Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đăng nhập Facebook bằng PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-25 03:19:26

Mục lục
* * * * *

Đăng nhập với Facebook

 1. Truy cập link: https://developers.facebook.com/apps/ và tạo app ID
 2. Chọn Website
 3. Cung cấp một app name và nhấn vào Create New Facebook App ID
 4. Nhấn vào Create app ID
 5. Nhấn vào Skip Quick Test

Bước cuối cùng, nó sẽ hiển thị hình ảnh:

Tạo fbconfig.php file

 1. Bây giờ tải zip tại đây
 2. Mở fbconfig.php file và thêm app ID và app Secrete.
FacebookSession::setDefaultApplication( 'app ID','App Secrete ' );
// đăng nhập với sự trợ giúp của redirect_uri
  $helper = new FacebookRedirectLoginHelper('Địa chỉ web của bạn' );

Cuối cùng, fbconfig.php file sẽ trông giống như:

<?php
  
  session_start();
  
  // phần này được thêm vào trong phiên bản v4.0.0
  require_once 'autoload.php';
  use Facebook\FacebookSession;
  use Facebook\FacebookRedirectLoginHelper;
  use Facebook\FacebookRequest;
  use Facebook\FacebookResponse;
  use Facebook\FacebookSDKException;
  use Facebook\FacebookRequestException;
  use Facebook\FacebookAuthorizationException;
  use Facebook\GraphObject;
  use Facebook\Entities\AccessToken;
  use Facebook\HttpClients\FacebookCurlHttpClient;
  use Facebook\HttpClients\FacebookHttpable;
  
  // khởi tạo app với app id và secret
  FacebookSession::setDefaultApplication( '496544657159182','e6d239655aeb3e496e52fabeaf1b1f93' );
  
  // đăng nhập với sự trợ giúp của redirect_uri
  $helper = new FacebookRedirectLoginHelper('http://www.vietjack.com/' );
  
  try {
   $session = $helper->getSessionFromRedirect();
  }
  
  catch( FacebookRequestException $ex ) {
   // Khi Facebook trả về một lỗi
  }
  
  catch( Exception $ex ) {
   // khi có lỗi với validate
  }
  
  // kiểm tra session
  if ( isset( $session ) ) {
   // request cho dữ liệu từ người dùng
   $request = new FacebookRequest( $session, 'GET', '/me' );
   $response = $request->execute();
   
   // lấy response
   $graphObject = $response->getGraphObject();
   $fbid = $graphObject->getProperty('id');      // lấy Facebook ID
   $fbfullname = $graphObject->getProperty('name');  // lấy tên đầy đủ
   $femail = $graphObject->getProperty('email');   // lấy email ID
   
   /* ---- các biến Session -----*/
   $_SESSION['FBID'] = $fbid;
   $_SESSION['FULLNAME'] = $fbfullname;
   $_SESSION['EMAIL'] = $femail;
   
   /* ---- vị trí header sau session ----*/
   header("Location: index.php");
  }
  else
  {
   $loginUrl = $helper->getLoginUrl();
   header("Location: ".$loginUrl);
  }
?>

Tạo Login page

Login Page được sử dụng để đăng nhập vào FB.

<?php
  session_start();
  session_unset();
  
  $_SESSION['FBID'] = NULL;
  $_SESSION['FULLNAME'] = NULL;
  $_SESSION['EMAIL'] = NULL;
  header("Location: index.php");    
?>

Tạo index.php

Trang index được hiển thị như sau:

<?php
  session_start(); 
?>
<html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
  
  <head>
   <title>Login with Facebook</title>
   <link href="http://www.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.2.2/css/bootstrap-combined.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  
  <body>
   <?php if ($_SESSION['FBID']): ?>   <!-- Sau khi người dùng đăng nhập -->
     
     <div class="container">
      
      <div class="hero-unit">
        <h1>Hello <?php echo $_SESSION['USERNAME']; ?></h1>
        <p>Chào mừng bạn với chương hướng dẫn đăng nhập Facebook</p>
      </div>
      
      <div class="span4">
				
        <ul class="nav nav-list">
         <li class="nav-header">Image</li>
						
         <li><img src="https://graph.facebook.com/<?php echo $_SESSION['FBID']; ?>/picture"></li>
         
         <li class="nav-header">ID</li>
         <li><?php echo $_SESSION['FBID']; ?></li>
        
         <li class="nav-header">Tên đăng nhập</li>
						
         <li><?php echo $_SESSION['FULLNAME']; ?></li>
        
         <li class="nav-header">Email</li>
						
         <li><?php echo $_SESSION['EMAIL']; ?></li>
        
         <div><a href="logout.php">Logout</a></div>
						
        </ul>
					
      </div>
     </div>
     
     <?php else: ?>   <!-- Before login --> 
     
     <div class="container">
      <h1>Đăng nhập với Facebook</h1>
      Không thể kết nối
      
      <div>
        <a href="fbconfig.php">Đăng nhập với Facebook</a>
      </div>
      
      <div>
        <a href="https://vietjack.com" title="Đăng nhập với facebook">Thông tin khác về Vietjack</a>
      </div>
     </div>
     
   <?php endif ?>
   
  </body>
</html>

Đăng xuất Facebook bằng PHP

Đoạn code dưới dùng để đăng xuất Facebook bằng PHP.

<?php 
  session_start();.
  session_unset();
  
  $_SESSION['FBID'] = NULL;
  $_SESSION['FULLNAME'] = NULL;
  $_SESSION['EMAIL'] = NULL;
  header("Location: index.php");    
?>
Lượt xem: 186