Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đại số 11 nâng cao Chương I. §1. Các hàm số lượng giác (1)

b8c025f6f8517d7cc96110e2807e0f11
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-19 16:20:41 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CH NG I: HÀM NG GIÁC VÀ ƯƠ ƯỢPH NG TRÌNH NG GIÁCƯƠ ƯỢBÀI 1CÁC HÀM NG GIÁCỐ ƯỢ( Ti 1)ếTrên hình 1.1, hãy ch ra các đo th ng có dài ộb ng sinx, ng cosx.Tính sin(ằ /2), cos(­ /2) cos2 H1:oA’ AB’ BHK MTr côsinụTrc sinụHình 1.1OK sinx riêng hình 1.1ớOH cosxxsin( /2) OB =1cos(­ /2) 0cos(2 1Vào bài iớBÀI 1CÁC HÀM NG GIÁCỐ ƯỢ( Ti 1)ế1) Các hàm sinx và cosxố2) Các hàm tan và cotxố3) khái ni hàm tu hoànề ầNháy vào cụ ọ1)Hàm sinx và cosxốa) Đnh nghĩaịb) Tính ch tu hoànấ ầc) bi thiên hàm sinxự ốd) bi thiên hàm cosxự Nháy vào cụ ọ1)Hàm sinx và cosxốa) Đnh nghĩaị Quy đt ng ng th sin góc ươ ủl ng giác có đo rađian ng đc là hàm sinxượ ượ ố Quy đt ng ng th côsin góc ươ ủl ng giác có đo rađian ng đc là hàm cosxượ ượ ốChuy SlideểMH đn sinx* xác đnh hàm sinx cosx là Rậ ố=>Vi t:ế sin: IR IRx sinx cos: IR IRx cosxNh xét:ậ sinx là hàm vì sin(­x) sinx ẻv thu IRớ ộMH đn cosx MH sinx lẻ1)Hàm sinx và cosxốa) Đnh nghĩaịChuy SlideểMH cosx ch nẵH2:T sao có th kh ng đnh hàm cosx là hàm ch n?ạ ẵTr i:ả Hàm cosx là hàm ch vì: ẵT xác đnh và cos(­x) cosxậ ị1)Hàm sinx và cosxố b) Tính ch tu hoànấ ầTìm cbt sinxủĐã bi t:ế nguyên và 2kớ th mãn: ỏSin( x+k2 sinx xớ ọNg có th ch ng minh ng sao choượ ốsin(x+T) sinx thì ph có ng k2ớ , là nguyên.ố*)V đi hàm sinx, 2ậ là ng nh ươ ỏnh th mãn ỏSin( x+k2 sinx xớ ọHàm cosx cũng có tính ch ng .ố ươ ự=>Ta nói hai hàm sinx và cosx ốlà tu hoàn chu kì 2ầ Slide11)Hàm sinx và cosxốc) bi thiên sinxự ủ*) Vì hàm sinx tu hoàn chu 2ố => Kh sát hàm trên đo [­ả ]*) xét góc ng giác OA,OM) tăng ­ượ đn Chuy Slide 12 ểSlide8Trc sinụ oA’ AB’ BMQuan sát khi tăng trên kho ng (­ả ;­ /2)thì tung đu mũi ầtên tăng hay gi nh ưth nào?=> sinx?ế1)Hàm sinx và cosxốc) bi thiên sinxự ủ*) Vì hàm sinx tu hoàn chu 2ố => Kh sát hàm trên đo [­ả ]*) xét góc ng giác OA,OM) tăng ­ượ đn Chuy Slide 12 ểTrc sinụoA’ AB’ BMQuan sát khi tăng trên kho ng (­ả ;­ /2)thì tung đu mũi ầtên tăng hay gi ảnh th nào?=> sinx?ư ếChuy Slide 13ể1)Hàm sinx và cosxốc) bi thiên sinxự ủ*) Vì hàm sinx tu hoàn chu 2ố => Kh sát hàm trên đo [­ả ]*) xét góc ng giác OA,OM) tăng ­ượ đn Chuy Slide 12ểSlide8Trc sinụ oA’ AB’ BMQuan sát khi tăng trên kho ng (­ả ;­ /2)thì tung đu mũi ầtên tăng hay gi ảnh th nào?=> ếsinx?