87 Đi Thành Đôngạ 12ớ 80%Doc24.vn88 Đi Thành Tâyạ 12ớ đi (ĐH)ể 60& Đi trung bình 3ểmôn kh xétốtuy nể89 Đi Ph Vănạ ạĐngồ 12ớ 50%90 Đi Công ngh Sàiạ ệGòn THPTọ ạ91 Đi kinh thu tạ ậBình ngươ THPTọ 70%92 Đi Phan Châuạ ọTrinh 12ớ 6.0 đi (ĐH);ể5.5 đi m(CĐ)ể Đi trung bìnhểchung các môn93 Đi Qu Mi nạ ềĐông 12ớ 18 đi mể 40% ng đi trungổ ểbình môn xéttuy nể94 Vi nghiên và đàoệ ứt Vi Anhạ THPTọ ạ95 Đi th thạ ểthao Thành ph Chíố ồMinh kọ