Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đại số 11 Chương II. §5. Xác suất của biến cố

f5fbfbe11ad2bd5d1e520e69f25d68ba
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-18 07:51:30 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 261 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TI 32: §5 XÁC SU BI (T1)Ấ ỐNgày y: 11/11/2016. 11A2.ạ ạGIÁO VIÊN PH TH UYÊNẠ ỐS GIÁO VÀ ĐÀO HÀ IỞ ỘTRUNG TÂM GDTX ĐÔNG MỸĐẠI SỐ VÀ GiẢI TÍCH 11KI TRA BÀI CŨỂCâu hỏi Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất .a) Hãy mô tả không gian mẫu?b) Xác định biến cố Con súc sắc xuất hiện mặt lẻ”.Trả lời: a) {1;2;3;4;5;6} b) A={ 1; 3; 5}I. ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT:1. Định nghĩa(SGK/66):Giả sử là biến cố liên quan đến một phép thử chỉ có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện.Xác suất của biến cố ký hiệu là P(A) Trong đó: n(A) là số phần tử của biến cố A.n(Ω) là số phần tử của không gian mẫu. )( )()(n AnAP2. Ví dụ:Ví dụ 1: Từ một hộp chứa quả cầu ghi chữ a, quả cầu ghi chữ b, quả cầu ghi chữ c, lấy ngẫu nhiên quả. Kí hiệu: A: “Lấy được quả cầu ghi chữ a” B: “Lấy được quả cầu ghi chữ b” C: “Lấy được quả cầu ghi chữ c” Tính xác suất của các biến cố A; B; C.Giải:2)(,2)(,4)(8)(12121418CCnCBnCAnCn4182)()()(4182)()()(2184)()()(nCnCPnBnBPnAnAP cS DUY CÁC TÍNH XÁC SU BI :Ơ ƯỚ ỐVí dụ 2:( Nhóm 3) Gieo đồng tiền cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất của biến cố Mặt sấp xuất hiện ít nhất lần”. Ví dụ 3:( Nhóm 4) Gieo con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất của biến cố Tổng số chấm xuất hiện hai lần gieo bằng “.Giải:Ví dụ Nhóm 3):Ω ={SS, SN, NS, NN => n(Ω) 4A={SN, NS, SS} =>n(A) =3P(A) =3/4. Giải:Ví dụ Nhóm 4):Ω ={(i, j) i, 6} => n(Ω) 6.6=36.B={ (3, 6); (6, 3); (4, 5); (5, 4)} => n(B)=4 P(B) =4/36= 1/9.II.TÍNH CH XÁC SU T:Ấ Ấ1.Đnh lí:ịĐnh lí:ị a)P(Ø)=0, P( )=1.Ωb) P(A) 1, bi A.ớ ốc) và xung kh c, thì:ế P(A B) P(A) P(B), (công th ng xác ộsu t)ấH qu :ệ bi A, ta có:ớ ố)(1)(APAP*) Ch ng minh đnh lí:ứ ị0) 0( )( )( 1( )) )0 )0 1( )) )( )( )( )a PnnPnb nn nP An nc Bn Bn nP         Vì nên theo công th ng xác su ta ấcó:AAAA;)(1)(1)()()(APAPPAPAP*) Ch ng minh qu ả2.Ví :ụVí 4:ụ ch ba qu tr ng, hai qu đen, ấng nhiên đng th hai qu Hãy tính xác su sao cho hai qu ảđó:a)Khác màu. b) Cùng màu.Gi i:ảG là bi đc hai qu khác màu”ọ ượ là bi đc hai qu cùng màu”ế ượ ả10)(25Cna)Áp ng quy nhân, ta có:ụ ắn(A) 3.2 =>P(A) 3/5b) Vì ch có hai màu đen ho tr ng nên ắB Ā, nên theo qu ta có:ệ ảP(B)=P(Ā) 1­ P(A) 2/5 ng nhiên qu trong qu u, do đó:ấ ầC ng :ủ Ch đáp án đúng.ọ1. Trong các tính ch sau bi tính ch nào Sai?A)P( )=1 B) P(A) 1, bi A.C)P(Ø)=0 D) P(A B) P(A) P(B), bi A, B. .M đi văn ngh có sinh nam và sinh Ch ng ẫnhiên sinh hát tam ca. Xác su ch đc ít nh là:ọ ượ 3. ng ch ng nhiên hai chi giày đôi giày khác ườ ỡnhau, xác su hai chi đc ch thành đôi là:ấ ượ 4. ng nhiên sinh nam và sinh ng vào gh theo ếhàng c. Xác su nam ng xen là:ọ 2221.A221.B4421.C 44 1.D41.A71.B21.C81.D21.A61.B20 1.C101.D DDBA