Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đại số và giải tích nâng cao 11 Chương I. §1. Các hàm số lượng giác (1)

adf2697814c02b1c8a4d1d4ef59e63f7
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-23 21:30:40 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1y 1) )2 11 1) )2 1a bx xc dx  1y KI TRA BÀI CŨ :Ể1/­ Nêu qui tính đo hàm ng,hi ệ,tích th ng các hàm .ươ ố2/­Đo hàm hàm sau ốb ng:ằ1y x 1 1) )2 11 1) )2 1a bx xc dx  (ra®ian) 180360 72018005400x xsin999949321,0999987307,0999996826,0999999492,0999999943,0 x1,Giíi h¹n1,Giíi h¹n B¶ng gi¸ trÞ cña biÓu thøc khi B¶ng gi¸ trÞ cña biÓu thøc khi nhËn c¸c gi¸ trÞ ¬ng vµ rÊt gÇn ®iÓm nhËn c¸c gi¸ trÞ ¬ng vµ rÊt gÇn ®iÓm nh sau :nh sau NhËn xÐt gi¸ trÞ cña biÓu thøc khi NhËn xÐt gi¸ trÞ cña biÓu thøc khi cµng nhá ?x cµng nhá ?xxxsinlim0xxsinH?xxsin Néi dung 1, Giíi h¹n 2, §¹o hµm cña hµn sè y=sinx3, §¹o hµm cña hµm sè y=cosx4, Bµi tËp §Þnh lý :Chó :xxxsinlim01sinlim0xxx1)()(sinlim0)(lim,0)(000xuxuxuxxxuxxxx VÝ dô T×m giíi h¹n ab, Néi dung :§Þnh lÝ :1sinlim0 x xxxxx2sinlim020cos1limxxx21.222sinlim222sin.2lim00xxxxxx211.1.2122sinlim22sinlim2122sin21lim2sin2lim0020220xxxxxxxxxxxx Néi dung§Þnh lÝ H12, §¹o hµm cña hµm sè y=sinx§Þnh lÝ a, Hµm sè cã ®¹o hµm trªn R, vµ (sinx)’= cosx .b, Hµm sè u=u(x) cã ®¹o hµm trªn th× trªn ta cã (sinu(x))’=(cosu(x)).u’(x)ViÕt gän :(sinu)’=(cosu).u’ u’.cosu1sinlim0xxxxysin Néi dungNéi dung§Þnh lÝ 1§Þnh lÝ 1::§Þnh lÝ 2:§Þnh lÝ 2: VÝ dô 2VÝ dô TÝnh ®¹o hµm cña TÝnh ®¹o hµm cña hµm sèhµm sèBgBgH2H2 3, §¹o hµm cña hµm sè y=cosx.3, §¹o hµm cña hµm sè y=cosx.§Þnh lÝ 3:§Þnh lÝ 3:1sinlim0xxx(sinx)’= cosx(sinu)’= (cosu).u’ u’cosu)2sin(3xxy)2cos(.132.)2cos('32'33xxxxxxxy Néi dung§Þnh lÝ :§Þnh lÝ §Þnh lÝ :a, Hµm sè y=cosx cã ®¹o hµm trªn R, vµ (cosx)’= sinx.b, NÕu hµm sè u=u(x) cã ®¹o hµm trªn th× trªn ta cã (cosu(x))’= (-sinu(x)).u’(x) viÕt gän :(cosu)’= (-sinu).u’H31sinlim0xxx(sinx)’= cosx(sinu)’= (cosu).u’ u’cosu H1 H2 H3 Bµi §¹o hµm c¸c hµm sè îng gi¸cH1 Cho H·y t×m kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ sau:A, B, C, D,§A v× xxmx3cot.lim00m1m3m31m3133sin.31.3coslim3sin1.3coslim3sin3cos.lim3cot.limxxxxxxxxxxxmoxoxoxox