Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đại số 10 Nâng cao Chương VI. §1. Góc và cung lượng giác

d3e2ada414fad3e083630ae355baac67
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-23 20:15:19 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 313 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ng yườ ạNg yườ ạ:: NguyÔn V¨n QUýNguyÔn V¨n QUýTiÕt d¹y 76TiÕt d¹y 76M«n ®ai sè 10 ncM«n ®ai sè 10 ncsë gi¸o dôc ®µo t¹o thanh hãaTr êng THPT TÜnh gia 3líp 10A21. §¬n vÞ ®o gãc vµ cung trßn, ®é dµi cña cung trßn :Cung 0a) §é :1 êng trßn b¸n kÝnh cã ®é dµi vµ cã sè ®o b»ng 360 o. êng trßn b¸n kÝnh cã ®é dµi vµ cã sè ®o b»ng 360 o. Chia êng trßn thµnh 360 phÇn th× mçi cung trßn cã ®é dµi Chia êng trßn thµnh 360 phÇn th× mçi cung trßn cã ®é dµi 180al R Cung trßn b¸n kÝnh cã sè ®o o(0 360) th× cã ®é dµi lµ Ch ¬ng VI:Ch ¬ng VI: Gãc îng gi¸c vµ c«ng thøc îng gi¸cGãc îng gi¸c vµ c«ng thøc îng gi¸cCh ¬ng VI:Ch ¬ng VI: Gãc îng gi¸c vµ c«ng thøc îng gi¸cGãc îng gi¸c vµ c«ng thøc îng gi¸c§1. GOÙC VAØ CUNG LÖÔÏNG GOÙC VAØ CUNG LÖÔÏNG GIAÙCGIAÙC§1. GOÙC VAØ CUNG LÖÔÏNG GOÙC VAØ CUNG LÖÔÏNG GIAÙCGIAÙC vµ cã sè ®o 0, góc tâm ch cung đó có ỗs đo 1ố o. vµ cã sè ®o 0, góc tâm ch cung đó có ỗs đo 1ố o.2360 180R R  o. R§1. GOÙC VAØ CUNG LÖÔÏNG GIAÙC 1. §¬n vÞ ®o gãc vµ cung trßn, ®é dµi cña cung trßn êng trßn b¸n kÝnh cã ®é dµi vµ cã sè ®o b»ng 360 O. Cung trßn b¸n kÝnh cã sè ®o (0 360) th× cã ®é dµi lµ :180al R Ví 1ụ :1. Sè ®o cña16108 3180 5R Rl  2 Cung trßn b¸n kÝnh cã sè ®o 108 cã ®é dµi b»ng bao nhiªu Tr¶ lêi cung trßn lµ bao nhiªu ®é ?Tr¶ lêi :0 01360 606 Cung trßn cã sè ®o: Cung trßn cã sè ®o:§1. GOÙC VAØ CUNG LÖÔÏNG GIAÙC 1. §¬n vÞ ®o gãc vµ cung trßn, ®é dµi cña cung trßn êng trßn b¸n kÝnh cã ®é dµi vµ cã sè ®o b»ng 360 O. Cung trßn b¸n kÝnh cã sè ®o (0 360) th× cã ®é dµi lµ :180al R VÝ dô Mét h¶i lÝ lµ ®é dµi cung trßn xÝch ®¹o cã sè ®o BiÕt ®é dµi xÝch ®¹o lµ 40.000 km, hái mét h¶i lÝ dµi bao nhiªu km? VÝ dô Mét h¶i lÝ lµ ®é dµi cung trßn xÝch ®¹o cã sè ®o BiÕt ®é dµi xÝch ®¹o lµ 40.000 km, hái mét h¶i lÝ dµi bao nhiªu km? 11'60o   Mét h¶i lÝ dµi 40000360 160. 1,852 (km)Tr¶ lêi :1 rad Sè ®o radRRR0b) Ra®ian :§Þnh nghÜa Cung trßn cã ®é dµi b»ng b¸n kÝnh gäi lµ cung cã sè ®o ra®ian gäi t¾t lµ cung ra®ian. Gãc t©m ch¾n cung ra®ian gäi lµ gãc cã sè ®o ra®ian gäi t¾t lµ gãc ra®ian. 1ra®ian cßn viÕt lµ rad§Þnh nghÜa Cung trßn cã ®é dµi b»ng b¸n kÝnh gäi lµ cung cã sè ®o ra®ian gäi t¾t lµ cung ra®ian. Gãc t©m ch¾n cung ra®ian gäi lµ gãc cã sè ®o ra®ian gäi t¾t lµ gãc ra®ian. 1ra®ian cßn viÕt lµ rad- Toµn bé êng trßn th× cã sè ®o ra®ian lµ: Cung cã ®é dµi b»ng th× cã sè ®o ra®ian lµ:- Toµn bé êng trßn th× cã sè ®o ra®ian lµ: Cung cã ®é dµi b»ng th× cã sè ®o ra®ian lµ:lRVËy: Cung trßn b¸n kÝnh cã sè ®o (rad) th× cã ®é dµi:VËy: Cung trßn b¸n kÝnh cã sè ®o (rad) th× cã ®é dµi: §Æc biÖt NÕu R=1 th× ®é dµi cung trßn b»ng sè ®o ra®ian cña nã. §Æc biÖt NÕu R=1 th× ®é dµi cung trßn b»ng sè ®o ra®ian cña nã. 2 l= Rl= R* Mèi quan hÖ gi÷a sè ®o ra®ian vµ sè ®o ®é cña cïng mét cung trßn a1800018057 17 45    1 rad =1 rad =0, 0175180rad rad1 Chó V× tÝnh chÊt tù nhiªn vµ th«ng dông cña ra®ian, ng êi ta th êng kh«ng viÕt ch÷ ra®ian hay rad sau sè ®o cña cung vµ gãc. Ch¼ng h¹n rad còng îc viÕt lµ Chó V× tÝnh chÊt tù nhiªn vµ th«ng dông cña ra®ian, ng êi ta th êng kh«ng viÕt ch÷ ra®ian hay rad sau sè ®o cña cung vµ gãc. Ch¼ng h¹n rad còng îc viÕt lµ 22B¶ng chuyÓn ®æi sè ®o ®é vµ sè ®o rad cña mét sè cung trßn:§éRad906045 30360270180150 1351202365433223462 Gi¶ sö cung trßn cã ®é dµi Gäi lµ sè ®o ra®ian vµ lµ sè ®o ®é cña cung ®ã, ta cã: Gi¶ sö cung trßn cã ®é dµi Gäi lµ sè ®o ra®ian vµ lµ sè ®o ®é cña cung ®ã, ta cã:uv0 +_0 mmmmmm m02. Gãc vµ cung îng gi¸c :a) Kh¸i niÖm gãc îng gi¸c vµ sè ®o cña chóng 360 o? 2.360 -360 o?-2.360o Th«ng th êng ®Ó kh¶o s¸t viÖc quay tia Om quanh ®iÓm O, ta chän chiÒu ng îc chiÒu quay cña kim ®ång hå lµ chiÒu ¬ng, chiÒu ng îc l¹i lµ chiÒu ©m. Th«ng th êng ®Ó kh¶o s¸t viÖc quay tia Om quanh ®iÓm O, ta chän chiÒu ng îc chiÒu quay cña kim ®ång hå lµ chiÒu ¬ng, chiÒu ng îc l¹i lµ chiÒu ©m.uv0 +_ma oma 360 ouv0 +_ma oa 360 Cho tia 0u, 0v. NÕu tia 0m quay chØ theo chiÒu ¬ng (hay chØ theo chiÒu ©m) xuÊt ph¸t tõ tia 0u ®Õn trïng tia 0v th× ta nãi: Tia 0m quÐt mét gãc îng gi¸c tia ®Çu 0u, tia cuèi lµ 0v. KÝ hiÖu (0u, 0v). Khi tia 0m quay gãc (hay rad) th× ta nãi gãc îng gi¸c mµ tia ®ã quÐt nªn cã sè ®o (hay rad).* Kh¸i niÖm gãc îng gi¸c vµ sè ®o cña nã: Nh y:ư góc ng giác đc xác đnh ượ ượ ởtia đu Ou, tia cu Ov và đo (hay rađian) nó.ầ ủVÝ dô Trªn h×nh vÏ cã ba gãc îng gi¸c (0u,0v), trong ®ã cã mét gãc cã sè ®o 90 o. Hái hai gãc îng gi¸c cßn ….. l¹i cã sè ®o bao nhiªu? vu0 90 o-270 0-270 450 0450 0uv0 +_m45 om45 360 ouv0 +_m45 o45 360 Tæng qu¸t NÕu mét gãc îng gi¸c cã sè ®o (hay rad th× mäi gãc îng gi¸c cïng tia ®Çu, tia cuèi víi nã cã sè ®o d¹ng 0+k.360 (hay k.2 ), lµ sè nguyªn, mçi gãc øng víi mét gi¸ trÞ cña k. Tæng qu¸t NÕu mét gãc îng gi¸c cã sè ®o (hay rad th× mäi gãc îng gi¸c cïng tia ®Çu, tia cuèi víi nã cã sè ®o d¹ng 0+k.360 (hay k.2 ), lµ sè nguyªn, mçi gãc øng víi mét gi¸ trÞ cña k. Chó Kh«ng îc viÕt k2 hay k360 o, rad) (v× kh«ng cïng ®¬n vÞ ®o).