Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đại số 10 Nâng cao Chương I. §1. Bài tập Mệnh đề và mệnh đề chứa biến (1)

c2a10844f0263bd7f066fb8fbea0d9d5
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-23 15:46:07 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ Ng êi tùc hiÖn Ng êi tùc hiÖn dd ¬ng ¬ng vv¨n ¨n hhµ llíp íp tbgd ttbgd tuyªn Quanguyªn QuangTiÕt 9TiÕt bµi tËpbµi tËp08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ 2Néi dung luyÖn tËpNéi dung luyÖn tËpllµm c¸c bµi tËp:µm c¸c bµi tËp:•Bµi 37Bµi 37•Bµi 39Bµi 39•Bµi 38Bµi 38•Bµi 40Bµi 40•Bµi 41Bµi 41•Bµi 42Bµi 4208/23/17 D­¬ng V¨n Hµ 3® iÒu kiÖn ®Ó B= lµ a+2 hoÆc b+1 a. Tøc lµ b-2 hoÆc b+1. Tõ ®ã suy ra ®k ®Ó:A lµ b-2 b+1 Lêi gi¶i Bµi tËp 37 cho ®o¹n A= a;a+2 vµ B= b;b+1 C¸c sè a,b cÇn tho¶ m·n ®k g× ®Ó 08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ 4Lêi gi¶i cho nöa kho¶ng A=(-1;0 B= 0;1) T×m B, B,CR A• B= (-1;1)• B={0}• CR A={x -1 hoÆc 0}=(- ;-1] (0;+ )Bµi 39 :08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ 5Bµi 41 cho nöa kho¶ng A=(0;2] B=[1;4) T×m CR (A B), CR (A B) Lêi gi¶i :• (0;4) CR B=(- ;0] [4;+ )• B=[1;2] CR B=(- ;1) (2;+ )08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ 6Bµi 38 chän kh¼ng ®inh sai trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau (A)Q R=Q(B)N * R=N (C)Z Q=Q(D)N *=Z(D) lµ kh¼ng ®Þnh sai v× *=NLêi gi¶i :08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ cho A={a,b,c} B={b,c,d} C={b,c,e} chän k® ®óng trong c¸c k® sau:(A) (B C)=(A B) C(B) (B C)=(A B) (A B)(C) (A B) C=(A B) (A C)(D) (A B) C=(A B) CBµi 42:08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ 8Ta cã: ATa cã: A(B(BC)={a,b,c}C)={a,b,c}(A(AB)B)C={b,c}C={b,c}(A(AB)B)(A(AC)={a,b,c,d}C)={a,b,c,d}{a,b,c,e}={a,b,{a,b,c,e}={a,b,c}c}(A(AB)B)C={b,c,e}C={b,c,e}•VËy kh¼ng ®Þnh ®óng lµ (B)VËy kh¼ng ®Þnh ®óng lµ (B) Lêi gi¶i :08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ cho: cho: A= {nA= {nZZn=2K,Kn=2K,KZ}Z}B lµ tËp hîp c¸c sè nguyªn cã ch÷ sè tËn lµ tËp hîp c¸c sè nguyªn cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0,2,4,6,8.cïng lµ 0,2,4,6,8.C={nC={nZZn=2K-2,Kn=2K-2,KZ}Z}D={nD={nZZn=3K+1,Kn=3K+1,KZ}Z}Cminh: A=B, A=C vµ A≠DCminh: A=B, A=C vµ A≠DBµi 40:08/23/17 D­¬ng V¨n Hµ 10-Gi¶ sö nA nªn n= 2K(K Z) .Râ rµng cã cã ch÷ sè tËn cïng lµ {0,2,4,6,8} nªn B-Ng îc l¹i gsö n=10m+r (1) trong ®ã {0;2;4;6;8}VËy r=2t víi {0;2;4;6}Khi ®ã n=10m+2t 2(5m+t)=2K (2)Víi K=5m+t do ®ã vËy A=B (3)Lêi gi¶i: